Népújság, 1973. június (24. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-01 / 126. szám

y&AG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Javult az üzemi munka - és biztonság­technikai fegyelem M MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI I AN ACS NAPILAPJA XXIV. évfolyam, 126. szám ARA 80 FILLER 1973. június 1„ péntek ... állapította meg a leg­utóbbi ülésén a Minisz­tertanács. A balesetek csökkenése megyénkben is tapasztalható volt, de van még tennivaló. Erről szól írásunk a lap 3. oldalán. Pedagógusnapi ünnepség az egri főiskolán Csütörtökön délben ren­dezték meg az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola pedagógusnapi ünnepségét. A résztvevőket — többek között — Szalag Istvánt, a megyei tanács általános el­nökhelyettesét, Kutika Ká­roly vezérőrnagyot, a Ma­gyar Néphadsereg tiszti és tiszthelyettesi kiképzési cso­portfőnökét, Bisi Tibor ezre­dest, a Kossuth Lajos Ka­tonai Főiskola parancsnok­helyettesét, Mihály Gyulát, a megyei pártbizottság mun­katársát, Féli Bélanét, a KISZ Heves megyei Bizott­ságának titkárát, a megyei úttörőelnökség elnökét, dr. Patkó György, a főiskola szakszervezeti bizottságának titkára üdvözölte. Ezután Molnár Lászióné, a pedagó- Susszoks£ci Vesét megy ebi* zottságának titkára méltatta a pedagógusnap jelentőséget, beszélt a tanári oktató-ne­velő munka alkotó jellegé­ről. A hallgatók nevében Bú­zás Mária, a KISZ központi bizottságának tagja, a Le ányka úti kollégium diák­bizottságának titkára kö­szöntötte az oktatókat. Dr. Botond Éva, a Műve­lődésügyi Minisztérium pe­dagógusképző osztályának főelőadója adta át a ki­tüntetéseket. Az oktatásügy kiváló dolgozója lett Mja- zovszky Albert lektor és Kiszely Györgyné főiskolai adjunktus. Miniszteri dicsé­retben részesült Mikus Lász­ióné kollégiumi gondnok. Kökény Józsefné, Fekete Zoltánná, Gál Bertalanná, Szuromí Sándorné és Gyöngy Zoltán Kiváló dolgozó ki­tüntetést kaptak. „ . ... A Honvédelmi Miniszté­rium képviseletében Kutika Károly méltatta azoknak a tanároknak a munkáját, akik a Kossuth Lajos Kato­nai Főiskola egri tagozatán is tevékenykedtek. Átnyúj­totta Somos János tanszék­vezető főiskolai tanárnak a Haza Szolgálatáért Érdem­érem arany fokozatát. Dr. Légrády Gyula vezető lek­tor az ezüst. dr. Jakab Al­bert főiskolai adjunktus a bronz fokozatot kapta meg. Négy oktató: Kohajda Jó­zsef, Póbis István, dr. Sárik Tibor, Vidó Imre főiskolai adjunktusok honvédelmi mi­niszteri dicséretben részesül­tek. Ezután dr.'Szűcs László fő­iskolai főigazgató 130 okta­tónak adott át jutalmai. Bolgár vendégeink a A békehónap programjá­ban a Hazafias Népfront eg­ri városi bizottságának szer­vezésében magyar—bolgár baráti találkozó volt csütör­tökön Egerben. A városi népfrontbizottság irodájában Veres István titkár fogadta a vendégeket: Szvetlozar Va- szilevet, a Budapesti Bolgár Kultúra igazgatóhelyettesét és az intézet munkatársát, Peter Petrov történészt. A bolgár vendégek tájékozta­tást kaptak a város kulturá- üSj művészeti, gazdasági és MEZŐGÉP új gyártmányaival ismerkednek. politikai életéről, majd pe­dig vendéglátóik kíséretében Eger történelmi nevezetessé­geivel ismerkedtek. Délután Brassó Zsigmond, az Egri Mezőgép Vállalat központi gyáregységének igazgatója fogadta a bolgár küldöttsé­get. A baráti nagygyűlésre a vállalatnál került sor délután 3 órakor, amelyen közel 200 dolgozó vett részt. Brassó Zsigmond köszöntő szavai után Szvetlozár Vaszilev mondott beszédet, aki Bul­gária óletérői, politikai, gaz­dasági és kulturális eredmé­nyeiről beszélt. Beszédében, foglalkozott a Bolgár Kom­munista Párt tavaly decem­beri irányelveivel, amelyek meghatározták e tevékenység jövőbeni feladatait. Beszélt azokról a külpolitikai ered­ményekről is, amelyek a környező és a szocialista or­szágokhoz fűződő viszonyu­kat befolyásolják. A vendé­gek meglátogatták az Egri Mezőgép Vállalat üzemeit és hosszasan elbeszélgettek a dolgozókkal Apró Antal, az országgyű­lés elnöke csütörtökön az Országház Gobelin termében ebédet adott az indiai par­lamenti küldöttség tisztele­tére, amely dr. G. S. Dhilon- nak, az Indiai Népi Kamara elnökének vezetésével hiva­talos baráti látogatáson tar­tózkodik hazánkban. A dele­gáció tagjai, alsó és felső­házi képviselők, délután az Eötvös Loránd Tudomány- egyetem indoeurópai tanszé­kére látogattak. A dr. G. S. Dhillon-nak, az Indiai Népi Kamara el­nökének vezetésével hazánk­ban tartózkodó indiai parla­menti delegáció csütörtökön délelőtt a Hősök terén meg­koszorúzta a Magyar Hősök emlékművét. Az ünnepélyes aktuson részt vett dr. Be- resztóczy Miklós, az ország- gyűlés alelnöke, Pesti Endre vezérőrnagy, Budapest hely­őrség-parancsnoka, ott vol­tak a Külügyminisztérium és a Fővárosi Tanács magasran­gú képviselői, s eljött C. B. Muthamma, az Indiai Köz­társaság budapesti nagykö­vete. ' a jogok is kötelességek egysége Cikkünk arra ösztönöz ne csak elméletben legyen meg ez az egység, hanem ez a magatartás, szemlélet hassa át a kommunisták munkáját. Erről olvashat­nak a 3. oldálon. Hatvan újabb nagy beruházása A lap 4. oldalán beszámo­lunk arról, hogy augusz­tusban avatják a szak­munkásképzőt. Hétezer termelőszövetkezet-vezető vesz részt a továbbképzésben Ülést tartott a TOT elnöksége Csütörtökön ülést tartott a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsának elnöksége. Megvitatták a termelőszövet­kezetek oktatási, módszerta­ni bizottságának tevékenysé­gét. Megállapították, hogy a termelőszövetkezeti válasz­tott vezetők és az üzemi ve­zetők továbbképzése az el­múlt években jelentősen fej­lődött. 1971-ben 3 ezer, az elmúlt évben 4300 tsz-vezető részesült elméleti és szak­mai továbbképzésben, s a tervek szerint ebben az év­ben már 7 ezer termelőszö­vetkezeti vezető bővíti gaz­dasági és szakmai ismeretei­nek körét. A szövetkezeti demokrácia szélesedésével a különböző tisztségviselőktől is egyre nagyobb felkészült­séget várnak. Közülük 1500-an gyarapítják ismere­teiket az idén a szövetkeze­ti önkormányzat számos kér­déséről. Az elnökség megtárgyalta a vetőmag termesztésének, feldolgozásának, forgalmazá­sának és felhasználásának főbb jellemzőit. A mezőgaz­dasági üzemek évente mint­egy 3,7 milliárd forint érté­kű vetőmagot használnak fel, amellyel a szántóföldi növényekből és zöldségfélék­ből több mint 40 milliárd fo­rint termelési értéket állíta­nak elő. A vetőmagvak mi­nősége biológiai értéke az egész mezőgazdasági terme­lést meghatározza, éppen ezért népgazdasági érdek, hogy előállításukban érde­keltté tegyék a termelő üze­meket is. Békedelegáció indult a Közel-Keletre Az Országos Béketanács küldöttsége — a libanoni és a szíriai béketanacs meghí­vására — csütörtökön eluta­zott a Közel-Keletre. A de­legációt dr. Mondok Pál, az OBT alelnöke a Pest megyei Tanács elnöke vezeti. A de­legáció tagjai: Bodonyi Pál­25 éve államosították az iskolákat Dokumentumkiállítás a Nemzeti Galériában Az iskolák államosításának 25 éves jubileuma alkalmá­ból az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiállí­tást rendezett a Nemzeti Ga­lériában, melyen képek, do­kumentumok, tanszerek, ma­kettek mutatják be az álla­mosítás történetét és állami oktatási rendszerünk ne­gyedszázados fejlődését. A kiállítás csütörtök délelőtt nyílt meg és június 24-ig tart nyitva. Ugyancsak a negyedszáza­dos jubileum alkalmából a Művelődésügyi Minisztérium pályázatot hirdetett az isko­lák államosításával kapcsola­tos történeti monográfiákra és személyes élmények fel­dolgozására. A pályázatra 60 pályamunka érkezett. A győzteseknek dr. Gosztonyi János művelődésügyi mi­niszterhelyettes csütörtökön a minisztériumban adta át a díjakat. né, az Elnöki Tanács tagja, a Hazafias Népfront Buda­pesti Bizottságának titkára, és Csonka György, az MSZMP Vas megyei bizott­ságának titkára, az OBT tagja. Megbeszéléseket folytatnak a libanoni és a szíriai béke­tanács vezetőivel a kétoldalú kapcsolatok szélesítéséről a további együttműködés for­máiról, lehetőségeiről. A ta­nácskozások fontos témája lesz a békemozgalmak fel­készülése az októberben Moszkvában tartandó béke­világkongresszusra. Csütörtökön, a Magyar Ke­reskedelmi Kamara székhá­zában tartotta alakuló ülését a Kamara bolgár tagozata, amely 77 magyar vállalatot tömörít. Kallós Ödön, a Magyar Ke­reskedelmi Kamara elnöke üdvözlő beszédében rámuta­tott, hogy a magyar és a bol­gár kamarák együttműködé­se az utóbbi időben elmé­lyült. A kamarák elnökei a közelmúltban együttműködé­si megállapodást írtak alá, Magyar-bolgár baráti találkozó Egerben VARSÓ Varsóban csütörtökön aláírták az MSZMP és a LEMP Központi Bizottsága ideoló­giai együttműködési szerződését. A megállapodást az MSZMP részéről Aczél György, a PB tagja, a KB titkára (jobbra), a LUMP részéről pedig Jan Szydlak, a PB tagja, a KB titkára (balra), írta alá. A Magyar Kereskedelmi Kamara bolgár tagozatának alakuló ülése Ideológiai együttműködési szerződés az MSZMP és a LEMP között Az indiai parlamenti küldöttség programja

Next

/
Oldalképek
Tartalom