Népújság, 1976. július (27. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-01 / 154. szám

Hírügynökségek jelentik JÚLIUS 7-ÉN KEZDŐDIK BERLINBEN A KGST ÜLÉSSZAKA I A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XXX ülésszaka július 7-én kezdi meg munkáját Berlinben. Az előzetes megállapodás­nak megfelelően a KGST-or­Az új kormány összetéte­léről és az elnökválasztás utáni helyzetről tárgyalt kedden Soares sintrai nya­ralójában a Portugál Szo­cialista Párt országos titkár­sága. A Soares elnökletével megtartott ülésről kiadott közlemény szerint Eanes győzelme a demokratikus erők győzelme. (Eanest a PSZK-n kívül a jobboldal is támogatta megválasztásá­ban-) A tábornok győzelme lehetővé teszi, hogy a szocia­lista párt „homogén kabine­tet” alakítson szocialista és hozzájuk közelálló olyan „független politikusok” be­vonásával, akik magukévá teszik a PSZP programját. A közleményben „demokra­tának és szocialistának” ne­vezik Eanest. Elutasították a kommunis­BONN: Sikeresnek értékelte a nyugati tőkés hatalmak Puer­to Rico-i csúcstalálkozóját Helmut Schmidt szövetségi kancellár. A nyugatnémet kormányfő szerdán a szö­vetségi gyűlésben elhangzott kormánynyilatkozatában a legfőbb eredménynek azt te­kintette, hogy a Puerto Ri- có-i értekezlet megerősítette az első, Rambouillelt-i talál­kozón kialakult „kölcsönös bizalmat” noha — ismerte szágok delegációit a kor­mányfők vezetik^ A magyar küldöttség ve­zetője Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a kormány el­nöke. (MTI) ták által javasolt baloldali összefogást és egy baloldali kormány megalakítását. A PSZP sem a PKP-val, sem a jobboldallal nem fog össze, egyedül alakít kormányt — áll a közleményben. Soares szerdán Bonnba utazott, hogy az idén im­már harmadszor találkozzék Brandttal, a nyugatnémet szociáldemokrata párt (SPD) elnökével. A legfelsőbb forradalmi tanács áttekintette az el­nökválasztás után kialakult belpolitikai helyzetet, vala­mint a Timoron bekövetke­zett fejleményeket. A tanácskozásról kiadott közleményben a forradalmi tanács elégedettségének adott hangot az elnökválasztás lebonyolításának körülmé­nyei miatt. el — „nemzetközileg köte­lező határozatokat nem hoz­tunk”. Ez ugyanis az egyes államok kormányainak a dolga — mondotta a kancel­lár. A kormánynyilatkozat után élénk vita alakult ki. Ennek keretében az ellenzék ve­zérszónoka, Franz-Josef Stra­uss CSU-elnök elutasította Schmidt állításait és a Puer­to Rico-i értekezletet „telje­sen feleslegesnek és haszon­talannak” minősítette. A palesztin és a libanoni baloldali erők közös főpa­rancsnoksága szerdán kö­zölte, jobboldali fegyveresek behatoltak a palesztin mene­kültek több mint egy hét óta ostromlott két táborának egyikébe, Dzsiszr al-Pasa te­rületére. A hírt Frangié elnökhöz hű konzervatív elemek el­lenőrizte rádióadó is meg­erősítette, azt állítva, hogy „a libanoni erőknek sikerült megtisztítaniok Dzsiszr al- Pasa térségét, az összes fegy­veres elemektől... ” A jobboldali rádióadó hír­adása szerint Bejrútban és elővárosaiban az összes fron­tokon heves harcok dúltak, noha ezeknek erőssége ké­sőbb valamelyest csökkent­RHODESIÁI TÁMADÁS A fajüldöző rhodésiai re­zsim újabb fegyveres agresz- sziót követett el a Mozambi­ki Népi Köztársaság ellen. A mozambiki hadügymi­nisztérium szerdán közzétett nyilatkozatában közli, hogy június 26-án „lan Smith törvénytelen rezsimjének csapatai megtámadták a ha­tártól 90 kilométerre fekvő Mapai városát Gaza tarto­mányban”. A rhodésiai egységek tá­madását repülőgépek és he­likopterek is támogatták; tü­zet nyitottak a békés polgári lakosságra. Az agresszió kö­vetkeztében 16 polgári sze­mély és 3 katona életét vesz­tette, sokan köztük gyerme­kek is — megsebesültek. Több gazdasági létesítmény­ben kár keletkezett. A rho­désiai egységek 29 embert veszítettek. A PSZP EGYEDÜL ALAKIT KORMÁNYT A PUERTO RICO-I CSÚCS FELESLEGES ÉS HASZONTALAN VOLT A sowetoi robbanás A DÉL-AFRIKAI Soweto- ban felrobbant mindaz a po­litikai-társadalmi gyúanyag, ami a világ legembertele- nebo rezsimjében keserű esz'-'niők során felhalmozó­dott. Régi igazság az, hogy ha a közeg már izzik, elég egy szikra is. A szikra ezút­tal a pretoriai hatóságoknak az az intézkedése volt, amellyel a színes bőrűek gettoiskoláiba is bevezették az aírikáner nyelv kötelező oktatását. Ez az uralkodó búr elit nyelve, amely szin­te megtestesíti mindazt, amit a mintegy 4 milliónyi fehér által iszonyúan elnyomott 17—18 millió afrikai gyűlöl. Soweto a rendszer máso­dik nagy robbanása. Az első 1960-ban Sharpeville volt. A rendőrség akkor is tüzet nyi­tott a tüntetőkre, éppúgy, mint most- .^kkor 69 volt a halottak és 186 a sebesültek száma, most több százan meghaltak és több ezren megsebesültek. Pedig a két johannesburgi előváros, Shar­peville és Soweto lakói még aránylag „szerencsésnek” számítanak, ök azért marad­hattak nagyvárosi övezetben, mert a munkájukra — a leg- alantasabb, legrosszabbul fi­zetett munkákra — szükség van A nagy többség afféle ko­pár koncentrációs táborok­ban, úgynevezett bantuszíá- nokban él Él? Tengődik, gyakran fedél és rendszeres élelmezés nélkül. Ezek után vessünk egv pillantást a „szerencsés” Sowetora. Mint­1978. július 1.» csütörtök Soweto: komor a világ a bádogviskó „ablakából” sorok várnak a „csak feke­téknek” feliratú vonatokra és buszokra. A szó szoros értelmében az életük függ attól, hogy felkerüljenek — ha nem érnek idejében jo­hannesburgi munkahelyük­re, jön az elbocsátás. Ha pedig nincs érvényes mun­kakönyv, irány azonnal va­lamelyik bantusztán. A so­wetoi „szerencsések” fizeté­se a fehérek bérének átlag egyötöde. A sowetoi robbanás fényé­ben az eddigieknél is jobban látszik, hogy mind bel-, mind külpolitikai vonatkczás­igéretekkel árasztotta el a világot. Többször kijelentette, hogy 1. enyhít az apartheid bilin­csein; 2. nem támogatja a rhodésiai fajvédőket; 3. füg­getlenséget ad a törvénytele­nül megszállt Namíbiának; 4. „nyit” az afrikai országok fe­lé. Ebből annyi valósult meg. hogy titkosszolgálata főnökének, Van den Bergh tá­bornoknak a kíséretében taktikai utazásokat tett né­hány országban, például Ma­lawiban, amely a kontinens akaratával dacolva diplomá­ciai kapcsolatban éU Pretó­egy ötven négyzetkilométe­ren egymillió ember zsúfoló­dik össze. A lakások — több­ségükben bádogkalyibák — nem egészen húsz százaléká­ban van villany, kevesebb mint öt százalékában folyó­víz. MINDEN REGGEL óriási ban milyen tarthatatlan a rezsim helyzete- Vorster kor­mányfő — akit az angolok nácibarát rohamosztag, a nevében is az SA-ra hasonlí­tó Stormjaers szervezése miatt — a második világhá­ború alatt kénytelenek vol­tak lecsukni, nemrég A megyében történt Szakmimkásavaíó ünnepség Egerben (Folytatás az 1. oldalról) ban Mária Terézia rendele­tére alapították Budán 1770- ben. Az inas szolgálati idő akkortájt három-öt év volt, méghozzá fizetség nélkül. Az oktatás ettől kezdve jófor­mán alig fejlődött. Csak a Tanácsköztársaság hozott lé nyeges változást azzal, hogy emberi életkörülményeke; biztosított a fiatalok számára. Szabályozta a munkaidőt, az elméleti oktatást, megtiltot­anyagi, a tárgyi feltételek: a II. ötéves terv idején még csak szerény mértékben, a következő fél évtizedben vi­szont már gyorsabb ütemben. Ekkor 685 tanterem. 2960 tanműhelyi munkahely léte­sült az országban. A tanuló­otthonokban elhelyezettek száma az 1966. évi 25 330-ról 1974 végéig 31180-ra növe­kedett. Vaskó Mihály megemléke­zett arról, hogy az egri in­lás lehetősége, az élet min­den területén... Ne feledjé­tek el soha, hogy a szocialis­ta Magyarországon az egyél sorsának alakulása attó függ, hogyan formálódik kollekíva, az egész magya társadalom sorsa... Ha le hét, még jobban ismerjéte meg a munkásosztály ideoló: giáját, politikáját, múltbeli, jelenlegi és jövőbeli szere­pét, a marxizmus—leniniz- mus tanításait. Igazi mun­— Mindig érdeklődjetek az új iránt, kérjétek idősebb kollégáitok véleményét - mondotta Vaskó Mihály a. szakmunkásavató ünnepségen. (Fotó: Szántó György) ta a tanoncok önkényes el­bocsátását, testi fenyítését. A megyei pártbizottság első tit­kára értékelte a magyar szakmunkásképzésben alap" vető fordulatot jelentő 1949. évi IV. számú törvényt. Ki­emelte : ennek megalkotásá­val kezdődhetett el a nép- gazdasági igényekkel, lehető­ségekkel összehangolt kép­zés szervezése, illetőleg ki­építése. Jelezte, hogy az 1960-as évek elejétől ismét új, egy minőségileg magasabb rendű szakasz kezdődött, amely napjainkban is tart. Fokoza­tosan javultak a személyi, az riával, vagy Elefántcsontpar­ton, ahol teljes a francia be­folyás. A dicstelen angolai ka­land után azonban Vorster felismerte, hogy a korábbi­nál is komolyabban számít­hat egy Washingtontól Pe- kingig húzódó tengely se­gítségére — és ígéreteivel mit sem törődve minden vo­nalon meghúzta az ujjszorí- tókat. Ilyen körülmények kö­zött, ilyen történelmi pilla­natban, Soweto árnyékában találkozott Henry Kissinger az apartheid-rezsim vezető­jével, a földkerekség egyik leggyülöltebb emberével. Washington a festői bajor falucskában létrejött rande­vúhoz éppúgy megpróbált ideológiát kreálni, mint ah­hoz, hogy Kissinger elment Santiagóba. Mindkét esetben azt állította, hogy célja: rá­bírni Pinochetet, illetve Vorstert „a rendszer libera­lizálására”. Ha valóban ez volna a cél, ehhez nem lenne szükség másra, mint arra, hogy Washington éljen ha­talmas gazdasági és politi­kai aduival és igazi nyo­mást gyakoroljon. Erről azonban szó sincs — arról viszont igen, hogy a szemé­lyes találkozók puszta ténye Santiagói és Pretóriát erősíti­„A dél-afrikai fajüldözők cselekményeiért — állapítja meg a TASZSZ közleménye — felelősség terheli azokat az imperialista köröket is, amelyek a nemzetközi szer­vezetek határozatait semmi­be véve továbbra is együtt­működnek a pretoriai rend­szerrel”. Ez a teljes igazság. Az Egyesült Államok, a NATO-hatalmak szegték meg az ENSZ valamennyi embar­góhatározatát, az ő támoga­tásuk nélkül Pretoria nem tehetné azt, amit tesz. A SOWETOI ROBBANÁS vakító fényében a háttér is jobban látszik. Harmat Endre tézet az elmúlt negyedszá­zad során tizenötezer szak­munkást adott a megyeszék­helynek, a megye ipari üze­meinek. Utalt a fejlődés egyéb jellemzőire, a 120 munkahelyes központi tan­műhelyre, s a korszerű diák­otthoni hálózatra is. Elismerő szavakkal szólt az oktató-nevelő munkáról, a szakmai alapismeretek elsa­játíttatásáról. A diákokhoz szólva el­mondotta: „Ti rövidesen a magyar munkásosztály tag­jaivá, önálló emberekké, munkavállalókká váltok, tag­jai lesztek valamelyik válla­lati, üzemi kollektívának. Elkezdődik munkás élete­tek. .. Mindig érdeklődjetek az új iránt, kérjétek idősebb kollégáitok véleményét. a mérnökök, a technikusok ta­nácsát. .. Gondoljatok arra is, hogy nemcsak a szakmá­tok területén szükséges to­vábbképezni magatokat. Előttetek áll a továbbtanu­Sikeres vendégszereplés után Búcsúzik Heves megyétől a esuvas művészeti együttes A Csuvas ASZSZK és He­ves megye közötti barátsági és együttműködési kapcsola­tok történetében immáron nyolc esztendőre tekinthe­tünk vissza. Az eltelt évek során a hivatalos párt- és állami vezetés kapcsolatai mellett tartós együttműködés létesült különböző intézmé­nyek, vállalatok, üzemek kö­zött, sőt személyes barátsá­gok is szövődtek. Az elmúlt napokban, egy héten át, zenészek és éneke­sek népes gárdája, a csuvas főváros legnagyobb üzemé­nek, a több mint 12 ezer em­bert foglalkoztató Elektro­technikai Gyárnak 60 tagú művészeti együttese volt He­ves megye vendég^. Csuvas barátaink itt-tar- tózkodásuk során megismer­kedtek megyénk szép tájai­val, üzemeket, intézménye­ket látogattak. Jártak többek között a parádi kocsimúze­umban és a palócházban, megtekintették a gyöngyösi Mátra Múzeumot, a visontai Gagarin Hőerőművet és a Thorez Külfejtéses Bánya­üzemet, baráti találkozón vettek részt az Egri Szimfo­nikus Zenekar tagjaival. Szí­nes, gazdag műsort mutattak be a gyöngyösi szabadtéri színpadon, az egri Gárdonyi kássá az az egyén válik, al ismeri a munkásosztály tör­ténelmi hivatását, annak po­litikáját, s azzal azonosulni is képes.” A beszéd után következett] a fiatalok ünnepélyes foga­dalomtétele, majd Demeter Pál, a Csepel Autógyár eg­ri gyáregységének igazgató­ja, a megyeszékhely üzemei­nek képviseletében szak munkássá fogadta a végző­söket. A leglelkiismereteseb- ben tanuló diákokat megju talmazták. Húsz kitűnő ered" ményű ifjú megkapta az intézettől a leendő szakmá­jához szükséges munkaeszkö" zöket, illetve értékes aján­dékban részesült. A szakmunkásavató ün­nepség a megyénkben ven­dégszereplő csuvas népi együttes színvonalas műso­rával zárult. A volt diákok egykori osz­tálytermeikben vették át '• szakmunkás-bizonyíványu- kat. (pécsi) I Géza Színházban és megis-j mertetlék Petőfi bánya lakóit is a csuvas zene- és dalkul-| túra gyöngyszemeivel. Végül) tegnap az egri Ipari Szak-i munkásképző Intézet szak­munkásavató ünnepségének! fényét emelték színvonalas] produkcióikkal. Szerdán a 60 tagú művé-J szeli együttes vezetőit ío-| gadta Vaskó Mihály, az] MSZMP Központi Ellenőrző] Bizottságának tagja, a me­gyei pártbizottság első titká­ra. A fogadáson, amelyen részt vettek dr. Sipos István, Bartha Alajos és Virág Ká­roly, a megyei pártbizottság titkárai is, tájékoztatták az ! együttes vezetőit Heves me­gye gazdasági, politikai és kulturális életéről, Heves megye mindennapi gondjai­ról, soron következő felada­tairól. Csuvas vendégeink az egy­hetes sikersorozat után ma vesznek búcsút Heves me­gyétől, s utaznak vissza ha­zájukba, a Csuvas ASZSZK fővárosába, Csebokszáriba. Jó utat és odahaza is további sikereket kívánunk az együt­tes tagjainak, s reméljük, máskor is tapsolhatunk majd Heves megyében produkció­iknak. BEJRÚTBAN FOLYTATÓDNAK AZ ÖSSZECSAPÁSOK

Next

/
Oldalképek
Tartalom