Népújság, 1976. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-20 / 16. szám

Jedlik Rubs- emlékkiállítás nyílt Kecskeméten Kecskeméten, a Megyei Művelődési Központban a villamos motorok és dína- mók feltalálásában jelentős érdemeket szerzett tudósnak, Jedlik Ányosnak munkássá- gát bemutató kiállítás nyílt. (MTI fotó — Karáth Imre felvétele) Sí áram reaeszáasza Autóbusz vagy trolibusz? Szolárcsik Sándor és a Marlinovics összeesküvés 1 Eger város legkeskenyebb utcája, mely a Knézich ut­cába való torkolatánál csak mintegy 80 centiméter szé­lességű. Szolárcsik Sándorról van elnevezve. A gönci szü­letésű fiatalember gimnáziu­mi érettségi bizonyítványá­nak megszerzése után az eg­ri szemináriumnak lett a la­kója. A tehetséges ifjú két esztendőt töltött az egri pap­nevelő intézetben, ahonnan 1789 után kilépett és kúriai írnok lett, illetve Abaffy Fe­renc fiának a nevelője. Abaffy e korban igen tekin­télyes politikai személyiség volt. Árva vármegye követe, e mint a szabadelvű párt tagja, élénken vett részt a politikában és a párt egyik fő szószólója volt a sajtóban. Szolárcsik Abaffy házánál kapcsolódott be a Martino- fúcs-mozgalomba, s annak oly agilis és eredményes tag­ja lett, hogy négy taggal gya­rapította a szabadság és egyenlőség társaságát. Frap­pánsan jellemzi a mozgalom forradalmi szellemét két röpiratuk: „Ó, Pannonokl ó. Hunok! Kövessétek az egyen­lőséget, mely meghozza a szabadságot. Gyalázat alávet­ve lenni az uralkodónak, mint a lovak a kocsisoknak. Ragadjatok fegyvert és ál­lítsátok helyre az osztályok egyenlőségét!" S egy másik: Vitéz magyarok! Keljetek fel. irányozzátok diadalmas fegyvereiteket eskütt ellen­ségeitekre. Igyatok azoknak véréből, mert az bilincsbe ver és kardját szívetekbe irá­nyozza. Fegi/verre, magya­rok! Semmisítsétek meg. irt­sátok ki őket, tetemeikből hegyeket hánnyatok... Resz­kess a-ypkos zsarnok, a le­számolás napja felvirradt. A Jakobinusok Klubja.” A Martinovics apát vezet­te forradalmárok szervezke­dését egy Tomanek nevű pesti ügyvéd súgta be, illetve jelentette fel, s egyhamar felgöngyölték a társaságot A széles körű nyomozás során kiderült. hogy Szolárcsik négy új tagot szervezett be a titkos társaságba, de nem utolsósorban azzal vonta ma­gára a hatóság figyelmét, hogy Abaffy Ferencnek a körnvzetében élt. Egyébként a Szolárcsikból erőszakkal kicsikart vallomás alapján Abaffyt is letartóztatták és vád alá helyezték. Szolárcsikot a vizsgaló bi­zottság 1794. szeDtember 5- én kétszer is kihallgatta. Őszintén vallott arról, hogy ő a titkos társarságban Ur- hovszkvval tartotta a kap­csolatot. s tőle kanta ..Az. em­berről és polgárról,” c. röo- iratot. Az alias ; Tomanek ügyvéd a feljelentő alaposan bemártotta a korábbi egri kisoaoot. mert úgy vallott a bizottság előtt hogy Szol ír- esik Sándor bizonyosan kö­zölni tudja <i mozgalom úgy­nevezett katekizmusát és a társaság titkos jeleit. Olvassunk csak bele Né­meth Jánosiak a K’rélvi si okmányába: Tisztel °ttel «lőterjesztem.. hogy Martino­vics Ignác szászvári apát és királyi tanácsos, felkarolva a francia demokratikus elve­ket (melyek a rendes állami viszonyok felforgatására cé­loznak és már első feltűné­sük alkalmával a virágzó francia birodalmat tényleg felforgatták), oly tervet léte­sített, melynek feladata vala Magyarországban is fordula­tot támasztani. Vele szövet­keztek. .. Szolárcsik Sándor, Batsányi János és mások, megfeledkezve az Isten, a király és a haza iránt tarto­zó hűségről, a királyi felség­től nyert jótéteményekről, s nem rettegve Istentől és em­bertől, a forradalom létreho­zása céljából a felen évben titkos társaságot alakítottak™ Egyesült erővel összeesküd­tek a közjó szándékos feldú- lására, az alkotmány és tör­vény megsemmisítésére, az ország békességének és nyu­galmának megzavarására tö­rekedtek, — ily módon pedig a felségsértés és hűtlenség bűnébe vetemedni nem átal­lották. . ” S a Habsburgok eltipró ap­parátusa nem ingadozott. íme a 180 esztendeje, 1795. június 3-án kelt és kihirdetett íté­lete Szolárcsik Sándornak: „■ . -kik egybevetett szállal, s erővel istentelen szándéku­kat tovább terjeszteni, az or­szágnak szegletköveit: a tör­vényeket felforgatni, s kirá­lyi méltóságot és hatalmai eltörölni, az egész községnek (azaz közösségnek, a társa­dalomnak) életét, jószágát kockára vetni, a bévett iste­ni tiszteletnek és polgári rendtartásnak nép alkotmá­nyát feldúlni, s semmivé ten­ni szándékoztak.. „ az élő törvények értelme szerént halálra ítéltettek, törvénye­sen végzett pörel is a ke­gyelem uttyán ő Felségének királyi széke elébe terjesz­tettek. Ezek közül két tag­nak. úgy mint Szolárcsik Sándor, a királyi táblának jurátusa es őz Pál, a tör­vényes pöröknek ügyellője, mint megcáfolhatatlan pró­bák által meggyőzettetett. ha­sonló, fejedelem s ország el­len támadók fejére hozatott végzését a királyi helytartó törvényszéknek méltóztatott Ö Királyi Felsége azon te- kéntetböl. hogy MÁR IFJÚ­SÁGOKBAN MEGÁTALKO­DOTT SZÍVVEL S MEG­RÖGZÖTT GONOSZ ÉS VE­SZEDELMES SZÁNDÉKOK­KÁL MEGVESZTEGETVE LÉVÉN A MEG TAVULÁS­RA SEMMI REMÉNYSÉGET NEM NYÚJTOTTAK ÉS ÍGY A KIRÁLYT kegye. T.Emre IS magokat ér_ T)F.MrrVT .T?Ti7T?KKTÍ! T^TT^tr M A cr) VAX A p VyVTTPAT'J'f) p&T,r> A 7 A v? a MAnr)tr-h7.Ajr pEprr: Er‘UEMLE'r"r BÜnI TET*eér,e HELYBEN HAGYNI..." A kivégzésre 1795. június 3-án. recvel 6 órakor került sor. A sorozatos k’vóvzések- re a budai Generális kaszá­ló rét jelüi+atatt ki. me'vet k^s'^b a bsP4s utókor Vér­M;rö q-7'Vf-‘>r''«í1k ^nd^r le- fejezésére kerü’t sor. az el­aggott, 70 esztendős budai hóhér, akinek Sigray nyakát csak háromszori próbálko­zással sikerült átmetszenie, leléptették, és az országos hírű, „ügyes kezű" ifjú egri bakóra várt a halálos ítélet végrehajtása. Szolárcsik tiszta szívvel, nyugodtan viselte a vesztő­helyre való hurcolás proce­dúráját. A lelkésznek, aki el­kísérte a rozoga kocsin utol­só útjára. így szólott: — „ÖRÖMEST HALOK MEG!" Amikor pedig kihirdették ismét halálos ítéletét, derült arccal vágta a forradalmár­rá lett. volt egri szeminaris- ta kispap a vészbírák orcá­jába: — „NEM IGAZ, AMIT OLVAS!" Kardos János, aki mint a tragikus események szemta­núja, később leírta Szolárcsik élete utolsó perceit is, így örökítette meg azt: „Csudá­latos és valóban hallatlan azon megnyugvás, amellyel a legszebb virágzásban lévő if­jak (tudniillik Szolárcsik Sándor és őz Pál) a halált fogadták .KIK HA A SZÁ­ZADOT TÜLÉLIK. AZ ÉLETBEN NEM KEVESET SZEREPELTEK VOLNA... ÉSZTEHETSÉGE... KÜLÖ­NÖSEN SZOLÁRCSIKNAK CSUDALATOS..." Sugár István Világjelenség: városi köz­lekedésben újra teret hódí­tanak az elektromos jármű­vek, a villamos és a troli. Ennek többféle okáról be­szélnek a szakemberek, el­sősorban műszaki és üzem­költség! okokról. Az 1973— 74-es energiaválság tulaj­donképpen nem volt válság, csak jelzés: a kőolajkészlet bolygónkon véges! De en­nél súlyosabb távlati ténye­ző is hat: lehet, hogy húsz- 30 éven belül lesz olyan olcsó energiaforrás, amely az olajat helyettesítheti, de olyan nyersanyag, amelyből műanyagot lehet készíteni, és nem olaj- vagy földgázszár­mazék, nemigen van. Már­pedig műanyagra nem 30 évig, hanem még évszáza­dokig szüksége lehet termé­szetes nyersanyagokban mind szegényebb Földünk­nek. Ezért indokolt lenne, hogy ahol csak lehet, már most más üzemanyaggal helyette­sítsék a kőolajat, elsősor­ban a közlekedésben. Repü­lőgépeknél ezt a „mást” még nem találták fel. Autóknál is ez a helyzet, az akkumu­látoros autó hosszú töltést igényel, és az akkumulátor hamar kimerül. Két terület van, ahol van már más haj­tóerő: a vasúton és a városi közlekedésben az elektro­mos áram. Vasútvillamosítá- sí programunk ismért, a vasút irányítói a világon mindenütt gyors ütemben állnak át a vili ajmos vonta­tásra. Viszont a városi köz­lekedésben a hatvanas évek­ben a villamos és a troli­busz visszaszorulása volt ta­pasztalható (Budapesten is megszűnt a villamosközleke­dés több vonalon, felszámol­ták a 74-es trolit, Pécsett, Szombathelyen, Nyíregyhá­zán megszűnt a villamos, stb.). Ezt akkor még indo­kolták bizonyos szempontok: a kőolaj olcsó volt, buszt az IKARUS gyártott és gyárt, és a vágányhoz kötött villa­mos lényegesen lassúbb volt, mint ‘ az akadályokat köny- nyen elkerülő autóbusz. Közben azonban fordult a helyzet: az olaj „szűk ke­resztmetszetté” vált, Buda­pesten pedig már láthatjuk, amit a világ többi nagyvá­rosában régebben is észre­vehettek: csúcsforgalomban éppen a busz nem tud to­vábbjutni, „dugóba kerül”, megreked, míg a villamos vígan halad a sínéin, semmi sincs az útjában, csak bal­eset esetén okoz torlódást És bár akad jócskán ilyen kisebb baleset, egy-egy vo­nalon néha heti egy is — „dugó” viszont mindennap van, tehát tulajdonképpen már gyorsabb a villamos. Közúton pedig a troli is előnyösebb a busznál, zaja, levegőszennyezése nincs. Ezért is foglalkoznak köz­lekedésünk illetékesei a villamos- és trolihálózat fel­újításával — és már nem­csak Budapesten, hanem több megyeszékhelyen is. A debreceni, pécsi, szegedi új csuklós villamosok e folya­mat kezdetét jelentették, és a tény, hogy nem „Buda­pesttől levetett”, kiörege­dett, hanem helyben, Debre­cenben, vagy Szegeden gyár­tott új járművek ezek, bi­zonyítja: komolyan veszik ezt a folyamatot. Ez kell is, mert a félmillió új személy- gépkocsi szűk utcákkal, utakkal ellátott vidéki váro­sainkban is belátható időn belül olyan „csúcsdugókat” i okozhat, amelyekből a villa- | mosközlekedés, a zártpályás villamos lehet majd a kive­zető út. A Budapesti Köz­lekedési Vállalat és az IKA­RUS által ki kísérletezett „önjáró troliról” már sokai