Népújság, 1966. március (17. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-30 / 75. szám

.. Eseménye* ... Híre*. . . Eseménye* ... Híre*. s. Eseménye*... Híre*.,. Eseménye* .. . Híre*.. Eseménye*.. Híre*... Eseménye* .. Híre*. s s Események Nämisäu A világ népei békében akarnak élni Vietnami szolidaritási nagygyűlés a Hatvani Cukor- és Konzervgyárban A március 30-i pártnapok megyénkben Erdőtelken, » órakor: Egri Gyula, az MTS elnöke, Pétervásárán, 19 órakor: Bíró József, a megyei tanács \ b-elnöke. Recski Ércbánya, 12 órakor: Polgár Miklós, a megyei jp árt bizottság munkatársa. Egerben (Hajtómű- és Felvonógyár 4. számú gyáregysé­ge). 1U0 órakor: Barta Alajos, a megyei pártbizottság mun- katársa, Párádon, 18 órakor: Kovács Gáborné, a megyei pártbi­zottság munkatársa, Karácsondon. 19 órakor: Varga Mihály. a megyei tanács osztályvezetője, Apci Fémművek, 14 órakor: Morvái László, a Hatvani Járási Pártbizottság titkára, Rózsaszentmártonban, 18 órakor: Vajda József, a Hatvani Járási Tavács mezőgazdasági osztályvezetője, Hatvanban (ÉMÁSZ), 15.30 órakor: dr. Lukács Lajos, a Hatvani Városi Tanács V. B. elnökhelyettese. Gyöngyösön (Növényvédő Állomás—Húsipar összevont), '5.30 órakor: Vadász József, a Gyöngyösi Város! Pártbizott­ság titkára, Gyöngyösön (Vas- és Fémipari Vállalat), 15 órakor: Gáesi László, a várod pártbizottság osztályvezetője tart pártnapot. Az egészségügyi miniszter látogatása Egerben Kedden egynapos látogatás­ra Egerbe érkezett dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter, az MSZMP Központi Bizottsá­gimé* tagja A délelőtti órák­ban megtekintette a kórházat, m. új reumaasztályt és a cse­csemőotthont. Délután három órakor az egri Gárdonyi Géza Színházban pártnap keretében találkozott a miniszter Eger város egészségügyi dolgozóival. Kácsor Janóménak, az Egri Városi Pártbizottság első titká­rának megnyitója után dr. Sza­bó Zoltán egészségügyi minisz­ter tartott előadást az időszerű külpolitikai kérdésekről. Kedden délután három epre­kor zsúfolásig megtöltötték a gyár dolgozói a Hatvani Cu­kor- és Konzervgyár éttermét, hogy részt vegyenek a vietna­mi szolidaritási nagygyűlésen. Az üdvözlő szavak után Har­mati Sándor, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront országos titkára mondott ünnepi beszé­det Az előadó részletesen foglal­kozott az amerikai Egyesült Államok veszélyes vietnami politikájával s a vietnami nép hősi harcával. „Egyre nagyobb felháborodást vált ki az VSA vietnami agressziója, s különö­sen a szocialista országok, egy­re több segítséget nyújtanak a vietnami népnek.” A nagygyűlésen megjelent Dinh Ba Thi, a Dél-vietnami Nemzeti Felszabad ítási Front budapesti irodájának vezetője is. — Az imperialisták már 11 éve nem tudták térdre kény­szeríteni Dél-Vietnam népét, bármilyen eszközt is alkalmaz­tak. Ebben az évben két hónap alatt — mondotta — több mint 30 ezer ellenséges, közöttük 16 ezer amerikai katonát semmi­sítettek meg a hazafiak. Az Egyesült Államoknak nem fog sikerülni Vietnam leigázása. EGRI VÖRÖS CSUAAGS Bube szerelmese GYÖNGYÖST PUSKIN; Az amany csempész HATVANI KOSSUTH: Mi, hoütandok FÜZESABONY: Fantomas HEVES: Keresztese®: (I—IU rész* Érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Ezután Dinh Ba Thi megkö­szönte a magyar nép eddigi segítségét és további eredmé­nyes munkát kívánt és sok boldogságot felszabadulásunk 21. évfordulója alkalmából. A nagygyűlés egyhangúlag elfogadta a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság budapesti nagykövetségének és a Dél­vietnami Nemzeti Felszabadí- tási Front Irodájának küldendő szolidaritást kifejező távirat, valamint az Egyesült Államok budapesti követségénék kül­dendő tiltakozó távirat szöve­gét Jelentős társadalmi munkával gazdagítják Mark azt A tanácstagok javaslatai alapján fejlesztik az idén is a mátraalji községet Marka zt Egyebek között járdákat ja­vítanak, bővítik a közvilágí­tást — s folytatják a már ko­rábban elkezdett kommunális jellegű munkákat A tavaly le­fektetett mintegy három kilo­méter hosszúságú vízvezetéket 500 méterrel növelik majd eb­ben az esztendőben. A költség- vetésben előirányzott 45 ezer forintot 30 ezer forint értékű társadalmi munkával egészíti ki a község lakossága. Befejezik az ötven személyes óvoda építését, felszerelését is. Az ehhez szükséges pénzösz- szegböl 46 ezer forintot vállal­tak a markaziak: ezzel jelentős segítséget nyújtanak az idei fel­adatok megoldásához, végső so­ron községük gazdagításához 3Ci mit tud ? — fázni . Izgalmas Ki mit tud? vetélkedő zajlott le hétfőn délután Egerben, a Fegyveres Erők Klubjának konyhájában. A vetélkedő szereplői a Felső-magyarországi Üzemi Vendéglátó Vállalat szakácstanulói voltak, akik különféle ételek készítésével adtak ízelítőt tudásuk­ból, vagyis, hogy ki mit tud főzni? A hét másod- és hat harmadéves versenyző megnyug­tatta a szigorú zsűrit: nincs baj, jó a szakácsutánpótlás. A harmadévesek versenyét a Rácz Julianna—Hamvas Endre páros nyerte, míg a másodévesekét a Boros Gyula—Rostás János kettős. (Foto: Kiss Béla) : • • r * I járás ellátottsága tékben javult a járás kommu­nális igényeinek kielégítése. Többek között 1401 lakás épült fel. Az állam évi 9,3 millió fo­rint kölcsönnel segítette a la­kások építését. Utak, hidak felújítására 11,6, járdaépítésre 3,6, kutak felújí­tására közel 1, parkosításra több mint 1,5, villanyhálózatra 2, iskolák felújítására 3,3 mil­lió forintot fordítottak taná­csaink. Nagyvisnyón új, kor­szerű művelődési otthon léte­sült 1,2 millió forintos beruhá­zással. Állami beruházásból korszerű nyolctantermes isko­lát kapott Verpelét, és 4—4 tantermeset pedig Bélapátfal­va, Felsőtárkány, Egercsehi, Andomaktálya. A lakosság a kommunális feladatok megva­lósításához 7 millió forint ér­tékű társadalmi munkával já­rult hozzá. A tanács elhatározta, hogy a harmadik ötéves tervben minden községben biztosítani kell a megfelelő házhelyeket. Az ivóvízellátás megjavítását felújítással, valamint Verpelét, Kerecsend, Egerbakta közsé­gekben mélyfúrású kutakkal, törpevízművekkel kell biztosí­tani. Komolyabb mértékben kell folytatni a fásítást, és gondoskodni kell a facsemeték társadalmi megőrzéséről. Ma: Szövetkezeti kü döttköztgyűléa Egerben Ma reggel 8 órai kezdettel tartja küldöttközgyűlését Egerben, a városi tanács nagy­termében a Kisipari Szövetke­zetek Heves megyei Szövetsé­ge. A közgyűlés 150 küldötte megvitatja a KISZÖV vezető­ségének beszámolóját, majd megválasztják az OKISZ or­szágos tanácskozására a kül­dötteket 1966. március 30„ szerda IZIDOR napja A Nap kel: 5.28 órakor, nyugszik: 18.10 órakor A Hold kel: 10.15 órakor, nyugszik: 2.18 órakor 220 éve, 1746. március 30-án született Francisco de Goya y Lucientes, a legnagyobb realista festők egyike, humanista forradalmár. Alkotásainak többsége korának spanyol társadalmáról megfogalmazott mondanivalóját tükrözi. A népéletből vett vidám falkárpitkartonjai, arc­képei, más festményei pompás jellemzökészségét mutat­ják. Legjelentősebbek a maró szatírával és drámai fe­szültséggel telt rézkarcai és kőrajzsorozatai. A Szeszé­lyek” című sorozatának 152 lapja, jelképes figuráival szenvedélyes erővel ostorozza társadalmának ostobasá­gait, visszásságait, romlottságát, a züllött udvari életet, a nemességet, a klérust, az inkvizíciót, a boszorkányüldö­zést, az elfogult igazságszolgáltatást. Leghíresebb a Há­ború rémségei” című megdöbbentő sorozata, merész kiál­lás a hódítók kegyetlenkedései és az uralkodó réteg aljas és bosszúálló mesterkedései ellen, egyben bátor, hatásos ropaganda a béke mellett. Várható időjárás szerda estig: fel. iiöátvonuLások, többfelé futó h»« vas esővel, majd elsősorban a hegyvidékeken hózáporral. Elénk, helyenként erős északnyuga­ti szél. Várható legmagasabb nappali hőmér­séklet 4—9 fok között. (MTI) — JÓL DOLGOZNAK a Hatvani Cukor- és Konzerv­gyár munkásvédelmi őrei. Az eredményes munka elismeré­seként legutóbb harminchár­mán kaptak különféle tárgy- jutalmat. — A SPANYOLORSZÁGI VALENCIÁBAN hagyományos ünnepségekkel, fiestával ün­nepelték a tavasz beköszönté­sét. Március 19-én, pontban éj­félkor, Valencia különböző pontjain hatalmas tüzeket gyúj­tottak, az eget tűzijáték vilá­gította meg, s az emberek reg­gelig táncoltak az utcán. — HAT JÁRÁSUNK és 3 városunk iskoláinak bizton­ságtechnikai védelmét, a ta­nulók, nevelők balesetelhárí­tási feladatait tárgyalták ked­— ÜNNEPRE KÉSZÜL az ország népe, megyeszerte megemlékeznek hazánk fel- szabadulásának 21. évfordu­lójáról. Az ünneplők között ott lesznek a készülő Gyön­gyösi Hőerőmű építői is, akik ‘ új munkahelyükön első ízben tartanak ilyen összejövetelt. — KIVÁLÓ 1FJŰ MÉR­NÖK, technikus pályázat. A KISZ Heves megyei Bizottsá­ga Kiváló ifjú mérnök, techni­kus pályázatot írt ki 1966. év­re a termelőszövetkezetekben dolgozó fiatal agrárszakembe­rek részére. — BOLGÁR—MAGTAR ba­ráti találkozó Csányban. Ma délután bolgár—magyar ba­ráti találkozót rendeznek Csányban, amelyen részt vesz­nek a Bolgár Kultúra munka­társai is. — SEGÍTSÉG VIETNAM­NAK. A detki termelőszövet­kezetben dolgozó Ifjúsági mun­kacsapat tagjai egy munkaegy­ség értékét ajánlották fel Viet­nam megsegítésére. — A TAVALYIHOZ hason­lóan ismét nyilvánosságra tői­nek az egri Ki mit gyújt? klub tagjak A szakszervezeti kultúrotthonban április 3-án nyíló kiállításukon sok érde­kes bobbyról számolnak be, sí gyűjteményeik között számos ritkasággal ismertetik meg ** érdeklődőket. den Hevesen, a Pedagógusok Szakszervezetének megyebi­zottsági ülésén, — COLUMBIÁBAN AZ EM­BEREK a parlamenti és taná­csi választások időtartama alatt sehol sem juthatnak szeszes italhoz, kivéve — ha megnő­sülnek! Rendeletet hoztak ugyanis, amely teljes alkohol- tilalmat mond ki az egész or­szágra és ez alól csak a lako­dalom az egyedüli kivétel. Meg­állapították, hogy az utóbbi időben a lakodalmi vendégse­regek feltűnően megszaporod­tak. — A DUNA MŰVÉSZ­EGYÜTTES GYÖNGYÖSÖN. Vasárnap este vendégszerepeit Gyöngyösön a városi művelő­dési házban a Belügyminisz­térium Duna Művészegyütte­se. — A DOKTOR ŰR című ze­nés vígjátékot mutatta be va­sárnap a recski Bányász kul­túrotthon színjátszó csoportja. A darabot Recsken három íz­ben mutatják még be, azután vidéki vendégszereplésre indöl a színjátszó csoport. — GYÖNGYÖSIEK VIET­NAMÉRT. A GöngyölegeUátó Vállalat gyöngyösi üzemének 50 dolgozója vasárnap vietna­mi műszakot tartott. Munka­bérüket, mintegy kettőezer forintot, eljuttatják az akció (»szagos közponjához. — ROLF HOCHHUTH, a ki­nek XII. Plus pápáról írt da­rabja ma is műsoron van, új színművet írt Katonák címmel. A sznípadon Winston Churchill egy anglikán püspökkel vitat­kozik azon, erkölcsös dolog-e ellenséges területen polgári ob­jektumokat bombázni? — A RÁDIÓ MIKROFON­JA GYÖNGYÖSÖN. A Rádió munkatársai felvétett készí­tettek MÁV Kitérőgyártó Üzemi V általat szati­rikus együttesének legutóbbi műsoráról. „A nyomok a mű­velődési házba vezetnek” cí­Egerbem, este 19 orrakor: MARICA GRÖFNÖ CBérletssáinet) mű összeállítás néhány részle­te rövidesen országos nyilvá­nosságot kap. 15.53: Műsorismertetés. 15.55: Slavia Praha—MTK—Közép­európai Kupa labdarúgó-mér­kőzés közvetítése Prágából. A szünetben: Hírek. 17.50: Érett­ségizett szakmunkástanulók. 18.20: Zenei figyelő. A tv ze­nei újságja. 18.55: Sokszem­közt. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 19.50: A katona ap­ja. Magyarul beszélő szovjet film. 21.15: Zenés randevú. Könnyűzenei összeállítás. 21.40: Hockey 66. 20.05: Tv-híradó. 2. kiadás. ff ff. A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. - Főszerkesztő: PAFP JANOS. - Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz utca S. Telefons 12-57. 12-73. Postaflók: 23. - Kiadja: a Heves megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadő: TÓTH JÓZSEF. - Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy Zsilinszky utca 1. Telefon: 24-44. Postafiók 33 Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizetési dija egy hóra 12.— *7. Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnk. — Index: 25 062. - Heves megyei Nyomda Vállalat, — R-ódv Sándor arca 4. Igazgató: Marosán József A közelmúltban a csehszlo­vák testvérszervezet háromta­gú delegációja Miskolc után Egerben is eredményes tárgya­lásokat folytatott a Műszaki és Természettudományi Egyesü­letek Szövetségének megyei képviselőivel. A kelet-szlovákiai és az észak-magyarországi szerveze­tek vezetői megállapodtak ab­ban, hogy szakembereik a jö­vőben kölcsönösen részt vesz­nek a nagyobb jelentőségű an­kétokon, érdekesebb kiállítá­sokon. Szóba került az is, hogy a későbbiek folyamán tovább szélesítik kapcsolataikat: kö­zös tapasztalatcseréket szer­veznek, amelyek egy-egy szak­terület közvetlen bemutatásá­val alkalmat adnak majd a kassai, miskolci, egri szervezet tagjainak ismereteik fejleszté­sére. A tanáé* napirendjén Az egr kommunális Az Egri Járási Tanács Csi­kós Lajos építési és közleke­dési csoportvezető beszámolója alapján tárgyalta meg a járás kommunális ellátottságát. Meg­állapította, hogy a második ötéves terv alatt komoly mér­Hatormenti kapcsolatok Műszaki, természettudományi együttműködés Kassa, Miskolc és Eger között

Next

/
Oldalképek
Tartalom