Népújság, 1975. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-12 / 10. szám

Sugár István? i így írtak ők... (A második világháború az egykorú magyar sajtó tükrében) Ribbentrop csodás jóslata M agyar Távirati Iroda, 1941. december 24-én: „Ribbentrop német biro­dalmi külügyminiszter Ar- tisnak, a Spanyol Távirati Iroda képviselőjének adott sajtóbeszélgetésében leszö­gezte, hogy . . .nyugodtan je­lenthetik Spanyolországban, .. .hogy AMILYEN BIZTOS, HOGY A FÖLD A NAP KÖRÜL FOROG, ÚGYAN - ÜGY BIZONYOS, HOGY E NAGY KÜZDELMET NÉ­METORSZÁG ÉS SZÖVET­SÉGESEINEK TELJES GYŐZELME FEJEZI BE." Vegre egy őszinte szó! . .a szovjet letörése után MEGNYÍLIK AZ ÜT NÉ­METORSZÁG SZÁMÁRA A KÖZEL-KELET ÉS INDIA FELÉ.. Megfordult a kocka, avagy a győzedelmes Lií tier i T issza vonulás Magyar Nemzet, 1942. ja­nuár 1-én: „A német hadsereg illeté­kes tájékoztató tisztje nyi­latkozatában visszatekin­tett a német hadseregnek az elmúlt hét folyamán elért SIKEREIRE. A német csa­patoknak a keleti arcvona- lon megtett VISSZAVONU­LÁSAIRA vonatkozóan ki­jelentette, hogy azok tisztán stratégiai okokból történtek .. .ezzel a hadművelettel a bolsevistákat kicsalták meg­épített állásaikból.. Űj Magyarság, 1942. janu­ár 2-án: „A németek téli taktikája igen ügyes, mert... rugal­masan feladja a terep egyes részeit.,.” 8 Órai Üjság, 1942. janu­ár 18-án: „Csaknem kivétel nélkül az előirt terveknek megfe­lelően hajtották végre az előrenyomult német csapa­tok visszavonását...” 8 Órai Üjság, 1942. január 18-án: „.. .a szovjet hadvezetőség legjobb tartalékait vetette harcba, hogy elfoglalja azo­kat az övezeteket, melyeket a némétek amúgy is el akartak hagyni, amikor el­határozták, hogy téli szál­lásukra vonulnak. (Január­ban!!!) Ha a szovjet had­vezetőség néhány hétig várt volna, akkor ezeket veszte­ség nélkül foglalhatta volna el.” Ha nem lennének ezek a hírek olyan tragikusak, bíz­vást meg kellepe mosolyog­ni a maga nemében példát­lanul „rugalmas” ' köntörfa- lazó stílusukat. Valóban ko­moly fejtörést okozhatott az Oberkommando der Wehr- machtnak, hogy kiagyalja ezeket a hadtörténelemben példa nélkül álló katonai szakkifejezéseket, ahol a csapatok visszaverése, meg­semmisítése téli szállásra való visszavonulást, vagy éppen tervszerű arcvonalki- egyenesítést, rugalmas stra­tégiája véres vereségek va­lóságát takarta. Fasiszta őszinteség! roham A Harmadik Birodalom fajtiszta hadserege véres fejjel menekült, s ekkor je­lent meg a hazai sajtóban az első olyan valóságos hír, melynek olvastán megder­medt a vér az ember erei­ben: Magyar Nemzet, 1943.'ok­tóber 22-én: „A németek visszavonuló- suk után csak holt területe­ket hagynak hátra a szov­jetnek. Nem marad más ezeken a területeken csak romhalmaz mindenütt. Egy élőlény, még egy madár sem marad életben ezen a vidéken. A termést élviszik. Falvak és városok minden tekintetben lakhatatlanok. Egyetlen ház sem marad épen, amelyben lakni lehet­ne .. Meddig hátráltak a fasiszták? Pesti Hírlap, 1944. augusz­tus 19-én: .......a németeknek módjuk­ban volt a keleti harctéren meghatározni azt a jelenle­gi vonalat, amelyen túl... nem engedik át a szovjet erőket... és a döntő csata ... ott fog lezajlani, ahol je­lenleg a legvéresebb harc­ban állnak a kü^dő felek.” S végül is á Führer- bunk érnél húzták meg a né­metek a Vörös Hadsereg arcvonalát!... , Hitleri rémmesék Függetlenség, 1942. január 30-án: „A Kreml elhatározása szerint Finnország, Lengyel- ország és Magyarország la­kosságának Ázsiába való át­telepítését tűzték ki célul. A lengyel népet, tekintetbe véve a klimatikus viszonyo­kat, az Uraitól keletre kazár Kirgizia területére kívánják áttelepíteni a szovjet győze­lem után. A finn és a ma­gyar népek közül az első Kelet-Ázsiába, a Léna és a Judigirka folyók közötti te­rületre, a magyarokat pedig Turkesztánba telepítenék le.” De ez a fantasztikus rém­mese tovább élt a sajtó so­kat eltűrő papírján. A kor­mány szócsöve, a Független­ség ismét, most még részié-' tesebb, élénkebb fantáziával kiszínezett históriával pró­bálkozott. Függetlenség, 1943. feb­ruár 1-én: „A földrajkkönyvek azt írják a Golodnaja steppérő1, amelyet Bed pák Dala-nak, vagy éhség steppének is ne­veznek, hogy 450 kilométer hosszú és 70—100 kilométer széles kietlen, terméketlen vidék. Ott fekszik orosz Kö­zép-Ázsiában. Mindezt azért írjuk le, mert most került nyilvánosságra az a szovjet terv, amely szerint a háború után —, persze, ha győzné­nek —. a moszkvaiak ide szeretnék áttelepíteni az egész magyarságot... Sza­bad-e elhinni, hogy a bőlse- viki Unter-Man, vagy a fa­rizeus brit hozza majd azt a bizonyos függetlenséget, melyről oly solcat beszélnek mostanában.. E förtelmes hazugságokra kár lenne a papírt és a nyomdafestéket fogyasztani, ha az nem egy magyar na­pilapban jelent volna meg. De sajnos az a rideg valóság és megbocsáthatatlan bűn, hogy ilyesféle, Berlinből su­galmazott hírek töltötték meg akkoron lapjaink zö­mét. De talán mindennél fé­nyesebben példázza a fasisz­ta befolyás alatt készült ha­zai lapok „tárgyilagos hír- szolgálat”-át az alábbi tu­dósítás: Űj Magyarság, 1942. már­cius 21-én: „Egy finn hadifogolytá­borban emberevő szovjet katonák vannak... elesett bajtársaik combjait, karjait levágták, szívét, tüdejét ki­szakították és hólében, só és fűszer nélkül megfőzték... Valamennyien szibériai oro­szok. .. egy altiszt is van köztük és egy cári gazdasági alhadnagy. Eddig 26 fogoly­ról állapították meg, hogy emberhúst evett.” (Folytatjuk) Belgrádi időjárás-p *u*ul 4 IWSíi* W. Moszoh^ Ismét megkaptuk a belgrádi, tájékoztató jellegű Időjárási Prognózis-t, mely természetesen ezúttal» sem tartalmaz pontos, megváltoztathatatlan adatokat, de úgy véljük, ennek ellenére érdemes néha rápillantani, talán olykor mégis tájékoztatót ad az elkövetkezendő időjárásról. Az előrejelzés tájékoztató ada­tai szerint: JANUÁR és FEBRUÁR hóna­pokban —, az idei tél folya­mán —, erősen ingadozó hőmér­séklettel kell számolni. Az erős lehűlések egy-egy hétig tarta­nak, sűrű havazásokkal kísérve. A téli időszak többi napjaiban kellemes, fagypont körüli hő­mérséklet várható. MÁRCIUS hónap első felében szeles, csapadékos, váltakozó idő­járás várható, míg a második fe­lében a felmelegedés a tavaszba való átmenetet j elenti. ÁPRILIS hónapban a déli szél az uralkodó és a meleg idő már tartóssá válik. /A Tájékoztató Időprognózis-ban jelz.ett hőmérsékleteknél 3—4 napos eltérés lehetséges. Ennyi tehát a jugoszláv TDÖ- JÁRÁS-előrejelzésben, az 1975, évi Január—Április közötti idő­szakra vonatkozó adat, amely természetesen csupán tájékoztatói jellegű, de érdeklődéssel figyel­hetjük,, hogy e tájékoztató Idő­prognózis adatai hogyan alakúi­nak majd a valóságban. (KS) Az élet tisztelője Albert Schweitzer „Európában, öreg orgonákat, Afrikában beteg négereket gyógyítottam” így összegez­te életét. így, ilyen szerényen. Lényét1 bölcs türelem és mosolygó önirónia jellemezte. 30 éves korában olvasott egy jelentést az Ogooue medencéjében élő négerek nyomorú­ságos egészségügyi helyzetéről. .Ügy érezte, hogy a fehér ember mérhetetlen bűnöket kö­vetett el a feketéikkel szemben, s ezt más fehéreknek kell jóvátenniük. A kötelességet elsősorban önmagára vonatkoztatta, ez érlel­te meg döntését. Kettétörte szépen ívelő pá­lyáját — ekkor már teológiai tanár volt, a fi­lozófia doktora, s Európa-szerte sikere® or­gonaművész, könyvei egymás után jelentek meg, és mesteri kézzel javította az utolér­hetetlen szép hangú ódon orgonákat — mégis új pályát választott: beiratkozott az orvosi fakultásra. Amikor néhány évvel később megérke­zett Lambarenébe, valósággal a semmiből kellett megteremtenie a később legendás hí­rű kórháztelepet. Néhány láda gyógy- és kötszer volt a felszerelése, ezt is a hangver- senykörútjainak jövedelmből szedte össze. És az őserdő mélyén mi várta? Egy régeb­ben tyúkólnak használt faház, itt kezdte el rendelését. Mert ha egyebe nem is, betege bőven akadt. Megbizonyosodott arról, amit eleve sejtett, hogy a természet ölén élő né­pek sem egészségesebbek, hogy a fájdalom épp úgy gyötri őket, mint bárkit a világon. Mindenhez kellett értenie: jöttek a maláriá- sok, a leprások, a szívbetegek; hozták az álomkórosokat, a fekélyektől elborítottakait, az elmebetegeket. És jöttek a gyarmatosítók álkos adományait viselők: az alkoholtól máj­ba jóssá váltak, a fakitermeléstől sérvet szerzők, a tbc-vel fertőzöttek. Végeláthatat­lan tömegben, jöttek, hogy talpraállítsa őket. És amikor a jól felszerelt kórháztelep el­készült, egész művét elsöpörte a föld szí­néről az első világháború. A francia ható­ságok internálták a „gyanús idegent”: Nem ■ __________ ____ i —........ z avartatta magát: gyógyított tovább a fog» ságban is. 1920-ban, 45 évesen elölről kezdett min­dent. A megadás, a kétségbeesés ismeretlen volt számára. Űjrakezdte a fáradságos mun­kát, a gyógyítást, a fakitermelést, a szerve­zést, a gyűjtést: 1924-ben- nagyobb és mo­dernebb kórház állott Lambarenében, mint amilyen az első volt. Fönntartása végett új­ra meg újra visszatér Európába, hogy szava és orgona játéka megnyissa a szíveket, és pártfogoltjainak megszerezze a legszüksége­sebb javakat. A fasizmus éveit azonban végig Afrikában töltötte, nem volt számára hely akkor Euró­pában. (A náci Németország vezetői meg­próbálták ugyan hazaédesgetni, ám ő meg­vető elutasítással felelt.) A második világháború után már nem­csak a négerek érdekében járta be a világát: a béke védelmére szólította fel az emberisé­get, az atomveszély ellen szállt síkra. Ezt kellett tennie, hiszen , az élet tisztelete volt mindig vezérlő gondolata: „akkor talál­tam meg létem célját és értelmét, amikor felismertem az élet tiszteletének elvét, amely magába foglalja az .erkölcsi vil£g-i|eplést’.’ — vallja önéletírásában. (Életem "és" gönctőla- taim. Magyar kiadás: ,Gondolt, 1974.) A ve­szélyeztetett emberiségért ugyanazzal a szí­vós, lebírhatatlan akaraterővel küzdött, mint korábban — és közben — betegeiért. Ezért kapta meg 1952-ben a Nobel-békedíjat. Halálakor kórháza már 80 épületet fog­lalt magába, munkatársai (köztük egy magyar orvosházaspár is), a világ minden részéről sereglettek össze. Azóta ezt is kinőtte Lám- barene. Úgy hírlik, nevét viselő hatalmas, modem kórház épül majd az egykori telepen, régi barakkjai mellett, melyek emlékét őr­zik. De valójában nem a barakkok, hanem az emlékezet, a humánum története őrzi és ápolja felejthetetlen példamutató emlékét. Bozóky Éva 1. A Nemzeti egyik homályos bokszában ültek. Körülöttük méla délutáni csend, csak egy takarítónő percegtette ko­nokul a seprűjét a fakó futó­szőnyegen. Figura Pál benn ült a fal mellett. Hubácska Ta­más és Medve János pedig oldalt, egymással szemben. Medve összenyalábolta szétteregetett jegyzeteit _ — vagy húsz darab negyedives papírt. Fene rosszul érezte magát. Mint egy besúgó, aki önmagát súgta be. Már mindegy, visszavonhatatlan. — Hát így képzelem. Vala­hogy így — mondta. Kissé berekedt, már közel egy órá­ja nyomta a szöveget. Hubácska Figurára pislan- tott. Már azok a jegyzetek is! Ugyan csali visszájáról látta őket, de hát azért for­ma is van a világon! Volt, amelyik , tele. volt írva, mind­két oldalán, aztán voltak egyoldalasok, de olyanok is, amelyeken csak egyetlen mondat vagy éppen egyetlen szó díszelgett vastag rosttol­las kalickában, mint egy ki­törni készülő vadállat. És a sorok?! Nemhogy nem iga­zodtak a papír széléhez, de egymáshoz is alig, némelyik pedig egyik sarkot a másik­kal kötötte össze. A papír- szélekrol pedig jobb nem is beszélni. Nincs egy írónak OSMMSj 19*5, január K„ vasáraa* papírvágó kése? Vagy ha van, nem használja? Elké­pesztő. Hubácska oroszlános híve volt az éles vágások­nak. Egyik legutóbbi filmjé­ben például egy modern la- ’ kótelepi fürdőszoba kádjá­ból, a lányunoka ingerlő mellbimbóit diszkréten rejtő habfürdőből csap fel a pusztí­tó láng, hogy fél évszázaddal .korábbap felperzselje az er­dész nagyapa bakonyi fahá­zát. Aztán a lángokban vi­dám madárcsicsergés, és egy virágzó cseresznyefáról fel­röppenő buksifejű cinke, amely néhány felívelő számycsapás után orral le­felé zuhanni kezd, de nini, már nem Is cinke, hanem egy üvöltő stúka... A néző a fejéhez kap: „Mit akarok én, mit tudok én, mit értek én, ki vagyok én?” Hubácska látta. Figura észrevette pislán lását, de úgy tesz, mintha nem vette volna észre. „Ha te úgy) én is úgy” — gondolta. Hallgattak. A seprűpercegés felerősö­dött,/ mintha egy óriás va- kartá volna a hátát. — Inkább egy szemétdom­bon élnék, semhogy körülöt­tem állandóan söpörgessenek — mondta Medve. Hubácska finoman elmo­solyodott. „Csak egyszer tudnál rö­högni — gondolta Medve. — Csak egyszer láthatnálak rö­högni, ordítani, vagy akár­mi!” Gondolhatta! Ilyesmi egyáltalán nem illett volna gondosan (talán naponta) stuccolt kis kecskeszakállá- boz. Egy szakáll legyen zord, bozontos. Vagy ne legyen. De egy ilyen! Még csak el­képzelni is Michelangelo Mózesét Hxíhácska-félc stuc­co! i, kecskeszakálAal! Vagy Krisztust a kereszten. Figura a kóláspoharát si­mogatta, most ő sandított Hubácskára, s ez tette, mintha észré se vette volna. Medve felhajtotta a sörét. „Gáz van — gondolta —, ezek begazoltak” — Na, mi van? — kérdez­te. — Nékd, Jancsikám — kezdte Figura —, a téma na­gyon szép .. . Szép! Hát persze, hogy gáz van. Medve közbevágott. — Hogyhogy szép? Ti vá­lasztottátok, nem? Ti kötöt­tetek szerződést erre a no­vellámra. Nem? — Dehogynem — mondta Figura. — Vadászunk a mun­kástémára. Jól tudod. — Kell a rnunkástéma — mondta Hubácsfa). Moot szó­lalt meg először. Kissé ének­lő hangsúllyal beszélt. — Hát most itt a munkás- téma — mondta Medve, Seprűpercegés. Ráejtette tenyerét Medve a jegyzethalomra. — Itt van — mondta. — És máris be­gazoltatok. Mintegy beintésre, a ren­dező és a dramaturg elhes­sentő mozdulatot tett: ugyan, dehogy, micsoda képtelenség. „Megvan az összhang — gondolta Medve —, és néha, legalábbis villanásnyira, még mintha hasonhtanának is egymásra”. Pedig nem ha­sonlítottak. Figura arca szép kövér, sírna és nyugodt volt. Az ilyen kiegyensúlyozott, rózsaszín York-pofáért per­sze fizetni kell. Másoknak. Medve visszaemlékezett egy telefonbeszélgetésükre. — Azonnal találkoznunk kell! — jelentkezett Figura. Med­ve felmérte, egy napja is­mét széttörik, idegeskedés, vita, gyomorremegések a visszanyelt hallgatás-gombó­coktól, meg minden, de alap­jában véve a dramaturg nem rossz gyerek, a napok pedig így vagy úgy, külön­ben is széttöredeznek. — Rendben van — mondta —, találkozzunk. Jelölj meg egy helyet, és én húsz perc múl­va ott leszek. — Csak némi döbbent csend után szólalt meg Figura. — Húsz perc.. . hogyhogy húsz perc? — Azt mondtad: azonnal. — Na, de én nem ilyen azonnalra gon­doltam. Nem húszperces azonnalra. Három perc múl­va dél, Fruzsina behozza a levest A — íSíi béfíöStan Medve a letett kagyló mel­lett. Akár egy sorompó előtt. Mint végtelen, tehervonati vonult el előtte nagy harang­zúgás közepette töméntelen sok délidő. Amikor nem ebé­delt. Nem is mindig azért, mintha nem lett volna mit. (Bár a vagonok között üres is akadt szép számmal.) Hal­lotta, amint a Sörgyár mo­rogva delet fúj, a Csokolá- dógyár ijedt sikkantással kö­veti, és a Ganz-MÁVAG jóváhagyólag bömböl utánuk a távolból. Elképzelte Figu­rát, ott ül az asztalnál, fe­hér damasztszalvéta a nya­kában (vagy a térdén? Nem! A nüamszok lényegesek. A nyakában! Így jön. ki igazán a rózsaszín York-pofa, így érvényesülnek a fehér da- maszt derengésben az opti­mistán körülnyírt, magabiz­tos fülek.) A rádióban a dé­li harangszó utolsó kondulá- sai. Nyílik az ajtó, belép FYuzsina (Figuráné). Kezében virágmintás porcelán leve­sestül (minden valószínűség szerint herendi), szája szeg­letén. mosoly, arca kipirult, szemében derű. Tyúkleves illata lengi be a szobát. Fi­gura pirosló fülekkel mar­kolja a kanalát... — Vagy nem gazoltatok be? — Te mindent félremagya­rázol — mondta Figura —, azért mondtam, hogy szép, mert szép. Ezt nem kell másképp érteni. Ezt így kell érteni. — Tehát hogy? — kérdez- . te Medve. JQPolytHquk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom