Népújság, 1966. március (17. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-01 / 50. szám

fZlAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJÉTEK! Kállai Gyula útban haza felé AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XVIL évfolyam, 50. szám ARA: 50 FILLÉR 1966. március 1., kedd Fokozódnak a bombázások vietnami híradás saigon mrtfs A légköri viszonyok megja- vulása folytán az amerikai lé­gierő fokozta bombázását a 17. szélességi foktól északra. Az amerikai katonai szóvivő sze­rint a légierő géped az elmúlt 24 órában 22 harci feladatot hajtottak végre. A bombázás szokás szerint összekötő utak, katonai épületek ellen irányult Vinh, Dong Hói és Thanh Hoa térségében. Az amerikai katonai szóvivő megerősítette hétfőn, hogy a „Freedom Fighter” nevű F— 5-ös vadászbombázók részt vesznek a VDK elleni bombá­zásokban, E gépekkel azért kí­sérleteznek, mert az eddig használt F—4c gépek „bonyo­lultabb szerkezetűek, kezelésük nagy szakértelmet kíván, és speciális radarfelszerelésük túl sokba kerül, éppen ezért en­nek a géptípusnak a VDK el­lem bevetését csökkentik, mi­vel Észak-Vietnam fölött min­dig számítani lehet a heves Bégelhárításra”. Az amerikai főparancsnok­ság bejelentette, hogy véget ért a „Szelindek” elnevezésű nagy­arányú hadművelet, amelyben február 21-e óta az amerikai 1. gyalogsági hadosztály 7000 embere vett részt. A dél-viet­nami felszabadító erők azzal a taktikával élve, amelyet álta­lában akkor követnek, amikor alaposan felkészült és nagy létszámú ellenfél akarja harcra kényszeríteni őket — kitértek a komoly ütközetek elől. Ezzel sikerült elérniök, hogy az amerikai parancsnok­ság belefáradt a hadművelet­be, amelynek méretei nem áll­tak silányban az elért eredmé­nyekkel. szöuze Pák Csöng Hl elnök szemé­lyes vezetésével tanácskozott hétfőn két órán át a dél-koreai minisztertanács. A tanácskozá­son úgy döntöttek, hogy Dél- Korea csapaterősítéseket küld a Dél-Vietnamban már beve­tett egységei támogatására. Áp­rilisban egy ezredet, júliusban pedig egy újabb hadosztályt vezényelnek Dél-Vietnamba. A kormány döntését jóváhagyás céljából szerdán terjesztik a parlament elé. SAIGON: Mint az AP hírügynökség je­lenti, hétfőn három századnyi amerikai tengerészgyalogság az észak-vietnami határtól délke­letre 88 kilométernyire, egy félszigeten, heves harcba ke­veredett a felszabadító erők­kel. Több mint hatórás harc után az összecsapás a sötétség beálltával is folytatódott. Az állások közelsége miatt az amerikaiak nem kaphattak lé­gi támogatást. A harcok kime­neteléről nem érkezett jelen­tés. Qlacmiz (L halm'boji A tartós napsütés, a plusz 16 fok benépesíti a határt. Tegnap megkezdték a kápolnai Alkot­mány Termelőszövetkezet 45 holdas táblájában is a mák ve­tését. Négy fogat készítette elő a talajt, hat fogat vetette a má­kot. Földbe került hat hold ko­mi borsó is, melynek munká­latait már erőgéppel végezték el. Képünkön Mádat János a termelőszövetkezet főmezőgaz dásza ellenőrzi a vetést. (KJm Béla felvétele) Dél-Vietnamban szaporodik a háború haszonélvezőinek ha­da, s annyira terjed a korrup­ció, hogy — mint a Reuter je­lenti — a miniszterelnök ren­deleté értelmében több üzér­kedőt nyilvánosan fognak agyonlőni. A feketepiac elbur­jánzásának megakadályozására külön gazdasági kémcsoportot állítottak fel, HANOI: Hanoiban a gyógyszerészeti intézetben mintegy kétezer egyetemi tanár* előadó és diák nagygyűlésen tiltakozott amiatt, hogy az amerikai im perialisták és bábjaik mérgező anyagokat használnak a Dél- Vietnamban folyó háborúban. Moszkvai TASZSZ-jelentés arról számol be, hogy a szov­jet Vöröskereszt elhatározta, térítés nélkül gyógyszereket, sebészeti műszereket s egyéb orvosi és egészségügyi felsze­reléseket küld a dél-vietnami hazafiaknak. (MTI) Kállai Gyula miniszterelnök | és a magyar kormányküldött- ! ség hétfőn reggel magyar idő j szerint fél négy óra után né- ! hány perccel befejezte indiai látogatását és az afrikai—ázsiai körút utolsó állomására, Cip­rus szigetére utazott. A ma­gyar—indiai kormányképvise­lők közös egyezményt írtak alá. Bombay Santa Grúz repülő­terén Maharashtra állam és a város vezetői, valamint a kon­zuli testület és a magyar ko­lónia tagjai búcsúztatták Kál­lai Gyulát. Ott volt Nagy Já­nos, hazánk új-delhi-i nagy követe is. Hétfőn délután Kállai Gyula miniszterelnök, felesége és a j magyar kormányküldöttség Választások Bulgáriában Bulgáriában február 27-én választották meg a felszabadu lás utáni ötödik nemzetgyűlés 416 képviselőjét, valamint a megyei, városi és községi népi tanácsok tagjait. A képen: Tó­dor Zsivkov miniszterelnök leadja szavazatát. (Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálati Biológiai kísérlet a világűrben MOSZKVA (TASZSZ): A szív és az egész 'vérkerin­gési rendszer kozmikus viszo­nyok közötti működésének ala­pos tanulmányozását szolgálja elsősorban az a biológiai kísér­let, amelyet a Kozmosz 110. szovjet műhold segítségével vé­geznek. A mesterséges holdat mint ismeretes, február 22-én bocsátották fel két kutyával a fedélzetén. A műholdon két kabin van. Az egyikben a fő kísérleti ál­lat, a Vetyerok nevű kutya, a másikban pedig a kontroli-kí­sérleti kutya, Ugoljók van el­helyezve. A kutyák a kabinok­ban különböző helyzetet foglal­hatnak el. A rögzítést különle­ges fűző ruha, a kísérletek lebo­nyolítását és a táplálást pedig megfelelő közlő műszerek és vezetékek biztosítják. A TASZSZ számára írt cikk szerzője, N. Sziszakjan akadé­mikus, valamint a társszerzők, Vlagyimir Praveckij szakember és Borisz Jegorov űrorvos sze­rint a kísérlet eredményesen folyik. Automata berendezés időről időre pépes anyagokból álló táplálékot „szivattyúz” közvet­len az állatok gyomrába. Az előre kikísérletezett étrend hús­ból, burgonyából,-lisztből és vi­taminokból, továbbá elegendő mennyiségű vízből áll. (MTI) Lezuhant a Gemini 9. két pilótája HOUSTON (MTI) Az amerikai űrhajózási hi­vatal közölte, hogy a Missouri állambeli St. Louisban gyakor­ló repülés közben lezuhant és életét vesztette a Gemini 9. két űrhajósa, név szerint Charles Basett és Elliott See. A Gemi­ni 9. űrhajót a tervek szerint a nyár elején lőttek volna fel. A két űrhajós T 38-as típusú lökhajtásos gyakorlógépe, amely sűrű esőben és ködben próbált leszállni a McDonnell repülőgyárhoz tartozó repülő­téren, beleütközött a gyár egyik háromemeletes épületé­be, két szárnya levált, majd rázuhant a felhalmozott épít­kezésre használt acélcsövekre és kigyulladt. tagjai, útban hazafelé, Makari- osz elnök meghívására Ciprus szigetére érkeztek, ahol meg­szakították útjukat és rövid baráti látogatást tettek. A re­pülőtéren Kállai Gyulát Szpi- rosz Kiprianu külügyminiszter és Kleridesz, a nemzetgyűlés elnöke, valamint a kormány tagjai köszöntötték. A himnu­szok elhangzása és a díszala­kulat megszemlélése után Kál­lai Gyula a repülőtéren össze- sereglett ciprusi és külföldi új­ságírók előtt rövid nyilatkoza­tot tett. Kijelentette: — örömmel fogadtuk el Ma- kariosz elnök meghívását. Cip­rus földjére lépve szeretném a küldöttség minden tagja nevé­ben kifejezni köszönetünket a meghívásért és a szívélyes fo­gadtatásért, szeretnénk átad«! kormányunk és népünk üdvöz­letét és jókívánságait a cipru­si köztársaság vezetőinek és népének. Remélem, rövid láto­gatásunk sikeres lesz, eredmé­nyesen járul hozzá országaink kapcsolatainak fejlesztéséhez — fejezte be Kállai Gyula. A küldöttség gépkocsioszlo­pa motoros rendőri díszkíséret­tel az elnöki palotába indult. Makariosz érsek, a köztársaság elnöke szívélyes, baráti beszél­getést folytatott Kállai Gyulá­val. A kora esti órákban meg­kezdődtek a magyar—ciprusi kormányközi megbeszélések. Este Makariosz elnök vacsorái» látta vendégül Kállai GytHáfc és a küldöttség tagjait. Magyar—indiai közös közlemény DELHI (MTI): Kállai Gyula, a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnöke, Indira Gan­dhi asszonynak, India minisz­terelnökének meghívására, 1966. február 20—28-a között hivatalos látogatást tett az In­diai Köztársaságban. Kállai Gyula miniszterelnök és a magyar küldöttség tagjai a barátság és a kölcsönös bi­zalom légkörében megbeszélé­seket folytattak Indira Gandhi miniszterelnökkel és az indiai kormány több miniszterével a két ország kapcsolatai fejlesz­tésének kérdéseiről, valamint időszerű nemzetközi problé­mákról. A Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnöke és In­dia miniszterelnöke megelége­déssel állapította meg, hogy a Magyar Népköztársaság és In­dia kapcsolatai eredményesen fejlődnek. Egyetértettek abban, hogy a két ország vezető sze­mélyiségeinek találkozása si­kerrel járul hozzá a köl­csönös megértésen alapuló ba­ráti kapcsolatok erősödéséhez. A látogatás során a két fél megvitatta a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesz­tésének kérdéseit. Mindkét mi­niszterelnök annak a nézeté­nek adott kifejezést, hogy a Magyar Népköztársaság és az Indiai Köztársaság együttmű­ködése jól szolgálja a két or­szág gazdaságfejlesztési céljai­nak sikeres megvalósítását. A két miniszterelnök kifejez­te hő óhaját, hogy a két or­szág közötti kapcsolatokat kü­lönböző területeken tovább fejlesszék. A' látogatás alkal­mával aláírt új, hosszú lejára­tú kereskedelmi megállapodás, légügyi és tudományos-műsza­ki együttműködési egyezmény értékesen járul hozzá ehhez a célhoz. A tárgyaló felek megelége­déssel állapították meg, hogy a magyar—indiai kulturális kapcsolatok az 1962. március 30-án aláírt kulturális egyez­mény keretében az éves kul­turális munkatervek alapján kedvezően fejlődnek. A két miniszterelnök véle­ményt cserélt a nemzetközi helyzetről és megállapította, hogy álláspontjuk a legfonto­sabb kérdésekben azonos vagy hasonló. Egyetértettek abban, hogy az államok közötti vi­szonyt az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök elveire kell alapozni. Megerősítették a bé­kés egymás mellett élésbe ve­tett hitüket, elítélték a fenye­getések és ultimátumok alkal­mazását, a belügyekbe történő beavakozást. Hangsúlyozták, hogy az államok között felme­rülő vitás kérdéseket — így a határvitákat is — erőszak al­kalmazása nélkül, békés tár­gyalások útján kell rendezni. A magyar miniszterelnök méltatta a taskenti nyilatkozat jelentőségét, valamint az indiai kormány és személy szerint a tragikus hirtelenséggel elhunyt Lai Bahadur Sasztri miniszter­elnöknek a nyilatkozat létre­hozásában , betöltött pozitív szerepét. A felek mélységes aggoda­lommal szóltak a nemzetközi helyzet súlyosbodásáról, egyet­értettek abban, hogy a béke erőinek együttes fellépésére van szükség ahhoz, hogy a nemzetközi életet a békés egy­más mellett élés szellemében normalizálják. Mindkét miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folytatni kell az erőfeszítéseket a haté­kony, nemzetközileg ellenőrzött általános és teljes leszerelés megvalósításáért. Üdvözlik a világ valamennyi államának részvételével összehívandó le­szerelési világértekezletről szó­ló ENSZ-határozatot. Támogat­ják az atommentes övezetek létrehozására irányuló javasla­tokat, sürgetik a nukleáris fegyverek elterjedésének meg­akadályozását célzó nemzetközi egyezmény megkötését. A két fél kifejezte mélysé­ges aggodalmát a Vietnamban kialakult súlyos helyzet és ama veszély miatt, hogy az nagyarányú nemzetközi kon­fliktussá fajulhat. Áttekintet­ték a békés rendezés érdeké­ben tett erőfeszítéseket és hangsúlyozták, hogy a vietnami problémát az 1954. évi genfi egyezménnyel összhangban heA megoldani. A nemzetközi helyzet átte­kintése során a két miniszter- elnök megtárgyalta az európai béke és biztonság kérdéseit is, hangsúlyozta a német kérdés békés rendezésének szükséges- ségt. Mindkét fél elítélte az impe­rializmust, a gyarmati rend­szert és a neokolonializmust. Megbélyegezték a dél-afrikai kormány apartheid politikáját és a rhodesiai fehér kisebbségi rezsim törvénytelen független­ségi nyilatkozatát, mivel veszé­lyeztetik a világbékét és biz­tonságot, s egyszersmind alap­vető emberi jogokat sértenek meg. Ismét teljes szolidaritá­sukról és támogatásukról biz­tosították az afrikai népeket éa kifejezték reményüket, hogy Anglia mielőbb megteszi a szükséges lépéseket avégett, hogy helyreállítsák Rhodesia népének a szabadságra, egyen­jogúságra és függetlenségre való elidegeníthetetlen jogát. A két miniszterelnök hang­súlyozta, hogy az ENSZ-reigen . fontos szerep hárul a nemzet­közi béke és biztonság fenntar­tásában, valamint az országok közötti együttműködés fejlesz­tésében. Egyetértettek továbbá annak szükségességében, hogy a nemzetközi kapcsolatokat az ENSZ alapokmányával össz­hangban, kell irányítani. Kállai Gyula miniszterelnök köszönetét fejezte ki Indira Gandhi miniszterelnöknek, In­dia kormányának és népének a meleg és szívélyes fogadta­tásért és meghívta Magyaror­szágra az indiai miniszterel­nököt. A meghívást az indiai miniszterelnök köszönettel el­fogadta. Nagygyűlés az indonéz fővárosban Hétfőn délelőtt a djakartai sportcsarnokban az Indonéz Nemzeti Párt ifjúsági szerveze­te nagygyűlést tartott és ezen felszólalt az ország számos ve­zetője, közöttük Sukarno el­nök. Éz a gyűlés igen jelentős esemény Indonézia belpolitiká­jában, jeladásnak tekinthető a haladó erők összefogására a jobboldali reakció egyre dühöd- tebb támadásai ellen. Subandrio miniszterelnök-he­lyettes és külügyminiszter igen heves szavakkal ítélte el az utóbbi hónapokban megnyilvá­nult ellenforradalmi terrort. Ez a terror arra számított, hogy a jó szándékú emberek elhall­gatnak, mert nem mernek be­szélni. Aki Sukarno elnököt él­tette, az könnyen börtönbe ke­rült és sajátos módon azok te­vékenykedhettek a legszaba­dabban, akik az elnök ellensé­gei voltak. Elérkezett az ideje annak, hogy a forradalmárok útját áll­ják a reakciónak, „ma hallom először, hogy engem is megél­jeneznek — jelentette ki moso­lyogva Subandrio — hiszen négy hónapon át egyebet sem hallottam, mint azt, hogy „akasztófára Subandrióvar’. Sulcamo beszédének leglénye­gesebb eleme az volt, hogy első ízben nevezte az elnök az el­múlt négy hónapot az ellenfor­radalom időszakának. Indoné­zia forradalma hullámzó — mondotta — és voltak olyan tö­rekvések, amelyek azt céloz­ták, hogy ezt a forradalmat jobbra tolják. ”Most elérkez­tünk a fordulóponthoz, az indo­néz nép többsége visszatéríti a forradalmat az eredeti alapok­ra. Valójában sohasem kétel­kedtem abban, hogy el fog ér­kezni ez a pillanat, bizonyos voltam benne, hogy a jobbrato- lódási időben sokan gúnyoltak engem azzal, hogy marxista va­gyok, és egy illegális folyóirat is marxistának nevezett engem nemrég. Nos, megmondom nyíl­tan: valóban marxista vagyok* — jelentette ki az elnök. Boldog vagyok, hogy forra­dalmunk most ismét visszatért régi vágányaira és ismét fel­lendülnek a forradalmi erők —> mondotta a továbbiakban az el­nök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom