Népújság, 1971. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-02 / 51. szám

Jobb élei- és mnl^főrPsitéEiyeket .i’ a pedagógusoknak’ Beszélgetés dr. Csicsai Józseffel A február 18-án tartott küldöttgyűlésen választot­tak meg a Pedagógusok Szakszervezete Heves megyei Bizottságának vezetőségét. A korábbi megyetitkár, dr. Csicsai József ismét bizalmat kapott. A következő cik­lus terveiről, elképzeléseiről kérdezte őt lapunk munka­társa. — Mit tart a bizottság alapvető feladatának? — A X. kongresszus hatá­rozata felhívja a figyelmet arra, hogy oktatási rendsze­rünk színvonalát emelnünk kell. A magunk eszközeivel, lehetőségeink maximális ki­használásával e célt szeret­nénk megyei szinten reali­zálni. Ahhoz, hogy ebből va­lóság legyen, feltétlenül mun. kálkodnunk kell megyénk pedagógusainak élet- és munkakörülményei javítá­sán, hiszen csak a jelenlegi­nél lényegesen jobb körül­mények között tudják való­ban eredményesebben oktat­ni, nevelni ifjúságunkat — Milyen konkrét el­képzeléseik vannak a pe­dagógusok élet- és mun­kakörülményeinek hatha­tós javítására? — Mindaddig, amíg nem történnek országos érvényű rendelkezések a pedagógu­sok munkájának megfelelő elismerésére. iránymutató­nak tekintjük a megyei fa­nács 36/1970. számú határo­zatát amely a meglévő anyagi eszközök ésszerű fél­használásával igyekszik az anyagi és erkölcsi megbecsü­lést fokozni. Említek néhány — e határozat szelleméből fakadó — konkrét intézke­dést. Közismert, hogy megyei szinten milyen gondot jelent a tanszerekkel és kísérleti eszközökkel való ellátás. Hogy ezt maradéktalanul megoldhassuk az új ötéves tervben, ahhoz általános és középiskolai szinten 60 mil­lió forintra lenne szükség. Ekkora összeg azonban nem áll rendelkezésünkre, a problémát csak társadalmi összefogással lehet megol­dani A megyei művelődés- ügyi osztállyal karöltve eddig is több üzemmel kötöttünk megállapodást — Siroki • Fémművek, Egri Bútorgyár — ezek a vállalatok nagyobb szériában gyártanak majd alapvetően fontos kísérleti eszközöket. Az új ciklusban egyre több üzemet és válla­latot szeretnénk megnyerni e nemes akció támogatására. Köztudomású, hogy megyénk pedagógusainak lakáshely­zete nem megoldott. Eddig is igyekeztünk ezen segíteni, ezután még inkább erre tö­rekszünk. 107 pedagógus szá­mára biztosítunk majd ked­vezményes kölcsönt a negye­dik ötéves terv folyamán. Egerben 17 lakás épül OTP- kölcsönnel és a városi tanács anyagi támogatásával. Arra is törekszünk, hogy a helyi tanácsokat inspiráljuk a meglévő pedagógus szolgálati lakások felújítására, s alkal­manként újak vásárlására. — Miként építenek az új tanácstörvény adta le­hetőségekre? — A megyei tanács hatá­rozata előírja, hogy a bér­fejlesztésre rendelkezésre ál­ló összegeket a helyi tanácsi vezetőknek, elsősorban a pe­dagógusok minőségi munká­jának differenciált elismeré­sére kell fordítaniuk. Egyéb­ként az új tanácstörvény egészében új helyzetet te­remt. Arra is lehetőség adó- , dik, hogy lényeges összegű letelepedési segélyt juttassa­nak a tanácsi vezetők a pe­dagógusoknak, hogy sűrűb­ben éljenek a rendkívüli fel- jebbsorolás inspiráló erejé­vel. Hogy mindez valósággá is váljék egyre több helyen, ahhoz feltétlenül szükséges az, hogy a pedagógusok az eddiginél is aktívabb közéle­ti életet éljenek, a maguk tánc minden mennyiségben Ha mással nem lehetne igazolni a televízió hallatla­nul nagy tömeghatását — hát az ez évi műkorcsolyázó- közvetítések minden bizony­nyal a leghiteltérdemlőbb ta­núk lennének ebben a kér­désben, Mert képzeljünk el egy olyan országot, ahol egyetlen fedett jégcsarnok nincs, ahol műjég is összesen csak kettő akad; egy olyan országot, ahol ennek ellenére mindenfajta téli sporteszköz igen drága; egy olyan orszá­got, ahol hovatovább már versenyeket sem lehet ren-. dezni, annyira nincs még gyenge utánpótlás sem.. Nos, hogy egy ilyen ország­ban milliók üljenek a képer­nyő előtt a korcsolyázást nézve! öreg mamák és maroknyi unokák figyelik és értékelik a köröket, méltatlankodnak az elavult szabályokon (!), mely szerint lényegében a kötelezőn minden eldől, s úgy dobálódznak a tősgyö­keres műkorcsolya-szakkife­jezésekkel. hogy dörzsölt szakembereknek is díszére válna. Meghökkentően cso­dálatos a televízió ereje, ké­rem! Egy nálunk gyakorlati­lag nem, vagy alig létező sportág szakértői lettünk. Előbb lett és van új, hozzá­értő közönség, lelkes szúr­ff» mk wátt&m &, kológárda, mint maga a sport. Tudom, akad azért, aki! korcsolyázik, s azt is j tudom, hogy még több akadna, aki korcsolyázna. Ám a tények makacs dolgok: ho­vatovább — Alrríftssy után — már a harmadik vonalban sem jegyzik a magyar jég­sportot a világon (a többi ágazatban sem!), így tehát az a paradox helyzet állt elő, hogy van közönség és nincs hozzá sport. Ezt kétségkívül a televíziónak lehet köszön­ni. Mármint a közönséget. Az is igaz viszont, hogy óhatatlanul felkajánkodik az emberben a kérdés: ha ilyen lemérhetetlenül nagy a tele­vízió hatása — mert az —, mondjuk filmjeiben nem tö­rekedhetne konzekvensebben az ízlés formálására? A még tudatosabb, szándé­kosabb befolyásolásra a mű­vészet, a politika, a gazda­sági élet mélyebb és széle-* sebb értelmezésében. Minden bizonnyal megtette és meg­teszi ezt a televízió, mint ahogy abban sincs kétsé­gem: levonja éppen ebben az irányban a tanulságokat még akár a műkorcsolya EB ta­pasztalataiból is. Tehát elmúlt a jéghét. Más­ra nem is nagyon emléke­zünk vissza az eltelt hat nap műsoraiból. Ha pontoznám a televízió műsorát, akkor a kivitel túllépné ser. 5 pontot, a tartalom azonban — leg­alábbis nálam — jóval ez alatt maradna. Es nem a kötelezők miatt! Gjrwrkó Gésa lehetőségeinek felhasználá­sával járuljanak hozzá köz­ségük anyagi erőforrásainak bővítéséhez, igyekezzenek munkatársi kapcsolatokat kiépíteni á tanácsi vezetők­kel, a szakszervezeti bizal- mik és bizottságok iskolán­ként tartalmas életet formál­janak. Mi ezt igyekszünk elősegíteni azzal, hogy in­formáljuk a tanácsi vezető­ket, segítjük terveik, elkép­zeléseik realizálását. — Várható-e újdonság, érdekesség a pedagógus­• továbbképzés területén? — Eddig is igyekeztünk tanfolyamok, kurzusok szervezésével színvonalasab­bá formálni ezt a tevékeny­séget. EH szeretnénk to­vábbra is. Csak egy érde­kességet. Eddig is szerveztük a nyári kéthetes művészte­lepet alkotó rajzszakos kolle­gáink számára. Ez évben Mátraszentlászlón fogadjuk őket. A kéthetes kurzus utolsó két napján viszont a megye összes rajzszakosai számára rendesünk tovább­képzést. Egyébként is sze­retnénk a korábbinál is töb­bet törődni alkotó gyere­keinkkel, pedagógusainkkal. Május 31. és június 4. kö­zött kiállítást rendezünk, ahol a megye pedagógus- és diákalkotóinak munkáival ismerkedhetnek meg a lá­togatók. A többnapos ren­dezvénysorozat egyébként továbbképzés jellegű is. — Egyéb elképzelések? — Bővítjük az üdülési le­hetőségeket mind a gyere­kek, mind a pedagógusok számára. S még egy ’nagyon lényeges dolog: az eddiginél is többet törődünk a mun­kás-paraszt fiatalok támoga­tásával. (pécsi) Oly hevesen vannak ... Miért nem vigyázunk rá­juk jóbban? Hiszen oly ke­vesen vannak már és közelebb a sírhoz, mint az élethez. Közülük még a leg­fiatalabb is túl van már a hetedik x-en. A 19-esekről szólok. Azokról, akik 1919- ben fegyvert fogtak, harcol­tak a Tiszánál, Salgótarján­nál, vagy talán éppen Bél­apátfalva határában. Akik fiatalos hévvel vetették bele magukat a csatába, s ami­kor elmúltak a Tanácsköz­társaság dicső, napjai, elkese­redve tették le a fegyvert, mert úgy érezték, leáldozott a szegény emberek napja. Azokról szólok, akik sze­génységben élték le életüket, titokban remélve, hogy egy­szer még hívni fogják őket, s akik 1945-ben emlékezve a régi napokra, szervezni kezd­ték ismét a falvakban a pár­tott. Sokszor talán nem jól, túlbuzgóságuk félrevitte a szekeret, de mégis mindig az első vonalban álltak. Most már öregek. Munkában töl­tötték le az életüket, az elsők között léptek a szövetkeze­tekbe és kitartottak, bár a szövetkezeti mozgalom igazi virágzását már nem érték meg munkaképesen. Csekély­ke a nyugdíjuk, mert erejük­ből és az időből már nem futotta többre. Mindez Bükkszentmárton- ban, Szabó P. Lajos bácsi fe­hérre meszelt konyhájában jutott eszembe. Nagykanizsá­ról egy fiatal katona jelezte, hogy az öreg nehezen pergeti napjait, beteg, ápolásra szo­rul és kevesen nyitnak rá —• Azért mégiscsak felháborító! Ezek a rádióbe­mondók nem tudnak tisztán beszélni. Azt' mondja az a nő, hogy a lottó-öttalálatos egymllüó-hatszáz- Ilatvannégyezer forint. Vagy hatvanhétezer forint? Nem lehet érteni tisztán, hogy mennyi: hatvanné­gyes, vagy hatvanhetes ezerl — Gratulálok! Tied az ötös? — Mtért nyertem volna. Egy vasat sem. De kép­zeld, ha nyerek. Itt állok a legnagyobb bizonyta- ■lanságban, hogy hatvannégyezer vagy hatvanhét­ezer van az egymillió-hatszázezer utáni Közölték velem, hogy miután nyolc újfajta dísztáviratot hoz forgalomba a posta, kivonják a forgalomból az Lx-S-at és az Lx-4-et. Ezek a táviratok nyilván az Orion űrhajóval érkeztek an­nak idején az Lzx deltamezőböll Zenélő automatákat gyárt éttermek, bárok, fod- Tászüzletek számára egy japán cég. Az automata — amennyiben fél órán át senki sem rendel tőle zenét — elviselhetetlen hangon, panaszosan kiál­tozni kezd. Az automata! Mert, ha rendelnek tő­le, akkor én! (—6) ajtót. Az ápolással ugyan nagyjában nincs hiba, leánya ellátja meleg étellel, tiszta ruhával, rokkant veje cse­kély munkabírásához képest próbál vigyázni az öregre. De ez nem minden. Érdeklődtem az idősebb fa­lusi asszonyoktól az öreg után. — Mi nem vagyunk ideva­lósiak, de ismerjük őket. öreg kommunista. Mikor mi idekerültünk a faluba, olyan jólesett, hogy az öreg Szabó néni átjött hozzánk egy üveg mézzel, meg gyümölccsel, ö jószivvel adta és mi szívesen fogadtuk, hiszen olyan ide­genek voltunk még a falu­ban. Az öreg Szabó bácsi csen­desen, panaszosan emlegeti: Rosszul esik, hogy nem jön­nek el a tsz-ből, pedig kilenc évet becsületesen dolgoztam nekik... A fámat se hozták be az erdőből, s ha elfogy a tüzelőm, mi lesz... Az elv­társak se jönnek... Sehon­nan sem jönnek... Vajon csakugyan miért nem látogatják a tsz-ből, mi­ért rihm nyitja rá valaki a pártszervezetből az ajtót és milyen jólesne a nőbizottság egy-két tagjától néhány ba­ráti szó, egy kis befőtt. Hi­szen mi kell már egy ilyen öregnek. És hol ^vannak a kedves szavú úttörők, meg a fiatalok, akik nem is olyan régen még érdeklődve hall­gatták elbeszéléseit. Oly kevesen vannak már. Egy-egy faluban legfeljebb három-négy. Vagy még any- nyi sem. Nem kellene egy ki­csit többet törődni velük? DANIÉI LANG s moms MAGASLATON XIV. Az is megtörténhet, hogy nem feltétlenül maga Eriks­son lesz az áldozat, hanem in­kább fiatal felesége. Eriksson a tárgyaláson kijelentette: „Vorst százados tudtomra ad­ta, hogy a vádlottak ítélete enyhe lesz, vagy éppen el sem ítélik őket, és akkor fő­het a fejem magam meg a családom miatt”. A Mao halála utáni hetek­ben Eriksson továbbra is a szakaszkörzetben maradt, nappal kutató-tisztogató ak­ciókkal, éjszaka rajtaütések­kel bízták meg. A kockázatos akciók igénybe vették, még­sem tudták elterelni figyel­mét arról az intenzív csaló­dottságról, amely hatalmába kerítette. Amióta utoljára be­szélt Vorsttal, egy percre sem hagyta el ez az érzés, emésztette, elkülönítette ka­tona társaitól* álmatlanná tei­le éjszakáit. Éjszakánként, ahogy ébren feküdt, és az ázsiai madarak szavát mega majmok rikoltozását' figyel­te, mindig azon, kapta magát, hogy a katonai fegyelem, a parancsadási láncolat titkain rágódik, amely mint minden hadseregben, ebben is átjárja a katonaélet minden mozza­natát, éppen úgy áthatotta a tiszteket, mint a sorállo­mányt, az önkénteseket, mint a besorozottakat, sőt a dip­lomás Vorstot vagy Reilly-t éppen úgy, mint az iskolázat­lan Meserve-öt vagy saját magát. Mindig azon rágódott, hogyan lehet megkerülni a szolgálati utat, mert biztos volt benne, hogy ez a rend­szer minden bajának okozó­ja. Most már látta, mennyi­re tévedett, amikor azt gon­dolta, hogy a lány megerő­szakolásáról és meggyilkolá­sáról szóló je’.ntése azonnali intézkedéseket magn után, mint az a civil világ­ban történt volna. Rájött, hogy a hadseregben az efféle intézkedés teljességgel az em- . bér felettesének elbírálása alá tartozik — kivéve, ha az ember meg tudja találni a módját, hogyan kerülje meg felettesét. Az őrülettel volt határos Erikssonnak az a fel­ismerése, hogy Mao újra ál­dozatul eshet a katonai fe­gyelemnek, ugyanúgy, mint a 192-es magaslaton, ahol Meserve parancsait csakis őrmesteri rangja szentesítet­te. „A kiképzés alátt bele­ijesztik az embert ebbe a fe­gyelembe” — mondta. Eriks­son. „Engedelmeskedj a fö- löttesednek, kövesd a szolgá­lati .utat, vagy sötétzárkába kerülsz”. És még valami fo­kozta csüggedését: nem tud­ta meggyőzni magát arról, hogy Vorstot tekintse a fő- bűnösnek, minden aljasság forrásának. „Csak úgy lát­szott, mintha ő fuserálta vol­na el az egészet, de tudtam, hogy neki is van fölöttese, és a fölöttesének is van. _ Hát ilyen dolog a szolgálati út — az ember sose tudja, ki hi­bás, és mi miatt. Az epber ott nem felel a viselkedésé­ért. Ha nem lóg ki a sorból, ha nem akasztja meg a rend­szert, azt csinál, amit akar”. Ennek a boldogtalan idő­szaknak talán a legfájóbb felfedezése az volt, emléke- jzik Eriksson, hogy katonatár­sai sem lelkesedtek azért, amit Mao érdekében tenni igyekezett. Persze voltak né- hányan, mint például Rowan, akik ugyanúgy gondolkoztak, mint ő, de a nagy többség éppen úgy látta az ügyet, mint a tisztek. Újra és újra megtörtént, evés közben vagy nyílt terepen, amikor pihe­nőt tartottak, hogy valaki azt mondta neki (amit Vorst), hogy nincs értelme egy szen­vedést még több szenvedés­sel tetézni azzal, hogy elítél­jék Meserve-öt és társait, hi­szen (Reilly is ezt mondta) a háborúnak az erőszak az anyanyelve, és természetes, hogy ezt nem mindig lehet fékezni. Eriksson folyton hallotta azt a jól ismert ér­vet is, hogy a Vietkong tag­jai is elragadtak lányokat, 'erőszakoskodtál-, és kivégez­tek lakosokat „Monod csak, «Men, honnan tudod, hogy az a lány. nem tartozott a Viefe konghoz?” — kérdezte tőle egy oklahomai lövész egyik este, amikor Erikssonnal le­fekvéshez készülődtek körle­tükben. Napról napra úgy érezte, emlékezik Eriksson, mintha háborúba keveredett volna a háborúval, mintha bajkeverő volna, aki alá akarja ásni az életben mara­dás pontosan kidolgozott, lét- fontosságú szabályzatát. Mi­kor visszatért a táborba a 192-es magaslatról, azt hitte, hogy csak egy szerencsétlen véletlen hozta össze osztaga pszichopatáival, de minél több katonatársa kelt az osz­tag védelmére, annál -tart­hatatlanabbnak tetszett ez a gondolata. „Ahogy hallgat­tam őket, az az érzésem tá­madt, hogy számtalan Me­serve és Clark vesz körül” — mondta. „Mintha egy túl­szervezett dzsungelbe kerül­tem volna” — csupa név, rang és sorszám, alig valami más.” Bár lehangolta a szakasz­tábor légköre, folytatta Eriks­son, azért találkozott elvét­ve a tisztességgel is. Időbe tellett, amíg erre rájött, és furcsa módon a tisztesség hatóerejéről annál inkább megbizonyosodott, minél töb­bet töprengett Vorst „elsi­mító” ügykezelési módszere­in. Ahogy százszor is végig­gondolta az egészet, egyre inkább gyanút fogott, alig­hanem foghíjai vannak a szá­zados magabiztos, látszólag megtámadhatatlan álláspont­jának. Ha nem volnának ezek a foghíjak, kérdezte magától Eriksson, akkor miért nem mondta neki mindjárt a szá­zados, hogy hordja el ma­gát? Miért volt fontos neki, hogy háromszor is megtár­gyalja Mao halálát? Csak ezekkel a foghíjakkal ma­gyarázható, hogy a század­parancsnok ennyi buzgalmat tanúsított, hogy Eriksson biz­tonságba kerüljön. Mi má­sért oszlatta volna fel Vorst az osztagot, s hagyta csupán Manuelt „lőtávolon belül” Erikssonhoz? És csakis ezért ajánlhatta fel neki, hogy el­helyezi a századtól. Üzlet- szaga volt a dolognak, de miért kell egy századosnak ahhoz folyamodnia, hogy al­kudozzék valakivel, alá a ranglétra legalján áll? íFolytatj^

Next

/
Oldalképek
Tartalom