Népújság, 1966. május (17. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-01 / 102. szám

Május elsejei ftgyztiiiitk ,JZapatzonyi apró pendiilések, hajtudok halvány gomblyukában, búzavirágnyi biccenések, kaszások kalapszalagjában.. Igen, ez már az év dereka — május. Virágba borultak mind a kertek, menyasszo­nyi fehérséget öltöttek mind a fák. A május uralkodó színe mégsem a fehér, ha­nem a vörös. Vörös a jelvé­nyünk, ötágú csillagunk, s vörösek mind a zászlóink, amelyek kibontott selyme alatt az 1889-es párizsi kon­ferencia óta minden évben megünnepli a világ mun­kássága május havának el­ső napját. Vörös csillag. Jelvényünk öt ága valami­kor öt földrészt jelképezett — s mind az öt az elnyomás és kizsákmányolás dominiu- ma volt akkor. Sehol, egyetlen talpalattnyi földda­rabkán sem vetette meg lá­bát az ember maga uraként. Most millió hektáron a föl­szabadult ember fölszaba­dult ereje munkálkodik nagy és kis országokban, tengerektől óceánig. Május elseje a lázadó, a jobbért küzdő, az elnyomott tömegek utcai meg erdei ünnepe volt. Bujkálva, ti­tokban ünnepelhettek, t ha utcákra vonultak tüntetni, gyakran puskagolyók ritkí­tották a menetelók torát. A hajdani menetelők, a hajda­ni erdőkben ünneplő embe­rek ma állampolitikát csi­nálnak, t államaik együtt: világpolitikát. Öreg körtefa Aü az udva­runkon. Az ágak között né­hány napja vadgalambok serénykednek. Gerlepár. Fe­kete gallérosak, szépek. Ap­ró gallyacskákat szedeget­nek a szőlősorok között, s röppennek vissza a fára. Fészek készül. Az ember is épít, alkot. Fészket teremt magának, t örül a madárnak, a virággal pompázó természetnek, az ünnepnek, amelyet a mun­kának szentelt és szentel évről évre. Gondolatban együtt érzünk azokkal, akik nem őrülhetnek üy felsza­badultan a mai napnak. Má­jus elseje közös ünnepe a világon a felszabadultaknak és a felszabadulóknak. Kö­zös, nemzetközi ünnep... IP. dj VTLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJ EPT" * XVII. évfolyam, 102. szám AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA 1986. május 1., vasárnap J Azok a pártok érnek el sikert9 amelyeket a lenini stratégia vezérel A Pravda mai vezércikkéből Mi lesz a Smith-rezsimmel? államok túlnyomó többsége a? eddiginél sokkal erőtelj esebt rendszabályokat vár a tör­vénytelen Smith-rezsim által előidézett „robbanékony” rho- desiai helyzet rendezésére. A másik fejlemény U Thani pénteki nyilatkozatával egy­idejűleg érkezett hír: Smith csendőrei Sinoa körzetében megöltek hét afrikai szabad­ságharcost Rhodesiában. Az angol kormányszóvivők nem voltak hajlandók kom­mentálni sem U Thant nyilat­kozatát, sem a sinoai vérontás hírét, sem pedig Kaunda zam­biai elnök Wilson miniszter- elnökhöz intézett levelét. A le­vél tartalmát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de jól tájékozott források szerint £ zambiai elnök súlyos aggodal­mait fejezte ki a London és i fajüldöző Smith-rezsim között megindult bizalmas pórbeszéd miatt. Pénzügyi nehézségeit az ENSZ-foen Pénteken összeült az a 33 or­szág képviselőiből álló bizott­ság, amelyet az ENSZ-közgyű lés jelölt ki, hogy tanulmá­nyozza a világszervezet béke- fenntartó műveleteinek problé­máját. A 18 percig tartó ülésen a bizottság elhatározta, hogy munkacsoporttá alakul át, és így lát hozzá az egész kérdés átfogó vizsgálatához. A megvi­tatandó kérdések listájának élén az ENSZ jelenlegi pénz­ügyi nehézségei leküzdésén«'. problémája szerepel. Mint is­meretes, több ország, köztük a Szovjetunió és Franciaország, nem vélt hajlandó finanszíroz­ni az ENSZ több törvénytélen akcióját, amelyet a Biztonsági Tanács megkerülésével indítot­tak. (MTI) SAIGON (MTI): 1 A vietnami problémákat a i vietnamiaknak maguknak kell t rendezniük anélkül, hogy az amerikaiak beleszólnának — hangsúlyozza a közlemény, amelyet május 1-e alkalmából * a Dél-Vietnamban működő 1 Vietnami Dolgozók Általános s Szövetsége tett közzé. ( Saigonban szombaton reggel í a Quoc Dan Dang párt közle- 1 ményben jelentette be, hogy 1 megbosszulja főtitkárának ' meggyilkolását Thuyet-et, a ' párt Da Nang-i szervezetének 1 titkárát a hét folyamán isme- 1 rétén tettesek meggyilkolták ! Da Nangban. 1 „A kommunistákkal való s összejátszás” címén nyolchavi felfüggesztett börtönre ítélték ' Pham Duy Nhung budhista . vezető személyt, akit a múlt év ; márciusában tartóztattak le mert egy sajtóértekezleten a ; VDK-val való békés egymás mellett élést hirdette Vele együtt két másik buddhista pap ellen is hasonló ítéleteket hoztak. Cabot Lodge, az Egyesült Államok saigoni nagykövete szombaton reggel Rómán át Washingtonba utazott, hogy tanácskozásokat folytasson Johnson elnökkel és a kor­mány tagjaival. A nagykövet két-három hétig lesz távoL WASHINGTON: Amerikai hivatalos körök­ben cáfolják azokat a híresz­teléseket, amelyek szerint Raymond Hare, a közel-keleti és a délkelet-ázsiai ügyek külügyi államtitkára a viet­nami kérdésre vonatkozóan Johnson elnök személyes üze­netét továbbítja a közeljövő­ben Nasszer elnöknek. A Fehér Ház gyorsan és rö­viden adott választ U Thant ENSZ-főtitkár pénteken el­hangzott ama fehívására, hogy tisztázzák a célkitűzése­ket Vietnamban. Bill Moyers elnöki szóvivő hangsúlyozta. „Johnson elnök folyamatosan tájékoztatott az Egyesült Álla­mok célkitűzéseiről és kifejtet­te, hogy milyen elkötelezett­ségei vannak az Egyesült Ál­lamok kormányának Vietnam­ban”. Moyers szerint az elnöki magyarázat teljes mértékű volt. MOSZKVA (TASZSZ): A Pravda szombati számá­ban megállapítja, hogy a Viet­nami Demokratikus Köztársa­ság területén az ember min­denütt láthatja, mát jelent a gyakorlatban a szocialista in­ternacionalizmus. A szolidari­tás gyakorlati megnyilvánulá­saival találkozunk Haiphong kikötőjében, a vietnami uta­kon, a gyárakban és bányák­ban éppen úgy, mint amikor a légelhárító egységek katonái­val vagy vadászrepülőkkel be­szélgetünk. Az Uong Bi villamos erőmű­vön, az amerikai bombatáma­dások ellenére, ott dolgoznak a szovjet szakemberek. A szo­lidaritás érzése hatotta át a Beniowski lengyel hajó sze­Hazai fegyver a szol« Santo Do: SANTO DOMINGO (MTI): V. Godoy dominikai elnök bejelentette, hogy Santo Do- mingóban péntek éjféltől kezd­ve a dominikai rendőrség és a hadsereg veszi át a szolgálatot az Amerika-közi fegyveres erőktől. Az ellenőrzés átadása fokozatosan történik, kerület­ről kerületre. mélyzetét, amikor a hajó az amerikai repülőgép>ek provo­kációi ellenére befutott szállít­mányával a haiphongi kikötő­be. Csehszlovák energetikusok, bolgár könnyűipari szakembe­rek segítik a vietnami nép munkáját. Thak Ba helységben, a Viet­nami Demokratikus Köztár­saság és a Szovjetunió közös erőfeszítéssel hozta létre Viet­nam legnagyobb villamos erő­művét, amely évente 400 mil­lió kilowattóra villamos ener­giát állít majd elő. Az ameri­kai légi kalózok egyik légitá­madást a másik után intézik az erőmű gátja ellen. Az épí­tők azonban önfeláldozó mun­kát végeznek, egy napra sem szüntetik be az építést. Erőt ad nekik az a biztos tudat, hogy a vietnami nép végül is győzni fog — írja befejezésül a Pravda. *esek vették ál gálától mingókaxt A bejelentéssel kapcsolatba)- az AFP rámutat, a dominikai hatóságok ezekkel az intézke­désekkel igyekeznek biztosíta­ni, hogy a választási kampány ideje alatt ne kerüljön sói összetűzésekre a lakosság ét az Amerika-közi fegyvere: erők között LONDON (MTI): Az angol kormánykörökéi aggasztja, hogy két új fejle­mény keresztezheti a Smith- rezsimmel való kiegyezés elő­készítésére megindult bizalmai megbeszéléseket. Az egyik fej­lemény: U Thant ENSZ-főtit- kár az állásával járó kötöttsé­gek keretei közt félreérthetet­lenül figyelmeztette a brit kormányt, hogy az ENSZ-tag­társadalmat építő Szovjetunió példája, történelmi sikerei, csakúgy, mint az egész szocia­lista világközösség sikerei, be­bizonyítva a szocialista rend­szernek a kapitalizmussal szembeni alapvető fölényét, forradalmasító hatást gyakorol­nak az egész világra. ínyek támadása falvak ellen vezet támogatói élnek és hogy az izraeli támadás „megtorlás” volt amiatt, mert arab csopor­tok hétfőn „izraeli polgári cél­pontok” ellen szabotázsakciót hajtottak végre. Egy jordániai katonai szó­vivő szerint az izraeli katona­ságot a jordániai erők vissza­vonulásra kényszerítették és tűzharc során súlyos Vesztcsé- geket okoztak nekik emberben, és hadianyagban- egyaránt A szóvivő közölte, hogy három jordániai polgári személy meghalt, négy polgári és egy katonai személy megsebesült A Pravda hangsúlyozza: „A Szovjetunió elsőrendű jelentő­séget tulajdonít a földünkön levő minden forradalmi, anti- imperialista erő frontja meg­szilárdításának. Kommunista pártunk és a szovjet nép szen­tül teljesíti internacionalista kötelességét. A kommunista Izraeli különít mi a jordániai TEL AVIV, AMMAN (MTI): Az izraeli hadsereg főpa­rancsnokságának szóvivője be­jelentette, hogy izraeli külö­nítmények az éjszaka folya­mán behatoltak Jordánia terü­letére. Egy katonai egység Beiszán térségében lépte át a Jordán folyót és Kalaat arab falu négy házát dinamittal fel­robbantotta. Egy másik izraeli alakulat a Hebron-hegytől dél­re, Khirbet Rafaat arab falu­ban tíz házat robbantott fel. Az izraeli közlemény azt állítja, hogy a megtámadott falvakban az El-Fatah nevű arab nacionalista harci szer­A Pravda május elsejének szentelt vezércikkében írja: „Minél szilárdabb a nemzet­közi kommunista és munkás- mozgalomnak a marxizmus— leninizmus, a proletárintema- cionalizmus elvein alapuló egy­sége, annál sikeresebb korunk minden forradalmi erejének előre törése.’’ „Azok a pártok érnék el si­kert, amelyeket a marxizmus —leninizmus kipróbált elmé­lete, a lenini stratégiai és tak tikai elvek vezérelnek. Ezektő. az elvektől akár jobbra, akár balra való eltérés, a naciona­lizmus, a sovinizmus és a he- gemonizmus megnyilvánulásai, ártanak a munkásosztály ügyé­nek.” A nemzetközi porondon az erőviszonyok — mutat rá a Pravda — mindinkább a szo­cializmus, a munkásmozgalom és a nemzeti felszabadító moz­galom javára változnak. Ugyanakkor az imperialisták számos ponton igyekeznek el­lentámadásba átmenni, felada­tul tűzik maguk elé a szocia lizmus és a nemzeti felszaba­dító forradalmak további győ­zelmes előnyomulásának meg­akadályozását, az elvesztett ál­lások visszaszerzését. Éiüze kitünteteti A tervszerű felkészülés, az összehangolt, lelkiismeretes munka, a dolgozók mindenna­pi, közös igyekezete meghozta a gyümölcsét: megyénk több üzeme, vállalata a legjobbak közé került. A hét végi jutalmazások teg­nap folytatódtak: élüzemavató ünnepségeket tartottak Eger­ben, Gyöngyösön, Hatvanban és Horton. Először lett élü/em a Málraridélii Sütőipari Vállalat Fennállása óta most nyerte él első ízben az élüzem címet a Mátravidéki Sütőipari Válla­lat Az avató ünnepséget teg­nap délután tartották meg Gyöngyösön, az AKÖV kultúr­termében. Oláh György, a vállalat igaz­gatója azokról az eredmények­ről szólott, amelyek alapján a mai ünnepélyes alkalomig ju­tott el a vállalat munkás-kol­lektívája. Az elmúlt évben a lakosság igényeinek kielégítése mellett jelentős mértékben fokozták termékeik minőségét. Csak a dolgozók összefogása következtében sikerült a tech­nológiai fegyelmet magas szintre emelni. A szocialista munkaverseny kiszélesítésével és tartalmi vo­násainak fokozásával a sütő- ip>ar dolgozói a vállalt több mint háromszázezer forintos megtakarítást a kétszeresére teljesítették. Az elmúlt évben alakult meg az a hat brigád is, amelyek a szocialista cím elnyerését tűzték ki maguk elé célként. Ezeknek a brigádok- \ nak a munkája nagyon jó ha­tással volt a többi dolgozóra. A verseny-mozgalom tehát , most is igazolta jelentőségét. Az elsoroltak mellett bizonyít­ja ezt a megállapítást az a kö­rülmény is, hogy a vállalat a felszabadulási versenyben a megyei második helyezést vív­ta ki magának. A jó eredmények következ­tében 740 ezer forint nyereség­gel zárták az elmúlt évet. Most tizennyolc napa kereset­nek megfelelő részesedést tud­tak kiosztani. Ezen az ünnepéé gén kapták meg a legjobb dolgozók a ki­tüntetéseket és a jutalmakat. Evek óta jól dolgozik az Atkári Gépjavító Állomás Ismét az élüzem cím birto­kosa lett az Atkári Gépjavító Állomás. Most már 1962. óta minden évben kitüntetést ka­pott, az elmúlt évben pedig másodszor nyerte el a Minisz­tertanács és a SZOT vörös • vándorzászlaját. A tavalyi jó munkájukért az • idén ismét elnyerték az él­• üzem címet. Az ünnepséget ■ tegnap tartották meg Gyöngyö­■ sön, a Puskin filmszínházban. i A gépállomás dolgozói köré- ’ ben a munkaverseny olyan el­> terjedt forma, ami évek óta > nagy húzó hatást gyakorol.- Tavaly három brigád vett- részt a szocialista brigádok- versenyében, közülük kettő el­nyerte a címet. Az idén már ■ hót brigád kapcsolódott be eb- i be a versenybe. A brigádok , mr.-'vkbnr fialják a gépjaví­- tó állomás dolgozóinak nyolc- i van száza1 " i Az e’nr' ' en közel hat­- százötvené rintos vállalati nyereséget értek el, ami bizo­I nyitja a gazdaságos termelésre mek, dolgozók való törekvést. A kombájnnal való aratásnál a szemveszteség a megengedettnél 0,5 száza­lékkal volt alacsonyabb, még a rossz időjárás ellenére is. A gépek kihasználása jelentősen emelkedett az előző évhez vi­szonyítva. A korszerű módszerek alkal­mazásában is példát mutat a gépjavító állomás Saját erőből alakítottak át egy gépjármű­vet, hogy ezzel is megkönnyít­sék a tsz-ek technikai kiszol­gálásának elvégzését, a rend­szeres, megelőző karbantartást A megyében elsőként alkal­mazták és dolgozták ki a kom­bájnok dobjainak gumiverő léccel való felszerelését. Az elmúlt három év során jelentős gépi beruházást is vé­geztek, de a nagyműhely épí­tését is sikerült elérniök. Az Atkári Gépjavító Állo­más munkáját most már évek óta az egyenletes, jó teljesít­mény jellemzi. Ünnep a hatvani és az egri vasúti csomópontokon Mint már korábbi lapszá­munkban hírül adtuk, a ta­valyi jó munka, a különféle szolgálati ágak kitűnő együtt­működésének eredményekép­pen a legjobbak közé került a hatvani vasúti csomópont: élüzem lett a vasútállomás és a fűtőház — s vezérigazgatói elismerésben részesítették a hatvan—salgótarjáni pálya­fenntartási főnökséget. Ez alkalomból szombaton délután ünnepséget rendeztek a MÁV új-hatvani Liszt Fe­renc Kultúrotthonában, ahol a főnökségek vezetői átvették a kitüntetéseket és különféle ju­talmazásokra került sor. A leg­jobbak között összesen több mint 156 ezer forint jutalmat osztottak szét, 97-en Kiváló dolgozó oklevelet, illetve jel­vényt kaptak, a legkitűnőbb szocialista brigádokat okleve­lekkel, jelvényekkel, zászlók-: kai, bronz és ezüst emlékpla­kettekkel tüntették ki. Barna József forgalmi szolgálattevő és Koój Zoltán vonatvezetőt miniszteri elismeréssel, Pelle Béla kocsimestert, Medve Sán­dor vonátmenesztő térfelvigyá­zót és Ocsovai József vonatve­zetőt vezérigazgatói elismerő oklevéllel jutalmazták. Az egri vasúti csomópont dolgozói is sikeresen oldották meg elmúlt évi feladataikat: valamennyi egység terven felül teljesítette gazdasági mutatóit. Az eredményeket tekintve lé­nyeges javulás mutatkozik a menetrend szerinti indítások­ban, jelentős a megtakarítás az anyagfelhasználásban, az előírtnál jobb a kocsikihaszná­lás, a tehervonatok átlagos terhelése. Mindez együttesen a legjobbak közé emelte a cso- mópontot: az élüzem cím és a szocialista szolgálati hely megszerzését jelentette! Az egri vasutasok élüzem- avató ünnepségét tegnap dél­után rendezték meg a Fegy­veres Erők Klubjában. A csa­ládias jellegű összejövetelen került sor a magas kitünteté­sek átvételére, illetve a tavalyi munka legjobbjainak jutalma­zására. Ez utóbbi kapcsán összesen 60 ezer forintot osz­tottak szét az arra érdemesek között, 35-en Kiváló dolgozó oklevelet és jelvényt kaptak. „Érdemes vasutas” kitüntetés­sel jutalmazták I,óvási László ifjúsági szocialista brigádveze­tőt, Nagy István mozdonyve­zetőt és Cselényi József ve­zénylő mozdonyfelvigyázót. Á bombazápor sem oltja el a szolidaritás tüzeit

Next

/
Oldalképek
Tartalom