Heves Megyei Népújság, 1967. február (18. évfolyam, 26-50. szám)

1967-02-11 / 36. szám

Tsz-ftsgok saját érdekükben kössék meg az új, korszerű, kibővített mezőgazdasági biz­tosítást. A háztáji biztosítás­sal rendelkezők átdolgoztat­hatják biztosításaikat az ár­vízkárokra is fedezetet nyújtó új biztosításra, melyhez meg­köthető a kibővített állatbizto­sítás is. Felvilágosítást az Állami Biztosító fiókjai, körzetfel- íigyelői. megbízottai, a taka­rékszövetkezetek és az OTP fiókjai nyújtanak. A rNwÜsm rádió- és televízióműsora 1967. február 13-tól február 19-h* Felhívás A földműves-szövetkezetek felvásárlótelepei korlátlan mennyiségben, magas áron vásárolnak gyökeret és sárgarépát Építkezéshez és növény­védelemhez szükséges fával égetett I. osztályú mészszükségletét, továbbá kemény, darabos épílőalap és mészkő igényét már most jegyeztesse elő, melyet a kért határidőre szállítunk a kért mennyi­ségben. Dózsa Mg Tsz Felső tárkány, Heves megye. Telefon: 9. Építkezéshez és növény- védelemhez szükséges fával égetett I. o. m ész­szükségletét, már most jegyeztesse elő, melyet a kért határidőre szállítunk minden mennyi­ségben. Dózsa Mg Tsz Felső tárkány. Heves megye. Telefon: 9. 1961. február I4-én (kedden), este 5 órakor HORTON, a gépállomás kultúrtermében a Mexögaxdasági Könyvhónap járási megnyitója Műsor: 1. Megnyitó. 2. Ankét a Mezőgazdasági Gépészet és Építészet c. folyóiratról. Bevezető előadást tart: Nacsády Árpád, az FM műszaki fejlesztési osztályvezetője. Az érdeklődőket ezúton is meghívja a rendezőség. Ezúton mondok hálás kö­szönetét mindazon roko­nainak, barátainak, mun­katársainak, ismerőseinek, jó szomszédainak, akik fe­lejthetetlen drága jó fér­jem, HERÉNYIK SÁNDOR temetésén részt vettek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek. vagy jelenlétükkel nagy fájdalmamat enyhíte­ni Igyekeztek. özv. Herényik Sándomé Állandó műsomámok: KOSSUTH: 4.32—7.58: Hajnal­tól reggeliül 4.26: Rakoczi-indu- ló. 4.30: Hírek, időjárás jelentés. — Zenes műsor. 5.00: Hírek. Időjárásjelentés. 5.30: Reggeli Krónika. 5.50: Falurádió. 6.00: Hirek. Idő járásjelentés. Kb. 6.30: Hírek. Idő járás jelentés. 7.00: Reggeli Krónika. II. Kb. 7.30: Üj könyvek. 8.00: Hírek. Időjá- rásjelentés. 8.05: Műsorismerte­tés. A budapesti mozik és a vi­déki színházak műsora. 10.00: Hírek. Hazai lapszemle. Időjá­rásjelentés. 12.00; Déli harang­szó. Hírek. Időjárásjelentés. 13.00: A budapesti színházak műsora. 15.00: Hírek. Idöjárós- Jeíentés. 17.00: Hírek. Nemzet­közi lapszemle. 19 00: Esti Kró­nika. 22.00: Hírek. Időjárásje­lentés. 22.20: Sporthírek. 24.00: Hírek. Időjárás Jelentés, t.25: Himnusz. PETŐFI: 4.26—7.58: Azonos a Kossuth-rádíó műsorával. Köz­ben: 6.20—6.30: Torna a 252 és a 344 m-es hullámhosszon. 9.54: Idegen nyelvű vízjelzőszolgá- lat. 13.47: Vízállásjelentés. 14.00: Hírek. Idő járás jelentés. 16.00: Hírek. Időjárásjelentés. 18.00: Hírek. Idő járás jelentés. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Esti Krónika (a Kossuth*rádió 19.00 órai adásának ismétlése). 20.20: Soorthíradó. 23.00: Hírek. Tdőiárásjelentés. 23.15: Műsor­zárás. TTRH: 13.45—18.60: Azonos a Petőfi-rádió műsorával. 18.00: Hírek. Időjárásielentés. 23.00: Hírek. Tdőiárásjelentés. 23.15: Műsorzárás. Február 13., hétté KOSSUTH: 8.1S: Szórakoztató zene nyugdíjasoknak. §.10: A ta­néri szobában. Tomkai Judit ri­portja. 9.25: A hét előadóművésze: Felix Weingartner. Molnár Antal előadása. 10.10: Az óvodások mű­sora. 10.30: Népek zenéjéből. 11.30: Kamarazene. — 12.15: Tánczenei koktél. 13.18: Operarészletek. — 14.05: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.20: Kersics An ka énekel, Laka­tos Lajos cimbalmozik. 14.40: Ez nem az őrmesterek ideje! Mac Hyman regénye folytatásokban. IX. 15.15: Zenekari muzsika. 15.55: Édes anyanyelvűnk. 16.00: Harsan a kürtszó! A Gyermekrádió mű­sora. 16.40: Részletek Millöcker Gasparone című operettjéből. — 17.10: Brahms: H-dúr trió. (Artúr Rubinstein— zongora. Jasha Hei­fetz — hegedű, Emanuel Feuer» mann — gordonka.) 17.38: Éhség, vagy bőség? Dr. Vas Károly pro­fesszorral beszélget dr. Simon Jó­zsef kandidátus. — 17.58: Húszas stúdió. Barátkozás az éterben. Az Ifjúsági Rádió kapcsolás os mű­sora. 19.30: Székely Mihály ma­gyar nótákat énekel. 19.52: Leme­zek kö".+ válogatva . . . 20.16: A Rá­diószínház bemutatója. Csikágó, szülőföldem . .. Komlós János hang játéka. 21.09: Opatilai tánc- dal fesztivál, 1966. Részletek a zá­róhangversenyből. 22.23: Meditá­ciók. 22.33: Flandria! Fesztivál, io«r nampo-u- p^'crrTiaW'^n. Esrvfel- vonásos opera, két részben. 0.30: Rácz Béla népi zenekara játszik. PETŐFI: 10.00: Zenekari dalok. 10.30: A szekrény, amely antik volt. . . Balázs Sándor vidám mű­sora. 11.00: Csínom Pa^kó. Részle­tek Farkas Ferenc—Dékány And­rás daljátékából. 11.45: Szibériai változatok. Dr. Antal Zoltán elő­adása. 12.00: Az opera fellegvárai. A Párizsi Nagyopera. Abody Béla előadása. (Ism.) 13.12: Gazdaszem­mel hazánk mezőgazdaságáról. — 13.27: A szegedi Dankó Pista népi zenekar játszik. 14.00: Kettőtől— hatig... A Petőfi Rádió zenés délutánja. 18.10: Hódító Pelle. Epi­zódok Martin Andersen Nexő re­gényéből. 18.36: Isépy Eszter gor- donkázik, Ütő Endre énekel, Siro- kay Zsuzsa zongorázik. — 19.16: Filmdalok. 19.35: Az Állami Hang­versenyzenekar hangversenye, ve­zényel: Ferencsik János. Közre­működik: Kovács Denes — hege­dű. Közvetítés az Erkel Színház­ból. Közben: Kb. 20.25-20.45: Esti Krónika. H. Kb. 21.15: Kórusok népdalokat énekelnek. 21.28: Rit­kaságok a vadászaton. Dr. Pász­tor Lajos riportja. 21.48: A hét előadóművésze: Felix Weingart­ner. Molnár Antal előadása. (Ism.) 22.23: Forró ritmusok. A Kubai Revű magyarországi ven­dégszereplése. URH: 18.05: Tánczenei koktél. 18.50: Ránk! György: Cirkusz. Fantasztikus álomjelenetek 5 kép­ben, előjátékkal — Karinthy Fri­gyes novellája nyomán. 19.31: A Rajna kincse. Részletek Wagner * Építésztechnikust vagy építészmérnököt keresünk épíiőbrif»ád vezetésére, azonnali belépés, OTN-nel rendelkezők előnyben. Fizetés megegyezés szerint. Érdeklődni Petőfi Mg. Tsz, Eger Tárkány! út 40. Telefon: 14-88. zenedrámájából. — 26.20: Láttuk, hallottuk. A Rádió színház-, film- és müvészetkritikai rovata. 20.40: — A Tátrai-vonósnégy es iát- szik. 21.23: Mirella Freni és Gott­lob Frick énekel. 22.03: Holland Fesztivál, 1966. A Holland Kama­razenekar hangversenye, vezé­nyel : David Zinman. BRATISLAVAI TV: 17.45: Tech­nikai kaleidoszkóp. — 19.00: Tv- híradó. 19.30: Swerige-Swerige . . . (dokumentumfilm a mai Svédor­szágról). — 20.05: Válaszút (tv-já­ték). — 21.10: Kis kabaré. Február 14., kedd KOSSUTH: 8.20: Tánczene. 8.50: A véletlen szerepe az orvostudo­mány felfedezéseiben. II. Dr. Ma­rek Antal írása. 9.00: Harsan a kürtszó! A Gyermekrádió műso­ra. 9.40: Werner Mária énekel. — 10.10: Két karácsony között. Rész­let Csák Gyula új regényéből. — 10.30: Székely fonó. Részletek Ko­dály daljátékából. 11.00: Iskolará­dió. 11.35: Mezei csokor. 12.15: Zenekari muzsika. 13.03: A ma­gvar költészet századai. Balassi Bálint. 13.18: Sybil 1. Részletek Jacobi—Martos operettjéből. 14.12: A debreceni II. Nemzetközi Kó­rusfesztivál felvételeiből. XIL rész. 14.25: Százszorszép. Mesejá­ték Andersen meséjéből. 15.15: Rita Gorr és Georg Hann énekek 15.59: Gazdasági újságíróké a szó. Tokár Péter, az Újítók Lapja szerkesztője. 16.04: Rádióiskola. 17.15: Tusa Erzsébet zongorázik. 17.40: A mi pénzünkből. A hazai földgázprogramról. 17.55: Dalos kalendárium. Hegyi Füstös István zenés összeállítása. 18.26: Simonyi Imre versel. 18.29: Könnyűzenei híradó. 19.20: A Szabó család. — 20.00: Felix Weingartner vezényel. Beethoven: IX. szimfónia. 21.11: A világirodalom remekei. Embe­rek, démonok, istenek Mezopo­támia költészetében. I. Fordította és bevezeti: Rákos Sándor. 22.25: Könnyűzene. 22.45: A kor embere. Gera György jegyzete. 23.00: Túró József népi zenekara játszik. — 23.30: Th érésé. Részletek Poulena operájából. 0.10: Filmzene. PETŐFI: 10 00: Dalol a* ifjú­ság ... Zené* portré Kerekes Já­nosról. 10.56: A vén tölgy mesé» je. Romantikus játék. Eötvös Ká­roly karcolata nyomán írta: Szir­mai Rezső. 11.48: Zalaegerszegen. Kovácsi Miklós riportja. 11.58: Mindenkinek szép a maga babá­ja .. . Kisspista István vidám dalos játéka. 12.43: Házunk tála. A Falurádió műsora. 12.57: Két szonáta. 14.00: Kettőtől—hatig . .. A Petőfi Rádió zenés délutánja. 18.10: Jugoszláv művészek opera­felvétel — 18.35: Az anyag szerkezete mai szemmel. A csil­lagok élete és halála. Beszélgetés. — 19 00: A MÁV Szimfonikusok hangversenye a stúdióban, vezé- nwi: Görget György, közremű­ködik: Schubert János — trom­bita. Kb. 19.40: Könnyűzene. Tol- nav Klári és Pácer Antal énekel. 20.30: Endrédi Mimi és Mindszen­ti Ödön énekel. 21.07: Az Ifiúsági Rádió V;dám Színpada. Osztályfő­nök a pácban — avagy oályát vá- !no7,t a rv/C. Irta: Tvaries Tiltván. (Ism.) 21.57: A^conai Zenei H"ték, 1966. A Londoni S zölástaeg y üttes hangversenye. URH: 16.88: Magnósak. Pgve­18.50: K.nmarr zene. 39 37- Ze­nekari muzsika. 20.27: Ismerked­jünk a dzsessz-muzsikával. 21.03: Musraorgszlkli: a szorocnnd vá­sár. Háromfeflvonásos opera. TELEVÍZIÓ: 17.30: A M-gvar Hirdető műsora. 17.40: Elektrosz­tatikus festés. A KGM műszaki kisfilmje. 17.55: Hírek. 18.00: Bar­kácsoljunk. 16.30: Üj könyvek. — 18.35: Pályaválasztási tanácsadó. 19.05: A TV galériája. Az otthon művészete — otthon. 19.25: Moni­tor. ,,Szövetség a haladásért.’* — 19.50: Esti mese. 20 00: Tv-Híradó. 20.20: Vihar a repülőgépen. Ma­gyarul beszélő angol film. 23.45: Tv-Híradó. — TI. 22 00: Zeneszer­zői arckép. Werner Egk. BRATISZLAVAI TV: 36 55: Gyer­mekműsor. — 17.55: Jégkorongmér­kőzés közvetítése, a szünetben: Tv- lüradó. — 20.25: Mmőségolimpia. Február 15., szerda KOSSUTH: 8.20: Reggeli mu_sd- ka. 9.00: Orvosi tanácsok. A kan­csalságról. 9.05: Kozák Gábor Jó­zsef népi zenekara játszik, a László Kórház énekkara énekel. 9.34: Az anyag szerkezete mai szemmel. 10.10: Körmendi Vilmos tán-cdallaiból. 30.19: Brahms: g- mottl zongoranégyes. (Rudolf Sen­kin és a Busch-trió.) 11.00: Iskola- rádió. — 11.30: A Szabó család. (Ism.) 12.15: Tánczenei koktél. — 13.03: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.18: Parasztbecsület. Részletek Mascagni operájából. 13.58: Kórus­pódium. A váci Madách Imre művelődési ház úttörőénekkara énekel. 14.03: Nőkről — nőknek. 14.38: Bart ók-n ép dali el d olgozások 15.15: Dalról — dalra. 15.47: Nagy énekesek életregénye. Tiana Lem­nitz. Somogyi Vilmos összeállítá­sa. 16.37: Ez nem az őrmesterek ideje! Mac Ilyman regénye foly­tatásokban. X. rész. — 17.14: Az MRT szimfonikus zenekarának úi felvételeiből. Vezényel: Lehel György. 18.01; Látogatás a szom­bathelyi Állami Levéltárban. n Dr. Benda Kálmán riportja. 18.15: Magnósok, figyelem! (Ism.) 19.00'. Esti Krónika. 19.30: Szvjatoszílav Richter zongoraestje. 20.13: Szét­hulló családok. Irodalmi összeál­lítás Galsworthy, Thomas Mann és Gorkij műveiből. 21.05: Zenés levelek Luna asszonyhoz. 22.25 A nagyatádi f öldm ű vessző vetke­zet népi zenekara játszik. 22.45: Aki szót kér. .. Kovács Júlia ri­portja. 23.00: Zenekari muzsika. 0.10: Könnyűzene. PETŐFI: 16.00: Száz cifra köd­mön. remés játék. Mik.«rá*h Kál­mán ötletéből irta: Benedek And­rás. Zenijét szerezte: Szőnyi Er­zsébet. 11.23: A saerenád. George Bemard Shaw elbeszélését rádió­ra alkalmazta: Révész Tibor. — 11.44: A karádi falu végen .. Földműveeszövetkezeti együttesek vetélkedője. Somogy megye. — 12.15: Grieg: Zongoraverseny. (Anda Géza. 12.47: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. — 13.02: Könnyűzenei híradó. 13.32: Iskolará dió. 14.00: Kettőt ől—ha­tig ... A Petőfi Rádió zenés dél­utánja. 18.10: Iskolarádió. 19.10: A dzsessz kedvelőinek. — 19.30: Az anyagi érdekeltség új rendszere. Dr. Kahuüts László előadása, ül. 19.40: Járóka Sándor népi zene­kara látszik. 20.30: Boros Jolán énekel. Váczi Károly zongorázik. 21.00: Kilátó. A Rádió kulturális világhíradója. 22.00: Részletek Os­car Strauss Legén ybúcsú és Bú­csúkeringő c. operettjéből. 22.25: Felix Weingartner vezényeL. Brahms: III. szimfónia. URH: 18.05: Tánczene. 18.50: Mo­zart: D-dúr divertimento. 19.29: Mátyás diák. Részletek Kardos István—Bevilacq ua-B orsod i Béla operájából. 20.12: Nanruri Feszti­vál. 1966. A Szlovák filharmoni­kus zenekar hangversenye, vezé­nyel: LadisíLav Slovak, szólista: Arthur Grumiaux — hegedű. — 21.53: Besanconi Fesztivál. 1966. A Párenin-voíiósnégyes hangverse­nye. TELEVÍZIÓ: 17.31: A Magya* Hirdető műsora. 17.40: Utazás Jegy nélkül. Keiet-Azsia hegyei kozott. 18.15: Hírek. 18.20: Ezer szakem­bert. Riportfilm Salgótarjánról. — 18.40: A képzőművészet története. PLein-air és impresszionizmus. — 19.10: Falusi dolgokról. 19.35: Ma­darak. Csehszlovák rajzfilm. — 19.45: Hazai tükör. Aktuális jegy­zet. 19.50: Esti mese. 20.00: Tv- Híradó. 20.20: Szeneim! románc. Magyarul beszélő olasz film. — 21.55: Szülők, nevélők egymás­közt. Játsszunk együtt. . . Irta és a műsort vezeti: Fehér Klára és Popper Péter. 22.25: Tv-Híradó. — IL BRATISZLAVAI TV: 16.45: Kicsi­nyek műsora. — 17.45: Diákklubok műsora. — 18.25: A kelet-szlovákiai kerület életéből. — 19.00: Tv-hir­adó. — 19.20: Ludovít Fulla nem­zeti művész. — 19.55: Senkit sem lőttem lel (Bűnügyi tv-jóték). — 21.20: Ifjú szemmel Február 16., csütörtök KOSSUTH: 8.20: Szirmai Albert operettjeiből. 9.05: Időszerű nem­zetközi kérdések. (Iám. 9.15: Tol­di szerelme — I. rész. Arany Já­nos elbeszélő költemény éneik rá­dió változata. (Ism. 10.10: Opzrafl- nálék. 11.14: Az ötödik. Mchal Tonecki rádiójátéka. 12.15: Ver­bunkosok. magyar nóták. 13.03: Vita a korszerű mezőgazdaságról. 14.11: Törvénykönyv. A Rádió jo gi műsora. — 14.26: Az elizondói lány. Részletek Offenbach ope­rettjéből. 14.40: A havas Bulgáriá­ban. Petur István és Venczel Ist­ván úti jegyzete. 15.15: Zengjen a dalunk! A Magyar Rádió énekka­ri híradója. 15.45: Katonafiaink kö -.ott.. . Nagy Tibor riportja. — 16.00: Alfred Cortot zongorázik. Chopin: 24 pralűd. 16 37: Ez nem az őrmesterek ideje! Mac Hyman regénye folytatásokban. XI. rész. 17.15: Varga András magyar nótá­kat énekel. 17.30: Operabarátok­nak. Kertész Iván műsora. 18 10* I. júmunkás-partament. 18.25: Judy Garland énekel. 19.30: Néptía cso­kor. 19.50: Mozart—Beethoven-cik- Jvs. Az MRT szimfonikus zeneka­rának hangversenye a stúdióban, vezényel: Obarframk Géza. Közre­működik: Szűcs Lóránt — zongo­ra. Közben: Kb. 20.35: Koczkás Sándor könyvszemléje. Kb. 21.25: Bolyongásaim Hedlastoan. I. Müké­né fe’é. Irta* Csapó Ovcmmy. Kb. 22.25: A Stúdió 11 játszik, Babják Márta és Nőm ©áh Jo/sef énekel. 23.00: Kamarazene. 23.25: Operett- részietek. PETŐFI: 10.00: Moha bácsi, a törpe. A Gyermekrádió műsora. 10.20: Muzsikáló fiatalok. Eszter­gomi zeneiskolások műsora. 10.45: Megy a dallam vándorútra. A ko­moly- és könnyűzene világhírű előadóművészei felcserélt szere­pekben. 11.25: Versenyművek. — 12.15: Dalok a munkásmozgalom történetéből. 12.25: Mindenki ked­vére! 14.00: Kettőtől—hat g ... A Petőfi Rádió zenés délutánja. — 18.10: A Magyar Rádió gordonka- versenye. Válogató. Közben: Kb. 18.56—19.05: Várok rád. Ve"sek. (Ism.) 20.30: Sárga liliom. Részle­tek Bíró Lajos színművéből. Köz­vetítés a debreceni Csokonai Szín­házból. 22.10: Lakatos Vinoe népi zenekara játszik. 22.25: A magyar munkásmozgalom válogatott do­kumentumai. Kiss György könyv- ismertetése. — 22.35: Orosz Júlia énekei. URH: 18.05: Hangüemetzparádé. — 19.00: Bartók művészi pályája. Deniis Dille előadása. IX. I. vo­nósnégyes. 19.30: Sznvinsizkij­művek. 19.49: A dzsessz kedvelői­nek. — 20.08: Trisztán és Izolda. Részletek Wagner zeneórám újá­ból. 21.12: Liége-i Fesztivál, 1966. Thurston Dart zongoraestje. 22.12: Üj lemezeinkből. TELEVÍZIÓ: 9.31: Szerelmi rp- tnánc. Magyarul beszélő olasz film. (Ism.) 11.05: Madarak. Cseh­szlovák rajzfilm. (Ism.) — 11.15: Princ. a katona. Tv-filmsorozat. II. Bemáth tizedes men y assz o- nvai, (Tóm. 17.23: Mi'ÍRirtri.crner'e^éS. 17.25: Mezőgazdasági szakfilmsoro­zat. 18.00: Hírek. 18.05: Toulouse- Lautrec. Kistilm. 18.25: Telesport. 18.50: A világ térképe előtt. 19 00 Kapcsoljuk a Patyolat újpesti székházát. 19.30: Gong . . . Színhá­zi krónika. 19.56: Esti mese. 20.00: Tv-Híradó. 20.20: A Tv irodalmi klubja. Mai magyar irodalom. Ir­ta és összeállította: Bárány Ta­más. 21.50* Párizs dalol Francia sanzon iü .i -/.eálilíias. 22.15: Tv- Híradó. — IL BRATISZLAVAI TV: 174.5: Ifjú szemmel. — 19.00: Tv-híradó. 19.35: Dr. Sehluter. V. rész: Emberek kö­zött (tv-film). — 21.50: Kulturális híradó. Február 17., péntek KOSSUTH: Kt>. 7.45: Mit főzzünk? 8.20: BalertZene. 9.00: Toldi szerel­me. II. Arány János elbeszélő köl­teményének rádió változata,. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Édes anyanyelvűnk. 10.35: Verbunkosok, katona dalok. 10.59: Lottóeredmé­nyek. 11.00: IskoLarádió. 11.30: Pa­ganini. Részle ek Lehár—Kulinyi operettjéből. 12.15: Tánczenei kok­tél. 13.03: Csináld meg magad' A gazdaságpolitikai rovat műsora. — 13.08: Verdi operáiból. 14.15: Falusi gondolatok. 14.20: Kóruspódium. A Kanizsai Dorottya Gimnázium énekkara énekel, vezényel: Tímár Imre. 14.30: Róka-Móka bábszín­háza. a Gyermekrádió műsora. — (Ism.) 15.15: üZENEték. 15.55: Falu­si délután. Farsangi komédiák. — 17.15: Üj zenei újság. 18.00: Hozzon egy dalt Budapestre! 18.05: Bolyon­gásaim HeLLasban, IH. Naoplion, oh yes! Irta: Csapó György. 18.30: Lajtha László és Adám Jenő nép­dalfeldolgozásaiból. 19.30: Balassa Tamás zenekara játszik. Pálffy Zsuzsa énekel. 19.42: Családi kör­ben. Az agyag művészei. Tcmkai Judit és Kovács Júlia műsora. — 20.47: Felix Weingartner vezényel. 22.25: Boccaccio. Részierek fetippé operettjéből, 23.18: Schubert: Esz- dúr trió. (Lev Oborin — zongora, David Ojsztrah — hegedű, Szvia- tószláv Knusevickij — gordonka). 0.10: A dzsessz kedvelőinek. PETŐFI: 10.00: Donizetti: Lam­me rmoori Lucia. Háromfelvonásos opera. Közben, 11.16—11.26: Vála­szolunk hallgatóinknak! 12.11: Egy ember hangja. Rákos Sándor Írá­sa Sarkad! Imréről. 12.21: Népmű­vészek a mikrofon előtt. — 12.37: Haydn: F-dúr vonósnégyes. (Végh- vonósnégyes). 13.00: Két szovjet elbeszélés. — 13.15: Palócz László énekel, André Kosrtelanetz zene­kara játszik. 14.00: Kettőtől—ha­tig ... A Petőfi-rádió zenés dél­utánja. 18.10: A Magyar Rádió gordonkaversenye. Válogató. Köz­ben. kb. 18.55—19.05: Emdék. Mai kö.itők versei. (Ism.) 20.30: Az MRT énekkara Fried-mű veket énekel, vezényefi: Vásárhelyi Zoltán. 20.40: Élettér és Magyarország, ül. — A ..Neuer Plan” és a német—magyar gazdasági kapcsolatok. Dr. Ránki György előadása. 20.55: Bródy Ta­más táncdalaiból. 23.05: Országjá­rás. 22.00: Ifj. Lakatos Géza népi zenekara játszik. — 22.20: Láttuk, hallottuk. 22.40: Hanglemeagyűjtők húszperce. URH: 18.05: Tánczenei koktél — 18.50: Ravel: Talgaina. (Christian Ferras — hegedű). 19.00: J. Strauss: A denevér. Háromfevionásos ope­rett. Közvetítés az Erkel Színház­ból. Közben, kb. 20.00—20.15: Sza­porodik a kristályok családja. Leo nyid Beljajev írása. Kb. 21.10— 21.25: A-tól Z-ig. (Kegyélete® visz- szaemlékezések a nagy A-ra). Rá- kosy Gergely szatírája. Kb. 22.05: Hangszersjzoiók. 22.30: URH zenei kalauz. TELEVÍZIÓ: 9.25: A képzőművé­szet története. Pleán-air és impnesz- szi cm izmus. (Iám.) 10.15: Vihar a repülőgépen. Magyarul beszélő, an­gol film. (Ism.) 11.40: Telesiport. (Ism.) 19.00: Műsorismertetés. 19.01: A televízió politikai tanfolyama.. A szocialista demokratizmus fejlődé­se. Kerékasztal-beszélgetés. 13.45: Pedagógusok fóruma. BRATISZLAVAI TV: 18.05: Tudo­mány és technixa (tv-magazin). — 18.25: A Laktanyaáapu e ő t. — 19.00: Tv-híradó. — 19.30: Expo, 67. Mont­real. — 21.55: Botrány a Meiodias Bankban (tv-gengszterrevü). Február 18., szombat KOSSUTH: 8.20: Lányok, asszo­nyok .. . 8.40: A köpeny. Részie­tek Puccini operájából, 9.14: Or­votok a mikrofon előtt. Dr. Stark Janka a tüdőgümőkór megelőzésé­ről, 9.19: Toldi szerelme. III. Arany János elbeszélő költeményének rá­dió változata. 10.10: Zenekari mu­zsika. 10.57: Családi körben. Az agyag művészei. (Ism.) 12.15: Ope- rettmuzsika. 13.03: Íróhoz méltó életet éle. Irodalmi rejtvény. 13.18: Cigányclailpk. csárdások. 13.45: Né­hány perc tudomány. 13.50: HLrde- töoszlop. Í4.05: Mi történt a héten a nagyvilágban? 14.20: Arturo Tos­canini vezényel. 15.15: Csak fiata­loknak! Komjáthy György táncze­nei műsora. 16.00: Milyenek a fia­talok? G arai mi Lásizló műsora. — 17.05: Birgit Nilsson és Wolfgang Windgassen énekel. 18.10: Üj mű­vek a világirodail ómban. Fjodor Kuzkin igazsága. Borisz Mozsajev regényét bemutatja: Csalié Jenő. 18.35: A Mitch Mitler-együttes mű­sorából. 19.25: Az MRT népi zene­kara játszik. Kozák Gábor József vezetésével. Tekeres Sándor éne­kel. 19.53: a Rádiószínház bemuta­tója: Fiúk, lányok, kutyák. Paul Arm ont és Paul Vanderberhe szín­művének rá dióvá ltozata. 21.09: Fe­lix Weingartner vezényel. Beetho­ven: VII. szimfónia. 21.45: Sporthí­rek. 22.15: Táncoljunk! PETŐFI: 10.00: A hét könnyű- és tánczenei műsoraiból, 11.50: Kös­sön számítási szerződést! Ipari-ke­reskedelmi adás. 12.00: Zongorám Hí­vek. 12.55: Orvosok a mikrofon előtt. Dr. Stark Janka a tüdőgümő­kór megelőzéséről. (Ism.) 13.00: Du- najevszkij filmzenéjéből. 13.20: Tu­dósítás az ENSZ-bőL. 13.30: Nagy költők megzenésített versei. Ver­laine. Cocteau. 14.08: Pe'őfi útján. ..Egri hangok”. Az Ifjúsági Rádió műsora. 14.58: Fekete Pál énelkel. 15.20: Flandriái Fesztivál, 1966. Az Amsterdam! Concer'.gebouw-zene- kar hangversenye, vezényel: Ber­nard Halting. 16.48: Nótac&okor. — 17.15: Fejbólintó Johanna. Rádiójá­ték. írta: Tóth Eszter. 18.10: A Ma­gyar Rádió gordonkaversenye. Vá­logató. Közben, kb. IftJG—13.0&: Hó lullásban. Versek. (Ism.) 19.38: A jragikus életérzésről. — HermanA István írása. 20.25: Christa Ludwig Se WaLter Berry Richard StrausÄ operáiból énekel. 21.08: Amatőr filmesek klubja. 21.23: Színes néüi muzsika. 22.03: A Magyar Rádió »ordon ka versenye, a válogató ered­ményhirdetése. 22.18: Tűrd be a blúzodat! Hang játék. Irta: Galgó- czi Erzsébet. 22.50: A XVII. század kóruspódiumaból. Gibbons-művek. URH: 18.05: Hanglemezparádé. — 19.00: Richard Novak énekel 19.30: Bartók művészi pályája. Denijs Dil­le előadása. X. rós>z. Két elégia —* Tizennégy bagatel.1. 20.00: Huszonöt nagy koncert. IX. rész. Közben: 21.06—21.16: Sok a kuruc. Barabás Tibor írása. — 22.03: Kamarazenei fesztivál Slatina Radenciben. TELEVlZó: 16.30: Rajzolj velünk? A temperától az olajfestményig. — 17.20: Hírek. 17.25: Bastein és Bas­ti enne. Mozart egyfelvonásos ope­rájának NDK tévéfilm-változata. 18.20: Találkozás az ősemberei. 6, Az ősember a fejlődés útján. 19.00: A Tv jelenti. Aktuális riportműsor. 19.45: Esti mese. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Princ. a katona. Tv-fílmso- rozat. (Befejező rész). 13. Gázló a Fertőn. 20.50: Szombaton este .. „ 22.40: Tv-híradó. -* n. 23.00: Jó éj­szakát. felnőttek! BRATISZLAVAI TV: 15.50: Külö­nös osztály (cseh film). — 17. SÓ: Kisfilmek gyermekeknek. — 18.0Ó: Üttörőhíradó, — 19.00: Tv-híradó. — 19.45: Utazó kamera. Hollandia. — 20.30: Aranypacsirta. 1966. 22.00: Allomásfőnök (cseh film vígjáték) — 22.50: Nemzetközi cirkuszrevü. Február 19, vasárnap KOSSUTH: 8.10: Machbeth. Hé*z­letek Verdi operájábóL. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: Egy óra a Föld körül. Földrajzi vetélkedő a 6-os stúdióban. Az Ifjúsági Rádió műso­ra. 10.06: Szivárvány. 12.10: Oláh Kálmán népi zenekara játszik, Do­ry József énekel. 12.45: Tiszta szív­vel. Barcs Sándor műsora. 12.55: Angot asszony Lanya, Részletek Le- cocq operettjéből. 14.05: Van új a nap alatt! Tudományos híradó. — 14.25: Művészlemezek. 15.08: Slá­gerről — slágerre. 15.52: Tadeusz Rozewicz versei. 16.07: Az Állami Hang ve: seny zenekar hangversenye., vezényei: Erdélyi Miklós. Közvetí­tés a Zeneakadémiáról. Kb. 17.55: Az Állami Népi Együttes műsorá­ból. 18.30: Oraiia Dominguez és Fernando Corena éneked, 19.10: Há­romszor három. Ma este Toldy Má­ria. Fáy András és Vámosi János válogat felvételiéiből. 19.47: A meg­lovagolt medve. Rádiójáték Hadik An árasról. Irta: Hegedűs Géza. — 26.47: Kedves lemezeim. A mikro­fon előtt: dr. Csanádi György köz» ekedés- és posta ügyi miniszter. — 22.15: Könnyűzene. 23.10: Kamarád zene. 0.10: Operettmelódiák. PETŐFI: 7.30: Az unitárius egy­ház lédorája. 8.00: Népdalok. 8.15: Gazdaszemmel a nagyvilág mező­gazdaságáról. 8.30: Miska bácsi Le- mezesiadája. A Gyermekrádió mű­sora. 9.00: Operakalauz. Verdi: At­tila. Ismerteti: Kovács János. 10.00: Tánczene. 11.01: Händel: Acis és GaiLathea — pásztorjáték. 12.31: Ma­darász Emil emiokezete. 12.46: A dzsessz kedvelőinek. 13.03: Jácint urfi a füllent ők birodalmában. Me­sejáték. L résiz. Gianni Rodart re­gényét fordította és rádióra alkal­mazta: Sziraky Judit, 14.03: Táska­rádió. Az Ifjúsági Rádió zenés műsora. 15.03: Ez is. az is 120 perc­ben ... 17.03: Aikotoműhe,yben. Ambrus Tibor riportja. 17.15: Mit habunk a jövő heten? 17.55: Két Puccini-kettős. 18.15: Toldi szerel­me. IV. Arany Janos elbeszélő köl­temény énex. rá dió változata. 19.10: Tudósaink arcképcsarnoka: Gömö- ri Pál akadémikus* 19.25: Beetho­ven: Zongora ötös. — 20.10: Felix Weingartner vezényel. Brahms-mű­vek. 20.59: Kritika a kritiKáróI. — Horvath Zslgmond jegyzete. 21.10: Magyar nóta- és nepdaxest. Köz­vetítés a parádi földmű vessző vet­kezet étterméből. 22.15: Lortzing operai bóL URH: 18.05: Hanglemezparádé. — 18.50: Kodály: Missa Brevis. 19.26: Szájról — szájra. A „Te és a tár­sadalom” különkiadása. 19.58: Ka­marazene-fesztivál Slatina Raden­ciben. A Novák-vonósnégyes ját­szik. 21.11: Heródiás. Részletek Massenet operájából. 21.40: Zene­kari muzsika. TELEVÍZIÓ: 10.00: Hétn-i érföldes kamera. Üttörőhíradó. 10.15: Tom Sawyer kalandjai. I^áromfelvoná- sos vígjáték Mark Twain regénye alapján. A Déryné Színház előadá­sa. felvételről. 14.00: Műsorismer­tetés. 14.01: Méz és bors fasirttal ... Popeye-sorozat. (Ism.) 14.65: Mező­gazdasági szái.kfilmsorozat. 14.40: A Magyar Hirdető műsora. 14.50:. Bé- lyegsarok. — 15.05: Mezőgazdasági Könyvhónap. 15.20: Szívroham. Tv- dráma. (Ism.) Irta: Gárdos Miklós es Lévai Béla, 16.10: Nótaszó. 16.30: A kefeügynök. Amerikai film. —=> 19.25: Ivamhoe. Magyarul beszélő, angol filmsorozat. 7. A takácsok. 19.50: Esti mese. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Az új évben is siker! A Te­levízió I. Táncdaifesiztiváíjának si­keres számai — más előadóművé­szekkel. 21.30: Sporthírek. — 21.40: Az érem harmadik oldala. Komlós Janos műsora. 21.50: Tv-híradó. — n. BRATISZLAVAI TV: 10.20: A film­gyár kulisszái mögött. — 12.00: Mindig vasárnap! A csehszlovák— lengyel tv sízórakoztató műsora, — 15.00: Női röplabda-mérkőzés. I7.iig Sziget a Ioní-tengerben. — 17.5ÍI J. Tmka világa. — 19.00: Tv-hflU* adó. — 13.45: Kard és mérleg (fraÄ da bűnügyi fiion). — 22.90: Kúttá* ralis híradó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom