Népújság, 1973. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-04 / 181. szám

8.20 8.40 10.05 11.26 12.20 12.50 12.45 14.15 14.25 15.05 15.10 16.00 17.30 18.00 1842 19.30 20.30 21.21 22.20 22.45 22.30 0.10 KOSSUTH Lányok, asszonyok. Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. Lgy csokor macera. Liszt; h-moll szonáta. Zenei anyanyelvűnk. Aiagyaran szólva. Meiodiakoktel. Címer a kamionon. Új Zenei Újság. Kis magyar néprajz. Csak fiataloknak! 168 óra. Juhász Gyula emlékezete. Csárdások. Leonard Bernstein vezényel. Útirány az Arany homok. Tom Jones hangversenye Les Vegas ban. Népi zene. A X. VIT-ről. A beat kedvelőinek. Kodály kórusműveiből. MelóéiakoktéL PETŐFI *.05 Operettrészletek. 8.45 V álaszolunk hallgatóinknak! 9.03 Népi zene. 0.35 A X. VIT-rőL 10.05 Szombat délelőtt. 12.00 Dalok, áriák. 12.45 A nyári egyetem Táros». 13.03 Két szonáta. 13.35 Jelképek erdején át_*. 14.00 Napraforgó. 14.48 Az Éneklő Ifjúság Várpalo­tán. 15.00 Orvosi tanácsok. 15.05 Farkas Ferenc: Szent János kútja. Kantáta. 15.21 100 eves a főváros kertészete. 18.05 Népzenei Magazin. 15.45 Tengerszemek a Magas- Tátrában. 11.02 Kíváncsiak Klubja. 18.10 Hangképek az országos úszó baj nokságról. 18.20 Népi zene. 18.53 Pouchielli: Giaconda. 22.19 Haagversenynaptár. 22.34 A tegnap slágereiből. 23.15 Dzsessz. Szolnoki Rádió Hét végi kaleidoszkóp tartalmából: Paraszti nyár 13; Bayer Hona és Feuer András rtportmontá- zsa; Könnyű liangszerszeiök; Múzeum-udvar; Mit mondjon a titkárnői Sütő Irén karcolata; Tánczene a hallgatók szerkesz­tésében. MAGYAR 9.30 Paplrrózsák. Magyarrí beszélő angol film. 10.25 Gondolatok a boldogságról. 10.55 Téka. 15.43 Magyarország—NSZK kézi- labda-mérk. közv. 16.55 Hirek 17.00 X. VIT. 18.55 Mácza János. Portrifilm. 19.15 Cicavízió. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Egy frakk története. Magyarul beszélő amerikai , film. 22.00 Tv-hlradó. 22.10 X. VIT. POZSONYI 10.00 A fekete gyertya fénye. NDK tv-sorozat. 16.10 Egy koffer arany. Gyermekfilm. 18.45 Bűnügyi film. 20.00 Egy hét Cluton életében. Játékfilm. 22.25 Sporteredmények. 22.40 Királynők. Olasz kisfilmek. EGRI VÖRÖS CSILLAG (Telefon: 22-33) Fél 4. fél 6 és este í órakor A betörés Haláltánc a smaragdok körül. Színes francia—olasz bűnügyi film Felemelt helyárak I EGRI BRŰDY (Telefon: 14-07) Fé! 4, fél 6 és fél 8 órakor A kaktusz virága Színes szinkronizált amerikai fllmvígjáték. EGRI KERT Este 8 órakor Sztrogof Mihály Verne regénye színes, szink­ronizált bolgár—olasz—francia —NSZK filmen. GYÖNGYÖSI PUSKIN Fét 4 és háromnegyed 6 órakor Hárman a kincs nyomában Este 8 'órakor Az Andromeda törzs GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Szegény gazdagok GYÖNGYÖSI KERT özvegy aranyban HATVANT VÖRÖS CSILLAG West Side story HATVANT KOSSUTH A család őrangyala HEVES Tudósítás az alvilágból FÜZESABONY Az utolsó völgy* PerZRVÄSARA Fotográfia 4 IXépúi&ág Dél-A meri kában A jövő kontinense Támad a chilei jobboldal — Válság úruguayban — Őrség­váltás Argentínában: ilyen és hasonló címek Jelentek meg a legutóbbi hetekben a világ­lapok címoldalain. Latin-Ame- rika ismét a közvélemény ér­deklődésének középpontjába került. „Kontinensünk az a föld­rész, ahol az emberéletnek pontosan kiszámítható ára van” — állapította meg a latin-amerikai Szolidaritá­si Értekezlet havannai hatá­rozata. A statisztikai adatok összevetéséből kiderül, hogy Latin-Amerikában percen­ként négy idő előtti elhalá­lozás történik, ugyanezen idő alatt az Egyesült Álla­mok tőkései percenként négyezer dollár nyereségre tesznek szert a kontinensen. A számítás eredménye: egy emberélet egyenlő 1000 dol­lárral. És ennek a tragédiának egy olyan kontinens szolgál­tat naponta drámai színteret, amely a szárazföld 15 száza­lékát (24,2 millió km2), a föld népességének 7 száza­lékát (275 millió) mondhat­ja magáénak, s amelyet va- lószínűtlenül gazdag ter­mészeti kincsei miatt „A Jö­vő Kontinense” néven szok­tak emlegetni. Az ENSZ felmérései sze­rint a világ természeti kin­cseinek 23 százaléka (az is­mert tartalékokat is beleért­ve) található a latin-ameri­kai kontinens felszínén és földjének mélyén. A világ vízienergia készletének 10,1 százaléka, a kőolaj 17,5, a vasérc 11,3, a bauxit 50, * a réz mintegy 28 százaléka ta­lálható itt s közismert, hogy a kávé, a kakaó, a cukor, a gyapot és a kukorica terme­lésének, valamint a halászat­nak, a marha- és juhtenyész­tésnek világelsőségét, vagy nagyon tekintélyes hányadát is e kontinens mondhatja magáénak. Mégis e kivételes adottságú, gazdag földré­Latin-Amerika mezőgaz­dasága. (TERRA — KS) + ORVOSI V ÜGYELET' 1 Egerben: szombaton délután 2 órától hétfő reggel 1 óráig, a Bajcsy-Zstlinszky utcai rendelő­ben. (Telefon: lt-10.) Gyermekorvosi ügyelet szom­baton 16 órától 17.30 óráig, va­sárnap délelőtt 9—10.30 óráig. Délután 16 órától 17 30 óráig a Kossuth Lajos utca 8. szám alat­ti rendelőben. (Telefon: 24-73 ) Rendelési Időn kívül az általános orvosi ügyeletén (Bajesy-Zsi- Unszky utca.) Hétfőn 19 órától kedd reggel T óráig, a Baiesy- Zslllnszky utcában. Fogorvosi ügyelet 9—IS óráig a Technika Házában. Gyöngyösön: szombaton 14 órától hétfő reggel 7 óráig. Az orvosi ügyelet helye: Jókai utca 41. szám (Telefon: 117-27). Gyermekorvosi ügyelet: vasár­nap délelőtt 9 órától ll óráig a Puskin utcában. (Telefon: 123-50.) Hatvanban: szombaton 12 órá­tól hétfő reggel > óráig a ren­delőintézetben (Telefon: t0-04) Rendelés gyermekek részére Is. Gyermekorvosi ügyelet vasár­nap 10—12 óráig, a rendelőinté­zet gyermekszakrendelésén. (Te­lefon: 10-04.) Fogorvosi ügyei" *—10 30 órá­ig. a rendelőintézetben. szén a népesség 60 százaléka éhezik, 45 százaléka analfa­béta, 90 millió parasztnak nincs, földje, a teljes munka­nélküliek száma mintegy 30 millió, az átlag életkor 38 év és a gyermekhalandóság nyolcszor magasabb, mint Európában. E tapasztalatok' nyomán önkéntelenül felmerülő „ho­gyan lehetséges mindez” kér­’ Minden latin-amerikai gyermekre, már világra jöt­tének pillanatában 400 dol­lár amerikai tartozás esik. (MTI Külföldi Képszolgálat — KS) désre a helyszínen többnyire a következő választ adják: a külföldi, elsősorban az észak­amerikai tőke korlátlan, kí­méletlen rablógazd alkod ása következtében. Húszmilliárd dollár. Eny- nyi az Egyesült Államok la- tin-amerikai tőkebefekteté­sének összege, — hivatalos amerikai források szerint. Ebből 10—13 milliárd dol­lárra becsülik a magánvál­lalkozások ún. közvetlen be­ruházásait. Hogy ez milyen hatalmas összeg, annak ér­zékéltetésére érdemes meg­említeni, hogy az Európai Közös Piac országaiban be­fektetett tőke mindössze 8 milliárd dollár. Érthető ezek után, hogy Panama nevét hallva, ma már mindenki csak az amerikai tulajdont képező csatornaövezetre gon­dol, hogy az olajban gazdag Venezuelát a Standard Oil tartományának tekintik, hogy Chile évtizedeken ke­resztül az Anaconda rézmo­nopólium hűbérbirtoka volt, a közép-amerikai országokat pedig az United Fruit ma­gánterületének tartják. Másfél milliárd dollár évente. Ez az amerikai ma­gántőke hivatalosan beis­mert haszna. Sokszorosa a háború előttinek. A „News­week” című hetilap szerint a legutóbbi évekig az ameri­kai beruházóknak évi 11,8 százalékos tiszta profitjuk volt Latin-Amerikában. összehasonlításképpen érde­mes megjegyezni, hogy ez a mutató Európában 6,7 száza­lék, az Egyesült Államokban mindössze 3,4 százalék kö­rül alakúit. Enyhítené az elmaradottsá­got, ha a külföldi monopó­liumok a Latin-Amerikában feltárt nyersanyagot a hely­színen dolgoznák fel. A vi­lágtermelés 50 százalékát adó bauxitot azonban csak 0,7, a rezet 0,1 százalékban _ dol­gozzák fel a kontinensen, a többit az Egyesült Államok­ba, vagy olyan harmadik or­szágba viszik, ahol még ala- 'csonyabb a munkabér és az ( adó. A külföldi tőke rablógaz- • dálkodásának jövőre is kiha­tó tragikus eredménye, hogy a kontinens egyszerűen kép­telen saját erejéből tőkét felhalmozni, iparosítani. Külső segítségre, kölcsönök felvételére kényszerül. Eze­ket ismét csak az Egyesült Államoktól, illetve az ame­rikai ellenőrzés alatt álló nemzetközi pénzügyi szer­vektől kapják. A Világ Bank egyik korábbi adata szerint a 20 latin-amerikai ország 11,5 milliárd dollárral tarto­zik az Egyesült Államoknak. Ez azt jelenti, hogy évente 1,8 milliárd dollár törlesz­tést, illetve kamatot kell fi­zetniük. Latin-amerikai köz­gazdászok szerint minden e földrészen születő gyermek világrajöttének pillanatában már 400 amerikai dollárral tartozik. Földünknek ezen a részén tapasztalható gazdasági álla­potok másik rákfenéje az agrárreform megoldatlansá­ga. A világ jelenleg megmű­velhető földterületének 7,1 százaléka található Latin- Amerikában. Ezeknek a te­rületeknek azonban csak tö­redékét, mindössze 5,5 szá­zalékát művelik, sőt egyes országokban ez az arány­szám mindössze 2,5 százalék. A magyarázat: a földesurak — a kontinens művelhető földjeinek 84 százalékát a lakosság 5 százaléka birto­kolja — nem művelik és nem műveltetik földjeiket, ' ugyanakkor minden lehetsé­ges módon elzárkóznak a földreformtól, de még a bérbeadástól is. A helyzet rohamosan romlik azért is, mert a kontinensen egyre fenyegetőbb méretű a „de­mográfiai robbanás”: 1920 és 1970 között 131 millióról 270 A Tiszántúli Vízügyi Igaz­gatóság negyedik esztendeje folytatja a Tisza, a Beréty- tyó és a Kórós mentén a nagyarányú ár- és belvízvé­delmi munkálatokat. Énnek részeként Egyek határában a Tisza bal partján fontos szakasz zárult le: 440 ezer köbméter föld beépítésével új nyomvonalra helyezték át az árvízvédelmi töltést, ami sokkal erősebb, biztonságo­millióra nőtt a lakosság szá­ma. Ezek az adatok egyszerre jelzik a tragikus gazdasági és társadalmi elmaradottságot, Illetve az abból fakadó ‘ fe­szültség levezetését egyedül megoldani képes radikális forradalmi változás igényét. Kuba, majd Chile, de az ál­landóan felszínre kerülő es megismétlődő politikai moz­gások is arra engednek kö­vetkeztetni, hogy Latin- Ameri kában egyre nagyobb mértékben érlelődnek a for­radalmi változások feltételei. A külföldi töke guasbakö- tő befolyásának visszaszorí­tása, a földosztás, a feuda­lizmus likvidálása — ez a kontinens életének legége­tőbb, halasztást nem tűrő követelése. összeállította: sabb, mint a korábbi Az új védtöltésre és a mellette le­vő szakaszvédelmi központ­ra 30 millió forintot költöt­tek. Ebben az esztendőben a Tisza mentén még hat, a Sebes-Körösnél kilenc, a Be­rettyónál három kilométer hosszú töltést erősítenek meg, s ehhez egymillió köbrrjéter földet mozgatnak meg. Ajándék a fővárosnak Budapest centenáriuma al­kalmából Baranya megye és Pécs város tanácsai egy szép Zsolnay díszkutat ajándé­koznak a fővárosnak. A mű alkotója Fürtös György, a Pécsi Porcelángyár kerámi- kusművésze. A kút elké­szült, elemeit .most égetik ki a gyár kemencéjében. Két méter átmérőjű me­dence közepén áll majd az oszlop alakú kút, amely tur­bánra emlékeztető kupola­formában végződik. A disz­kót a Pécsi Porcelángyár hagyományos anyagából — pirogránitbó) — készült és külsejét Zsolnay-eozin dí­szíti. Palástján verssorok olvas­hatók: a Pécsett élő két Jó­zsef Attila-díjas költőnek, Csorba Győzőnek és Pií- kolitz Istvánnak erre az al­kalomra irt költeményei. Baranya és Pécs ajándéka a várba, a Tóth Árpád sé­tány egyik füves-fás térsé­gére kerül. A kút oldalán levő négy kis csobogóból ál­landóan friss víz ömlik majd. Mnüis&sty 1973. augusztus 4., szombat ^'^'ÁAVlAAAAAÁAAAAAA/WVSAA.'WWt/WWVVWVAAAAAÁAÁÁAAAAAA/^ WWWWWV NNAAAAAAAAAAAA^VWS/WVWVVV* J. Perszov*: &!}en a hobby! — Ügy látszik, egyáltalán nem akarsz törődni1 a fiad nevelésével. Tudod, hová vezet az ilyes­mi?! Amikor az asszony ilyen hangnemben teszi fel a kérdést, jobb, ha hallgat dz ember. Megpróbálok kisurranni a lakás­ból, de megtorpanok a fenyegető kiáltás­ra: — Vagy törődsz a fiaddal, vagy... Ez a „vagy” sem­mi jóval sem ke­csegtet, igy hát en­gedelmesen feleme­lem a kezem: meg­adom magam. — Csofc hogy tudd: a gyerek bűvész­szakkörre jár a kul­túrpalotába. Jó len­ne. ha eléje mennél. Az úton alkalmam van végiggondolni mindazt, amit át kel­lett élnem attól a naptól fogva, hogy a gyerek iskolába kez­dett járni. Először az úszás érdekelte, és én össze-vissza jár­hattam valamennyi rövidáruúzletet úszó­nadrágért. Aztán a ) fCsuvasiai humorista bélyeggyűjtésre tért át — ekkor kiszállá­saimon az időm jó részét speciális bé­lyegalbumok felhaj­tására vesztegethet­tem. A festészet irán­ti érdeklődése arra kényszerített, hogy kitanuljam az aszta­losmesterséget — rám bízta ugyanis a képkeretek elkészíté­sét —, meg hogy el­olvassak egy sze­kérderék könyvet az ecset mestereiről — a reneszánsz pikto­roktól kezdve egé­szen a szürrealistá­kig. kubistákig és a legmodernebb izmu­sok képviselőiig. Egy bizonyos idő múlva a kinokológia alap­jait kellett elsajátí­tanom — a fiam az ebtenyésztők körébe kezdett járni. Hajlé­kunkban egy fészek­alja kutyakölyök ütött tanyát, kezdve a szimpla kuvasztól a méltóságteljes bo- xerekig. Nem, egyszerűen képtelen vagyok visszaemlékezni mindarra a szenve­délyre, ami az esté­be jutott... Mármint a nejemnek. Tessék, most meg itt van ez s bűvészkedés! Ki­váncsi vagyok, mit kell felkutatnom es milyen szakirodal­mat kell tanulmá­nyoznom? Méla gondolataim­ból régi ismerősöm, Antyipics vidám v hangja zökkentett ki: — Minden bajod szálljon az én ko­pasz fejemre, annak úgy sincs semmi vesztenivalója, ne hordjon le a főnököd és az oldalbordád (az utóbbi különösen ve­szélyes!), kerüljön el a pletyka, erszényed mindig legyen tele... Világos, mint a nap: valahol a kö­zelben sört mérnek, és Antyipics bizo­nyára nem fogja el­lenezni, ha meghí­vom egy-két korsó­ra. A vendéglő felé menet kiöntöttem neki a szivemet. — Mázlista vagy. hogy éppen énbelém botlottál. Olyan ta­nácsot adok. hogy egy kis vodkát se fogsz sajnálni tő­lem ... Antyipicsnak zsel niális terve volt. Pár nap múlva megkezd­tük a kivitelezését: Antyipics megleste az utcán Szergejt és elvitte a munkahe­lyére. Elfelejtettem mondani, hogy öreg cimborám városunk legnagyobb éttermé­nek a föszakácsa. Attól a naptól kezdve a fiamat csak a kulinária érdekel­te. Hogy, hogy nem, szakácskönyvet aztan egy csomót szerez­tem neki. Szergej- nek úgy megtetszett az új hobby, hogy esze ágában sincs mással felcserélni. Nevelési meggondo­lásokból nem ellen­kezem vele. Mostanában az asszonynak nincs ideje, hogy vesze­kedjen velem. Az egész szabad ideje azzal megy el, hogy a boltokat járja nyersanyagért, aztán pedig az ételkészites művészetében töké­letesíti magát­Fordította: Zahemszky László Tolnay László--------------------------------------------------------------------- " “ Ú j védtöltések Észak-amerikai vállalat székháza a brazillal Sao Paulában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom