Népújság, 1966. június (17. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-19 / 144. szám

Koszigin hazautazott Finnországból A szovjet—finn kapcsolatok kedvezően alakúinak Mérgeskígyó, ételmérgezés Halad a Meredith-menet szervezzék meg az amerikai négerség kiirtását. Támogatást kért a fajüldöző szervezettől ahhoz, hogy egy fogyasztási szövetkezet révén adjanak el tíz százalékos árengedménnyel mérgezett ételeket, konzerve- ket a négereknek szerte az or­szágban. A méreg azonnal ha­tott volna ... A tanú szerint Henry kijelentette, hogy ezzel megoldaná Amerika faji prob­lémáit. rizabüntényben: nyokhónapi Eíésre ítélték iannát tésért háromévi és nyolchóna­pi szabadságvesztésre ítélte, s elrendelte több lefoglalt aranytárgy, mintegy 41 000 fo­rintot tartalmazó takarékbetét­könyvet és a 82 000 svájci frank elkobzását. Ezenkívül mintegy 183 000 forint elkob­zást pótló egyenérték megfize­tésére kötelezte, ebből 53 200 forintot Egedy Elemérrel egye­temlegesen kell megfizetnie. Az iigy többi szereplőit rövi- debb tartalmú felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a bíró­ság, s elkobzást pótló egyenér­ték megfizetésére is kötelezte őket részben Egedy Elemérrel, részben a hazaárulók perében szintén elítélt Asbóth László­val egyetemlégesen. (MTI) GREENWOOD (Mississippi): A néger szabadságmenet, »melyet Meredith, a Mississip­pi egyetem első néger diákja vezetett, amíg a fajüldözők ki nem lőtték a sorból, sok vi­szontagság közepette folytatja útját a Ku Klux Klan vadász- területén. Vezetőit pénteken ^magánlaksértés” miatt meg­bilincselték és letartóztatták — csak azért, mert egy iskolai játszótéren verték fel sátrukat. A tüntető menetet kísérő új­ságírók különautóbuszában ki­nyitottak egy gyanús karton­dobozt és mérges viperát talál­tak benne. A faji felsőbbren­Bumedien nyilatkozata Ä Jeune Afrique az algériai puccs első évfordulója alkal­mából interjút közöl Bume- diennel. Az algérai kormányfő kije­lentette: legkésőbb november végéig megtartják a községi választásokat. Elmondotta, hogy a földre­form kidolgozása most folyik. Az év végéig megszüntetik a nagybirtokokat. Tagadta, hogy mezőgazdasági és ipari válla­latok önirányítását meg akar­nák szüntetni. Csak az eddigi gazdálkodás hibáit tárták fel. Tyihonov a BVT üléséről MOSZKVA (TASZSZ): A Béke-világtanács genfi ülésszakának eredményét kom­mentálja a Trud hasábjain Nyikolaj Tyihonov író, a szov­jet békebizottság elnöke. — A békemozgalom erősö­dik — mondta Tyihonov. — Egy súlyos probléma azonban már évek óta fennáll. Ezt a problémát a kínai küldöttek állásfoglalása jelenti. A kínai álláspontban nem látjuk azt, hogy közösen akarják megol­dani a nehézségeket. Azzal a módszerükkel, hogy a vitákat megengedhetetlen durvasággal és sértő hangon folytatják, megtagadják mozgalmunk el­veit és szellemét. Alaptalan tá­madásaikkal új akadályokat gördítenek a mozgalom útjába. Medve a strandon BELGARD (MTI): Medve jelent meg a stradon a Plitvicei tavak (Jugoszlávia) környékén. A tó partján a na­pozók az ijedtségtől moccani sem mertek, de a medve ügyet sem vetett rájuk, a tóhoz sé­tált, jót ivott és mire a stran­dolok magukhoz tértek, már eltűnt az erdőben. Értékes pontot szerzett az egri csapat Budapesten Szállítók -Egri Dózsa 0:0 ISkrumah-t elrabol jak ? ACCRA: A ghanai katonai kormány­zat vezetője, An'krah tábornok, szombaton kijelentette, hogy ha Nkrumah volt elnököt „elrabolhatjuk, úgy el fogjuk rabolni”. Nkrumah jelenleg Sekou Touré guineai elnök vendég­szeretetét és az ország név­leges társelnöki tisztségét él­vezi azóta, hogy a hadsereg és a rendőrség a háta mögött meg­döntötte hatalmát. Budapest, Czabán Samu tér, 2090 néző, v.: ALmási. Szállítók: Várhidi — Kemer- le, Kántor, Jónás — Rixer, Alapi — Kaszás, Halászi, Cser­háti, Polgár, Kuszenda. Edző: Palicskó Tibor. Eger; Kovács — Mészáros, Kiss I., Winkler — Zilahi, Ha- nus — Nagy K., Sárközi, Fa- liszek, Varga, Csizmadia. Edző: Szentmarjay Tibor. Kellemes időben kezdődött a játék, már az eiső percben gólt érdemlő egri támadás végén Faliszek nagy lövését bravúr­ral hárította Várhidi. A másik oldalon a 14. percben egy ha­zai szöglet után Cserháti hi­bázott jó helyzetben. Hatalmas iramú, színvonalas, kiegyensú­lyozott küzdelem alakult ki, a 17. percben Faliszek remek beadását Varga senkitől sem zavartatva fölé fejelte. Nagy helyzet volt! A Dózsa korsze­rűbben szőtte támadásait, és a félidő közepétől határozott fö­lényt harcolt ki, de a szünet előtt a hazaiak vették át az irányítást. A 44. percben Cser­háti közeli lövését Kovács a kapufára tolta. A második félidőt a Szállí­tók kezdte jobban. A 61. perc­ben Rixer bombáját remekül védte Kovács, ellentámadás során Csizmadia elvette a lab­dát Kántortól, de aztán haj­szállal fölé emelt. Feljött a Dó­zsa, de ismét Kovácsnak kel­lett kétszer egymás után bra­vúrral hárítania. Nagy izgal­mak mellett következett el a hajrá. Mindkét csapat teljes erőbedobással harcolt, de egyik sem tudott a másik fölé kere­ESEMÉNYEK — sorokban Építéssmérnököt vagy építésztechnikust azonnali belépéssel alkalmas a Megyei Kórház, Eger, Széchenyi u. 27. WASHINGTON: Kő törte be a Humphrey alelnököt szállító autó ablakát. Az államférfit kísérő titkos­szolgálat emberei két fiatalem­ber után eredtek, akik azon­ban csak komoly ellenállás után adták meg magukat, meg­sebesítették egyik üldözőjüket, A fiúk kijelentették, hogy vé­letlenül dobták meg a kocsit A sértetlenül maradt alelnök szerint azonban „bizonyára rosisz szándékaik voltak”. kedni. Végeredményben igaz­ságos döntetlen született, amellyel mindkét fél elégedett lehet. Egyénileg Kovács a mezőny legjobbjának bizonyult, a hát­védhármas magabiztosan látta el feladatát. A két fedezet vé­gig hasznosan játszott, közülük Zilahi volt a jobbik. Elöl a belső hármas, főleg a sokat mozgó Varga érdemel dicsé­retet. <-dy) Egri Dózsa—Salgótarjáni ZIM 4:1 (3:0) Eger, Stadion, v.: Lombosí. Góllövők: Muhi 2. Birincsik és Barta. Az Egri Dózsa ifjú­sági csapata ezzel a győzelmé­vel az ország legjobb nyolc if­júsági csapata közé jutott. Magyar válogatott— Petőifbánya 8:1 (3:0) Petőfibánya 4000 néző. V: Fehér II. Válogatott: Szentmihályi — Káposzta, Mátrai, Sóvári — Mészöly. Sípos — Bene, Varga, Albert. Rákosi, Farkas. Petőfibánya: Illés — Kot- rócz, PaPP, Tóth II. — Tóth I., Gáldi, Pfessek, Makalicza, Gelics II., Moós, Gelics I. Gólok sorrendje: 13. p. Far­kas, 20. p. Farkas, 22. p. Farkas, 54. p. Tichy, 57. p Tichy, 65 p. Nagy Antal, 73. p. Fenyvesi dr. 75. p. Laczkó, 68. p. Nagy An­tal. Meglehetősen lassú iramban kezdte a játékot a magyar vá­logatott. Leadásaik pontatlanok voltak, kapu előtt túlbonyolí­tották a helyzeteket. A II. félidőben a magyar vá­logatott új felállításban állt ki: Szentmihályi helyett Gé­léi, Mátrai helyett Sólymosig Bene helyett Göröcs, Varga helyett Nagy I., Albert helyett Tichy, Rákosi helyett Nagy Antal, Farkas helyett pedig dr. Fenyvesi lépett a pályára. Ez a csapat jobb benyomást keltett. Tichy azonnal két bom­ba gólt lőtt. A hazai csapat 3—4 igen jó helyzetet hozott össze, amiből a fiatal Laczkó egyet érvényesíteni is tudott. (kulcsár) Magyar Pamutipar, Bpest, IV„ Erkel u. 30. felvesz 16. évet betöltött leányokat. gépen betanított dolgosoknak Lakást biztosítani nem tu­dunk. Felvétel azonnal. 15 éves korú, 8 általánost végzett fiatalokat fel vesz egyéves fonó—szövő ipari tanulónak a Magyar Pamutipar. Jelentkezés: Budapest, IV., Erkel u. 30. Szakoktatási iroda. Lakást biztosítani nem tudunk! A Járási Szociális Otthon, Csány, Csillag u. 23., telefon: Csány 10 szakképzett gondozónőt azonnal alkalmaz. Lakást biztosítani nem tudunk. Illetmény: E 28L ksz. szerint. Nem tudták, hogy a kastélyban fasiszta lakott.. . Mi a véleménye megbí­zóiról, például Taby Árpádról? — Az egy féreg. Aljas és smucig ... Taby azt mondta, hogy ő szegény, kölcsön kér, koldul. A kémkedésért 15 évi sza­badságvesztésre ítélt dr. Egedy Lehel válaszolt így az újságíró kérdésére, börtönében. A kém­kedési bűnper tárgyalása so­rán a vádlottak többször is említették Taby Árpád nevét. Taby volt az, aki a vádlottakat — dr. Egedy Lehelt (aki kü­lönben keresztfia), s apját, Egedy Elemért — ausztriai út­jukon a Gehlen-szervezet em­bereivel és az amerikai hír­szerzés tisztjeivel összeismer­tette, s ő volt, aki a „kedves rokonaim”-at rábeszélte arra, hogy hazájukat elárulva kém­kedjenek. Tulajdonképpen ki az a Taby Árpád? NEM KIEMELKEDŐ FIGURA Vitéz Taby Árpád neve nem ismeretlen számunkra, jóllehet nem volt kiemelkedő figurája az ész- és értelemellenességből oltárt emelő, őskereszténykedő Horthy-korszaknak. — Katonaember volt az ap­ja. Kilencen voltak testvérek. Apjának első házasságából há­rom, a másodikból pedig hat gyermeke született... (Adatközlőm atkári özvegy­asszony. Gál Sándorné. Felvi­déki születésű, nyitra-gerencsé- ri. Földije, falubelije, s négy éven át cselédje is volt vitéz Tabynak, mint házvezetőnő és szobalány. Nyitra-Gerencséren Tabyék szomszédságában la­kott, onnét hozatta atkári kas­télyába a vitéz, a felvidéki te­rületek „visszacsatolása” után, 1939-ben. Az asszony férje is Tabynak szolgált, mint részes­munkás.) Taby, akárcsak apja, katona- tiszti pályára lépett. Katona­életének 1918-ig terjedő szaka­szára nem érdemes sok szót vesztegetni, hiszen harctéri él­ményeiről, kitüntetéseiről ő- maga is részletesen vall. Van azonban Taby életének olyan szakasza is, amelyről sokat hallgatott. TERRORSZÁZAD ÉLÉN A proletárállam, a Tanács- köztársaság megtámadása után — az idegen erők megszállta területeken — az antant-hatal­mak védőszárnyai alatt szer­vezkedett a magyar ellenfor­radalom. Az ország különböző részeiből Szegedre gyülekeztek az ellenforradalmi tisztek, s ezekből Prónay Pál szervezett terrorkülönítményeket. A kü­lönítménybe elsők között je­lentkezett egy fiatal, 23 éves főhadnagy — Taby Árpád. Pompás ünnepségen, a sze­gedi Mayer család Szent Gel­lert konviktusa udvarán, 1919. július 15-én, a délelőtti órák­ban avatták fel a terror-külö­nítmény zászlaját. Az ünnep­ségről Prónay részletes tudósí­tást írt naplójában: „A zászló- rúdba 7 db ezüstszöget vertek... Ezen ünnepélyes műveletek után páter Zadravecz István Ferene-rendi áldozó pap, a ké­sőbbi tábori püspök ezután mi­sét celebrált; a zászlót fel­szentelve és megáldva... meg­ható szónoklatot mondott.” Zadravecz páter befejezve „gyönyörű beszédét”, a felszen­telt és megáldott zászlót át­nyújtotta Prónaynak, aki azt tovább adta „Taby Árpád fhgy-nak, aki erre a tisztségre, mint a tiszti századnak leg­szebben kitüntetett tisztje lett kijelölve.’’ Szegedről augusztus 3-án, a sötétség kései óráiban indult el a különítmény azzal a „szent” szándékkal — bizalmas parancsuk is arra szólott —, hogy akik a proletárhatalom mellett kiálltak, mindenkit le­gyilkoljanak, felkoncoljanak. Szatymaz volt a terrorakciók első állomása, ahol „még vagy tízen lettek felakasztva, még­pedig az iskolaépület mögötti kertnek néhány szilva fájára”. Itt az egyik — megszökött és menekülés közben — agyonlőtt férfinak Prónay levágatta a „konyafülét” és spirituszba té­tette talizmánnak. Rabolva és gyilkolva vonultak egyik falu­ból a másikba a „keresztény terrorfiúk”. Enyingen „a kocs­ma udvarán az első félórában egy fára máris 5 kommunista lev felhúzva.” E dunántúli községben Prónay még . időt szakított arra, hogy a különít­ményében elsimítson „holmi összeveszéseket’’ is, erélyesen megdorgálta a „galamblelkűe- ket”, akik kifogásolták egyes tisztek „szadisztikus magatar­tását”. Ha nem bírják — mond­ta nekik — menjenek minist- ránsoknak. De ne idézzük to­vább a Prónay-különítmény ma is borzalmat keltő gyilkossá­gait! Vizsgáljuk Taby szerepét: a fiatal tiszt a különítménnyel tartott, s azzal érkezett Bu­dapestre is; nem lehet tudni pontosan, hogyan vette ki ré­szét a gyilkosságok sorozatá­ból, de egy bizonyos: Taby Ár­pád nem tartozott a „galamb- lelkűek” közé, s éppen „érde­mei” elismeréséül állította Pró­nay az egyik terrorszázad éle­te. Taby a Prónay-különít­mény, az újonnan megszerve­zett 1. sz. szegedi vadászzász­lóalj géppuskás századát pa­rancsnokolta. >1 „FŐ TEKINTETES ÚR” SZÁLASI BARÁTJA Több ponton homály borítja Taby Árpád további útját, s Prónay naplója (A határban a Halál kaszál) is csak keveset rögzít újabb szerepléseiről. E kevés is elegendő azonban ah­hoz, hogy a titkos fajvédő és fajtiszta fasiszta Taby portré­ja hamisítatlanul előttünk áll-» jón ... Részt vesz a nyugat­magyarországi felkelésben, s ott találjuk a „rongyos gárdis­ták” birodalmában. Lajtabán- ságban is. Eleinte — mikor Horthyék azt pedzegetik, hogy a felkelő szabadcsapatoknak el kell hagyniok Nyugat-Ma- gyarország területét — még Taby is együtt erősködik Héj- jas Ivánnal: „Inkább itt dög­lünk meg, de nem mozdulunk, történjen bármi!” Ám, hogy szorít a kapca, Prónay ellené­ben Horthy mellé áll. Prónay haragját ébreszti maga ellen Taby azzal is, hogy a Prónay helyébe lépő Bánó Kálmán ez­redesnek egy nyerget ajándé­koz, „mely nyerget — írja a különítményes fővezér — ne­vezett fhgy. (Taby — A szerk.) a gróf Erdődyektől lopta el Vörösváron a nyugat-magyar­országi felkelés alkalmával”. Taby azonban nemcsak nye­regtolvaj Prónay szemében, de egyszereűn közönséges sikkasz- tónak mondja ki, rosszhiszemű és áruló tisztnek nevezi: Taby ugyanis több tiszttársával — „valamennyien a hazafiasnak nevezett Etelközi Szövetséghez tartoztak” — hosszabb időn át elsikkasztotta, dézsmálta a kü­lönítmény pénzét, s a lopással Prónayt gyanúsították. Taby pályája egyszerre ma­gasra ívelt, hogy Frónay mel­lől Horthyhoz pártolt, s hogy Károly király második puccsá- nak meghiúsításában is jelen­tékeny szerepet vitt. Előbb csendőrszázadosi rang a jutal­ma, majd Horthy magához ve­szi, s a testőrségében az őr­nagyi csillagot is parolijára tű­zik. Taby Árpád — Laczkó Miklós most megjelent Nyila­sok, nemzeti szocialisták című dtíség hívei még kisgyerekei­ket is felbiztatták, hogy ezt énekeljék: „Takarodj nigger, menj északra, ha nem kedve­led déli módszereinket”. A Meredith-menet vipera­esete eltörpül amellett, amire egy Los Angeles-i bírósági tár­gyalóteremben derült fény Henry — mint a tárgyaláson kiderült — azt javasolta az új­ságokból ismert „közéleti sze­mélyiségnek”, hogy közösen jtélet a nagyarányú de\ Háromévi és szabadságves; Fiát JuS A központi kerületi bíróság szombaton hirdetett ítéletet Fi­át Julianna és társai bűnügyé­ben. Fiát Julianna az Importex vállalat volt üzletkötője kü­lönböző nyugati cégektől jog­talanul nagy összegű jutaléko­kat vett fel, s értékes arany­tárgyakat is kapott. Az üzlet­kötő és az azóta elhunyt édes-, apja 1964-ben amikor Svájcból hazatértek, 92 000 svájci fran­kot hoztak magukkal. A kül­földi pénzt Fiát Julianna el­mulasztotta vételre felajánlani otthon tartotta, majd 10 000 svájci frankot százezer forint­ért eladott a hazaárulók peré­ben a közelmúltban elítélt dr. Egedy Elemérnek. A bíróság Fiát Juliannát de- vizabüntettekért és vesztege­miniszterelnök úr, minap kije­lentette —, a tárgyalások a kölcsönös megértés szellemében folytak, mindkét fél megelé­gedésére. Kekkonen elnök befejezésül ismételten szívélyes köszönetét mondott Koszigin látogatá­sáért, s hangsúlyozta, hogy a látogatás sikerének az egész finn nép örül. Koszigin és kísérete befejez­te hivatalos finnországi látoga­tását és különrepülőgépen szombaton hazautazott. Vele együtt utaztak: Kuznyecov, a szovjet külügyminiszter első helyettese, Zaharov, Zamja- tyin és Molocskov, a szovjet külügyminisztérium osztályve­zetői. mét fejezte ki a szovjet kor­mányfők látogatása fölött és azt igen sikeresnek mondotta. Nagy megelégedéssel állapít­juk meg — mondotta a továb­biakban —, hogy ön, minisz­terelnök úr, többször is kife­jezte azt a meggyőződését, hogy kormányunk tovább tö­rekszik majd baráti kapcso­lataink fejlesztésére és a gyü­mölcsöző együttműködés min­den feltétele megvan. Tárgyalásainkon Igen sok kérdést vitattunk meg. Azokat, amelyek országaink együttmű­ködésének fejlesztésével kap­csolatosak, kedvezően megol­dottuk, vagy olyan szakaszba juttattuk, hogy megoldásukra jók a kilátások. A külpolitikai kérdéseket illetően — mint ön, HELSINKI (TASZSZ): Kekkonen finn köztársasági elnök szombaton az elnöki pa­lotában ebédet adott Koszigin szovjet kormányfő tiszteletére. Az ebéd meleg, baráti han­gulatban folyt le. Szombaton délelőtt az elnö­ki palotában befejeződtek a tárgyalások Koszigin, a szovjet minisztertanács elnöke és Kek­konen finn köztársasági elnök között. Megegyeztek a kiadan­dó közös közlemény szövegé­ben. A megbeszélés végén Koszi­gin átnyújtotta Kekkonen el­nöknek a Venus bolygóra el­juttatott szovjet embléma má­solatát. ★ A Koszigin tiszteletére adott ebéden Kekkonen elnök örö­MOSZKVA: Ilku Pál művelődésügyi mi­niszter és a vezetése alatt álló küldöttség, amely Moszkvában tárgyalásokat folytatott a ma­gyar-szovjet kulturális kap­csolatok továbbfejlesztéséről, szombaton délben vonaton el­utazott a szovjet fővárosból. PÁRIZS: Az FKP KB véget ért plénu­mán elfogadott határozat ki­mondja, hagy a párt követke­ző, XVIII. kongresszusán 1967. január 4—8 között tartják meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom