Népújság, 1972. november (23. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-02 / 259. szám

HäUl» KOSSUTH 8.18 Népi muzsik* ».oo At aUatmagatartúst*8«a| 9.25 Bizet: Szitui. 10.05 Iskolarádió 10.20 Lconcavalló: Bajuaúfcj Kétfclv. opera 11.81 irodalmi évfordulónaptár 12.20 KI nyer ma? 12.35 Melódiákoktól 11.00 Biportok a* NDK-bót 14.20 Kazacsay: Pro memoria 11.40 Népi muzsika 15.10 Keresztmetszet lb.05 Petőfi-kalendárium 18.08 Mozart: B-dúr számi. 18,34 Az élő népdal 18.14 Színházi esték Békéscsabán 17.05 Kiport 17.33 Kárpáti rapszódia. IV. 18.20 Híres Zenekarok Albuma 18.43 Zenéről tíz percben 19.25 Badnótl-vers % 19.29’ A manő. Csehov komédiája, Kőzv. Békéscsabáról *2.20 Amerika választás előtt. II. *2.30 Esti hangverseny 23.20 Verbunkosok PETŐFI 8.05 Kamarazene 8.03 J. strauss-hangv. 11.50 Jegyzet 12.00 Könnyűzenei Híradó 12.30 virágénekek 12.48 Nyíregyházi stúdió 13.03 Balettzene 1« 14.00 Ifjúsági randevú 18.10 Könyvismertetés 18.19 Kodályt Hét zongoradarab 18.59 Kortársaink. Barát Endre 19.39 Idegen nyelv 20.28 Múzsák és lantosak 20.54 Hangverseny 22.2« Népi zene 23.15 Táncdalok 83.30 Kádár Kata. Operarés*!. i IP MAGTAB mŐSZ I SBSSTV itjb Híre* 1UD Mindenki ---------------­1 7A0 Képzőművészeti Magmán 18J» Georgfton H5. Oofc.-<gBm 1M0 Radar j _, . 19J0 Esti mese íotso Tv-híradó 20JM Vldooq újsMt tofautaW. L rész J0.S8 A megvalósult legenda , 2 E8Q Kalendárium 2 USD Monitor 22.ro «p-fcíratMI Ifll » POZSONY! lfcfl# Ä Jégkoroogoeás hírét ~ 19.00 és 22.05 Tv-hlradó 13.20 Nem nyugi-nyugi, Tv-sorozat I ' 20.00 Pajzs és kard.' i Szovjet Illmsoroztá —k 21.35 Esti dallamok 31 I. THOZi EGRI VÖRÖS CSILLAG (Telefon: 22-33.) Fél 4 órakor: A fekete farkas Szinkronizált csehszlovák bűnügyi film. Féf 6 és este 8 órakor Tombol a Hóid Színes, szinkronizált angol film EGRI BRÖDV (Telefon: 14-07) Fél 4. fél 6 és fél 8 órakor A lovakat lelövik, ügye? Színes, amerikai film. Főszereplő: Jane Fonda. GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Délután fél 4 órakor A Szent Péter hadművelet Háromnegyed 6 és este 8 órakor Az oroszlán télen HATVANI VÖRÖS CSILLAG Sacco és Vanzettl FÜZESABONY Fuss, hogy utolérjenek LOR1NCT Fiatalok Ét §L\HHhI Egerben, délután 4 órakor: A LÁMPÁS. (Berletszünet) Ó Mikii ÜGYELET Egerben: 1!) óráról péntek reg- . c 2l 7 órái«? a B:ijesy-Zsilins/.ky ui ri rendelőben (Telefon: 11-10.) R ’elés gvermekek részére is. 19 órától péntek reggel < uxuig, a Jókai utc i 41. wam aJalti rendelőben (Tel Ton • Arcok, epizódok NDK-földről... (6.) Nem remélt találkozás Hevesről A Hazafias Népfront járá­si elnöksége munkaértekezle­tet tartott a nőbizottságok el­nökei részére. Az értekezlet előadója Miklós János, a népfront járási titkára volt. Témája: a nőbizottságok te­vékenységének értékelése, a további feladatok az 1970. évi februári párthatározat végrehajtásában. A résztve­vők ismertették, hogy a párt­határozat óta határozott ja­vulás van a nők helyzetében. A termelőszövetkezetekben igyekeznek a szombatokat szabaddá tenni az asszonyok számára, hogy az édesanyák az otthoni munkát is ellát­hassák. Van javulás a szo­ciális beruházások terén is. A kérdésekre Miklós János HNt'-titkár adott választ. Tóth Mária Visontáról A* Országos Bányaműszaki Felügyelőség széles körű bizton­sági szemlét tartott a Thorez külfejtéses bányaüzemnél, külö­nös tekintettel a szénvagyon ki­termelésére és a rekultivációra. Kiterjedt a vizsgálat a vlson- tai gépüzemre, az ecsédi, petőfi- bányai és pécsi üzemekre is. A vizsgálat végén Visontán tartot­ták értékelő megbeszélésüket a vizsgálatban részt vevő szakem­berek, a beszámoltak a vizsgá­latok során szerzett tapasztala­tokról. A csoportok vezetői és szakemberei megelégedéssel nyugtázták, hogy a feltárt hibá­kat könnyen és rövid idő alatt ki lehet javítani. Az üzemek jó munkájának elismerését bizo­nyítják a felvett Jegyzőkönyvek. A négynapos vizsgálat eredmé­nyét KrefU Gábor, a bányamű­szaki felügyelőség főmérnöke azzal foglalta össze, hogy elége­dettek a szemle eredményével.' azonban ez nem jelenti azt, hogy a vizsgált üzemek vezetői most már elégedettek lehetnek. Az eredményeket tovább kell fej­leszteni, hogy minél magasabb fokú legyen a munkavédelem. Tóth Lajos Recskről A Táncsics utca lakói még az esztendő elején kezdemé­nyezték útjuk felújítátását. Felajánlották, hogy önkéntes anyagi hozzájárulással és társadalmi munkával is segí­tik a felújítási munkákat. A községi tanács nem tudta biztosítani a még hiányzó összeget, az utca lakói azon­ban nem nyugodtak ebbe be­le, hanem kérték az üzemek segítségét is. Így helyben megszerezték az út alapozá­sához, kátyúzásához szüksé­ges követ, s helyi gazdasági intézmények segítettek a szállításban. A kő terítése az , utca lakóira várt. Már eddig : is jelentős a végzett munka. : A községi tanács, látva a : lakosok áldozatkészségét, se- gítséget adott a munka befe- - jezéséhez. A felújítási munka értékének több mint a felét társadalmi összefogással si­került biztosítani. Ez a társadalmi összefogás adta az ötletet a helyi ta­nácsnak, hogy összehívja a másik megjavításra váró út­szakasznál érdekelt gazdasá­gi szerveket és a lakossá­got. Megszületett a megálla­podás is a társadalmi segít­ségre. Ilyen összefogással vé­gül is elérhet oda a község, hogy megszűnnek a sáros, járhatatlan útszakaszok. , ...... , Maruzs János Mezőszemeréről A Dózsa Termelőszövetkezet­ben az idén is jövedelmező üzemág volt az állattenyésztés. Az év vége közeledtével egyre Inkább kimutatható az állatte­nyésztésből és az értékesítésből származó jövedelem. A szövet­kezet fő termelési profilja a nagyüzemi baromfitenyésztés. Az idén több mint 42 vagon csibe­húst adnak át fogyasztásra. A korszerű, nagyüzemi módszerek­kel nevelt csibék nyolchetes ko­rukra másfél k.logrammos átlag­súllyal kerülnek értékesítésre. Az év végéig még közel 100 ezer vágni való csibét értékesítenek. Igen ötletes módon készítenek a baromfitrágya felhasználásával olyan tápot, melyet a pecsenye­bárányok hizlalására használnak fel. Ebben az évben 1100 ilyen bárányt értékesítenek. A csibe- és a bárányérU'kesltésen túl eb­ben az évben 150 hízómarhát Is értékesítettek. Császár István Egerből A Szőlészeti Kutatóinté­zetben tartotta meg legutób­bi ülését a MEDOSZ megye­bizottsága. Az ülés napirend­jén a kollektív szerződések megkötésének tapasztalatai­ról, a szakszervezeti jog- és hatáskörökről, a törvényes­ség betartásáról tárgyaltak. Az ülésen részt vett Deli István, a MEDOSZ-központ titkára is. Czirmay Tibor beszámoló­jában elmondotta, hogy min­den évben ellenőrzik a kol­lektiv szerződés módosításait, a mellékleteket, figyelemmel kísérik a szakszervezeti bi­zottságok egyetértési, ellen­őrzési és vétójogának gya­korlását. A megyebizottság megállapította, hogy a szak- szervezeti bizottságok több­sége megfelelően él jog- és hatáskörének lehetőségeivel. Említésre méltó a Gyöngyös —domoszlói Állami Gazda­ságban meghonosodott gya­korlat, ahol a gazdaságveze­tés következetesen figyelem­mel kísérik a dolgozók ja­vaslatait, és a legjobbakat meg is valósítja. Az állat- tenyésztésben például a he­lyesebb, korszerűbb munka- szervezéssel elsőnek a me­gyében biztosítotják a két­hetenkénti szabad szomba­tot. Szó volt arról is, mik a teendők a kollektív szerző­dések továbbjavításával kap­csolatban. Várnái Anna Gyöngyösről A kertészeti egyetem gyöngyöst főiskolai karának tanácstermé­ben ültek össze a városban mű­ködő ifjúsági klubok vezetői, hogy megvitassák feladataikat. Dér István, a városi KlSZ-bl- zottság képviselője hangsúlyozta beszámolójában, hogy a klubok egyre Jelentősebb szerepet tölte­nek be a város művelődésügyé­ben, nem mindegy tehát, hogy munkájukat milyen színvonalon végzik. Sokszor tapasztalja a KISZ-bizottság, hogy a kezdeti lendületet visszaesés követi. Igye­kezni kell tehát ezeknek okait feltárni, és helyes tanácsokkal átsegíteni a klubokat a nehéz időszakokon. A város hat ifjúsági klubját képviselő vezetők hozzászólásaik­ban hangsúlyozták az együttmű­ködés fontosságát. Kifogásolták, hogy ritkán találkoznak a fiata­lok a városi párt- és tanácsi ve­zetőkkel, s gyakran nem Ismerik a fiatalok megfelelően az őket is érintő városfejlesztési, kultu­rális és szociális kérdéseket. Ja­vítani kell a klubprogramok pro­pagálásán is. Javaslatot tettek a fiatal klubvezetők tanácsának megalakítására is. A tanácskozást követő délután a fiatalok klubjainak tagsága is­merkedett meg egymással, a résztvevőknek a főiskolai irodal­mi színpad adott műsort. Baranyi Imre UTOLSÓ NAPON német tájon, most már Berlin mel­lett, a buckowi üdülőtelepien, erdőségek és kies tavak partján. Amire nagyon szá­mítottam, nem sikerült! Ke­rültük egymást W emerre I, régi-régi cimborámmal. Ö talán ma érkezik vissza falu­jába, lengyel földről. Én is utazóm Magyarországra. Aztán földibe gyökerezik a lábam! Indulnék vacsorázni, s a teraszon, tarka kerti székben, szemét kicsit lesüt­ve, de kajánul figyelve lép­teimet, ott ül és vár Werner Jahne, a grosshennersdorfi kultúrház igazgatója. — Az éjjel érkeztem haza, itt vagyok — tárja szét kar­jait ölelésre ez a száz kiló tiszta szív ember, s bár sze­mei kicsit törten csillognak a sok utazástól, úgy ölel ma­gához, hogy ropognak a csontjaim. Vacsora után együtt eresz­kedünk le az üdülővároska, Buckow, zegzugos utcáira, ahol konyak és sör mellett nem győzzük elmesélni egy­másnak az utolsó évek ese­ményeit. Olykor meg is za­varjuk a küldönböző történe­teket közbevetett kérdések­kel: Hát Hanna, a feleséged? És Frank? Ö talán már egye­temista? Főznek-e a Tisza- parton olyan jó halászlét? S: igaz, hogy meghalt Mohásné, a mi Marikánk, aki tíz évvel ezelőtt két intézményünk, a magyar és német művelődési otthon baráti kapcsolatát oly szépen munkálta? AZTÄN HÉTKÖZNAPI GONDJAIRA tereltem a szót. Grosshennersdorf életére, a Jáhne család prohlémáira. — Szegény Lange, a nagy darab, szőke polgármester, szintén meghalt Rák! Emlé­kezhetsz, ő mindig ott cir­kált a kultúrház körül, s ahol tudott, segített. Nem, az utó­da nem ilyen. Papírosember. Neki csak a rubrikákba írt számok vallanak az én mun­kámról, s nem a klubtagok, a szakkörök fiataljainak mo­solya, a koncertek, színházi estek összeverődő, piros te­nyerei. Hazudnék, - ha azt mondanám, pénzzel 'nem tá­mogat kellően. Ad a tanács pénzt, többet talán, mint Lange idejében. De tudod, a pénz nem minden! Egy in­tézményi semmi sem ösztö­nöz jobban munkám, mint mikor a falu, a város vezetői odafigyelnek az események­re, ellátogatnak olykor-oly­kor munkásai közé. Jó, jó. A szövetkezetben gyakori vendégek. Ott vannak a tej­üzemben, meg a gépállomá­son gyakran. Még az iskolá­inkat is csak-csak felkeresik évente. De kultúrház? Mozi? Színház? Falumúzeum? Ne­künk nagyon ritkán jut az ilyesféle becsületből. Pedig hát a mi falaink között is formálódik az új ember... TRÉFÁVAL ÜTJÜK EL a rezignált percek életét. S amint feleségére, Hannára te­relődik a szó, az én barátom megint a régi, megint a csu­pa szív otthonvezető. — VaK nekünk, emlékez­hetsz rá, éttermünk a kul- túrbázban! Hanna vezeti. Nagyszerű forgalmat bonyo­lított le az elmúlt évben. Egymillió márka! S mit gon­dolsz, miinek köszönheti ? Ma­gyaros ételeknek. Bogrács- gulyásnak, olykor halászlé­nek. Kicsit csípősen, fűszere­sen, ahogyan nálatok rákap­tunk ... A Jáhne család étrendjén tíz esztendeje szerepelnek már az ilyesféle dolgok. Han­na megtanulta Magyarorszá­gon a töltött káposzta, a jó házi kolbász készítésének titkait is. Konyhájából nem hiányzik a bors, majoránna, a hires szegedi paprika. S lám, az otthoni szokásból üzemi gyakorlat lett. Most marhapörkölttel próbálko­zik. — Ha legközelebb jössz, azzal várunk, jó? Bólintok. Majd János Gas felől kérdem, aki apró gye­rekként negyvenötben került Grosshennersdorfba, egy du­nántúli sváb falucskából. — Megnősült. Német fele* gégével többször járt azóta Magyarországon. Mindig azt mondja, ott van az ő igazi hazája. Ilyen az élet! \ SZÉP RANGOT SZER­ZETT a közelmúltban Wer­ner Jäline kultúrotthona. „Kiváló községi művelődési ház” címmel tüntette ki az NDK minisztériuma. — Igen sokrétű most már a munkánk, s a háromezer lelkes faluiból mintegy há­romszázan tevékenykednek a különböző művészeti csopor­tokban, szakkörökben. Ruth kisasszony, az iskola ének- tanárnője, megszervezte idő­közben a termelőszövetkezet énekkarát. A fotósok ősswi- gyűjtöttek minden fellelhető fényképes dokumentum' l Grosshennersdorf múltjáról, s rögzítik a 'napi eseménye­ket. Mi több: filmet Készíte­nek a jelesebb napokról. Schumann tanár úr heten­te viszi túrára a fiatalokat, öregeket. Tizenötezerre sza­porodott könyvállományunk, amiben jó néhány magyar szerző szerepel, közöttük Gárdonyi, akinek híres regé­nye, az Egri csillagok mind­máig Frank fiam legkedve­sebb olvasmánya. Legjobban azonban műszaki klubomnak örülök! A gépállomás és a termelőszövetkezet végzett emberei minden héten ösz- szegyűlnek a kultúrházban, megvitatják a gépesítés, ke- mizálás gondjait, s így segí­tik a termelő munkát. S azt is eredményeink közé soro­lom, hogy művelődési ott­honunk szervezésében a kis faluból közel nyolcszázan jár­tak már Magyarországon, Lengyelországban, Csehszlo­vákiában! ÖT VEN FELÉ BALLAG már Wemer, ez a fiatalos kedvű, sokféle gonddal „meg­áldott” falusi népművelő. Pár évet akar még ezzel az ak­tivitással dolgozni, aztán má- sodhegédűs lesz, afféle „fül­besúgó”. — Ha minden jól megy. Frank folytatja a munkámat — jegyzi meg csendesen, a legtovább nyitva tartó buc­kowi söröző kockás abroszá­ra könyökölve. — Az idén első éves a leipzigi népmű­velési főiskolán, s minden vágya, hogy szülőfalujában maradhasson. Ott dolgozhas­son, ahol pionírként én kezd­tem, ahol beleoltottam ennek a munkának a szereteted Mindig azt mondogatja: Fatti, nem elég valamihez ér­teni. Szeretni kell azt a föl­det, ahol dolgozom, igazi eredményt csak úgy lehet felmutatni. S én nagyon sze­retem a falumat.., ★ Ferihegyen landol gépünk, amikor még mindig ezek a szavak csengnek a fülemben. S az újabb viszontlátás pil­lanatait színezem magamban. Mivel erre is letettük a fő­esküt, ott, Berlin—Schöne­feld üvegpavilonjában. (Vége.) Moldvay Győző VWVWVVWWXA/VVSA/VWVVNAA* V-NA/ Eugen Gindli Variációk, eqy témára 'A Michalska tífC&H talál­koztam régi barátommal, Spankóval. — Szevasz! — üdvözölt vi­dáman. — Ezer éve nem lát­talak. — Melegen megráz­tuk egymás kezét. —: Ember — folytatta rö­vid hallgatás után — teg­nap úgy berúgtam, mint egy szamár! — Szégyenlősen el­nevette magát, de valahogy mégis diadalmasan. — Mint egy szamár — is­mételte meg kisvártatva. — Azt sem tudom, hogyan tá­molyogtam haza. Bedugta a kezét bundája zsebébe, aztán még hozzá­tette: — Abnormális idő ... Süt a nap, meleg van. Az isten se látott ilyen februárt! S. orukozottan elnézett két dülöngélő részeg feje felett, sóhajtott, aztán sietősen el­búcsúzott. •k A Duna-purlon elcsípett egy távoli rokonom. — Te már itthon vagy? ss kérdezte meglepetten. ^ — Miért? — bámultam rá értetlenül —, hol kellene lennem? — Hát nem te küldtedazt a képeslapot Vrátnából? — Hiszen az még július­ban volt! — jegyeztem meg. — Júliusban, azt mondod? Látod, nekem úgy tűnt, mintha csak most lett vol­na egy hete! — csóválta meg elgondolkodva a fejét. — Hogy rohan az idő! Csak a gyerekeinken vesszük észre, hogy öregszünk. Eltelt néhány perc, mire feleszmélt: — Szép hely az a Vrátna, én is ismerem. Két évvel ez­előtt voltam ott egy mun­kavédelmi tanfolyamon. Hű, de príma volt! Mindennap felöntöttünk a garatra... — Valahová a Duna fölé szegezte a tekintetét és me­rengő hangon hozzáfűzte: — Volt miből... Kigombolt kabátban lépe­gettünk a rakparton. — Mit szólsz ehhez a feb­ruárhoz? — kérdezte. — Plusz tizenöt fok február elején. Ilyen még nem volt. Emlékszem, ötvenkettőben derékig gázoltunk a hóban, amikor reggel munkába men- tiinL ★ Az utazási iroda előtt va­laki hátulról rávert a vál­tamra. — Bulgáriába, Bulgáriá­ba? — folyt körül az egyik hivatali kollégáin mézesmá­zos hangja. — Igazad van, roppant kellemes országocs- ka. Ügy ittuk ott a pálin­kát, mint a vizet. Reggel és este, este és reggel. Egyszer egy ismeretlen férfival úgy betermeltünk, hogy mind­kettőnket kórházba kellett szállítani. Az utcánk sarkáig kísért. Ott megállt egy fa alatt és felfelé mutatott: — Nézd csak, duzzadnak a rügyek, csiripelnek a vere­bek .... — a vállai közé húz­ta a fejét és körülnézett. — Micsoda tél ez? Ilyen feb­ruár után aligha jön rendes nyár. ★ A lépcsöházban a szom­szédunkba botlottam. Alig állt a lábán. — Azt a máriáját! — bé- gette. — Olyan részeg va­gyok, mint egy ágyú! — Heves csuklás közben foly­tatta. — No és ha berúg­tam ... hukk .. . akkor mi van? Hétfő van, vagy nem? Mikor igyon az ember... hukk ... ha nem hétfőn?... Felém nyújtott egy félig üres pálinkásüveget. — Nesze, húzd meg te is, ha nem undorodsz inni utá­nam! Ittam., aztán ö ivott, majd megint én. Pár perc alatt teljesen kiürült a bütykös. A szomszéd kihajolt a lép­csőházi ablakon. — Nini, seregélyek .11 Iderepültek a gazfickók, mintha már tavasz volna. Seregélyek február elején, ilyet még az öregapám se látott... — motyogta riadt szemekkel. — Emlékezzen a szavamra, uram, ennek nem lesz jó vége. Ez már nekem is sok volt. Felrohantam a lépcsőn, fel­téptem a lakás ajtaját, az­tán belülről ráfordítottam a kulcsot. A kredenc alján ki­tapogattam egy üveg rumot. Állva, még kabátban, jó na­gyot húztam belőle. Aztán elővettem a sarokból a lég­puskát és az ablakon át lö­völdözni kezdtem a kertbe. A seregélyek rémülten zsi­bongtak, néhány lehullott, a többi elrepült. Letettem a puskát a heve- röre és kiszaladtam a spájz- ba. A hűtőszekrényből jég­kockákat tördeltem és kö­rülrakta m velük a hőmérőt a párlcány felett. Aztán fe­nékig ittam az üveget és le­rogytam az ágyra. Reggel frissen ébredtem. A hőmérő mínusz húsz fokot mutatott. A kertben hatal­mas pelyhekben hullt a hó a seregélyek holttetemére. Sarkig tártam az ablakot, bekapcsoltam a rádiót. Egész Európában szörnyű hóviha­rokat, lavinaveszélyt, jeges árvizeket jelentettek. Moso­lyogva fogtam a reggeli tor­nához, Végre ezt is megér­tük. Ha február, hát legyen február! Csak az alkohol, árát is szállítanák le... Szlovákból fordította: Zahemszkj László .NinümBG} 1972. november 2., csütörti(|

Next

/
Oldalképek
Tartalom