Heves Megyei Népújság, 1967. február (18. évfolyam, 26-50. szám)

1967-02-11 / 36. szám

Ä dolgozó nőről — illúziók nélkül J ellemző és igen elgondol­koztató a következő tör­ténet. Az egyik üzem párttag­gyűlésén, ahol a Kongresszus útmutatása nyomán a gyárban dolgozó nők helyzetét, s a teen­dőket vitatták meg, felállt a kettes üzemrész főművezetője. Dicséretnek szánt gyengéd sza­vakkal ecsetelte, mi mindenre képesek az üzemrészükben dol­gozó nők, így a többi között ar­ra is, hogy — érdemes szó sze­rint idézni — „zúgolódás nél­kül végzik 6,50-es órabérért azt, amit férfiak csak kilen­cért, vagy még annál is többért vállalnának el”. A felszólaláson nem akadt fenn senki, sőt. sza­porán bólogattak, lám, milyen derék nődolgozóik vannak. Az ott ülők minden bizonnyal he­lyeslői a női egyenjogúságnak, az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének. És eszükbe sem jut gondolkozni azon, hogy ezeket az elveket az orruk előtt csúfolják meg, éppen az emlí­tett esettel. Hazánk munkaképes korú lakosságából 2 940 000 a nő. Eb­ből mintegy háromszázezer ta­nulót kell leszámítani, s 3 probléma jelentőségét igazolan­dó. az aktív kereső nők száma: 1 840 000! A dolgozó nő döntő tényező a népgazdaság minden területén, egyes iparágak egé­sze áll vagy bukik a női mun­kaerőn. A munkavállalásban tehát nem szenved csorbát a női egyenjogúság, a munkavég­zés körülményeit, a munka anyagi és erkölcsi megbecsülé­sét illetően azonban — ahogy a kongresszus is erre ösztönzött — illúziók helyett ideje szem­benézni a valósággal. Egy úgynevezett reprezenta­tív, tíz nagyüzemre kiterjedő vizsgálat megállapítása szerint az azonos munkakörben dolgo­zó férfiak és nők kereseti ará­nya a vizsgált helyeken 20—50 százalékos eltérést mutat, * mindössze az esetek 27 száza­lékában nem volt semmiféle különbözőség! Érdemes tovább­ra is segítségül hívni a beszé­des számadatokat. Az állami iparban mintegy ötszázezer nőt foglalkoztatnak, az összipari létszám 37,3 százalékát. A me­zőgazdaságban, a termelőszö­vetkezetekben és állami gazda­ságokban 460 ezer nő dolgozik, s mintegy 100 ezer kisegítő csa­ládtagként. Ez a mezőgazda­sági foglalkozású lakosság több mint fele! Az állami iparban dolgozó munkások 35,4 száza­léka nő — mintegy 360 ezer fő —, de csak mintegy 70 ezer kö­zülük a szakmunkások száma, az összes szakmunkások mind­össze 16,6 százaléka. A képzetlen női munka- ** erő dominál tehát, s ez egyben meghatározója is a ke­reseti lehetőségeknek. Szük­ségszerű, hogy ennek így keli lennie? Igen jellemző példa, hogy. az élelmiszeriparban — amire mindenki hagyományo­san azt mondja, „női” iparág — 68 ezer nő dolgozik, a mun­káslétszám 45,7 százaléka, ugyanakkor a szakmunkások között csak 11,9 százalék a nő. A hagyományos női iparág­ban ... A textilipart és a tex­tilruházati ipart kivéve vala­mennyi iparágban aránytalanul kicsi az összes nők számához mérten a szakmunkás nők ará­nya. így például a műszeripar­ban foglalkoztatottak 40,6 szá­zaléka, a fémtömegcikkipar­ban 41,8 százaléka nő, de a szakmunkás-létszámból mind­össze 14, illetve 6,3 százalékkal részesednek. A textiliparban foglalkoztatott mintegy száz­ezer nő az összlétszám 67,7 százalékát jelenti, magas a nők arányszáma a híradástechnikai és vákuumtechnikai iparban, az építőanyagiparban, s még a kohászatban is tízezer női mun­kás dolgozik! S mindenütt aránytalanul alacsony a szak­munkásnők aránya. A további számszerű részle­tezéstől — például a műszaki vezetői munkakörben, egyéb irányító beosztásban foglalkoz­tatott nőktől — úgy hiszem, el­tekinthetünk. Az elmondottak is igazolják, milyen bonyolult, összetett kérdés a dolgozó nők problémája, s hogy a visszássá­gokért, a foglalkoztatási szer­kezet bizonyos torzulásaiért igazságtalan lenne kizárólag a gyárak, intézmények vezetőit elmarasztalni. Sokkal inkább arról van szó, hogy nem volt meg mindenkor és mindenütt a szükséges összhang a politikai elvek, kívánalmak, s a gazda­sági valóság között. A csak napjainkban változó, eddig rendkívül kötött létszám- és bérgazdálkodás például fontos tényező volt abban, hogy sok helyen húzódoztak a női mun­kaerőtől, illetve nem honorál­ták tevékenységét megfelelően, az egyenlő munkáért egyenlő bért elve alapján. A pártkongresszus hatá- *’*■ rozatában foglalt aján­lás nyomán a kormány a közel­múltban elfogadta a gyermek- gondozási segély bevezetésére vonatkozó előterjesztést; a tex­tiliparban fizetendő éjszakai pótlék ugyancsak elsősorban a nőket érinti; a termelőszövet­kezetekben dolgozó anyák helyzetének további javítására tervbe vett intézkedések mind­mind alkotóelemei egy olyan folyamatnak, amelynek lénye­ge a fokozott anyagi-erkölcsi megbecsülés. A népgazdaság irányítási rendszerének re­formja — érthetően — nem marad hatás nélkül a foglal­koztatottságra sem. Az általá­nos irányelvek helyessége el­lenére például a nők munkába állításánál, tevékenységüli anyagi-erkölcsi megbecsülésé­nél helyben, egy-egy gyárnál, más intézménynél jelentkezhet­nek kedvezőtlen, visszás törek­vések. Itt jutnak döntő sze­rephez a társadalmi szerveze­tek, az ellenőrzés, számonkérés jogával felruházott pártszerve­zet és szakszervezet, hogy a párt általános politikájának megfelelően, biztosítsák a dol­gozó nők, az anyák jogait, ne engedjék, hogy azokon csorba essék. A pártkongresszus nyo- mán egész közéletünk­ben fokozódott az érdeklődés, a való helyzet hű számbavé­tele iránti igény a dolgozó nők gondjait, s a teendőket illetően. Az illúziókkal való leszámolás egyet jelent a cselekvések rea­litásával, a hathatós intézke­désekkel, könnyítésekkel, a megbecsülés fokozódásával, az­zal, hogy a dolgozó nő necsak politikai, hanem gazdasági ér­telemben is mind inkább el­nyerje megérdemelt egyenjo­gúságát. Mészáros Ottó V*' Hiába, változnak az idők. Kezdetben vala zsirjegy, cukorjegy, kenyérjegy. Aztán következett az ebédjegy. Ma a jótállási jegyek szimbolizálják az idők változását. ★ Nagy megnyugvással konstatáltam, hogy a tudó­sok teljesen tisztában vannak egy-egy influenzajár­vány vírusainak természetével. Még neveket is ad­tak ezeknek a vírusoknak. Hiába, mégiscsak jó ér­zés tudni, mitől — pardon 1 — kitől kaptam tél végi influenzámat. ★ Sokan és sokat vitatkoztak már azon: melyik be­tegség a legveszélyesebb az emberiség számára. Sze­rény képességemmel szeretnék hozzájárulni e ter­mékeny vitához. Véleményem szerint a legveszélye­sebb betegség — az élet. Ebbe még mindenki bele­halt. ★ Megkérdezték tőle, mit csinálna, ha ő lenne az üzem igazgatója. — Semmit. Abszolúte semmit — válaszolta. — Ne­hogy elrontsak valamit. (—ó) Erőfeszítések az ár- és belvízveszély csökkentésére Megyénkben évente vissza­térő veszélyt jelentenék az ár- és belvizek. Mintegy tízezer hold az árvízzel és ötvenezer hold a belvízzel veszélyeztetett terület. A károk összege a me­gye mezőgazdasági üzemeiben évenként általában meghaladja a húszmillió forintot. Felke­restük Najményi Lászlót, az Or­szágos Vízügyi Főigazgatóság főosztályvezető-helyettesét, hogy tájékoztasson arról, mi­lyen intézkedések történnek majd a károk csökkentésére. — Heves megye közigazgatá­si területét több, vízrajzilag különálló ’részvízgyűjtő bontja meg. A közigazgatási határ nem esik egybe a viz gyűjtő határokkal, így a megye területe több víz­ügyi igazgatóság között oszlik meg. A vízügyi kérdések egy­séges koordinációját azonban az Észak-magyarországi Víz­ügyi Igazgatóság végzi. Heves megyét mintegy kilencszáz kilométer hosszúságú kisebb folyó, patak szeli át. A déli sík területeken a vizek levezetését 460 kilométer belvízcsatorna biztosítja, ennek ellenére mind a folyók völgyében, mind a sík területeken, főleg az utóbbi években, jelentős elöntések voltak. Ezek megszüntetésére és a károk csökkentésére a második ötéves tervben több mint hatvanmillió forintot köl­töttek a vízügyi szervek, főleg a Tama szabályozására. — Az elkövetkezendő évek­ben milyen anyagi lehetőségek állnak majd rendelkezésre? — A harmadik ötéves terv­ben majdnem háromszor anv- nyi pénzt költhetünk a folyók, patakok szabályozására, gátak építésére, mint az előző ötéves tervben. Mivel Heves megyé­ben igen nagy az ár- és bel­vízveszély, a megye több pénzt kap a munkára, mint területé­nek nagysága indokolná. A harmadik ötéves tervben vég­zendő munkák nem tudják teljesen elhárítani a veszélye­ket, mégis Jelentős javulás várható, különösen á megye déli részein. — Milyen segítséget nyújt­hat a II. tiszai vízlépcső? — A vízlépcső építése első­sorban nem azért történik, hogy megoldja a belvízproblé­mákat. Mégis a Jászsági főcsa­torna megkönnyíti a hevesi já­rás belvizeinek levezetését, függetlenül attól, hogy milyen a Tisza vízállása. A vízlépcső lehetővé teszi azt is, hogy az eddigieknél több belvízlevezető csatorna készüljön. — Milyen feladatok hárulnak a vízgazdálkodási társulatokra a belv'zek csökkentésében? — Egyre nagyobb szerepük lesz az utóbbi években létre­jött vízgazdálkodási társula­toknak. Feladatuk, hogy fej­lesszék a csatornahálózatot, gondoskodjanak arról, hogy ezek megfelelő állapotban le­gyenek. A társulatok szakta­nácsadással is segítik a külön­böző munkákat. Elkészítik a több termelőszövetkezetet érin­tő vízrendezési terveket, szük­ség esetén az építésről is gon­doskodnak. A társulatok egyre inkább megerősödnek, egyre több géppel rendelkeznek. A megnövekedett feladatok miatt Egerben a társulatok közös tervezőrészleget létesítettek A részleg az elkövetkezendő években egyre inkább alkal­massá válik arra, hogy időben és szakszerűen elkészítse a szükséges vízrendezési terve­ket. — Jelenleg milyen feladat hárul a vízügyi szervekre és a mezőgazdasági üzemekre? — Most tavasszal ismét veszélyt jelentenek az ár- és belvizek. S mint már említettem, a harmadik ötéves terv során megvalósuló mun­kák sem tudják teljes egészé­ben megszüntetni ezt a ve­szélyt. Ezért arra kell töreked­ni, hogy legalább részben csökkentsük a károkat. A víz­ügyi igazgatóságnak, a társu­latoknak, a tanácsoknak és a mezőgazdasági üzemeknek egy­aránt arra kell ügyelniük, hogy a belvízlevezető csatornáié jó karban legyenek, ki legye­nek tisztítva. Ezekben a na­pokban szakemberek keresik fel a közös gazdaságokat és felhívják a figyelmet a gyor­san elvégzendő feladatokra. Érdemes megszívlelni ezeke+ a tanácsokat, mert az általuk ja. vasolt munkák nagymértekben csökkenthetik a veszélyt és természetesen a károkat is A javasolt munkák elvégzését mindenkineK támogatni szük­séges, hiszen jelentős értékek megmentését tesz'k lehetővé — fejezte be nyilatkozatát Naj­ményi László. Kapós) Levente VISO\TAI EMBEREK A munkavezető TIZENHÉT ESZTENDEJE, hogy felkerekedett a csendes Tisza-partól s nyakába vette az országot. A sorrendet még nem felejtette el, ma is fej­ből sorolja az állomásokat; Kisújszállás és Karcag a föld­gépek mestereihez s csatorna­tisztítással kezdte a munkát. Aztán elkerült a berentei épít­kezésre, megfordult Palko- nyán, Pécsett, Oroszlány mel­lett, ott volt úgyszólván min­den „valamirevaló” erőmű születésénél. 1958-ban hagyta el a gépét, amikor munkavezetővé léptet­ték elő. Ettől fogva egy ideig nem akadt számára különö­sebben érdekes feladat, ha­csak a miskolci AKÖV-telep- hely rendezését nem számítja annak. Inkább téglagyárakhoz jártak, a „lefedésnél” segéd­keztek — igen egyhangú mű­szakokkal. .. Csupán két éve zökkent ki ebből a már-már unalmassá váló megszokottságból, hogy Visonta határába rendelték. Ez igen, ez kedvére való meg­bízatás! — dicsérte, amikor tavaly nyáron a Nyiget part­ján találkoztunk egy szussza- násnyi időre. Többet azonban nem mondott, sietős dolga szólította tovább. Azzal bú­csúzott, hogy ha esetleg is­mét feléjük látogatok, a télen nézzek be hozzá is. Télen ugyanis nyugodtabbak a na­pok, ráérősebben tud beszél­getni. S Tábi Dezső most tényleg többet is mondott. Legna­gyobb élményének nevezte a visontai munkát — pedig ka­landos útja során, egy alka­lommal még mammut-agya- rat is talált —, amely részé­ről a vasúti iparvágánynál indult s mint láthattam, a markazi völgyzáró gátnál, az ország leendő legnagyobb mesterséges tavánál folytató­dott. Említette, hogy amit itt kap, az csupa bonyolult „lec­ke”: sok kitűzéssel, szintezés­sel. S a tömörítés elvégzése is gyakran meglehetősen komoly műszaki problémák megoldá­sát követeli. A Nyiget part­ján — újságolta" — eddig mintegy félszázezer köbmé­ternyi földet mozgattak meg, 1700 méteres „szivárgó rend­szert” építettek. Ezután jön a többi: még az idén felteszik munkájukra a „koronát”: ősz­től kezdve hadd gyűljön a viz... PERSZE EHHEZ a iáihoz már más is köti. Lakást talált, maga után hozta végre a csa­ládját is. Megtelepedett. Ele­inte csak albérlet jutott a fa­luban, most már egy régi kas­télyban vannak valamivel ké- nvelmeoehben. szabadabban — de talán nemsokára igazi, megfelelőbb hajlékot is talál­nak. Már emlékei is vannak »r- ről a vidékről: itt érettségi^ zett a nagyobbik fia, innen vonult katonának — s a ki­sebbeknek ez a kitűnő mátrai levegő hozta a gyógvulását JO HANS RÖSLER: Ültem a vonaton és tüsszög- tem. „Hapci, hapci!” — har­sogtam szakadatlanul, mint egy ezredtrombitás. Nem te­hettem ellene semmit. Az útitársaim sértődötten néztek rám. Ez azért mégsem járja, nyilvános vasúti kupé­ban ilyen hangosakat tüsszen­teni. Ha különvonatot rendel­tem volna magamnak, akkor igen. Az más! De így, olyan smberek között, akik a vonat­jegyüket épp úgy megfizették, mint én? Hová jutnánk, ha mindenki a maga búbaját, fájdalmát ilyen tűrhetetlenül hangosan juttatná kifejezés­re? A körülöttem ülők arcáról könnyedén leolvashattam eze­ket a gondolatokat, szinte éreztem, hogy körülzár az el­lenséges érzelmek gyűrűje. Csak az volt a szerencsém, hogy senki nem ismert senkit, különben egyesült erővel ne­kem esnek, s talán szét is tép­tek volna. Pokolba kívántak, annyi bizonyos, de jámbor óhajuk ennem teljesen kö­zömbösen hagyott. Annyira elfoglalt a tüsszögés, hogy más dologra egyszerűen nem maradt időm. Ahogy múlt az idő, s én hajthatatlanul tüsszentget- tem tovább, az ellenségeske­dés egyszeriben forró együtt­érzésbe csapott át. Ügy kez­dődött a dolog, hogy a velem szemben levő úr az egyik har­sány „hapci”-ra barátságos „Prosit”-tal válaszolt. Én meg sem tudtam köszönni, csak kétségbeesetten intettem, mert az orromat már csavar­ta az újabb roham, s már szólt is mint harsogó trom­bita, és utána felhangzott a szemközti úr vidám, kemény és tárgyilagos biztatása: Pro­sit! Aztán ez így ment. Egy­szer ő, egyszer én. Csodálatos kórus volt, melynek én vol­tam az előénekese. Ekkor úti- társaink egyike elhatározta, hogy kitünteti magát. Vidáman a térdemre csa­pott és azt mondta: — Tízig számolok, és ha közben újra tüsszent, kap egy márkát. — Ez a módszer csak a csuklásnál használ — nyög­tem bánatosan. A derék férfiú elállt a foga­dástól. Én ismét hármat tüsz- szentettem egyvégtében. És ekkor mindenkinek eszé­be jutott valamilyen kúra. — Mondanék én valamit — kiáltotta P. úr. — Itt csak egy dolog segít: azonnal ágyba bújni — Csakhogy az ágyam Münchenben van, mi pedig Egerlandban. — A legjobb a konyak! — duplázott rá T. úr. — A sligo- vica is segít, de a konyak sok­kal jobb. Van önnél konyak? — Nincs — feleltem le- mondón. A mellettem ülő idős hölgy a kézitáskájából bonbont vett elő. — Szopogasson el egy bon­bont — biztatott —, az való­sággal elfújja a náthát. — S ezzel egyet a számba dugott. Sajnos, ez sem használt, mert a következő tüsszentés­sel elrepült a szemközt ülő, rendkívül barátságos úr irá­nyába. — Nem tesz semmit — szólt az, mielőtt még bocsá­natot kérhettem volna —, nincs is más segítség a nátha ellen, csak egyetlenegy: húz­zon nedves harisnyát. — Ezt nevezem merész ál­lításnak, de mondhatnám azt is, hogy ostoba fecsegés — kapcsolódott a beszélgetésbe egy úr aki eddig mélyen hall­gatott. — A nedves harisnyá­tól éppen hogy náthát lehet kapni! Nincs itt más teendő: a két mutatóujjával szorítsa össze jól az orrlyukait. Az rögtön segít. Én megtettem, amit mond­tak. És most már nemcsak tüsz- szögtem, hanem valósággod mennydörögtem. A szemközt ülő úr rosszallóan csóválta a fejét: — Tartsa vissza a lélegze­tét! — Ellenkezőleg. Lélegezzék nagyokat és mélyeket! Az egész kupé egy szív, egy lélek volt. Mindenki adott va­lami jó tanácsot. Mindenki­nek támadtak újabb és újabb ötletei. Csak egyvalaki ült némán a sarokban és úgy tett, mint­ha őrá nem tartozna az egész. Ez feltűnt nekem és végül is egyenesen hozzá fordultam: — Mindenki javasol vala­milyen kúrát a nátha ellen, ön miért nem tanácsol ne­kem semmit? A megszólított úr könnye­dén elmosolyodott, azután alázatos hangon felelt: — Én, sajnos, nem tudok. Orvos vagyok. Fordította: Z. J. Elégedett embernek mondja magát, mert úgy érzi, hogy végérvénvesen abbamaradt a „csavargás”, nem kell ezután 300—400 kilométereket utaz­gatnia a munkahelyére, féle­ségével, gyerekeivel töltheti az ünnepeket — s ha az épít­kezésnek egyszer vége szakad, az új hőerőműnél talál maid munkát, vagy a külfejtésen... Az ÉM Földmunkát Gépesítő Vállalatnál megbecsülik: volt már szakszervezeti bizalmi és műhelybizottsági tag is, s na­ponkénti igyekezetét eddig kétszer jutalmazták Kiváló dolgozó kitüntetéssel. TÁBI DEZSŐ azonban nem ez utóbbiakkal dicsekszik, ha­nem arra büszke, hogy ami­óta Visonta határában talált elfoglaltságot, embereivel akiknek létszáma olykor száz­harmincra is felszalad még nem fordult elő baleset. (gyóni) Nßnuhnn 3 1967. február 11., szómba!

Next

/
Oldalképek
Tartalom