Népújság, 1966. március (17. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-31 / 76. szám

XVn. évfolyam, 76. szám AZ MSZMP BEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA 1966. március 31., csütörtök VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLTETEK! JllllSf1 ÁRA: 50 FILLÉR. Folytatja munkáját az SZKP XXIII. kongresszusa A szerda délelőtti ülésen Alekszej Koszigin elnökölt Leonéid Brezsnyev beszámolója után megkezdődött a vita Az amerikaiak vesztesége: 16 nap alatt 1700 katona Johnson munkatársai egyelőre nem utaznak ... — 34600 újonc a májusi terv — Ali lesz, ha Ky megbukik?..« A dél-vietnami Quang Ngai tartományban szerdán folyta­tódott az amerikai tengerész- gyalogosok „Indiana” elneve­zésű katonai művelete és légi úton újabb megerősítéseket küldtek az amerikai csapatok­nak. Még az amerikaiak szó­vivője is kénytelen volt elis­merni, hogy a szabadságharco­sok körülfogták a helikopteren szállított utánpótlást és „mér­sékelt” veszteségeket okoztak az amerikaiaknak. A dél-vietnami felszabadító hadsereg rádiójának közlése szerint a kormányhadsereg 1. páncélos ezredének több tisztje és katonája március 23-án fel­Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Todor Zsivkov. a Bolgár Kommunista Párt főtitkára az elnökségben. (Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat)- A Kreml kongresszusi palo­tájában folytatja tanácskozá­sait az SZKP XXHL kong­resszusa. A szerda délelőtti ülésen Alekszej Koszigin mi- nisztereinök elnökölt. Megkezdődött a vita I^onyid Brezsnyev beszámolója fedett Elsőnek Jegoricsev, a moszk­vai városi pártbizottság első titkára szólalt feL A többi kö­zött határozottan megcáfolta azokat a nyugati találgatáso­kat amelyek szerint a Szov­jetunióban az úgynevezett sztá­linizmus rehabilitálására ke­rülne sor, hangsúlyozta, hogy a személyi kultusz túlka­pásaihoz, önkényéhez nem lesz soha visszatérés. Ugyanakkor rámutatott, hogy nem lehet kisebbíteni az elmúlt évek és évtizedek eredményeit sem, mert azok vitathatatla­nok. „Sok mindent jobban csinál­hattunk volna, öt évtized sok mindenre megtanított bennün­ket. Mindamellett az, amit tettünk, lelkesedéssel és büsz­keséggel tölt el bennünket” — jelentette ki, s idézte Maurice Thoreznak az SZKP XX. kong­resszusán elhangzott szavait: „A történelmi tanulság az, hogy ha a szocializmus útja köny- nyebbé válik, ezt a szovjet dol­gozók önfeláldozásának kö­szönhetjük majd.” Jegoricsev a moszkvai párt- szervezet nevében javasolta, hogy a, pártban állítsák vissza a főtitkári tisztséget, úgy. ahogyan Lenin idején volt. Jegoricsev végül megállapí­totta, hogy az SZKP októberi és márciusi plénumának ha­tározatai alapján az ország lé­nyeges gazdasági sikereket ért ei. Jótékonyan hatottak a mezőgazdaság fejlődésére az SZKP KB plénumái után foganatosított döntések Pjotr Seleszt, Ukrajna Kom­munista Pártja Központi Bi­zottságának titkára kiemelte, milyen jótékonyan hatottak a mezőgazdaság fejlődésére az SZKP Központi Bizottságának 1965 márciusi plénuma után fo­ganatosított intézkedések. Beszámolt Ukrajna gazdasá­gi eredményeiről. Pjotr Seleszt az ukrán kommunisták nevé­ben támogatta az SZKP Köz­ponti Bizottságának beszámo­lójában a kolhoz-szövetkezeti szervek létrehozásáról és a kolhozparasztoknál a munka garantált javadalmazására va­ló áttérésről elhangzott javas­latot. Támogatta azt a javas­latot, hogy az elnökséget a jövőben az SZKP Központi Bizottsága Politikai Bizottsá­gának nevezzék. A szónok he­lyeselte továbbá a központi bi­zottság főtitkára tisztség be­vezetésének javaslatát. Vaszilij Tolsztyikov, az SZKP Leningrádi Területi Bi­zottságának első titkára, fel- Zúialásában hangoztatta, hogy napjainkban „felmérhetet­lenül megnövekedik a szo­ciális folyamatok irányí­tásának szerepe”. A gazdasági élet központjában a vállalat, a vállalati kolek- tíva áll. Javasolta, hogy a termelési feladatok mellett valamennyi vállalat számára határozzák meg a kollektíva komplex szo­ciális fejlesztési tervét is. E tervben számba kell venni a dolgozók társadalmi és szemé­lyes érdekeit, a párt program­jelszavából kell kiindulni: „Mindent az ember nevében, mindent az ember számára.” Dinmuhamed Kunajev, Ka­zahsztán Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára beszélt Kazahsztán gaz­dasági eredményeiről és szóvá tette a mezőgazdaság irányítá­sában elkövetett hibákat. Fjodor Gorjacsev, a Novoszi- birszk-területi pártszervezet vezetője javasolta, hogy növel­jék a mezőgazdaság tudomá­nyos vezetéséhez szükséges szakemberek képzését. Véle­ménye szerint több mezőgaz­dasági szakközépiskolát kelle­ne létesíteni közvetlenül a kol­hozokban és a szovhozokban, ahol' megvan ehhez az anyagi és technikai bázis. Közölte, hogy Novoszibirszk- ben, hatvannégyezren járnak a főiskolákra, s ezen kívül még ötvenezren szakközépiskolák­ban tanulnak. Az új ötéves tervben gigászi méretű fővezetékek épülnek — Az aranykészletek távlati felmérése alapján arra számít­hatunk, hogy Üzbegisztánban a föld mé­lyében több arany rejlik, mint a Szovjetunió eddig átkutatott kerületeiben együttvéve — mondotta Sarab Rasidov, Üzbegisztán Kommunista Párt­jának első titkára. A számítás­ba vehető földgáz-készletek három billió köbméterre tehe­tők. A gázt már szállítják a ki- zilkumi sivatagból az Uraiba, a világ legnagyobb gázszállító fővezetékén. Az új ötéves terv­ben gigászi méretű fővezeté­kek épülnek, a többi közt Kö- zép-Ázsia és az oroszországi föderáció központja között. Ezen át a gázt Üzbegisztánból Moszkvába szállítják. Üzbegisztán mind az ország fő gyapotbázisa hét év alatt 23 és fél millió tonna gyapotot termelt. Saraf Rasidov emlékeztetett rá, hogy Üzbegisztán még né­hány évtizeddel ezelőtt „feudá­lis-patriarchális életet élt, majd elmondotta, hogy most ez a köztársaság a világ 71 országába expor­tálja termékeit, s tudomá­nyos — műszaki segítséget nyújt sok ázsiai, afrikai és latin-amerikai országnak. „Helyesnek tartjuk és teljes egészében jóváhagyjuk az SZKP Központi Bizottságának tevékenységét, amelynek célja a szocialista táborhoz tartozó országok közösségének és a [Folytatás * 2. oldalonj Közös közlemény az amerikai—indiai tárgyalásokról WASHINGTON (MTI): Befejeződtek a tárgyalások Indira Gandhi indiai minisz­terelnök és Johnson elnök kö­zött. A megbeszélések során Johnson elnök ígéretet tett az indiai miniszterelnöknek, hogy az Egyesült Államok messze­menően támogatni fogja In­diát az élelmiszerválság leküz­désében. Ez az ígéret alkotja az in­diai miniszterelnök kétnapos hivatalos látogatása végén ki­adott közös közlemény fő pontját is. Johnson elnök és Gandhi asszony egyetértőén arra a megállapításra jutott, hogy a január 10-én aláírt taskenti nyilatkozat nagy lépést jelen- j tett a béke felé. | Vietnammal kapcsolatban az i indiai miniszterelnök hangsú- j lyozta az erőfeszítéseket, ame- I lyeket országa annak érdeké- í ben tesz, hogy igazságosan és | békésen oldódjék meg ez a probléma. A látogatás befejeztekor j Indira Gandhi meghívta John­son elnököt, látogasson el In­diába. ! Bill Moyers, a Fehér Ház j szóvivője kijelentette, hogy az j indiai segélynyújtással kapcso- ! latban Johnson elnök még a | szerdai nap folyamán a kong- i resszus elé terjeszti különüze- í netét. ft VOR I külügyminisztériumának nyilatkozata j A Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminiszté­riumának szóvivője erélyes hangú nyilatkozatban bélye­gezte meg a dél-vietnami ame­rikai agresszorokkal együtt­működő nyugatnémet kor­mányt. A nyilatkozat abból az alkalomból hangzott el, hogy Schmidt-Horix volt SS-tiszt vezetésével nyugatnémet kor­mányküldöttség tartózkodik Saigonban, amely a dél-vietna­mi agresszióhoz nyújtandó nyugatnémet hozzájárulásról tanácskozik az amerikai és a sai- goni hatóságokkal. A nyilatko­zat megállapítja, hogy a kor­mány többmillió márkát fordí­tott a saigoni bábrezsim' hadse­regének felszerelésére, szakem­bereket és műszaki adatokat bocsátott az