Népújság, 1973. október (24. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-02 / 230. szám

Hétfő esti külpolitikai kommentárunk Évforduló - fekete kontinensen TIZENÖT esztendeje, 1958. október 2-án lassan lekúszott a francia Trikolór Conakry, a guineai fő­város stadionjának zászlórúdján és az új nemzet himnuszának akkordjai közepette méltóságteljesen felemelkedett a Guineai Köztársaság lobogója. Az új ország állam- és kormányfője a veterán, hivatásos politikusok akkor Afrikában oly ritka csoportjához tartozott. A fiatal tehetséges diák nem tudott bele­törődni abba. hogy hazáját 1892 óla Francia-Guinea- ként tartották nyilván a földrajzkönyvek és térké­pek. 1958 óta sok minden történt Afrikában, amelyet nemcsak lakói bőrének színe, hanem sorsa miatt is gyakran neveztek fekete kontinensnek. De Sekou Toure, aki fiatalon nemcsak hazájában, hanem pári­zsi esztendei alatt Franciaország haladó köreiben is nagy nevet szerzett magának, ma is a másfél évtize­des fennállását ünneplő Guineai Köztársaság áliam- és kormányfője. A FÜGGETLENSÉG csak a felemelkedés lehe- tőségét nyitotta meg Guinea előtt, de rendkívül ne­héz esztendők következtek. A 245 ezer négyzetkilo­méter területű, mintegy öt és fél millió lakosú nyu­gat-afrikai köztársaság rendkívül súlyos örökséget vett át a gyarmatosítóktól. Az ipar és a korszerű mezőgazdaság szinte teljes hiánya rezzenetlenül meg- ma.adt a kolonializmus időszakában. Nem voltak képzett hivatalnokok, katonák, orvosok, mérnökök és a távozó gyarmattartók magukkal vitték egész közigazgatási apparátusukat, valamennyi technikai felszerelésüket. A helyzetet súlyosbította egy nem elhanyagol­ható földrajzi körülmény: portugál (Bissau)-Guinea közvetlen szomszédsága. Afrika első és utolsó gyar­mattartói, a portugálok innen rendszeres támadások­kal kísérelték meg, hogy kitöltsék a franciák távo­zása után — szerintük — keletkezett „légüres teret” vagyis pozíciókat teremtsenek a Guineai Köztársa­ságban. Sekou Toure nem egyszer a felfegyverzett nép, a milicia segítségével verte vissza ezeket a tá­madásokat. M,a a helyzet alapvetően megváltozott: Bissau-Guineában megalakult a független kormány, amelyet mind több ország ismer el és immár a por­tugálok folytatnak utóvédharcokat. AZ ÁLLAMFŐ és népe tudta, hogy az idő a függetlenség erőinek dolgozik. Az önállóság tizenötö­dik születésnapján elégtétellel állapíthatjuk meg — és velünk együtt a haladó világ —, hogy a Guineai Köztársaság minden nehézség ellenére gyors ütem­ben fejlődik. (KS) Az MTI hivatalos közleménye: Magyar államférfiak táviratai a Kínai Képköztársaság megalaku­lásának 24. évfordulója alkalmából Csou En-laj elvtársnak a Kínai Nép- . köztársaság. Államtanácsa elnökének. PEKING ■ Nemzeti ünnepük, a Kínai Népköztársa- . ság megalakulásának 24. évfordulója al­kalmából a Magyar Népköztársaság kor­mánya, a magyar és a magam nevében üdvözletemet, es jókívánságaimat küldöm önnek, a Kínai Népköztársaság Államta­nácsának és a kínai népnek. Kívánom, hogy országaink kapcsolatai a proletár nemzetköziség elve alapján fej­lődjenek a szocializmus, a béke és a haladás közös ügye javára. Budapest, 1973. szeptember 29. FOCK JENŐ, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Péter János külügyminiszter az évfor­duló alkalmából táviratban üdvözölte Csi Peng-fejt, a Kínai Népköztársaság külügy­miniszterét. > Táviratok Nigeria nemzeti ünnepe alkalmáig Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Yukubu Gowon tá­bornokot, a Nigériai Szövetségi Köztársa­ság elnökét Nigéria nemzeti ünnepe alkal­mából. Péter János külügyminiszter dr. Okoi Arikpo nigériai külügyminiszternek küldött üdvözlő táviratot. Táviratok a Ciprusi Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából A Ciprusi Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Makariosz érse­ket, a Ciprusi Köztársaság elnökét. Péter János külügyire niszter ugyancsak táviratban fejezte ki jókívánságait Christifidis külügy­miniszternek. Gyerftlista az 1973. október 1-én meg­tartott lottó-jutalomsorso­lásról, melyen a 36. heti lot­tószelvények vettek részi. (Csak a miskolci körzet nye­reményeit közöljük.) 2 779 401 2 790 977 2 791 585 3 011 294 3 013 895 3 016 825 3 024 406 3 027 525 3 034 535 3 053 356 3 056 602 3 0é7 621 3 061 675 3 065 317 3 069 456 3 075 806 3 097 583 3 107 519 3 129 190 3 141 695 3 147 090 3 166 698 3 169 867 4 186 263 4 218 647 4 224 719 4 232 615 4 234 184 6 022 005 8 990 428 9 230 447 9 230 935 tv utalvány tv hűtőgép utalvány tv bútor-lakbér. utalvány tv méteráru varrógép utalvány házt. gép magnó utalvány ki mit vál. utalvány motorkerékpár motorkerékpár táskarádió házt. gép éléskamra utalvány lak-ber magnó varrógép méteráru éléskamra utalvány utalvány éléskamra ut. ut. ut. 9 232 657 9 233 819 9 483 537 9 484 865 9 488 642 9 491 881 9 516 229 9 525 490 9 539 924 9 555 176 9 556 836 9 558 696 9 575 967 9 606 140 9 621 041 9 635 898 9 852 383 9 658 419 9 661 502 9 666 010 9 367 919 9 663 873 9 677 358 9 712 843 9 715 454 9 729 516 9 747 295 9 749 705 9 761 031 9 772 529 9 773 221 9 777 379 9 778 145 9 785 558 9 792 499 9 805 100 9 806 800 9 816 871 méteráru bútou-lakber utalvány házt gép utalvány utalvánv bútor-lakbér. bútor-lakbér. utalvány utalvány rádió varrógép tv házt. gép ki mit vak utalvány táskarádió robotgép utalvány éléskamra tv méteráru méteráru utalvánv utalvány rádió utalvány méteráru tv utalvány ki mit vál. lak-tex. utalvány varrógép bútor-lakbér. éléskamra ut. mosógép utalvány lak-textil 9 817 805 hűtőgép Tokió előbbre léphet Manapság egyre kevésbé panaszkodhatnak a Gajmu- só, a japán külügyminiszté­rium munkatársai, hogy ke­vés dolguk akad. A világ ta­núja lehet Tokió korábban sohasem tapasztalt diplomá­ciai aktivitásának. Véget ért uz a korszak, amikor nem kevés malíciával gazdasági óriásként és politikai törpe­ként beszéltek Japánról. Amikor tavaly júliusban Tanaka került a szigetország kormányának élére, Tokió- ban meghirdették az addigi- r ál „kiegyensúlyozottabb és f iggetlenebb külpolitikát”. Hz a jelszó tulajdonképpen az átrendeződő nemzetközi kapcsolatokhoz való alkal­mazkodást takarta, azt, hogy Tanaka kedvenc szóhaszná- j ival élve, „Japánnak a 3 '.tiporális diplomáciát kell 1 vitatnia”. Tokióban úgy < v-ték. hogy az ország, a 1 s világ gazdaságilag má- í-;: ik legfejlettebb állama. ! :m azt a szerepet tölti be a i - ti zetközi politikai színté- r’i. amely megilletné. Mi- t t? A választ a japán poli­te ai vezetők — mondhat­4 : — egyöntetűen ismerték A“' MSnüi «a m 1 oris. a*íeeer lm kedd. föl. Tokió nem is olyan re­gen még az úgynevezett egy­pólusú diplomácia terheit nyögte, vagyis washingtoni szemüvegen át figyelte a vi­lágot, Japán dermedve látta, hogyan alakulnak át az Egyesült Államok kapcsola­tai a Szovjetunióval, illetve Kínával. Edwin Reischauer, az Egyesült Államok volt to­kiói nagykövete ezt így fo­galmazta meg: „Néhány év­vel ezelőtt a magabiztos Egyesült Államok elvárta Ja­pántól. hogy passzív szerepet játsszon a világban, a bi­zonytalan Japán pedig haj­lott arra, hogy elfogadja ezt az alapvetően alárendelt helyzetet. Egy ilyenfajta kap­csolat érthető és talán szük­séges is volt az ötvenes években, de egyre inkább ésszerűtlenné vált a hatva­nas években, és a jelenlegi évtizedben, teljességgel irre­ális és veszélyes”. A gondo­latmenetből nyilvánvaló, hogy Washington számára is kedvezőbb egy olyan ellen­őrzött Japán, amely nagyobb részt vállalna az amerikai katonai és gazdasági terhek­ből. Amikor július végén Tana­ka kormányfő Nixonnal tár- yalt Washingtonban, az „At- mti Chartán” kívül szobi .erűitek a két ország keres­kedelmi es valutám ellenté­tei is. Az Egyesült Államok­nak gazdasági és politikai eszközökkel sikerült elérnie, hogy a Japánnal szembeni több mint négymilliárd dol­láros kereskedelmi deficit­jét 1973. első felében a felé­re csökkentse. Cserébe ezért, akkor Nixon — és most Kissinger, az ENSZ-közgyűlés általános vitájában — támogatta azt az elképzelést, hogy Japan állandó tagságot kapjon a Biztonsági Tanácsban. Ez sem oszlathatta el azonban a tokiói vezetők gyanúját, hogy — a Japán Times sze­rint — „az atlanti karámba való bevonulás gátat szabhat Japán multiporális diplomá­ciájának”. Nem utolsósorban ezzel magyarázható, hogy hosszú idő után először, Tanaka sze­mélyében, japán kormányfő látogatott Nyugat-Európába. Párizs, London, Bonn — ezek a fő állomások, vagyis az új világpolitikai pólus igényé­vel fellépő Közös Piac fő politikai és gazdasági köz­pontja. Tanaka a tárgyalá­sokon meggyőződhet arról, hogyan vélekednek ezekben a fővárosokban az új „At­lanti Chartáról”, s nem lehet kizárni azt a lehetőséget sem, hogy Nyugat-Európa és Japan — a fennálló gaz­dasági ellentetek daea-ra — 9 827 547 9 831 877 9 832 040 9 832 040 9 845 115 9 846 342 9 849 329 9 865 998 9 871 161 9 871 5PJ 9 872 612 9 898 909 9 904 839 9 923 085 9 927 766 9 932 440 9 937 573 9 949 999 9 947 094 9 949 162 9 954 194 9 958 622 9 964 706 9 974 114 9 981 141 9 996 694 éléskamra ut. bútor-lakbér, tv tv lak.-tex, hűtőgép éléskamra éléskamra táskarádió utalvány hátz. gép hűtőgép utalvány tv házt. gép éléskamra ut. méteráru utalvány lak.-tex. házt. gép házt. gép házt. gép tv házt, gép lak.-ber. ut. utalvány Nyeremény­betét­könyvek sorsolása Az Országos Takarékpénz­tár 1973. október 1-en. He­vesen rendezte meg a nyere­mény betétkönyvek 1973. III. negyedévi sorsolását. Mind­azok az 1973. szeptember 29- ig váltott és a sorsolás nap­ján forgalomban levő nye­reménybetétkönyvek, ame­lyek sorszámának utolsó há­rom számjegye (számvégző- dése) megegyezik az alább felsorolt, számokkal, az 1973. III. negyedévi átlagbetétük­nek a számok mellett feltün­tetett százalékát nyerték. Számvégz. 003 079 136 162 245 265 286 287 351 377 ‘ 418 449 456 460 468 538 613 614 615 677 699 721 725 802 924 Nyeremény 25 százalék 25 százalék 25 százalék 25 százalék 25 százalék '25 százalék 25 százalék 25 százalék 100 százalék 25 százalék 25 százalék 25 százalék 25 százalék 25 százálék 25 százalék 25 százalék 25 százalék 50 százalék 25 százalék 200 százalék 50 százalék 25 százalék 25 százalék 25 százalék 25 százalék A műszaki Anyag- és miskolci Miskolc, Szeles u. 22. műszaki Gépkereskedelmi Vállalat kirendeltsége Tel.: 16-638, 17-868, valamifajta közös állásfogla­lásra jusson. A napokban megkezdett Tanaka-körút legfontosabb állomása azonban kétségkí­vül Moszkva lesz. Az előze­tes elképzelések szerint a Brezsnyev—Tanaka tárgya­lásokon a gazdásági kooperá­ción, a kereskedelmi kapcso­latok fejlesztésén kívül szó lesz a szovjet—japán béke- szerződés megkötésének elő­készítéséről és az ázsiai kol­lektív biztonsági rendszerről. Az SZKP főtitkárának meg­jegyzése szerint „ideje, hogy a két országot összekötő szekérutat széles autópályá­val váltsák fel”. A távol­keleti szigetország — mint. korábban Kína esetében — jócskán lemaradt Washington mögött a Szovjetunióval va­ló politikai kapcsolatok teljes rendezésében és a szibériai nyersanyag, elsősorban a kő­olaj- és földgázkészlet kiak­názásában való részvételben. Amennyiben sikerül majd kiküszöbölni a zavaró ténye­zőket, akkor Tokió lényege­sen előbbre léphet a Tanaka által meghirdetett „kiegyen­súlyozottabb és függetlenebb külpolitika” , kialakításának útján. z.aL'ii István tort 1973. október 3—4-én EGERBEN, Írásbeli bejelentésüket kérjük a Magyar Hirdető Eger, Dózsa Gy. tér 4. címre beküldeni. Foglalkozunk használt gépek, műszerek, szer­számok vételével, eladásával és közvetítésével. Ül.: Varga. A Magyar Autóklub Gyöngyösi Szervezete klubtagjai és I azok családtagjai részére újabb gépjárművezető tanfoiyamot & indít .Jelentkezhetnek mindazok, akik saját gépkocsival ren­delkeznek. A tanfolyam időtartama 3 hónap.- Jelentkezési határidő október 6-án délig a klubirodán. Gyöngyös. Fő tér 10. 1. emelet. Felvilágosítás ugyanitt. Teiefon: 12-172. 5-ös mellek. ist A nyereményösszeget a betétkönyvet kiállító fiók, vagy postahivatal 1973. októ­ber 15-től fizeti ki. (MTI) REVÍZIÓ 1997.

Next

/
Oldalképek
Tartalom