Népújság, 1973. október (24. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-02 / 230. szám

I tfJLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! REVÍZIÓ 2011. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIV. évfolyam. 230. szám ARA: 80 FILLÉR 1973. ' október 2„ kedd V • * • * Ecséd, az ingázó falu A bánya megszűntével a felnőtt lakosság 75 százalé­ka idegenben dolgozik, el­jár Ecsédről. E faluba lá­togatott munkatársunk, s tapasztalatait a 3. oldalon összegezi. Zrínyi Örsi Ferenc Zrínyi című háromrészes tv-drámájáről ír munkatársunk lapunk í. oldalán. Ismerjük meg Adorján deákot is,.. A tizenhatodik századi bu­dai basák íródeákjáról, titkáráról, Dobó István kémhálózatának egyik leg­értékesebb tagjáról ir Ka­por Elemér lapunk 5. ol­dalán. fl Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának nyilatkozata A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságát, a magyar kommunistákat, dolgozó népünket mély­ségesen felháborítja a chilei jobboldali katonai junta ke­gyetlen irtóhadjárata a chilei hazafiak ellen. A chilei de­mokratikus erők a népi egység kormányának három éves fennállása alatt következetesen és önfeláldozóan harcoltak az ország nemzeti érdekeiért, az egész chilei nép javát szolgáló társadalmi és gazdasági átalakulásért. A chilei hazafiak küzdelmük során mindvégig tiszteletben tartották az alkotmány előírásait, a demokratikus szabadságjogokat,, az erőszakkal hatalomra jutott katonai junta viszont a ke­gyetlen leszámolás szellemét, a véres terror gyakorlatát szabadította az ország népére. A katonai junta napról napra nagyobb bűnöket követ eL A terror áldozatául esett Salvador Allende elnök és a ha­zafiak ezrei. Tömegével, vetik börtönbe a chilei nép leg­jobbjait, üldözik a demokrácia és a haladás minden hí­vét. Letartóztatták Luis Corvalan elvtársat, a Chilei Kom­munista Párt főtitkárát, a törvénytelenül feloszlatott chilei parlament szenátorát, a nemzetközi kommunista- és mun­kásmozgalom kiemelkedő harcosát, a chilei nép hű fiát. A junta kegyetlen leszámolásra készül vele szemben. A világ valamennyi kommunistájával, a szocializmus, a haladás, a demokrácia minden hívével együtt felhábo­rodásunkat és tiltakozásunkat fejezzük kn a junta egyre fokozódó terrorja miatt, mélységesen aggódunk Corvalan elvtárs és minden chilei hazafi életéért. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­ga, a magyar nép követeli: azonnal helyezzék szabadlábra Luis Corvalan elvtársat, a kommunista, szocialista, radi­kális párti és más haladó gondolkodású chilei hazafiakat, haladéktalanul vessenek véget a chilei demokratikus erők elleni embertelen hajtóvadászatnak. (MTI) Elutazott Budapestről a belga parlamenti küldöttség Hétfőd elutazott Buda­pestről a belga parlamenti küldöttség, amely a magyar országgyűlés meghívására egy hetet töltött hazánkban. !A parlament két házának Itagjaiból álló delegációt fíervé Brouhon, a belga szo­cialista párt képviselőházi csoportjának vezetője, az Interparlamentáris Unió bel­ga—magyar tagozatának el­nöke vezette. 1 A vendégeket a Ferihegyi (repülőtéren Pólyák János; ez országgyűlés jegyzője. Darvasi István, a Magyar1 Hírlap főszerkesztője, az In­terparlamentáris Unió ma­gyar csoportja magyar—bel­ga tagozatának elnöke, va­lamint több országgyűlési képviselő búcsúztatta. Ott volt Andre Bayot, a Belga Királyság budapesti nagykö­vete is. Hervé Brouhon elutazásuk előtt nyilatkozott a Magyar Távirati Iroda munkatársá­nak: — Magyarországi látogatá­sunkat, tárgyalásainkat meg­illeti az eredményes jelző: eszmecseréink a legőszin­tébb légkörben zajlottak le, s jóllehet, népeink két kü­lönböző társadalmi rend­szerben élnek, a realitások figyelembevételével igyekez­tünk egymást megérteni. Tárgyalásainkban az az őszinte óhaj munkált, hogy erősítsük országaink társa­dalmi, kulturális, gazdasági és műszaki-tudományos kon­taktusait, szaporítsuk tapasz­talatcseréinket. — Hangot adtunk vélemé­nyünknek: a parlamentek­ül nagy jelentősége van az béke «s biat-onsás megteremtésének segítésé­ben. A parlament Belgiumban is, Magyarországon is tör­vényhozó testület, amely­nek tagjait a nép választot­ta, s a képviselőknek a nép akaratának, kívánságainak megfelelően kell tevékeny- kedniök. A nép Belgiumban is, Magyarországon is békét akar, békében szeretne élni, dolgozni. Befejeződött Koszigin jugoszláviai látogatása Alekszej Koszi gin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke hétfőn befejezte Ju­goszláviában tett nyolcna­pos hivatalos baráti látoga­tását és visszautazott hazá­jába. A szovjet miniszterel­nököt a dubrovniki repülő­téren Dzsemal Bijedics kor­mányfő és más jugoszláv vezető személyiségek bú­csúztatták. Chile és a szolidaritás Felső képünkön: Razziázö katonai egység a santiagói utcán. Alsó képünkön: A meggyilkolt Allende el­nök lánya'Isabel, a finn fő­városban rendezett kétnapos szolidaritási értekezleten. (Népújság-telefolo — AP—MTI—KS) Embervadászat Santiagóban és vidékén Corvalan életveszélyben SANTIAGO: A chilei katonai junta ve­res leszámolásra készül a hét végén letartóztatott Luis Corvalan ellen. A Chilei Kommunista Párt főtitkárát Az ország' kertje Szépvölgyi Zoltánnak, a Fővárosi Tanács V. B. elnö­kének jelenlétében, ünnepélyes külsőségek között avatták fel a Népligetben „az ország kertjét”, a Budapesti Cen­tenáriumi Parkot. (Képujiag-teíefeto <■» Eb) Santiago egyik elővárosában, a katonai akadémián, külön­leges cellában tartják, s „hadbíróság” elé fogják őt állítani hogy — mint az AFP írja — halálos ítéletet mondjanak ki rá. Mint az AFP tudó­sítója jelentette, Corvalan ellen a legkülönfélébb vada­kat emelik: először is azt, hogy nem jelentkezeti ön­ként a katonai hatóságoknál, amikor a junta erre rendele­tileg adott parancsot, hogy törvénytelenül tartott birto­kában fegyvereket, valutát, a junta szerint azért, hogy „a szélsőségesek tevékenységét finanszírozza”. Folytatódj k a hajtovadá- s'zat a Népi Egység vezetői és a velük rokonszenvezők ellen. Vérdíjat tűztek a korábbi politikai és szervezeti ve­zetők fejére. A vérdíj 500 ezer escudo, egy munkás ha­vi keresetének százszorosa. A junta hadügyminiszté­riuma közleményben jelen­tette be, hogy Santiagóban „rémhírek terjesztése” és a „hatóságok diszkreditálása” miatt 70 „aktivistát” vettek őrizetbe, Sajtóértesüléseik sze­rint letartóztatásban van Or­lando Latejier, az Allende- kormány hadügyminisztere. A junta elbocsátotta vala­mennyi egyetem rektorát és helyükbe a puccsistákhoz hű embereket neveztek ki azzal az indoklással, hogy „az egyetemek nem lehetnek a marxista oktatás központjai”. A valódi ok az, hogy az egyetemisták és a tanárok körében komoly ellenállás bontakozott ki. Helsinkiben véget ért a nemzetközi chilei szolidaritá­si konferencia. Az 53 orszá­got és 16 nemzetközi szerve­zetet képviselő küldöttek tá­viratban felszólították Kurt Waldheimet, az ENSZ fótit- , kárát és az ENSZ emberi jo­gok bizottságát, vesse latba befolyását Luis Corva’.annak. a Chilei Kommunista Párt főtitkárának szabadon bocsá­tása érdekében. A katonai juntához intézett táviratban pedig a konferencia követe­li, hogy óvja meg Luis Cor­valan életét és egészségét. A szolidaritási értekezlet kétnapos 'tanácskozása felhí­vást intézett a világ népei­hez, legyenek szolidárisak a chilei néppel

Next

/
Oldalképek
Tartalom