írtak, az elv lényege: ha le­szakad a vezeték, baleset | van, a troli átkapcsol egy A saját segéd-áramfejlesztőre, amelyet egy egyszerű Zapo- i rozsec vagy Zsiguli márká-1 jú, beépített gépkocsimotor hajt meg, és 8—10 km se­bességgel egyszerűen kikerü­li a kritikus útszakaszt, majd útját a következő vezeték- alállomástól nyugodtan foly­tathatja. Aradi Lajos, a KPM Ta- j nácsi Közlekedési Főosztá­lyának helyettes vezetője, kérdésünkre elmondta: ta­nulmány készült, amelynek értelmében olyan vonalakon, ahol 8—10 ezer egység férő­hely körül van a forgalom, a trolibusz gazdaságosabb az autóbusznál. További elő­nyei : nők is vezethetik, meg­szűnik a férfi gépkocsiveze­tők munkaerőhiánya, és nem az amúgyis túlterhelt autó­szerelői kapacitást terheli a karbantartás, hanem elekt­romos szerelőket igényel, ami azért mégsem annyira hiányszakma, mint a robba­nómotorok szerelői A tervezet szerint az első ütemben Budapesten építik ki a jelentősebb troliháló­zatot, ezt követi a második ütemben Miskolc, Debrecen és Szeged. Szatmári Jenő István Me$e A Tűrő Tigrisről és a Goromba Galambról A tigris ott ült az árnyék­ban, kezében nyírfaág, és csendesen könnyezett. Köz­ben egyenként tépdeste a le­veleket, hogy: — Szeret — nem szeret — szeret — nem szeret... —■ Pardon — mondtam, ráfogva a sok vadászatban hűséges társammá lett pus­kát. — Nem akarom zavar­ni, de... mit tetszik itt csi­nálni? — Hát nem látja — hüp- pögött. — Próbálom eltalál­ni, hogy szeret-e, vagy nem szered?... — Na igen. De kétheti já­róföldre nem láttam nőstény tigrist, így nem értem... Két könnycsepp gördült ki a szeméből, s folyt le a pofaszakállán. — Kit érdekelnek az ilyen vadállatok?! En szelíd va­gyok. Szelíd és módfelett szerelmes, ölembe venném, rirígatnám. dorombolnék ne­ki, nyers hússal... akarom mondani: tiszta búzával etetném... — Na igen ■— mondtam óvatosan, mert a tigriseknél sose lehet tudni. — És a hölgy? — Ö! Ö...! — hördült fel fájdalmasan, szemeit töröl­hetve. — Ö mindig messze száll, s rám *e tekint. Ó jaj. szerelmem! Én ebbe beleha­lok. .. Tss$£k «ősi»»!, hegf szaggató látvány ilyen bá­natos, szelíd tigrist látni Néhány nap piálva újra vadászatra indultam jó fegy­veremmel, amikor egy ös­vényről kilépve a tisztásra, rám dördült a hang: — Állj! Egy tapodtat sem tovább!! Rémülten álltam ott, s « szemembe vakítóan tűzött a nap. — Fegyvert eldobni, két lépést előre! Fogvacogva engedelmes­kedtem. — Majd adok én nekedl — hallottam a furcsa han­got, amelyet egyelőre képte­len voltam azonosítani — Majd adok én neked puská­val hencegni az erdőben! Ütött az utolsó órád! A hang a fölöttem levő gallyról dörgött rám. Oda­sandítottam, s ettől elhűlt bennem a vér: Jézusmária, egy postagalamb ült az ágon, és vérben forgó szemekkel nézett rám. — Mit bámulsz?! — har­sogta. — Kapsz két olyan pofont, hogy egy hónapig egy irányban repülsz, s ha útközben nem találkozol a pékkel, éhen halsz! Utánam járkálsz, kis barátom, mint az a mamlasz tigris?! Lát­tam én kWönb legényt is nálatok! Veid tudomásul, hogy egy afrikai elefánt ép­pen fél órája, kérte súg a — Nagysád.,. ■— nyögtem ki végre —, nagysád, az akiért a tigris levelet tép- des? — Tépdes?! — kacagott fel vaduk — Már minden közeli erdőt lekopasztott, hogy megtudja, oda vagyok-e ér­te. . . Háhaháha! .. .De ilyen mamlasz utánam ne jár*on! Azt hiszi az a nyámnyila, hogy ha védnökséget vállal a Szent Bambi őz-Apáca­egylet fölött, már imponál nekem?! De csak kerüljön a szemem elé!!.. J ’ Egy óvatlan pillanatban si­került a sűrűbe ugranom, ahol tudtam, hogy képtelen üldözni a galamb, s haza- iszkoltam Hogy feledjem e szörnyű élményt, elővettem az újságot. Ez állt benne: „Gyanús, ha szelíd a vad..." A cikk arra hívta fel a figyelmet, hogy ha egy vad­állat megszelídül, vagy ha egy szelíd állat megvadul, veszettségre gyanúsi Sóha­jom a megkönnyebbülésé volt. Ezt megúsztam, mert a könnyező tigrisnek eszébe sem jutott, hogy megharap­jon. De — jézusmária! — mi történik, ha áz a brutális galamb meg csín?! így aztán máig is élek, ha sum haltam. KOSSUTH MJ Kórusmuzsika «.50 A tudat világa 9.20 Chopin: h-moil zongoraverseny 10.05 Iskoiarádíó 10.35 Blow: Vénusz és Adonisz 11.40 Haydn: E-dúr gitár kvartett 12.S0 Ki nyer mai 12.35 Melódiakoktél 13.54 Ezeregy délután 14.28 Éneklő Ifjúság 14.42 A három szerencse!!» 15.10 AZ élő népdal 15.20 Bizet: Carmen — szvit 15.44 Magyarán szólva.., 16.05 Harsan a kürtszói 16.35 A Bu'gár Állam! Népi Együttes műsorából 11.05 Lecke — felnőtteknek . 17.30 Baritonáriák 17.57 ÜJ könyvek 18.00 A Szabó család 18.30 Esti magazin 19.15 Kocsár Mikiáss Nagyrédei lakodalmas 19.32 Fiatalok stúdiója 20.00 Mi a titka? 21.05 Húszas stúdió 22.20 Zenekari muzsika PETŐFI 4.20 Svédország betűhf® 8-33 Klasszikus operettekből 9.23 Délelőtti torna 9.33 Derűre is derű.. „ *0.00 A zene hullámhosszán 11.55 Látószög 12.00 Nóták 12.33 Arcképek a német irodalombői 1SJ3 Gisela May Eísler-dalokat énekel 14.00 Kettőtől hatig... 18.00 Novák; Cseh szvit 18.33 Színes népi muzsika 19.15 A filozófusok és a gépek 19.30 Csak fiataloknak! 20.33 Mindenki könyvtára 21.02 A Rádió Dalszínháza 22.33 Könnyűzene 23.10 Verbunkosok, nóták SZOLNOKI RÁDIÓ 17.00 Műsorismertetés — Hírek 17.05 így élünk. •. falu tükörbe® 18.00 Alföldi krónika 18.15 A Dawn együtt«« 60 Sergio Endríg® felvételeiből 18.27 Hírösszefoglaló TEJ MAGYAR 8.00 Tévétoma íXsol) 8.05 Iskolatévé 13.05 Iskolatévé (Ixm.) 17.40 A meisseni vár (NDK irövidfilra) 17.55 Sakk-matt 18.15 Zöld utat! 18.45 Játék a betűkkel 19.30 Tv-híradó 20.00 Tévétoma 20.05 Kisfilmek a nagyvilágból 21.5® Csapatjáték és taktika a labdarúgásban 22.10 Családi kör 23.00 Tv-hiradó S. 2. műsor 20.01 Csajkovszkij: Anyegüa 21.10 Tv-híradó 2» POZSONYI 59.00 Híradó, publicisztika 20.00 A robbanás (Film) 21.40 Híradó 22.00 Hangverseny f/f**» EGRI VÖRÖS CSUXAGs (Telefon: 22—33) du. 3, fél 6 és negyed 9 órakor A sakál napja I Színes angol—francia Wm EGRI BRÓDY:; (Telefon: 14—07) du. fél 4, ££ 6 és fél 8 órakor A Charlot-k bejárják Spanyolországot Színes francia filmvígjáték GYÖNGYÖSI PUSKIN: Az idők kezdetén GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: du. 3 órákor Az idők kezdetén du. fél 6 és este fél 8 órakor 90 perc az élet HATVANI VÖRÖS CSILLAG: A rejtelmes sziget HATVANI KOSSUTH; A nagy attrakció HEVES: E"v tiszt nem adja meg inasát * FÜZES *-*^NY: Vörös kányafa

Next

/
Oldalképek
Tartalom