Népújság, 1969. június (20. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-01 / 124. szám

ITLAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK? AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAP/A XX. évfolyam, 124. szám 12 OLDAL, ARA: 1 FORINT 1969. június 1., vasárnap Senkivel sem cserélnének ★ A szárdok szigete Mi fáj nekik? ★ Emberek a pult másik oldalán \ § Óvodások ngálaestje a színházban •>9 Az egri óvodások hagyományos, kedves évzáró ilnnep- gét szombaton délután rendezték meg a Gárdonyi Géza zínházban. Az évzáró műsoron nagy sikerrel szerepeltek a zéchenyi utcai (fent) és a Cifra téri óvoda (lent) kis ívodásai is _, , , (Foto: Körmendi Karoly) A megyei tanács vb-elnöke kitüntetéseket adott át a pedagógusnap alkalmából Áz építők ünnepe Nem könnyű sors az épí­tőké: munkahelyük a ter­mészet nyitott színpada, az esővel, a hóval, a kánikulá­val, a dérrel, a faggyal, a széllel egyformán dacol­niuk kell. Távol a családtól, lent a mélyben, és fönt a magasban állnak helyt nap nap után. Kezük nyomán születnek, s valósulnak meg a bonyo­lult tervek, kezük nyomán épülnek az új gyárak, kór­házak, iskolák, utak, házak, Új, kényelmes otthonok. Kirakatukban az egész országot látni: Ajkát, Orosz­lányt, a Népstadiont, Duna­újvárost, Kazincbarcikát, Visontát, Gyöngyöst, Egert. Elég egy pillantás: új gyár­kémények színes városré­szek, tágas kórházak, új utak, óvodák, bölcsődék di­csérik munkájukat. Mi tagadás: volt idő, ami­kor építő bárki lehetett. Ma már mindez a múlté: az építő vállalatok megerősöd­tek, stabil anyagi, tárgyi, műszaki feltételek között dolgoznak. Korszerű gépek, gyártó- és szállítóeszközök segítik munkájukat, áme-. lyet az anyagi, erkölcsi el­ismerés, a sok-sok dicséret, megbecsülés is fémjelez. Közös a munka, így közös a sikerük is és az egyre eredményesebben, színeseb­ben, tartalmasabban folyó szocialista munkaversenyük is bármely más iparág ered­ményeivel vetekedhet. Az új szocialista, ifjú s idősebb kollektívák mozgatják, pezs- getik a vállalati közösség életét, és egyre szebbek, eredményesebbek a szocia­lista módon élni s dolgozni jelszavak megvalósított eredményei, epizódjai is. Ma ünnepet ülnek az építők. Hagyomány már, hogy június első vasárnap­ja az építők ünnepe. Me­gyénkben, Egerben, Bélapát­falván, Recsken, Visontán, Mátrafüreden és Parádsas- váron került sor találkozó­ra, ünnepségre, gazdag sport- és kulturális rendez­vényekre. Számot adnak eredményeikről, szó esik a feladatokról, kitüntetik, megjutalmazzák a legjobb dolgozókat, kollektívákat, s ezt követi majd a közös pi­henés, szórakozás. A munkát, eredményei­ket, s egymást ünnepük ma az építők. Jő pihenést, szó­rakozást, és újabb sikereket, eredményeket kívánunk! V _____________) F ekete Győr Endre (középen) kitüntetett pedagógusokkal beszélget. gyöngyösi tanítónő, Legéndi Sándorné egri óvónő, Sza­bolcsba Petemé gyöngyös- solymosi szakfelügyelő és Herczeg János, á hevesi gim­názium igazgatóhelyettese. , f A munkaügyi miniszter;* „Kiváló dolgozó” kitüntetést, adományozott Homonnai Gá-’ bőmé hevesi, főzőnőnek, és Mezei József egri hivatalse-. gédnek: - , , ■ „ A Pedagógus Szakszerve­zet Központi Vezetősége a közoktatás érdekében 15 éve végzett áldozatos munkájáért emléklapot adományozott Brozman Jánosnak, a gyér-, mekváros igazgatójának és, Hajas Andrásnak, az egri Petőfi Kollégium tanárának.' Második alkalommal, ado­mányozták oda „A falun vég-, zett kiváló pedagógiai mun­kásságért” emlékplaketteket. ! Harmincéves munkásságáért' Fehér Józsefné vámosgyörki, Farkas László felsőtárkányi és Köröskényi Lajos káli' pedagógusokat. 20 éves mun­kásságáért. Lukács Szilvesz- terné nagyrédei, Kisgergely Béla nagyvishyói, Kerecsendi András pétervásári, Vincze Zoltánná egerbocsi, dr. He­gedűs. Györgyné tamaörsi, Nádori Istvánná mezőszeme- rei és Iklády Lajosné selypi pedagógusokat; 10 éves mun­kásságáért ifj. Zakupszky Lászlóné mátraszeritimrei. Nagy Sándor erki és Takács Pálné lőrinci nevelőket tün­tették ki. A KISZ központi bizottsá­ga „KISZ-érdemérem" kitün­tetést adományozott Dargay Lajos egri iskolaigazgatónak, „Aranykoszorús KISZ-jel- vény” kitüntetésben része­sültek: „Szabó László andor- naktályai, Benyus Lászlóné hatvani és Orosz László gyöngyösi pedagógusok. A kitüntetettek nevében Dargay Lajos mondott kö­szönetét. Ünnepséget rendeztek szombaton az egri Tanárkép­ző Főiskolán, ahol Szalag Ist­ván, a megyei tanács vb-el- nökhelyettese köszöntötte a pedagógusokat. A hatvani járás pedagógus­napi ünnepségén Balázs Pál, a járási tanács megbízott el­nöke köszöntötte az ünne­peiteket. Üdvözlő beszédet mondott Fábián Zoltán ípf Szombaton délelőtt Fekete Győr Endre, a megyei tanács vb-elnöke a pedagógusnap alkalmából kitüntetéseket adott át, majd fogadást adott á pedagógusok tiszteletére. A pedagógusok munkáját. Kruppa László, a megyei ta­nács vb művelődésügyi osz­tályának vezetője méltatta, majd Fekete Győr Endre át­adta a kitüntetéseket és a, j utalmakat. Elmondotta, a megyei tanács vb-elnöke, hogy Novák Bélánét, a me­gyei tanács művelődésügyi osztályának dolgozóját a Magyar Vöröskereszt III. kongresszusán a Munka Ér­demrend bronz fokozatával tüntették ki. Az oktatásügyi kiváló dol­gozója kitüntetést kapták: Nemes Józsefné gyöngyös- solymosi vezető óvónő, Po- ezok Éva, az egri József At­tila Leánykollégium nevelő­tanára, Szabó Sándorné, er­dőtelki vezető óvónő, Kéri Istvánná, az egri X-es számú, általános iskola tanítónője, Pirinó Ida, felsőtárkányi szakfelügyelő tanárnő, Búzás Zoltán, a megyei tanács mű­velődésügyi osztályának ta­nulmányi felügyelője, Oldal Vince, az egri I-es számú ál­talános iskola tanulmányi felügyelője, Antal József, az egri Szilágyi Erzsébet Gim­názium és Szakközépiskola tanára és Varga József, a hatvani Bajza József Gimná­zium tanára­Miniszteri dicsérő okleve­let kapott Molnár Ferencné, Befejeződött a Vili. közgazdász vándorgyűlés Lapunk pénteki számában hírt adtunk arról, hogy má­jus 29—31-e között, Salgó­tarjánban rendezték a VIII- közgazdász vándorgyűlést. Vezető beosztásban dolgozó közgazdászok és műszaki szakemberek találkoztak, a vélemények, a bírálatok és javaslatok kifejtésének szé­les és demokratikus fóruma volt a salgótarjáni Művelő­dési Ház. Szombaton került sor az? előző napi viták és javasla- í tok összegezésére. A műsza-< ki fejlesztés és a hosszú tá-< vú népgazdasági tervezés < összefüggéseinek tapasztala- s tait dr. Hetényi István kandi-s dátus, az Országos Tervhiva-> tál elnökhelyettese foglalta? össze. Több elvi és módszer-> tani javaslat mellett mi fő-> leg a következő megállapítást? jegyeztük fel: i állapította, hogy ma jelentős különbség található a világ élvonala és hazánk technoló­giai színvonala között. Ezért fokozottabb mértékben szük­séges, hogy a rendelkezésre álló szel­lemi és anyagi erőt ösz- szefogjuk és a gyorsabb, a gazdaságosabb fejlődés szolgálatába állítsuk. (Folytatás a 2. oldalon) A műszaki és a gazdasá­gi szakemberek minden tevékenységét hassa át az a tudat, hogy a terveket emberek valósítják meg, közös munkánk legfőbb célja a dolgozó emberek anyagi és kulturális helyzetének javítása. Kovács István, a kohó- ésj. gépipari miniszter első he-? lyettese a kutatás és a tudó- $ mány. illetve a vállalat fej- > lesZtési tevékenységének ősz- > szefüggéseit vizsgálva meg- '< Szirmai IstuAn läfOCgCBtsiSCR Gyöngyösön Szirmai István, az MSZMP politikai bizottságá­nak tagja szombaton Gyön­gyösre látogatott. A vá­rosba érkezve Oláh György, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, a Heves me­gyei pártbizottság első tit­kára, Vadász József, a vá­rosi pártbizottság titkára, valamint Gácsi László, a városi tanács vb-elnökhe- lyettese fogadta. A párt-székházban Szir­mai István meghallgatta Va­dász József rövid tájékozta­tóját a gyorsan iparosodó Gyöngyös helyzetéről, fejlő­déséről, majd innen a ven­déglátók társaságában a gyöngyösi iparitanuló-inté- zetbe látogatott. Itt Skultéti Jánosné, az iskolai párt- szervezet titkára köszöntöt­te a politikai bizottság tag­ját, külön megköszönte, hogy a pedagógusnap alkalmával fogadhatják ezt a megtiszte­lő látogatást. Szirmai István ezután meghallgatta Tolmayer Ferenc intézeti igazgatónak tájékoztatását a gyöngyösi szakmunkás-kép­zés helyzetéről, fejlődéséről és problémáiról. A beszámoló szólt arról, hogy a Mátravidék gyors iparosodása következtében Gyöngyösön az utóbbi évti­zedben többszörösére növe­kedett az ipari tanulók száma. Jelenleg 1700 tanulót oktat­nak 57 szakmában. Az isko­la felszerelése kielégítő és a fiatalok tanulmányi eredmé­nye is kedvezőbben alakult, tantermi ellátottságuk azon­ban nagyon kevés a megnö­vekedett létszámhoz. Nincs önálló tanműhelyük és 12 tanteremben 53 osztályt ok­tatnak reggeltől estig. Nem titkolta az igazgató, hogy ez gondot okoz mun­kájukban és szükségük lenne új, 16 tantermes jól felsze­relt tanintézetre. Szirmai István ezután a jeleillevő tanároktól, az is­kola állami és tömegszerve­zeti vezetőitől részletesen ér­deklődött arról, milyen le­hetőségét látják a gyöngyö­siek szakmunkásképzés fej­lesztésének. A politikai bizottság tagja látogatása befejeztével meg­köszönte az intézet vezetői­nek és nevelőinek sokrétű tájékoztatását és elismerés­sel szólt a látottakról, a ta­pasztaltakról. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom