Népújság, 1966. június (17. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

Az ENSZ-nck a gyarmati kérdéssel foglalkozó különbi­zottsága, az úgynevezett Hú­szon négyes Bizottság hathetes afrikai ténymegállapító kőrút­jának első állomásán, Dar Es Salaamban hétfőn ülést tartott. A tanzániai fővárosban tartott ülés első felszólalója Prem Bhatia indiai küldött volt, aíki hangoztatta, hogy az Anglia által a dél-rhodesiai fajgyűlölő Smith-rendszer ellen meghir­detett szankciók a világközvé­lemény megtévesztésére szol­gálnak. E szankciók célja nem a fehér kisebbség ottani ural­mának felszámolása, hanem csupán időnyerés, hogy a Smith-rezsim konszolidálhas­sa erőit. Az indiai küldött ja­vasolta, hogy a Huszonnégy es Bizottság követeljen Angliától határozott nyilatkozatot, amelynek értelmében Anglia szükség esetén kész erő alkal­mazáséval is véget vetni Smith bűnös rendszerének. A dél-rho­desiai probléma megoldása csupán új alkotmány kidolgo­zása és általános választások tartása révén lehetséges. Getacsev Mekasa effópiai küldött felszólalásában elítél­te a Biztonsági Tanács nyugati küldötteinek állásfoglalását Afrikának nem mézes-mázos szimpátia-nyilatkozatokra van -züksége, hanem határozott fel­lépésre a Smith-rezsim felszá­molására." Moktar Hitem mail küldött 1 hangoztatta, hogy Anglia még mindig teljes támogatásban részesíti a fajgyűlölő dél-rho­desiai rendszert Anglia gaz­dasági és katonai érdekei Dél- llhodesia afrikai lakosságának íüggő helyzetben tartását dik­tálják. A me* küldött végül felhív­JCíVmdL KI MOSZKVÁS | A moszkvai sajtó, amely s múlt héten oly sok meleg han­gú méltatást közölt a Madách Színház együttesének vendég­játékáról, a magyar színészek elutazása után is foglalkozik szereplésükkel. A hétfő esti Ve- csernyaja Moszkva kiemelte a kitűnő rendezést és a nagysze­rű színészi alakításokat- A ked­di Szovjetszkaja Kultúra meg­jegyzi, hogy nagy sikerrel vendégszerepeit a Madách Színház együttese a Kreml színházában, és hogy a nézők tetszéssel fogadták a Hamletet, a Kispolgárokat, a Magyar Elektrát, a Kocsonya Mihály házasságát és a Koldusoperát. ŰJ-DELHI: | ' Üj-Deüntől 300 mérföldnyi­re északkeletre szakadékba zuhant egy autóbusz. Harminc- nyolc utas meghalt, csak egy személy maradt életben. ta a világszervezetet, nyújtson támogatást Dél-Rhodesia népé­nek szabadságharcához. A dél-rhodesiai helyzet megvita­tása céljából össze kellene hívni az ENSZ közgyűlésének rend­kívüli ülésszakát A Biztonsá­gi Tanácsnak fel kellene hív­nia Angliát, keljen Dél-Rho­desia afrikai lakosságának vé­delmére. Mint a mali küldött hangoztatta, Afrika népeinek biztonsága csupán a Smith-re­zsim felszámolásával érhető el. Felszólalt P. F. Sahov, a szovjet küldöttség vezetője, aki megállapította, hogy a dél- rhodesiai fajgyűlölő rendszer a kolonializmus és a neokolo- nializmus afrikai támaszpont­ja, ahonnan az imperialista hatalmak támadást készítenek elő a kontinens ellen. Az im­perialisták igyekeznek meg­akadályozni az afrikai orszá­gok gazdasági fejlődését, visz- sza akarják szerezni elvesztett politikai pozícióikat, hogy ural­muk alá hajthassák Afrika né­pét. Az angol kormány terem­Dominika a vála (Kis Csaba, az MTI kiküldött tudósítója Jelenti Santo Do- mingobólj Feszült hangulatban ért vé­get a választási kampány a Do­minikai Köztársaságban. Az utolsó napon több helyütt öszr szecsapásokra került sor a po­litikai pártok hívei között, né­hány városban lővödözés is volt A fővárosban, Santo Do- mingoban nagygyűlést rende­zett a Forradalmi Szocialista Keresztény Párt nevű szerve­zet s a gyűlésen verekedés tört ki a párt hívei és az úgy­LLEID0SZK0P VARSÓ: A lengyel Kárpátokban — napok óta téli időjárás ural­kodik. A Kastrowy-csúcson 1,20 méteres hó esett és mínusz 6 fokos hőmérsékletet mértek. Zakopanét 23 centiméteres hó takarja és a nappali hőmér­séklet plusz öt fok körül mo­zog. SZÓFIA: • ' A bolgár fővárosban hétfőn megkezdődött a filmarchívu­mok nemzetközi szövetségének XXII. kongresszusa. Kedden délelőtt elutazott a bolgár fővárosból Li Kuang- Ju, a Singapore-i Köztársaság miniszterelnöke. Merényletet terveztek Castro ellen A kubai belügyminisztérium kedden közleményben ismer­tette a vasárnap esti partra­szállási kísérlet hátterét. A közlemény elmondja, liogy va­sárnap az éjszakai órákban hat személlyel a fedélzetén egy motoros bárka kísérelt meg ki­kötni Havanna egyik külváro­sánál. A kubai fegyveres erők a kísérletet azonnal észrevet­ték és beavatkoztak. Két sze­mély, akit már partra tettek, a tűzharcban életét vesztette. Kubai őrhajók és repülőgépek űzőbe vették a menekülő bár­kát és tizenhat kilométernyire a parttól elsüllyesztették. A fedélzetén tartózkodó négy sze­mély közül kettő meghalt, ket­tőt élve fogtak el. Ezek vallo­mást tettek. Egyikük, a csoport vezetője, elmondotta, hogy az amerikai központi hírszerző hi­vatal, a CIA utasítására indul­tak el Floridából. Utasításuk és céljuk az volt, hogy meggyil­kolják Fidel Castro kubai mi­niszterelnököt és így olyan helyzetet teremtsenek Kubá­ban, amely kedvező lenne egy agresszív támadás szempontjá­ból. Halálra ítélték Kongóban az összeesküvő ex minisztereket Indonéziában ismét megjelennek a korábban betiltott lapok Mint a Reuter jelenti, a dja- kartai különleges katonai bíró­ságon a vád képviselője köve­telte, hogy halálbüntetéssel sújtsák Sujono repülőőmagyot, a halimi légi támaszpont egy­kori parancsnokát. A vád szerint Sujono részt vett Untung alezredes puccs­kísérletében és köze volt a hat jobboldali tábornok kivég­zéséhez. Sujono a perben — mutat rá a Reuter — minden felelős­séget elhárított, és cselekede­teiért az ugyancsak őrizetben tartott Omar Dhanit, a légierő volt vezetőjét okolta. Más hírügynökségi jelenté­ilakuló ülését kormány tikájával hozzá akar járulni a nemzetközi feszültség csökken­téséhez, s így támogatja az általános leszerelést Támogat­ja Kekkonen elnöknek Finnor­szág nemzetközi pozíciójának biztosítására, a Szovjetunióhoz és a szomszédos északi álla­mokhoz fűződő jó viszony to­vábbfej lesztésére. sek arról tájékoztatnak, hogy a kappi szélsőjobboldali kö­zépiskolás diákszervezet tagjai kedden behatoltak a parlament épületébe és kényszerítették a képviselőház tagjait, eresszék félárbocra az épület lobogóját az előző napon agyonlőtt diá­kok emlékére. A jobboldali diákok ugyan­akkor tömeggyűlést is tartot­tak, másrészt kisebb csoportok gépkocsin száguldottak be a fővárost, röpcédulákat szórtak szét Az észak-szumátrai Medan- ból keltezett hírek azt mond­ják, hogy a diákok behatoltak a városi tanács ülésére és nyolc tanácsos lemondását kénysze­rítették ki. A tanácsosokat az­zal vádolták, hogy „együttmű­ködtek a kommunistákkal”. A diákok utasítására a „megma­radt” tanácsosok új elnököt választottak. Az An tara hírügynökség je­lenti, hogy másfél év után is­mét megjelent a Berita Indo­nesia című lap, a betiltott murba párt szócsöve. Szerdán két másik betiltott napilap jelenik ismét meg az utcákon, a Merdeka, valamint a Suluh Indonesia utódaként a Suluh Marhaen. Az utóbbi két lapot 1965. februárjában húsz másik lappal egyetemben til­tották be, mert állítólag szem­ben álltak Sub&ndrio ekkori miniszterelnökhelyettes politi­kájával. A Tanjug tudósítója nagy jelentőséget tulajdonít a Beri­ta Indonesia megjelenésének és összefüggésbe hozza Ádam Malik külügyminiszternek az­zal a legutóbbi megnyilatko­zásával, miszerint a legköze­lebbi általános választásokon engedélyezni kell a murba párt, a szocialista párt és a masjumi párt indulását. Vasúti szerencsétlenség Johannesburgban Hírügynökségi jelentések szerint a dél-afrikai Johannes­burg egyik külvárosában hét? főn este a csúcsforgalom ide­jén súlyos vasúti szerencsétlen­ség történt Két, afrikai mun­kásokkal zsúfolt személyvonat* melynek utasai a nagyvárosból, munkahelyükről elkülönített lakóhelyikre utaztak vissza, Is­mereten okokból összeütközött Következménye: 12 halott és 107 sebesült. Legtöbbje férfi munkás. BECS: f. Taras Boroda jkewicz, a bécsi kereskedelmi főiskola nemrég fegyelmi úton nyugdíjazott ná­ci tanára fellebbezett a fegyel­mi határozat ellen — jelenti ’Kedden a bécsi Presse. A pro­fesszor arra hivatkozik, hogy az ellene felhozott bizonyíté­kokat — egy főiskolai előadá­sának szövegét — meghamisí­tották, s feljelentést tett az Osztrák Szocialista Párt jogta­nácsosa ellen. Borodajkewicz egyébként fasiszta nézeteit ta­valy milliók füle hallatára a televízióban is megismételte- Űjabb mozgolódása kínos hely­zetbe hozza mind titkos támo­gatóit, mind a „mérsékelt” osztrák antifasisztákat. Az előbbiek azt remélték, hogy a nyugdíjazással végre elcsende­sedik az Ausztria számára any- nyira kínos ügy. Az utóbbiak a jogrend diadalaként ünne­pelték, hogy a hétpróbás nácit, egy évvel a bécsi nagyszabású antifasiszta és fasiszta tüntetés után, „megbüntették”, és igen szépen dotált nyugdíjállomány­ba helyezték. RECIFE: Brazíliában Pernambuco ál­lamban a péntek óta tartó he­ves esőzések nagy árvizet okoztak. Az árvízben legalább 92 személy elpusztult. Az SZKP politikájának tudományos alapja — a leninizmus írta: P. Poszpelov akadémikus m§WÍSBM »66. június 1., szerda U I. Lenin neve halhatat- " lan. A lenini géniusz nagy alkotásai a világforradal- mi folyamat hatalmas, lelke­sítő és szervező erejét jelen­tik, tudományosan feltárják a társadalmi fejlődés objektív törvényszerűségeit, alapul szolgálnak az SZKP, más or­szágok kommunista és munkás­pártjai gyakorlati tevékenysé­géhez. Az emberi társadalom egész jelenkori történetének ezek a nagy alkotások a hajtó­erői. A leninizmus megjelenésével a történelem új időszámításba kezdett. A nagy Lenin pártja, amely az opportunisták ellen vívott szívós harcban alakult meg, gyökeres fordulatot ho­zott az oroszországi felszaba­dító mozgalom fejlődésében. Az SZKP történelmi tapasz­talatainak óriási nemzetközi jelentőségük van. A bolsevi­kok, a nagy lenini párt tagjai a néptömegeket a régi világ diadalmas megostromlására mozgósítva és a Szovjetunióban a szocialista építés élére állva lefektették azt a széles utat, amely más országokban a de­mokratikus és szocialista át­alakuláshoz vezet. Pártunk és a szovjet nép a maga egész alkotó munkáját magasztos in­ternacionalista. kötelességének tekintette és tekinti. „A kom­munizmusnak a Szovjet unió­ban való építése, a szovjet szocialista társadalom min­den oldalú tökéletesítése jelenti a Szovjetunió Kommunista Pártjának, az egész szovjet népnek alapvető hozzájárulá­sát a forradalmi világfolya­mathoz, ahhoz a harchoz, ame­lyet valamennyi nép az impe­rializmus ellen, a békéért a nemzeti függetlenségért, a de­mokráciáért és a szocializmu­sért vív” — mondja az SZKP XXIII. kongresszusának a központi bizottság beszámolója alapján elfogadott határozata. A szovjetek országának sikerei fokozzák az egész szocialista rendszer gazdasági és politikai hatalmát, elősegítik világszerte a leninizmus eszméinek terje­dését és erősödését. A leninizmus eszméinek ” nagy vonzóereje abban rejlik, hogy elszakíthatatlan kapcsolatban állnak az élettel, a forradalmi gyakorlattal. Is­meretes, hogy Marx és Engels nyomán Lenin gyakran meg­ismételte, hogy a forradalmi elmélet nem dogma, hanem a cselekvés vezérfonala. A leni­nizmus tanítás, amely az em­beri tevékenység valamennyi Szférájában véebemenő reális folyamatokat tükrözi. A Szovjetunió Kommunista Pártja politikájának megingat­hatatlan alapja a marxizmus— leninizmus, amely meghatároz­za a pártmunka irányát, jelle­gét és módszereit. Lenin mű­veinek elmélyült tanulmányo­zása és alkotó alkalmazása le­hetővé teszi a pártnak ho<?v helyesen megoldja a legbonyc­lúl'cabb társadalmi problémá­kat, hogy sikeresen megvaló­sítsa a társadalom életének gazdasági, politikai és eszmei irányítását. A leninizmus el­mélete elősegíti pártunk helyes külpolitikai irányvonalának ki­dolgozását, a proletár interna­cionalizmus eszméinek megszi­lárdulását és terjedését. Az SZKP XXIII. kongresz- szusánák munkájában a föld­kerekség valamennyi konti­nenséről 86 kommunista és munkáspárt, valamint nemze­tidemokrata és szocialista párt küldöttsége vett részt. A test­vérpártok képviselete most teljesebb volt, mint pártunk bármely más kongresszusán. A testvérpártok képviselőinek kongresszusi felszólalásai meg­mutatták, milyen nagy, meg­ingathatatlan politikai és er­kölcsi tekintélye van a mi di­cső lenini pártunknak, a világ forradalmi mozgalmában. Az SZKP-t mindig azon bölcs lenini útmutatás vezérli hogy a világforradalom fejlő­désére a legnagyobb befo­lyást gazdaságpolitikánk sike­reivel gyakoroljuk. „Ezen a té­ren a harc világméretűvé vá­lik.” — mondta Vlagyimir II- jics. A z SZKP kongresszusán ™ és központi bizottságá­nak plénumain hozott határo­zatok példát mutatnak Lenin műveinek alkotó alkalmazásá­ra és továbbfejlesztésére. Az éltető erejű lenini eszmék hat­ják át a XX. és a XXIII. párt­kongresszuson, valamint a párt és az ország életében kiemel­kedő jelentőségű októberi (1964, márciusi, szeptemberi és decemberi (1965) központi bi­zottsági plénumokon hozott határozatokat. Az SZKP nem­rég véget ért XXIII. kongresz- szusa egységesen jóváhagyta és folytatta a pártélet lenini normái továbbfejlesztésének, a gazdaság és a politika tudo­mányosan megalapozott veze­tése erősítésének irányvonalát. V. I. Lenin a maga sokrétű munkásságával megszilárdítot­ta a forradalmi elmélet iránti alkotó viszonyt. Marx és En­gels tanításának elveit a jobb­oldali és „baloldali” revizio­nisták támadásaival szemben következetesen megvédelmezve arra hívott fel, hogy szüntele­nül tökéletesítsük és előrevi­gyük a marxista tudományt. Lenin megírta, hogy mi Marx elméletét nem tekintjük vala­miféle befejezett és érinthetet­len dolognak: ellenkezőleg, meggyőződésünk, hogy Marx elmélete csupán sarkköveit rakta le annak a tudomány­nak. amelyet a szocialistáknak kell előrevinniök minden irányban, ha nem akarnak el­maradni az élettől. I enin klasszikus példát “* mutatott abban, hogyan kell alkotó módon fejleszteni a marxizmust a proletariátus osztályharcának új történelmi feltételeihez alkalmazva. Le­nin elvileg új felfedezésekkel gazdagította a marxizmus kincsestárát. A leninizmus köz­vetlen alkotó folytatásé, a mar­xizmusnak, pontosabban szól­va, a leninizmus — a kapi­talizmus összeomlása korsza­kának, a kapitalizmusból a szocializmusba való világmé­retű átmenet korszakának, a szocializmus és a kommuniz­mus megszilárdulása és győ­zelme korszakának marxizmu­sa. A kommunista építés min­den új szakaszában újból és újból a lenini eszmékhez fo­lyamodunk, s azok segítenek nekünk a fejlődés perspektí­váját világosabban meglátni és a soron következő feladato­kat helyesen kitűzni- Nagy­szerű példa erre az SZKP nemrég véget ért XXIII. kong­resszusa. A kongresszus egész munkáját áthatotta a leniniz­mus szelleme, a kollektív böl­csesség szelleme, a mi taní­tónk és vezérünk nagy esz­mei öröksége iránt tanúsított alkotó viszony. Az ötéves terv fő irányainak meghatározásá­ban a kongresszust a kommu­nizmus építéséről, a szocialis­ta gazdaságról, a gazdasági és a társadalmi folyamatok tu­dományos irányításáról szóló lenini tanítás vezérelte. Lenin a szovjet hatalom el­ső hónapjaitól kezdve minden- oldalúan kifejlesztette azt az elgondolást, hogy a kommu­nista párt hivatott az ország irányításának megszervezésére, méghozzá elvileg új alapokon. A történelem folyamán elő­ször jött létre olyan állam, amely lehetőséget kapott arra, hogy tudatosan és tervszerűen irányítsa a társadalmi életet, a termelőerők fejlődését, a társadalmi termelés új for­máinak kialakítását és töké­letesítését. Az ilyen vezetés azo'-ban csakis tudományos alapon, anna.< alapján lehetsé­ges, ha pontosan számításba vesszük az objektív gazdasági törvények érvényesülését és a tömegek gyakorlati tapasztala­tait. tette meg a Smith-rendszer alapjait, amikor az afrikai országok tiltakozása ellenére e kormányzat kezébe fegyve­res erőket adott és olyan gaz­dasági és politikai feltételeket hozott létre, amelyek lehetővé tették Dél-Rhodesiában a fe­hér kisebbség kormányának hatalomra jutását. A gyarmati kérdéssel foglal­kozó különbizottság hétfő esti ülésén felszólaló szíriai, Sierra Leone-i, bolgár, jugoszláv, len­gyel küldött és több más dele­gátus határozottan amellett szállt síikra, hogy a dél-rho­desiai fajgyűlölő rendszert — ha kell — erő alkalmazásával számolják fel. Csupán az Egyesült Államok, Ausztrália, Olaszország és Dánia képvise­lői hangoztatták azt, hogy ele­gendő a Smith-rezsim ellen ed­dig kimondott „szankciókra” támaszkodni. Tanzania képvi­selője felszólalásában élesen bírálta az Egyesült Államok­nak a dél-rhodesiai kérdésben elfoglalt álláspontját. sztások küszöbén nevezett Június 14. mozgalom képviselői között Bár mind két csoportosulás Juan Bosch elnökjelöltségét támogatja, a he­lyi jelöltek miatt nézeteltérés áll fenn. A verekedés során ismeretlen egyének fegyvert is használtak, de komolyabb sé­rülés nem történt. Az ország második legnagyobb városá­ban, Santiago de Los Cabal le- rosban is verekedés tört ki. Az MTI különtudósítójának alkalma volt beszélni több bal­oldali politikussal, így Hector Aristyvel, Caamano ezredes egyik legközelebbi munkatár­sával, aki jelenleg egy politi­kai csoportosulás vezetője és Manuel Tavarezzel, a Június 14. mozgalom vezetőjével. Va­lamennyien kijelentették, hogy a választáson Bosch győzelme várható. Megtartotta az új finn HELSINKI (MTI): Kedden délelőtt tartotta ala­kuló ülését az új finn kor­mány, amely a 200 tagú par­lamentben 152 szavazattal ren­delkezik. A program szerint Paasio kormánya síkraszáll Finnor­szág békés külpolitikájának folytatásáért. A kormány poli­Anglia még mindig támogatja a fajgyűlölő dél-rhodesiai rendszert LEOPOLDVILLE (MTI): Egy katonai bíróság kedden Léopoldville-ben halálra ítélt négy volt kongói minisztert, akik a Mobutu tábornok elleni sikertelen összeesküvést ve­zették. A négy személy a követke- , ző: Evariste Kimba, aki egy t ideig miniszterelnök is volt, továbbá Jerome Anany, Ale­xandre Mahamba és Emanuel Bamba. Justin Bomboko kongói kül­ügyminiszter kedden közölte, hogy kormánya nem kívánatos személynek minősítette Alain | Rens belga diplomatát, a léo- po!dvil!e-i belga nagykövetség első titkárát, akiről bebizonyo­sodott, hogy része volt az ösz- szeesküvésben­A külügyminiszter közölte, hogy az elítéltek a francia, a nyugatnémet, az amerikai és a belga nagykövetséggel léptek kapcsolatba, majd hozzáfűzte, hogy a szóban forgó szemé­lyek vallomása szerint Nyu- gat-Németország és az Egye­sült Államok, valamint Fran­ciaország elzárkózott az össze­esküvés támogatásától. A Reuter jelentése szerint az ügybe belekeveredett Alain Rensnek 24 órát adtak, hogy elhagyja az ország területét. A léopoldville-i rádió szerint Rens pénzösszegekkel támo­gatta Kimbát és társait. NATO-válság Franciaország atlanti társ­országainak képviselői a hé­ten összeülnek Párizsban, hogy a június 6-án Brüsszelben megnyiió külügyminiszteri ér­tekezletre kidolgozzák a NATO-válság megoldását cél­zó javaslataikat. A 14-ek egy­séges álláspontot akarnak ki­alakítani Franciaországgal szemben. Az atlanti külügyminiszterek jövő héten Brüsszelben össze­ülő tanácsa végleg eldönti, hogy hova kerül a Shape, a NATO jelenleg Párizs közelé­ben székelő vezérkara. A tag­államok többsége azt kívánja, hogy a katonai szervezet főha­diszállása Brüsszelben legyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom