Népújság, 1966. június (17. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

WLÄG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Versenyeznek a borok Egerben AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XVII. évfolyam, 128. szám ARA: 50 FILLÉR. 1966. június 1., szerda MAI fejqjjjzdJink. A srác megtorpan as ut­casarkon, izgatottan forgat­ja a fejét jobbra, balra. Menne is, maradna is: lát­szik rajta, hogy valamin spekulál... Aztán kisvár­tatva mégiscsak megindul, bátortalanul a kislány felé botorkál, s amikor a köze­lébe ér, félénken megszó­lal: — Ági, engedjél már er­re... A kislány meglóbálja varkocsát, úgy jelzi, hogy szó sem lehet ilyenről. A fiú azonban nem hagyja ennyiben, újra mondja, is­métli a kérést: — No, engedj már Áginak a szeme se reb­ben, anélkül, hogy a srác­ra nézne, megint tudomá­sára hozza előbbi álláspont­ját. De a fiú nem tágít! Hajt­hatatlan. Elmondja még egyszer, s utána még né­hányszor az óhaját, majd amikor meggyőződik __ róla, hogy így aligha jut előbbre, könyörgőre fordítja a sza­vát az egri úttesten: — Ágika, értsd meg, hogy nekem feltétlenül erre kell mennem a Beloiannisz ut­cán! Pár perc múltúi indul az autóbuszom •.. Amarra nem érném el... A követ­kező járatra sokat kell vár­nom — told hozzá egy fel­ismerhető füllentést a na­gyobb nyomaték kedvéért. Ám a kislány szigorú. Tartja magát elhatározásá­hoz, kimondott szavához, a rendhez. — Hallottad már, hogy nem lehet — mondja most már kissé ingerültebben. — Sem neked, sem másnak! Ha elmegy a buszod, ha nem. Tudhatod, hogy nem viccből állítottak en­gem ide! Az utcában épít­keznek, vigyáznom kell hát rátok — magyarázza ko­molyan, felnőttes fenső- séggel. — Ha valami baj lenné, mindjárt engem vennének elő, nekem kel­lene felelnem. Ne is pró­bálkozz hát, menj csak szépen lefelé a Foglár-lép­csőn, úgyis eléred az autó­buszt! A,fiúnak tátva marad a szája a meglepetéstől, nyik- kanni sem tud a váratlan szavak özönétől, ekkora szigortól. Nem, dehogy is szólna újra, látja, haszta­lan, lenne úgyis a további kísérlet — jobbnak véli, ha sarkon fordul-.. és elsom- fordál a mutatott irányba. Mi kölcsönözhet az em­bernek tekintélyt...? Néha — mint a kislány példája bizonyítja —: kis fehér tányérsapka, meg egy zöld-piros tárcsa is... A köz­lekedési úttörők „szerelé­se” __ (— ni) Megkezdődött a CSKP XIII. kongresszusa PRÁGA: (Nyárádí Róbert, az MTI tudósítója jelenti): Kedden reggel Prágában, a Julius Fucik parkban levő kongresszusi palotában meg­nyílt a CSKP XIII. kongres­szusa. A hatalmas előadótermet már jóval kilenc óra előtt meg­töltötték a küldöttek és az er­kélyen helyet foglaló meghí­vott vendégek, a kül- és bel­földi újságírók. A falat Lenin- kép, valamint vörös és nem­zeti színű zászlók díszítik. Az ülésterem díszítése és berende­zése is tükrözi, hogy a XIIL kongresszus látványosságok nélküli munkakongresszus lesz. Néhány perccel kilenc óra ----------------------------------------1---­el őtt viharos taps köszöntötte a terembe lépő csehszlovák ve­zetőket és a meghívott kül­földi delegátusokat. A kong­resszus Antonin Novotny be­vezető szavaival kezdte meg ta­nácskozását, a CSKP KB első titkára köszöntötte a delegátu­sokat és vendégeket, majd üd­vözölte a részt vevő mintegy 70 kommunista, munkás- és más haladó párt küldötteit. A delegátusok nagy tapssal kö­szöntöttek a küldöttségeket és vezetőiket, köztük Leonyid Brezsnyevet, az SZKP KB fő­titkárát, Walter Ulbrichtot, az NSZEP KB első titkárát, Ed­ward Ochabot, a LEMP Poli­tikai Bizottságának tagját. Ne­mes Dezsőt, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagját és a többi küldöttet. Antonin Novotny megnyitó szava után a kongresszus meg­választotta az elnökségeit és a különböző bizottságokat, majd jóváhagyta a napirendel Esze­rint Antonin Novotny ismer­teti a központi bizottság be­számolóját a párt munkájáról és a további feladatokról- Pa­vel Hron, a központi ellenőrző és revíziós bizottság elnöke is­merteti a bizottság jelentéséi majd ezután következik a vita. A napirend elfogadása után Antonin Novotny tartotta meg a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának beszámolóját Elő fáklyák, lázadó diákok Kísérlet a dél-vietnami belpolitikai viszály kompromisszumos rendezésére Kedden hajnalban isimét élő fáklyává változott egy budd­hista lány — Hűé városában leöntötte benzinnel, majd fel­gyújtotta magát. Noha a kö­zelben tartózkodó virrasztók­nak sikerült eloltaniok a lán­gokat, a 17 éves leány, Dien Thi Van. három órával később a kórházban belehalt égési se­beibe. Az újabb fanatikus ál­dozatra alig 12 órával azután került sor, hogy Johnson elnök kikelt az öngyilkosságók mód­szere éllen. A vietnami buddhista moz­galom történetében még soha nem volt példa az öngyilkosságok ilyen gyors egymásutánjára. A Diem-diktátor eltávolítását megelőző buddhista tömegmoz­galom idején összesen hét pap vállalta a tűzhalált — de há­rom hónap alatt —, most vi­szont három nap alatt öten gyújtották fel magukat. Az AFP kommentárja szerint a buddhista egyház vezetői most attól tartanak, hogy elvesztik az ellenőrzést az elkeseredett tömegek fölött, és újabb áldo­zatokra kerül sor- ★ Saigonban kedden délután meglepetésszerű találkozó jött létre a katonai kormány kép­viselői és a buddhisták veze­tői között. A megbeszélés szín­helye'Nguyen Van Thieu ál­lamelnök palotája volt. Meg­figyelők szerint a találkozó az első lépést jelenti a dél-vietna­mi belpolitikai viszály kompro­misszumos rendezése felé. SAIGON (Reuter)’: A Reuter jelentése szerint a katonaság kedden gyakorlatilag megadásra szólította fel a Hűé városát ellenőrző lá­zadó diákokat. A város polgármestere, Phan Van Khoa ezredes elrendelte, hogy a diákok adják át a kor- mányesapatoknak az általuk el­lenőrzött rádióadót, szolgáltas­sák be fegyvereiket és bontsák le a barikádokat. A diákok az ultimátum sze­rint továbbra is használhatják a hűéi rádiót naponta egy órá­ra, azonban adásaik tartalmát előbb ismertetniök kell a kato­nai hatóságokkal. ★ A saigoni katonai szóvivő kö­zölte, hogy az elmúlt 24 óirában az amerikai légierő ismét na­gyobb támadásokat intézett a VDK ellen, mivel az időjárási viszonyok megjavultak. Hanoiból érkező jelentés sze­rint Szovjet páriám a nyugat-] törvényhozó g} A Pakisztánban tartózkodó szovjet parlamenti küldöttség hétfőn délelőtt részt vett a nyugat-pakisztáni törvényho­zó gyűlés ülésén. A délutáni órákban a nem­rég megalakult pakisztáni— szovjet kulturális társaság fo­gadást adott a szovjet parla­menti képviselők tiszteletére az Ambassador szállóban. Hétfőn az esti órákban a szovjet parlamenti küldöttség tagjait Habibullah Khan, a nyugat-pakisztáni törvényho­zó gyűlés elnöke látta vendé­gül. A törvényhozó gyűlés el­nöke megjegyezte: Pakisztán számára rendkívül fontos, hogy a VDK néphadseregének összekötő bizottsága hétfőn tiltakozott az amerikai lé­gierő május 28-i és május 2.9-i légitámadása ellen, amelyek sarán bombázták töb­bek között a 17. szélességi fok­nál lévő demilitarizált övezet északi részét, támadtak számos lakott területet. A légi háború mellett Dél- Vietnamban is felélénkültek a szárazföldi hadműveletek. Sai­gontól 400 kilométerre északra számos összecsapásra került sor a kormánycsapiatok és a partizánok között, Saigontól 80 kilométerre dél­nyugatra a kormánycsapatok egy ütközetben hétfőn megöl­tek 30 gerillát. enti küldöttség pakisztáni ülés elnökénél a Szovjetunió mélységesen ér­dekelt a világ e térsége béké­jének fenntartásában és ki­hangsúlyozta a szovjet kormány pozitív közreműködését a tas- kenti találkozó eredményes létrehozatalában. Mazurov vá­laszában figyelmeztetett arra, hogy most, amikor az imperia­lizmus és a gyarmatosítás erői fokozzák agresszív cselszövései­ket, amint ezt a legutóbbi viet­nami, laoszi és kubai esemé­nyek bizonyítják, rendkívül szükséges szilárdítani a Szov­jetunió és Pakisztán népeinek kapcsolatait, vissza kell vágni az agresszoroknak. A Dunán és a Körösökön apad az ár Ismét versenyre keltek egymással a Heves megyei borok — 144 fajta illatos, zamatos tájjellegű bor —, hogy a ver­senybizottság közreműködésével eldőljön, milyen borok képvi­selik majd Heves megyét a szeptemberben Budapesten sor­ra kerülő nemzetközi borolimpián. Véget ért az UNESCO végrehajtó tanácsának budapesti ülésszaka Kállai Gyula fogadta a külföldi vezetőket Az UNESCO végrehajtó ta­nácsa kedden az Akadémia dísztermében folytatta 72. ülés­szakának budapesti tanácsko­zását. Több felszólaló között dr. Sarwat Okasha (Egyesült ■ Arab Köztársaság) emlékezete- I tett arra, hogy hazája öt egy- I mást követő civilizáció, valósá­gos múzeuma. Ezzel kapcso­latban méltatta a nubiad mű­emlékek megmentésére indított kezdeményezést. The Hon Wil­liam Benton (USA) meleg sza­vakkal méltatta annak jelen­tőségét, hogy Budapestet vá­lasztották a tanácskozás szín­helyéül, majd javaslatokat ter­jesztett elő a műemlékvéde­lemmel kapcsolatos anyagi problémák megoldására és is­mertette az amerikai régészek tevékenységét. Kállai Gyula, a magyar for­radalmi munkás—paraszt kor­mány elnöke kedden a Parla­mentben fogadta az UNESCO végrehajtó tanácsának buda­pesti ülésszaka alkalmából ha­zánkban tartózkodó világszer­vezeti vezetőket: Mohammed el Fasi-t, a végrehajtó tanács elnökét, René Maheut, az UNESCO főigazgatóját, Atha- nose Jóját, Mary Guillan Smie- tont, Bedreddin Tuncelt, a végrehajtó tanács elnökeit. Prem Kirpalt, a programbi­zottság elnökét és Gian Franko Pompeit, az adminisztratív .bi­zottság elnökét. Jelen volt H- ku Pál művelődésügyi minisz­ter, valamint a magyar UNES- CO-bizottság több vezetője. A fogadáson élénk eszmecse­rét folytattak a világszervezet tevékenységéről, a magyar UNESCO-bizottság munkájá­ról, s kölcsönösen kifejezésre juttatták azt a meggyőződést, hogy az UNESCO hatékonyan szolgálja a népek közötti kö­zeledést, a kulturális kapcso­latok bővítését, az egyetemes béke ügyét. A fogadás szívé­lyes, baráti légkörben folyt le. Rusk elindult Európába WASHINGTON: (MTI) Dean Rusk amerikai kül­ügyminiszter kedden nyugat­európai körútra indult, amely­nek végállomása Brüsszel, a NATO miniszteri tanácsának ülésszaka. Először Finnország­ba, onnan június 2-án Oslóba \ ----------------------­Al gériai-szíri Mákhusz szirial miniszterel­nök-helyettes és külügyminisz­ter algériai látogatásának be­fejeztével közös nyilatkozatot írtak alá Algírban, amely kö­veteli a külföldi csapatok ki­vonását Dél-Vietnamból & tár­gyalások megkezdését a DNFF- fel. A nyilatkozat erélyesen síkra száll a genfi megállapo­dás tiszteletben tartásáért. utazik, Brüsszel után pedig villámlátogatást tesz Bonnban. Repülőtéri sajtóértekezletén azt mondta, hogy a brüsszeli konferencia nem foglalkozik a Nyugat-Európában állomásozó amerikai egységek esetleges ki­vonásának kérdésével. ai közlemény Ezenkívül a két fél elítéli, hogy az Egyesült Államok és Nyu- gat-Németország fegyvereket szállít Izraelnek. Hangsúlyoz­zák az imperialista és a neo- kolonialista politika elleni harc fokozásának szükségességét Afrikában, és szolidaritást vál­lalnák Afrika népeinek sza­badságharcával. I Az esőzésektől kialakult du- 1 nai árhullám a , vártnál ki- : sebb vízállással, 510 centimé- j tér körüli vízszinttel tetőzött . Dunaremeténél, s kedden már a lassú apadás is megkezdő­dött. A csehszlovákiai mellék­folyók kevés vizet szállítottak a Dunába. Ezért a felső Duna- szakaszról érkező kis áradás még a Dunakanyar előtt ella­posodik. A bőséges csapadék a Kö­rösöket duzzasztotta meg a legjobban. Ezért a Körös vidé- ( ki Vízügyi Igazgatóság dolgo­séi kedden már a másodfokú készültsége^ is elrendelték. A íora tavaszi áradások után a Fekete Körös gátját két helyen átvágták, hogy visszavezessék a Fehér- és Fekete Körös kö­zötti területen kiáradt vizet. A két átvágást azóta helyre­állították, de most óvatosság­ból fóliával gondosan beborí­tották a friss gátakat, nehogy : átáztassa, gyengítse a jelenle­gi árhullám. A romániai víz- : ügyi szakemberek adatai sze- i rint a Körösök felső szaka­szán gyorsan apad a víz. Így szerdán megszüntethetik a ké- | : szükséget a Sebes- és Fehér . Körösön. Képünkön: liku .. a., mu.c * . a,. ... hamui ed el Fasi, az UNESCO végrehajtó tanácsának elnöke és NL Jimenez, a végrehajtó tanács titkára. (MTI foto — Yigovszki Ferenc féhrj

Next

/
Oldalképek
Tartalom