Népújság, 1973. június (24. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-01 / 126. szám

Hai van úiabb nagy beruházása: Augusztusban avatják a szakmunkásképzőt Impozáns, piros klingertég- lával burkolt épület a hatva­ni Zagyvá-híd tövében. Nincs egészen kész. itt-ott munká­ba feledkezett emberek tűn­nek tel az ablakok keretében, de az új iskolai évet már itt kezdi meg a 213-as Szakmun­kásképző Intézet. Ambrus Sándor igagató ve­zet végig a 11 millió forintos beruházással épülő iskolán, földszinttől a második eme­letig. S külön büszkeséggel mutatja a középméretű tor­natermet, amelynek délre né­ző falából már csak az üveg­téglák hiányzanak. — Szeptemberre szólt a szerződésünk a Heves me­gyei Építőipari Vállalattal, de minden úgy néz ki, hogy júniusban megtörténhet a műszaki átadás, augusztus 20 táján pedig sor kerül az ava­tásra! Ritka az ilyesmi az építőiparban. És hogy env- nyivel határidőn belül le­szünk kész, sokban tanu­lóinknak is köszönhető. Egész éven át az épületen végez­ték a szakmai gyakorlatot, most pedig a tisztogatásban, parkírozásban nyújtanak se­gítséget. • • • A második emeletet járva elkomorul az igazgató .tekin­tete. Joggal. Néhány tante­remben pocsék a parkettázás. Mintha kontárok csinálták, volna. Egy-egy leragasztott lap között sokszor félcentis a hézag. Eléggé siralmas az emeleti folyosók, zsibongók kőlap padozata is. Szinte bukdácsol az ember, annyira- kiemelkedik egyik-másik mo­zaik a többi közül. — Sajnos, a szakipari mun­kákkal nem büszkélkedhet a vállalat. Kifogásunkat már bejelentettük. S bízunk ben­ne, hogy a műszaki átadás idejére ezeket korrigálják. Egyébként hasonló a helyzet a fürdők, mosdók és a szertá­rak felcsempézésénél. Ilyen állapotban szó sem lehet ar­ról, hogy beköltözzünk az épületbe. Ezért valaki fele­lős. Most mór a vállalaton a sor, hogy a kérdést tisztázza. Állítom, a mi harmadéves ta­nulóink különben megfelel­tek volna a feladatának... ! • « • Nyolc tágas, világos tan­terem, öt szertárhelyiség, megfelelő irodák, nevelői és igazgatói szobák, klubheiyi- ségek és öltözők várják a hatvani új tanintézetben, a város idei harmadik legna­gyobb létesítményében a fia­tal szakmunkásjelölteket, akiknek létszáma — előze­A lakásépítés eredményei A Pedagógusok Szakszervezetének elnökségi ülése A pedagógusok lakásépíté­sének eredményeit, elmúlt évi tapasztalatait összegez­ték csütörtökön a Pedagó­gusok Szakszervezete elnök­ségének ülésén. A tanácsko­zás megállapította: jó ered­ménnyel zárult a nevelők kedvezményes lakásépítési akciója 1972-ben is. A me­gyei művelődésügyi osztá­lyok ebben az időszakban 1236 kölcsönigényt terjesz­tettek fel a Művelődésügyi Minisztériumhoz. A korábbi évhez képest a községekből benyújtott igények 6záma némileg csökkent, a váro­siaké pedig növekedett. Az Országos Takarékpénztár 1100 kölcsönkeretet biztosí­tott. örvendetes, hogy az építkezők 26 százaléka pe­dagógusházaspár és szembe­tűnő. hogy növekszik az építkező óvónők száma is. Továbbra is sok segítséget jelent a pedagógusok számá­ra a szolgálatilakás-vásárlás és -építés. A megyék részé­re költségvetésből biztosított lakásvásárlási összegek eb­ben a tervidőszakban nem váltornak. A megyék a vá­sárlásra biztosított összegből támogatják a községek szol- gálatilakás-építkezéseit is, il­letve néhány megyében eb­ből a pénzből — helyi ki­egészítés nélkül is — épít­keznek. Változatlanul jelen­tős a helyi erőforrásokból történő építkezés. A községi szolgála ülakás-építkezések száma szinte esztendők óta változatlan. A tanács! lakásjuttatások száma megyénként, illetve városonként változó. Fejér megyében például határozat is született a városi peda­gógusok lakás juttatásainak növelésére. Igen szép ered­ményeket értek el Székes- fehérváron és Dunaújvá­rosban is, a pedagóguslakás­igényeket majdnem 100 szá­zalékban kielégítették. A pedagógusszakszervezet megyei bizottságai már az elmúlt évben is szorgal­mazták, hogy az illetékes megyei, illetve városi taná­csok hozzanak létre lakás- építési alapot, amelyből a tanácsi dolgozókon kívül a pedagógusok lakásépítkezé­seit, illetve -vásárlásait is támogathatják. Ezek a tö­rekvések tavaly csak Debre­cenben és Egerben jártak eredménnyel. Sajnos néhány megyében — például Komá­romban — a tanács létre­hozott ugyan lakásépítési alapot — és bár a rendelet lehetővé teszi — abba még­sem vonták be a fenntartá­suk alatt levő intézmények dolgozóit, így a pedagógu­sokat sem. Ügy tűnik, eb­ben az évben előrelépés várható. A Pedagógusok Szakszer­vezetének elnöksége, sum­mázva a tapasztalatokat, megállapította: a tavalyi esztendő is — a számos hát­ráltató tényező ellenére — eredményeket hozott: több mint 1700 pedagóguscsalád lakásproblémája oldódott meg. (MTI) Miniatűr könyvek A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület borsodi csoportja a szakszervezetek borsodi tanácsának miskolci központi könyvtárával kö­zösen két éve kezdte meg a miniatűrkönyvek készítését. A könyvnyomtatás ötszá­zadik éves jubileuma alkal­mából moBt hagyta el a nyomdát a legújabb kiad­vány ..Adalékok a miskolci nyomdászat történetéhez” címmel. Az alig gyuíásrloboz nagy­tes becslés szerint — ismét hétszáz lelett lesz. Közülük ötszáznál több a környező falvakból jár majd be. S amit örvendetes tényként emleget az igazgató: az új je­löltek zömmel nem az eddig divatosként elkönyvelt ága­zatokra pályáznak, hanem olyan szakmákban kívánnak végbizonyítványt szerezni, amelyekben hiány mutatko­zott. Örömmel teszem szóvá, hogy a szorosan vett szakmai képzés mellett a tanulók ál­talános műveltségének fej­lesztésére is több gondot kí­ván fordítani ezután az inté­zet vezetősége. Könyvtárat szerveznek, humán szakkörö­ket indítanak, klubjukban színes televízió, házi vetítő­gép és sztereó-lemezjátszó szolgálja majd ezt a célt, — Pillanatnyilag e téma­körrel kapcsolatban egyetlen gondunk van: megfelelő kol­legát találni a státuszra — jegyzi meg sétánk közben az fi igazgató. — Arra számítok, őszig sikerül valahonnan szipkáznunk könyvtár-nép­művelő szakos végzettségű tanárt, ami a legjobb megol­dásnak látszik. • • • A második emeleten abla­kokat pucolnak, az elsőn par­kettát csiszolnak, a földszin­ten az olajfűtésű kazánok be­szerelésével bajlódnak a munkások. Serénysógben te­hát nincs hiány. De nem csak építés, alko­tás folyik itt. a Zagyva-híd tövében. Megindult a héten a rombolás, az ósdi, öreg, ki­szolgált épületek lebontása. Kezdték a garázzsal, folytat­ják a szénraktárral.. tanári szobákkal, gazdasági hivatal­lal. Azt szeretnék az iskola vezetői és- az építők, hogy avatás napján rendezett, esz­tétikus környezetből emel­kedjenek az ég felé az inté­zet falai. Ahogy elnézem a tendcftet­tel dolgozó fiatalokat, s az építőipar szakmunkásait, az a benyomásom támad: min­den a tervek szerint fog itt alakulni. Moldvay Győző IMRE t/ftlio­törtév NWHC mtim © WníiLtan 19*3. június 1,, pernek ságú könyvben Szűcs An­dor, az egyik „veterán” mis­kolci nyomdász ismerteti azokat a műhelyeket, ame­lyek a századforduló óta a városban működtek. A miskolci könyvgyűjtők klubjával közösen tervbe vették, hogy megjelentetik Takács Béla kutató Comme- nius sárospataki nyomdájá­ról készült dolgozatát, Fele- dy Gyula kétszeres 'Munká- csy-díjas miskolci képzőmű­vész grafikáinak összeállí­tását. valamint Mold László nyomdásznak az egykori .nyomdász -mesterlegények vándorlásáról, az úgyneve­zett „valeoiásról” készített munkáját, miniatűr kiadás­ba«, . ___.__ K étágú létrák. a fa­lak mellett, középen a padló nylonnal letakarva, rajta papírzsákokban festék, mellette vödrök, ecsetek, meszelők, szőrük félig-med- dig kihullva. Kapelláró, spaknivai a kezében a meny- nyezetel kaparja, időnként leszól a létráról a másik háromnak kiadja az utasí­tást, vagy egyszerűen csak magyarázatot fűz a tényke­déséhez, Bika, Kicsi és Kés egyik cigarettáról a másik­ra gyújtanak. — Elég az örömökből srácok. Segítsetek, egyedül nem győzöm — szól és Bi­kára néz. — Gyere segíts! — Ne törd magad. Rá­érünk — feleli Bika az in­vitálásra. — Sok ám ez. Három nap legalább, ha reggeltől estig csináljuk, akkor is. Bika megfogja a spaknit. — Ne úgy fogd — tanítja Kapelláró — az egész te­nyereddel. Így. Nem fárad el annyira a tosed. 900 nagy kéve.. • ...Valamikor ennyi nádköteg kellett egy kisebb fajta parasztház fedelére, mondja az idős, 72 évei Kovács Lajos bácsi, besenyőtelki lakos. Ma már ugyan nem divat a nádfedeles házak készítése, de a meglevők javítására még szükség van, hiszen lakóik többnyire már idős emberek. A faluban talán ő az egyedüli, aki oly gyorsan, ügyesen készíti és vará­zsolja vissza e házak régi szépségét, melyhez csupán egy létra, egy fából készült tör alakú szerszám és rengeteg nád kell __ (Foto: Tóth Gizella) F IATALOKNAK Gazdag nyári program a televízióban Bár néhány hét még hát­ra van a vakációig, a tele­vízióban már elkészült a fia­taloknak szánt speciális nyári program; középpont­jában az idén — külön ér­dekességként — a X. világ­ifjúsági találkozó áll. Az ér­deklődők megismerkedhet­nek a műsorokban az eddigi világifjúsági találkozók tör­ténetével, fontosabb esemé­nyeivel. Július 6. és 20. kö­zött szerepelnek a képer­nyőn azok a fiatalok, akik eddig már részt vettek va­lamelyik nemzetközi talál­kozón, s most közösen ele­venítik föl élményeiket. A berlini VIT ideje alatt a tv ifjúsági osztályának kikül­dött munkatársai naponta jelentkeznek majd riportok­kal, információkkal. Nyitás előtt a televízió sokmilliós nyilvánossága megismerked­het a magyar delegációval, s láthatja a kiutazó magyar fiatalok nagyszabású, repre­zentatív gálaestjét. Nyári té­mával foglalkozik a követ­— Na és, ha elfárad? Hosszú, egyenletes húzá­sai nyomán a nedves fal­törmelék vastag szőnyeget terít a padlóra. Bika ko­mótosan felkapaszkodik a létrára, önkéntelen mozdu­lattal megkapaszkodik a csúcsában, amikor a régi tá­kolmány meginog alatta. — Nagy a súly. Sokat za­bolsz — szól fel Kicsi. — Kuss! Kapelláró Kicsinek is ki­osztja a munkát, ne szöve­geljen annyit. — Ott a malter Kicsi. Elég a szájtátásból. Megke­vered egy kis homokkal, vi­gyázz, oda legyen az eszed, amit csinálsz, szépen a rése­ket, finoman, mintha mindig ezt csináltad volna. Nem vagy te olyan süket, mint amilyennek kinézel. — Le­jön a létráról, segít a habar­csot elkészíteni, meg is mu­tatja, hogyan fogjon hozzá. — Te meg mit bámulsz ott? Az üres vödrökbe vizet — nógatja Kést —, de előbb keverd meg a maltert, ott azt a darabol teljesen be kell vakolni, lehullott az egész. Egy idő után észreveszik, hogy ritmusban áll négyük munkája. Mindegyik tudja a dolgát, a mozdulataik is va­lamiképpen egymáshoz iga­zodnak. Kapelláró azon ve­szi észre magát, hogy fü­tyül, Kicsi dúdolva kíséri és hamisan persze, lépegetnek a létrákon, kimerevített nyakkal a mennyezetet fi­gyelve, hol mutatkozik re­pedés. lyuk, Bika hamarabb elfárad, ez látnivaló, várat­lan időközökben kacskarin- gós káromkodást ereszt meg, fájlalja a derekát, azt mond­ja, leszakad a karja, a comb­jában máris dühöng az izom­láz, ki volt az aki ezt a rohadt munkát rászabta, de «tóért a keze is jár közben, kező hetekben a Rólad vám szó is. Az önismereti műsor most a fiatalkorúak szerelmi életét veszi górcső alá. A kisebbek számára bi­zonyára sok szenzációt tar­togat a VI. országos úttö­rőtalálkozó, amelyre június 11. és 19. között kerül sor, június 17-én az úttörő nagy­kórusok országos fesztivál­jának gáladélelőttjén is, amelyet a veszprémi Vegy­ipari Egyetem aulájából közvetítenek, június 27-én pedig Dunaújvárosból a IX. nyári úttörőolimpia legérde­kesebb versenyeit követhet­jük figyelemmel. A nyári vasárnap dél- előttökre a szerkesztők ka­landfilmsorozatot állítottak össze, amelyben többek kö­zött ott találjuk a „Rákóczi hadnagya”, a „Négyen az árban” című magyar filme­ket, „Az emit kincse” és a „Bátor emberek” című szov­jet produkciókat ötrészes lengyel játékfilmet is lát­hatunk majd „A templomos lovagok kincse” címmel. és Kapellárőt ugratja, azzal, ami éppen észébe jut. — Hát szóval ez a tetű szakma a te szakmád. Jól nézel ki. Ezt fogod csinálni életed végéig, amíg le nem fordulsz a létráról. Ki du­mált rá, hogy ezt nevezed életnek? — Miérv, a csövezés mennyivel jobb? — Ott úr vagyok. Nem fájdul meg a derekam. — Mindenkinek kell va­lamihez érteni. Különben fölkopik az álla. — Tudod mit? Inkább kopjon föl az állam. Inkább dögöljek meg, érted?! — És mibjjl akarsz meg­élni? — Annyi jó buli van. — Jó buíi. És utána a meseautó.. Köszönöm szépen. _ Az is jobb, mint hü­lyegyereket játszani — mondja, ha másért nem, ugratásból Bika — ki kö­szöni azt meg neked, hogy szívóskodsz, ide még egy kis vakolatot, jaj, aztán fehér legyen a fehér fal, el ne csöppenjen, és ez így megy, hetvenkettőben, nyolcvan­kettőben, kilencvenkettőben — hova beszélek, addigra rég elkaparnak. Alulról sza- gulod az ibolyát, közben nem is éltél. Nézted a falat, a falakat, amiken egyetlen változatosság a csík. A kék, meg a sárga, a lila, a hu­pikék, büszke lehetsz ma­gadra, te kerested meg az igazgató villáját, kocsiját, meg a nőjét. Te mázoltad össze a hülye életed összes ecsetjeivel, amit szeret és amit utál. Mindent te csi­náltál, mégse te élvezed. Esküszöm Kapelláró, te olyan hülye vagy, akit kár fölboncolni halála után. Mit tálálnak benned? Egy cső­~LÁ­,«; r..i- *vion /ICC/ UbUH JCI'/VI tói, i.«wy I--- ­t ortéglát, mindenféle mintá­A gyerekek örömére új számmal jelentkezik Vargha Balázs műsora, a „Fabula" is, amely ezúttal az ajándé­kozás titkaiba nyújt bepil­lantást irodalmi alkotások segítségével. A nyár folya­mán „25 évesek” címmel ri­portfilmet készítenek a csil­lebérci úttörőtábor és az út­törővasút fennállásának ne­gyedszázados évfordulóján. Előreláthatóan augusztus­ban „A szerencse forgandó* címmel kétrészes vidám ve­télkedő lesz a képernyőn. Augusztus 16-án úttörőéne­kesek, irodalmárok, népi in- cosok szerepelnek. Rendszeresen jelentkezik majd a nyár folyamán a „Csak gyerekeknek” című közkedvelt összeállítás, amelyben rajzfilmeket lát­hatnak a kicsinyek, és ugyan­csak havonta megtalálják a néznivalót az óvodások is. A legkisebb futballrajongók számára az idén Barcsról közvetítik a labdarúgó Paj­tás kupa döntőjét. (MTI) kát, amiket ráhengereztél o falra. Kicsi odavágja a földhöz a. spaknit: — Én ezt nem csinálom tovább! Menjetek a bús fe­nébe a szövegeitekkel. Nem elég, hogy itt gürcölünk még ezt a sok süket dumá is halgassam? Hát mi va gyök én? — Még ha meglenne t dohányunk, amit hazavi szünk, vagy kitapétázzuk ve le a falat. Egy Kossuth, égi Ady lilában és a végtelen ségig. De így? Én nem vt értem, tényleg, miért szívós kodsz annyira Kapelláró - mondja Kés, miután letesz a tele vizesvödröt. —Mondt azt, hogy előbb akarsz sza badulni. Vagy felőlem aká azt is mondhatod, hogy ne ked ez a hobbyd. De n< játszd meg magad, könyör göm, hát ki hiszi azt el ne­ked, hogy igazán kedvet van ehhez a tetű munkához Kapelláró válasz helyet újból eligazítja három be­osztottját. Egy ideig csönd Megint az a sajátságos har­mónia a mozdulatokban, t kezek és izmok, az égés: test külön külön is együt­tesnek tetsző, okos összha­tásában. Fütyölés, dúdolás Kicsi táncoló lépésben megj oda a spaknivai a habarcs hoz, mire Kés a malterke- verőt fölkéri egy szolid tan góra: „Argentínában csókrí vár a lány ..Igen, a pam­pákon, mindjárt balkéz fe­lől ott ül egy hosszú hajú lánv, meglátja Kicsit, hoz- zásímul forrón, közelebb, közelebb, s amikor már egé­szen közel van. vissza-,á!to- zik hosszúnyelű malierkeve- rővé, amit aláírásra bárki megkaphat a szerszámra!/- tsi’bsií. (Folytatjuk}

Next

/
Oldalképek
Tartalom