Heves Megyei Népújság, 1967. február (18. évfolyam, 26-50. szám)

1967-02-01 / 27. szám

a pácánál A szovjet államfő átveszi VI. i'al pápa ajándékát, a Vatikánban őrzött At.an„co Vati- i nevű kód?x egy példányát, amely Leonardo da Vinci 1750 különböző eredeti kéziratát és rajzát őrzi. Nylkolaj PodgorniJ, nyolcnapos olaszországi állami látogatásáról kedden visz* ■zaérkezett Moszkvába. (Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) ESEMÉNYEK _ ^XXXXXXXXXX>XXVkXVaANN«^NtittXX>*NMiN*f OTTAWA: Franz Jonas osztrák elnök elfogadta Georges Vanier ka­nadai főkormányzó meghívá­sát Előreláthatólag május 10-én érkezik Kanadába. WASHINGTON: A Fehér Ház sajtótitkára be­jelentette. hogy Johnson elnök e héten — szerdán vagy csü­törtökön — televíziós sajtóérte­kezletet tart PÁRIZS: Franciaország rövidesen fel­lövi negyedik és ötödik mes­terséges holdját a nyugat-algé­riai Hammaguir támaszpontról. Ez a kísérlet lesz az utolsó a nyugat-algériai rakétakilóvő támaszpontról, mielőtt Fran claonszág átadja azt az algériai kormánynak. MOSZKVA: Egy évvel ezelőtt, 1966. ja­nuár 31 én startolt a Szovjetu­nióból a Luna 9., hogy a Hol­don sírna leszállást végezve, első ízben továbbítson a földre televíziós képeket a Viharok- óceánja térségéből TOKIO: Sato miniszterelnök Liberá­lis Demokrata Pártjának a va_ aámapi választásokon elért győzelme tovább erősödött. A kilenc megválasztott független képviselő közül nyolc közölte, hogy csatlakozni kíván a li­berális Demokrata Párthoz, ezzel a liberális demokraták a képviselőház 486 mandátum­ból 285-öt maguknak biztosí­tottak. BRAZZAVILLE: Mobutu kongói (Kinshasa) elnök a kongói sajtóügynök­ségnek adott interjújában az ország gazdasági helyzetével foglalkozott. Mobotu megjegyezte, hogy a Katangában dolgozó 2600 euró­pai közül ezer mérnök és tech­nikus döntött úgy, hogy eluta­zik Kongóból. Ez lényegében annyit jelent, hogy az Union Miniere volt bríyn társaság ve­zetői szabotázst szerveznek a kongói gazdaság ellen. Összetűzések Madridban PÁRIZS (MTI): Tovább tart a legnagyobb madridi üzemek sztrájkja újabb gyárak csatlakoztak hoz­zá hétfőig. A madridi egyete­men is folytatódnak az össze tűzések. Az Humanité különtudősító- jának jelentése szerint ma már bizonyos, hogy több mint száz­ezer madridi vett részt az ille­gális munkásbizottságok felhí­vására tartott tüntető felvonu láson. A madridi gyárak sztráj­koló munkásai a letartóztatott tüntetők, közöttük a munkás­bizottságok néhány vezetőjé­nek a szabadon bocsátását kö­vetelik. A Standard Electric 15 ezer munkása egy órára hagyta abba a munkáját Új jelszó született Méhen Lajosnak, a KISZ központi bizottsága első titkárának sajtótájékoztatója az ifjúsági munkáról Megsebesítették a pekingi szöv et nagykövetség egy k munkatársát PEKING (MTI): A pekingi szovjet nagyaövet- ség épülete körül negyedik napja folynak a kínai vörös­gárdisták és a „forradalmi lá­zadók” provokációi és garáz­dálkodásai. A vörösgárdisták bedobtak a nagykövetség területére egy vasdorongot, amely megsebasí­ÉM Országos Műemléki Felügyelőség egri építés­vezetősége felvételre több gyakorlati évvel rendelkező MŰVEZETŐT keres. ★ Jelentkezés az egri várban, az építésvezetőségen. Syár- és Gépszerelő /ál a’at keres dunántúli szerelési területeire lakatos, csőszerelő, hegesztő, kovács szakmunkásokat, betanított munkásokat. Szállást biztosítunk. Jelentkezés személyesen vagy írásban: Bp., VI., Paulay Ede utca 52. Személyzeti osztály. tette a nagykövetség egyik munkatársát. A nagykövetség előtt és az utcákon megállásra kényszerítik a szovjet gépkocsi­kat és megpróbálják bántal­mazni a bennük ülő szovjet ál­lampolgárokat Tovább folynak a tüntetések a jugoszláv vezetők elleni jel­szavak mellett új jelszó je­lent meg: „Jugoszláv revizio­nisták, takarodjatok Kínából!” Január 27-én közölte az a.n- huji tartomány „forradalmi lá­zadóinak” sajtóorgánuma, hogy „a forradalmi lázadó szerveze­tek” elfoglalták a tartományi pártbizottságot és néptanácsot, valamint Hefej tartományi köz­pont városi pártbizottságát és néptanácsát. A tartomány és a város párt­ós igazgatási vezetőit „ellenfor­radalmi revizionistáknak” mi­nősítették, leváltották és „át­nevelő” munkára küldték. 7 MmSisS 1967. február I., szerda Építkezéséhez, lakásberendezéséhez, személyes szükségle­tére szolgáló anyagokat és árukat beszerzi, és a meg­adott címre szállítja TEMPO Ksz. Budapest, V„ Bajcsy-Zs. u. 56. Telefon: 117-428, 310-188, 124-556. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges összeget előzetesen az MNB 49 bankfiókhoz kell befizetni. Bővebb felvilágo­sítást telefonon, vagy írásban adunk. módosítani a szervezeti sza­bályzatot, újjáválasztani a KISZ vezető szerveit. Ami a vezetőségválasztást illeti, titkos lesz, s ezért a vá­lasztások előtt egy hónappal már meg kell alakítani a jelölő bizottságokat. Ami az októberi forradalom 50. évfordulójának megünneplését illeti, a KISZ központi bizottsága még nem dolgozott ki konkrét tervet, de általánosságban: az év eleji programok ennek a nagy je­lentőségű eseménynek az elő­készítését is jelentik. Oj jelszó született nemrég: „Ne tűrd a közömbösséget, szóval és tettel küzdj a kö­zösség érdekeiért”, a „Szót kér a KISZ-tag” he­lyett. Célja: a KISZ soraiban ne legyen közömbösség, min­denki vegyen részt aktívan a szervezet munkájában, küzd­jön a szervezet érdekeiért. Er­re most jó alkalom lesz a vá­lasztások és a különböző kong­resszusok időszaka. Befejezésül Méhes Lajos a szakszervezetekkel való kap­csolatról beszélt. Ezzel — mon­dotta — sajnos hátrább va­gyunk, mint 15 évvel ezelőtt: a kapcsolat szinte teljesen meg­szakadt. Most fontos feladatként szerepel majd az együtt­működés helyreállítása. Sok helyen ez már sikerrel járt Az 1967-es esztendő nagy feladatok elé állítja az ifjúsági szövetséget. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a ránk há­ruló munkát becsülettel elvé­gezzük — fejezte be sajtótájé­koztatóját Méhes Lajos, a KISZ központi bizottságának első titkára. Kátai Gábor Az Apollc-program hősi halottainak utolsó percei Eltemették a három áldozatot A New York Times feltűnést keltő híradása Kanada kártérítést fizet Jugoszláviának OTTAWA: Kanada kártérítést fog fizet­ni Jugoszláviának a károkért, amelyeket a terrorista robban­tások ottawai és torontói nagy­követségének, ' illetve konzulá­tusainak okoztak — jelentette ki Leste Pearson kanadai mi­niszterelnök az alsóházban. Kanada — mondotta — min­den erőfeszítéssel rajta lesz, hogy megállapítsa, kik a fele­lősek. NEW YORK (MTI): „Égünk... engedjetek ki ben­nünket” — ezek voltak az Apollo-program pénteken tra­gikusan elpusztult űrhajósai, nak utolsó szaval. Az űrhajósok utolsó pillana­tait rögzítő magnószalag-fel­vétel tanúsága szerint, a há­rom űrhajós kétségbeesett erő­feszítéseket tett, hogy vala­hogy kijusson a pokollá vált börtönéből. A kilövőterepen tartózkodó műszakiak is megerősítik, hogy a három űrhajós kétségbeeset­ten rázta, igyekezett kinyitni a kabin ajtaját. A kabinajtó azonban nem nyílhatott ki automatikusan és az űrhajó­soknak nem volt idejük arra, hogy az ehhez szükséges be­rendezést működésbe hozzák. A katasztrófa közeledtét sej­tető első jelzést az egyik űrha­jós adta le, amikor nyugodt hangon közölte a külvilággal: „Tűz... Tűzet érzek...!” Két másodperccel később White izgatottan ezt kiáltotta: „Tűz az űrhajóban!” Három másodperces csend után az egyik űrhajós így ki­áltott: „Nagy tűz a kabinban!” Végül Roger Chaffee kiáltá­sa hallatszott: „Égünk... ment­setek ki bennünket”. WASHINGTON (MTI): Kedden délelőtt katonai tisz­teletadással temették el a pén­teki tragikus űrhajós szeren­csétlenség három áldozatát. Virgil Grissomot, Edward Whi- tet és Roger Chaffeet. Grissom és Chaffee temetésére a Was­hington melletti katonai teme­tőben, Arlingtonban került sor. A két gyászszertartáson meg­jelent Johnson elnök is. White koporsóját az Egyesült Álla­mok katonai akadémiájának temetőjében, West Pointban helyezték örök nyugalomra. Itt Humphrey alalnök és John­son elnök felesége volt jelen. A New York Times kedden feltűnést keltő híradásban azt jelenti, hogy 12 perc telt ed aközött, hogy az űrhajósok elő­ször észlelték a kabinban a tű­zet és leadták utolsó vészjel­zésüket Hegesztésben gyakorlott latint os szak­munkásokat felvesz Javító-Szolgáltató üzem. Eg sr, Kertész u. 11. Fö!dműves­szövetkezetek, Termelő­szövetkezetek Termelők FIGYELEM! A füzesabonyi földműves­szövetkezetnél I. osztályú lucernadara 1 q-án felüli mennyiség, 215 Ft/q egység­áron beszerezhető. Fehér­jékben, vitaminokban gaz­dag tápanyag, növendék ál­latoknál nagy eredményt hoz. kamódszer javításában jelen- r tett sokat, a „Szót kér a KISZ- fc tag” jelszó pedig világosan íe- I jezte ki a tartalmat: hallassa szavát az ifjúság minden kér- j elésben. A múlt évről szóló i megállapítások 22 ezer alap- t szervezet tapasztalatai alapján i születtek. Gondunk a KISZ- f építés — folytatta tájékozta- i tóját Méhes Lajos. — Jelenleg j 680—700 ezer körül van a ( KISZ-tagok száma. Mi a ta- ; pasztalat? ] Nem harcolunk eléggé a ta- 1 gok megtartásáért. ' A KISZ elsősorban az alsóbb korosztályból növekszik, s az alapszervezetek különösképpen nem is törekedtek arra, hogy soraikat a 20 éven felüliekből is gyarapítsák. A további feladatokról szól­va Méhes Lajos elmondotta, 1 hogy a munka most négy fon- , tosabb gondolat köré csoporto­sul: a IX. kongresszus határo­zatainak feldolgozása, a válasz­tása, a forradalmi ifjúsági na­pok megrendezése és a KISZ VII. kongresszusa köré. A pártkongresszus határozatai megfelelnek az ifjúság alapvető érdekeinek. A választások ide­jén a legfőbb feladat együtt­működni a különböző szervek­kel, melynek során az ifjúság hallathatja szavát. A forradal­mi ifjúsági napok megrende­zése azt a célt Is igyekszik el­érni, hegy elfoglalja a meg­illető helyét március 15. és 21. is, hogy március 15, ne csak a KISZ-é, március 21. pedig ne csak a veteránoké le­gyen. Erre az időre esik a KISZ megalakulásának 10. évfordu­lója is. Ami a VII. kongresz- szust illeti, miért kerül rá sor most? Egyrészt a pártkong­resszus olyan gazdasági, poli­tikai, társadalmi kérdésekkel, foglalkozott, hogy a KISZ-nek Is ki kell dolgoznia a maga programját, másrészt a jövőben a KISZ kongresszusa mindig követi a pártét, így a határo­zatoknak megfelelően tervez­heti munkáját. A kongresszusi határozatok végrehajtása és a : KISZ központi bizottság állás- foglalása nyomán Sok olyan kérdés merült fel, amely kongresszusi döntést igények Mi lesz a kongresszusi fel- , ; adat? Elemzi a KISZ tevékeny- , ségét a VI. kongresszus óta el - j telt időben, a pártkongresszus határozatai és az új gazdasági mechanizmus alapján kidolgoz- • ni a KISZ további feladatait, Budapesten, a Hotel Ifjúság klubhelyiségében tartotta saj­tófogadását a KISZ központi bizottságának titkársága, ame­lyen Méhes Lajos, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség központi bizottságának első titkára tájékoztatta a megje­lent újságírókat a KISZ 1966- ban végzett munkájáról, az 1967-es feladatokról és a VII. kongresszusra való felkészülés­ről. Az elmúlt esztendő munká­ját értékelve Méhes Lajos el­mondotta, hogy amióta a Köz­ponti Bizottság állásfoglalása napvilágot látott, s ezt az ille­tékes szervek a különböző szin­tű tanácskozásokon megvitat­ták, egységesebbé, ősszehangol- tabbá vált az ifjúság neve­lésében végzett munka. Mi a jellemző ifjúságunkra? Nem közömbös a nagy kérdé­sek iránt, gyűlöli az imperia­lizmust, amelyet különösen a vietnami agresszió elleni tilta­kozás jegyében szervezett aK- ciók is bizonyítanak. Az ifjúság rajong a nagy tettekért, s ki­fejezzük törekvéseiket, erejük elemi erővel bontakozik ki. Az eredményes munka felté­tele azonban — mondta Mé­hes Lajos — az együttműködés a különböző gazdasági és tö­megszervezetekkel, elsősorban a szakszervezettel. Ami az ifjú­ság közéleti tevékenységét il- 'eti, még kevés eredményről udunk beszámolni, bár a „Szót kér a KISZ-tag” jelszó az el­múlt időben erősebben érvé­nyesül. Különcsen a kezdemé­nyezésekben. A IX. kongres­szus után a KISZ központi bi­zottsága például, összegezve a 'iatalság véleményét, elküldte az MSZMP Központi Bizottsá­gának, hogy néhány kérdésben mi az állásfoglalás, az elkép­zelés. Az ifjúsági szövetség igyek- zik egyre inkább a szavát hai- 'atni. Előfordul azonban, hogy ha komolyabb kérdésekben' emel szót, ellenállásba üt­közik. — Mégis — mondta Méhes Lajos —, így kell tovább ha­ladnunk, mert ez a feltétele az ifjúság társadalmi aktivitásá­nak, a felelősségtudat fej’esz- tésének, így csökken egyre job­ban a közömbösség és a ciniz­mus, amely még jelentős réte­get tart befolyása alatt. Sokat jelentettek a kiadott jelszavak. A „Vádoljuk az im- ■ perializmust!” politikai cselek­vésre ösztönzött, a „Tervezzünk ás cselekedjünk együtt” a mun-

Next

/
Oldalképek
Tartalom