USA rendelke- : zésére mérgező vegyianvasok gvártásához, katonai és köz- ' igazgatási személyzetet irá- ' nvított Dél-Vietnamba, leg- I úíabban red ír zsoldosok kikül- I dését mérlegeli. lázadt és a helyi lakosság se­gítségével hatalmába kerített néhány páncélkocsit, támadást intézett saját ezredének egysé­gei ellen és elfoglalta az ezred főhadiszállását. A felkelők át­álltak a felszabadító erőkhöz. Bien Hoa tartományban a szabadságharcosok és a tarto­mány lakossága a március 23-ával befejeződött 16 nap alatt, a D-övezetben, nagysza­bású támadásokat intézett az amerikai agresszorok ellen, akik közül ezerhétszázat meg­semmisítettek, s több repülő­gépüket lelőtték. ★ A Reuter olyan értesülést közölt, hogy Bill Moyers és Robert Komer, Johnson elnök két közeli munkatársa, akinek Cyrus Vance hadügyminiszter­helyettessel együtt Saigonba kellett volna utaznia, utazását egyelőre elhalasztotta, feltehe­tően azért, mert attól tartot­tak, hogy a Dél-Viefcnamban egyre inkább megnyilvánuló Amerika-ellenes hangulat miatt problémákat okozhat a magas rangú amerikai hivata­los személyek látogatása. Ugyancsak a Reuter közli, hogy az Egyesült Államokban májusban 34 600 újoncot hív­nak be katonai mintegy tizenháromezenwl többet, mint áprilisban. Az Egyesült Allan«* erőfeszítéseket tesz annak ér­dekében, hogy megakadályoz­za a saigoni bábrendszer bu­kását. Mint a New York Times Saigonból jelenti, Cabot Lodge, az Egyesült Államok dél-viet­nami nagykövete, a Vatikán képviselőjének útján nyomást gyakorol az ország katolikus közösségének vezetőire. Igyek­szik rábírni őket, hogy „ne in­gassák meg Ky miniszterelnök helyzetét éppen akkor, amikor a buddhisták részéről amúgy is támadások érik”. A New York Herald Tribun« rámutat, hogy a dél-vietnami városokban kirobbant, erősen Amerika-ellenes tüntetések mélységesen aggasztják a wa­shingtoni kormányköröket. „Johnson elnök politikai ter­vezői — írja a lap — annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy a jelenlegi kor­mány megdöntése összezavar­ná a katonai terveket. Ky mi­niszterelnök bukása igen sú­lyos problémák elé állítaná a Johnson-kormányzatot’5 Johnson sajtóértekezlete Johnson amerikai elnök ked­den este váratlanul sajtóérte­kezletet tartott fiatal kormány- tisztviselők egy csoportja szá­mára. Az elnök egyebek között rá­mutatott, hogy gazdasági ta­nácsadói túlnyomó többségének véleménye szerint az inflációs nyomás megfékezésére irányu­ló eddigi erőfeszítések nem vol­tak elegendők. Hozzáfűzte: az amerikai kormány a helyzet or­voslására három lehetőséget vesz fontolóra: 1. Kormányel­lenőrzés bevezetése az árak és bérek felett; 2. Az állami ki­adások öt—tíz milliárd dollár­ral történő csökkentése; és 3. Az adók felemelése mintegy öt- milliárd dollárral. Johnson a sajtóértekezleten Vietnammal kapcsolatban kije­lentette még, hogy a Vietnam­ban állomásozó amerikai légi­erők tűzereje az Észak-Vietnam elleni bomba támadások „szüne­telésének” befejeződése óta megháromszorozódott. Az el­nök hozzáfűzte, hogy továbbra is érkeznek amerikai katonai erősítések Vietnamba, de ezek­ről az erősítésekről bővebbet nem volt hajlandó mondani. Tanácskoznak az energiaiparban dolgozó fiatalok Kétnapos országos tanácsko­zás kezdődött tegnap délelőtt a Mátravidéki Hőerőmű kultúr­termében, a villamosenergia­iparban dolgozó fiatalok rész­vételével. Zárai Géza, a hőerőmű igaz­gatója nyitotta meg a tanács­kozást, majd Gál Róbert, a KISZ központi bizottsága ifjú­munkás osztályának munkatár­sa tartott referátumot Az ener­giaiparban dolgozó KlSZ-szer- vezetek 1966. évi feladatairól, majd ismertette az 1965. évi országos iparági verseny ered­ményeit. Az országos verseny harma­dik helyét az ÉMáSZ KISZ- fiataljai nyerték el. Különösen kiemelkedő munkát végzett az egri Kandó Kálmán ifjúsági munkabrigád. A fiatalok ma folytatják ta­nácskozásaikat. Ä tanácskozásra későbbi lap­számunkban visszatérünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom