Heves Megyei Népújság, 1964. november (15. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-24 / 275. szám

Rózsa az oroszlán füle mellett . Grandiózus! íme, gyakorlat ezret tehát a tulajdonos vágott igazgatóságnak joga van ah- is alátámasztja már a fényes zsebre, minden kifizetett egy hoz, hogy a „tartalékos” mun- elméletet: a kapitalizmus rend- dollár után több mint két dől- kást ott alkalmazza ahol akar- szere örök érvényű! Ilyen, s lárt. Ezt tudva, nem tűnhet hát ja, de — csak egy évig. Egy ehhez hasonló lelkes felkiáltás hihetetlennek, hogy a tulaj a év után udvariasan az utcára nem ritka ma az amerikai saj- „terv” bevezetését követő hat tessékelik. tóban. A lelkesedés oka: a hónap során 4 millió dollár Mégis akad nem egy közgaz- munkasok nincsenek többe ki- tiszta nyereséget könyvelhe- dász, aki a munkanélküliség zarya a megtermeit értékekből tett. okát magának a munkanélküli való reszesedes lehetosegeból, a a feldolgozó iparban 10 év tömegeknek nyakába varrja munkások is részesülnek a pro- al(M lényegében egyetlen üj merthogy „semmit sem tesznek fitból. Hogyan? Henry Kaiser, a alumínium- és acélmágnás ne­munkahelyet sem teremtettek azért, hogy megfelelő kereset­. . ,r , rr ,, . hez” jussanak. Épp a már idé dúsgazdag ~ írja a New York Herald Trt- zett Wall Street Journal írja bűne. — A közlekedésben és a képmutatóan a munkanélkü­véhez fűződik a „nagyszerű” s^fsban 1929 óta nincs új terv kidolgozása. Tervének lé- , ,.. n^mh0®y Uj rekvés, energia és érdeklődés, nyege — amelyet a Kalifornia unk letesulnenek 0138 hogy munkát szerezzenek”. állambeli Fontaimban levő lparagakban is- 06 még a ^ Arthur Burns, közgazdász pro­gyárában be is vezettek - a bízató? l^gorúbb Működi.: SS ^ ' anyaggal, munkaművelettel, télén bérkiegészítéssel, s ők idővel, stb. A munkások köte- cserébe hozzájárultak ahhoz, lesek megtenni mindent azért, hogy a bányatulajdonosok aka- hogy az acél tonnánkénti ön- dátytaianul automatizálhassa- , „r , ,, nak. S az eredmeny: tizennégy költségé ménnél alacsonyabb alatt 400 000 bányász vált legyen; e követelmények telje- munkanélkülivé. sítése fejében minden hónap Milyen sors elébe nézhetnek végén prémium-utalványokat a I5aiser Steel Corporation , , , , , , , , munkásai, hiszen ok is bele­kapnak, s az utalványokat be- egyezésüket adtók az auto_ váltják pénzre. A Kaiser-terv matizáláshoz. A biztosítékok, „értékét” emeli az a szerződés, amelyeket az elbocsátások el­amelyet a szakszervezet és a len- munkahelyük megtartású- fűszeresen illatozó vállalat ieazcatósáea írt alá ra kaptak, nem sokat érnék. Ha sorenyet fűszeresen illatozó vallalat igazgatósága irt ala üi gépet állítanak be, a mun- rózsaerdővel. mennyire felesleges is lenne felszámolni az Egyesült Álla­mokban a munkanélküliséget. Azon egyszerű oknál fogva nem kívánatos a munkanélkü­liség megszüntetése szerinte, mert így nem lenne a munka­erő „valóban szabad”, s a vál­lalkozók nem választhatnának „valóban szabadon” a munká­sok közül. íme, tehát: az oroszlán el- horkantotta magát, kivicsorí­totta fogát. Hiába ékesítette négyéves időtartamra. Ez biz- kás tosítékot nyújt egyrészt a mun­kásoknak az elbocsátások el­len, munkahelyük megtartásá­ra, másrészt szabad kezet en­ged a vállalat tulajdonosainak a termelés automatizálására. Négy évig a sztrájk miatt sem kell a gyártulajdonos fejének fájnia, mert a szakszervezet a ■prémium-utalványokért a sztrájkról is lemondott. A kapitalizmus „új termelési korszaka” a kiberneti­kus korszak a munkások ki­zsákmányolására már nem al­kalmazhatja az eddig kipróbált módszereket A prémium-utal­ványok, „a munkások részesí­tése a profitból” a munkater­melékenység növelésén keresz­tül — ez csak tetszetős, félre­vezető, s megtévesztő „moder­nizált” változata a régi kapita­lista módszereknek. A „válto­zás” csupán annyi: az oroszlán rózsákat tűzött a füle mellé, hogy könnyebben léptre csalja áldozatait. A Wall Street Journal című lap írja, ez év januárjában a Kaiser-gyár munkásainak fe­jenként 35 dollárt fizettek ki. Ha a fontanai üzem összes dol­gozójára számítjuk — ez 4700 ember — a prémiumot, akkor ez csak 164 500 dollárt jelent. Ennyi lett volna a januári megtakarítás? Dehogyis! 529 426 dollár. Több mint 364 „tartalékba” kerül. Az (pataky) Ä példáért nem kell messzire menni A hír túlságosan hétköznapi- szövetkezet vezetői pontokba ra elérje a 100 kilós súlyt. Eb- nak hangzik^ az egerbaktai Do- foglalják sikereik titkát: min- ben az esetben ötven hízóként bó Termelőszövetkezetben a denefcelőtt hangsúlyozzák a egy kész hízót kapnak pré- hizlalásra beállított sertések kitűnő fajtát és azt a tényt, miumként a gondozók. így for- 6,5—7. hónap alatt érik el a hogy náluk a szaporulat min- dúlt elő, hogy Kőszegi József 100 kilós súlyt. dig nagyobb a hízóba fogott jószággondozó a múlt évben 22 Ez a tény akkor kelt figyel- állatok számánál, így bő lehe- ezer forintot, prémiumként pe- met, ha meggondoljuk, hogy tőség van a válogatásra. Ez dig két hízott disznót és tíz e teljesítmény sokkal jobb a azt jelenti, hogy hízóba a leg- malacot kapott. Összes kerese- r.jegyei és az országos átlagnál, szebb példányok kerülnek. te meghaladta a harmincezret, sőt merész összehasonlítással A másik érdekesség, hogy A szövetkezet ez évben 195 megközelíti a világszínvonalat ebben a szövetkezetben nem sertést hizlalt és szerződéses is. választják el a malacokat ad- kötelezettségüknek már eleget dig, amíg el nem érik a 20— tettek. 25 kilós súlyt. Itt kell megem- ... , , jítení, hogy a kocák a szopta- Követni kell a példát tásd idő alatt fölözött tejet kapnak (naponta és darabon- Akik ismerik az egerbaktai ként 3—4 litert), választás szövetkezetei, tudják, hogy ez , .... . , után viszont már a malacok a gazdaság most emelkedik ki kát járjUií. Az anyakocák su- kapjak meg a tejet. így érik a gyenge szövetkezetek közül, :ya kp^tt mozog. ek hogy a kocák jó kondíciója tehát számtalan gonddal küzd. 1963-ban kétszer i fiazta^ás rní»,cJTrmrnr) o rninlarvrik- is A 7. is Hí 7f*r\ VOS ho2v a me£vé~ Hogyan, milyen módszerekkel? A szövetkezet elnökével és mezőgazdászával a sertésóla­.. . . . , megmarad és a malacok is Az is bizonyos, hogy a megye­meiiett kocánként 20 vart a gy0rsan fejlődnék. Hizlaláshoz ben sok szövetkezet van, ame- malacatlag. A kocák súlya- sertéstápot etetnek és 3,8—3,9 lyik jobb. vagy vai Kapcsolatosan az ein ok legalábbis , , , , , , , , kiló táp-abrakból állítanak elő ilyen jó feltételekkel rendel­eidekességkent említi, hogy a egy húst. (A járási átlag kezük és mégis kilenc, tíz, ti- mult evben a gazdasag egyik 4 6 mó) Az egerbaktaiak kánját Kiselejteztek, amelyet módszerként említik a kocák Katona József egri gazda vá­sárolt meg, már 300 kilós súlyban. Ez a sertés ugyan­ennél a gazdánál hízóban van és súlya jelenleg meghaladja a hat mázsát. A „hogyanra” visszatérve a rendszeres járatását is, de a legelső helyen a lelkiismeretes gondozás, etetés áll. Négy hízó és húsz malac volt a prémium Toulouse-Lautrec (1864-1901) Czáz esztendeje, 1864. no- ^ vember 24-én született tés, a kiméricskélt, beállított befogadják, jelenetek helyett a pillanatnyi Ezt a világot választja művé­a festő. Alakja körül a legtöbb benyomások — az impressziók szete témájául, látva és meg- romantiilka lebegett, de képei a — rögzítését, a derűs; eleven láttatva — ennek a világnak a legpőrébb valóságukban mutat- színeket alkalmazzák. Közülük lényegét is. Képein nyoma sincs ták meg egy romantikusnak is elsősorban Degas áll közel a a romantikának. Táncosnői fá- vélt világ igazi sivárságát. fiatal növendékhez, de csak ad- radt, elhasznált emberek, pol- Franeia íőúmaik, Toulouse dig, amíg eredményeit félhasz- gáralalkjai élveteg, visszataszító grófjának született. Apja kü- nálva, — hamarosan az imp- roncsok, akiknek egymáshoz löncségeiről híres francia fő- ressizionistákon is túllépve, — való kapcsolatuk sem a román- rend, aki Nagy Károly frank kialakítja egyéni művészetét tikán, hanem a nagyon is jó­királyig vezeti vissza családié- Legjobban a párizsi Mont- zan, undorító üzletiességen ala- ját, s aki a különcök felelőt- martre mulatói, színházad és PÜL Határozott vonalakkal, fenségével fordul el fiától, ami- nyilvános házai vonzzák. A ha- éles színiekkel megfestett gaz­kor annak gyenge lábcsontjai nyatló századvég ideje ez. A dog lélektani ábrázoláséi képei többször eltörnek. Igaz, a fia- művészek már megcsömörlöt- láttán érezzük, hogy a Moulin tál grófból nem lehetett jó lo- tek a kapitalista társadalomtól, de la Galette mulatóban.^ egye- vas, mint apjából: a törés so- menekülnek. Rimbaud, a köl- dűl ő tudja: a tánc halál tánc, ha nem forrt össze, a láb fej- tő, Afrikába utazik, hogy örök- az Ital menekülés, s a színes lődése megállt, s később, a fel- re elvesszen Európa számára, lepkeélet nagy tragédiákat ta- nőtt testet is ezek a gyereklá- Gauguin, a festő, a Csendes- kar. bak hordták. A torz, törpe em- óceán elhagyott szigetére, q Az életen nem tudott változ- bér egyéniségét, életét ez a baj bennszülöttek primitív társa- tatai — a saját életén sem. dalmába. Henri de Toulouse- Nem ds akart Felőrlődött ő is. kiderült Lautrec is emigrál, a könnyű- Korai, 37 éves korában bekö- Először különböző akadémikus vérű kolkottok, (kitartott tánco- vetkezett haláláig azonban vé- mestereknél tanuk de jobban sok és absztintivák világába. EL gig alkotott: becsületesen és vonzzák az új művészet képvi- határozásában nyomorék volta kérlelhetetlen őszinteséggel, selői, az impresszionisták; ők is közrejátszik: itt, a sérült lel- Életműve maradandó tudósítás a fáradt, műtermi képeikkel kű és erkölcsű emberek között egy hanyatló korról szemben a szabadban való fes- az 5 sérül fcsóge fel sem tűnik,- (R. Gy.) örökre megszabta. Tehetsége hamar zenegy hónap kell, amíg hízó lesz a malacból. Az egerbek- tai szövetkezet vezetői őszin­tén elmondták módszereiket, azokat az eljárásokat, ame­lyeknek segítségével sok más bajuk, gondjuk közepette ily szép eredményeket érnék el a sertésnevelés, a sertés hizlalás , . , . terén. A kipróbált és ellenőr» Koszegt József szinte egesz ^ módszeréket tehát érde- életeben jószágokkal foglalko- átvenni zott. Azt lehetne mondani, a „ , , , _ éjét-nappallát közöttük tölti. Az Semmiképpen sem kepzel- istállók tiszták, a malacokat és bető el, hogy ami sakerul anyákat minden airrajáró meg- Egerbaktán, ugyanaz hasonló csodálja. Igaz, a jósaágnteve- vágy akár ipóg jobb feltételek léshez nemcsak száktudás, de között ne sikerüljön még öt­szív is kell. Abban is igaza ven, vagy akár száz helyen is van, hogy alki nem szereti az a megyében. Nálunk mind­állatokat, nem érhet el kima- össze a hevesi járásban akad gasló eredményeket még akkor itt-ott olyan szövetkezet, ahol sem, ha megkétszerezi az ab- megközelítik, vagy elérik ezt rákot. A jó munkára, a precíz az eredményt. Hasznos és jó bánásmódra azionban Egerbak- lenne, ha folytatódnának a tán a prémium is ösztönöz, megkezdett tapasztalatcserék Kőszegi József másodmagáva! és a gyengébb eredményeket hizlalja a sertéseket. Ha éven* felmutató szövetkezetek veze- te kocánként megvan a 14 vá- tői, hizlalással foglalkozó lasztási malac, akkor a gondo- szakemberei ellátogatnának zók minden koca után 1—1 Egerbaktára és saját szemük­malaeot kapnak. így kapott a múlt évben a két állatgondozó 10—10 malacot. A sertéshizlalást szintén pre­mizálják, méghozzá természet­ben. A feltétel, hogy a hizlalás alatt álló falka 7 hónapos kor­kel győződnének meg arról, mire képes egy gazdaság, ha kéilő szaktudással, gonddal és lelkiismerettel nevelik, hizlal­ják az állatokat. Szalay István Ötszázezer gyümölcsfacsemetét szállítanak a háztáji gazdaságok részére a főid művesszövetkezetek Az utóbbi években az álla­mi gazdaságok faiskolái a 7ŐÚJ Z m / újon iái an Gyöngyös, 1964. november 19., csütörtök. Látszólag olyan munkáshétköznap, mint a töb­bi. Es mégsem az. Az utcákon nincsenek zászlók, nem hang­zik el ünnepi nagygyűlésen vá- szinte mosolyog a mézsárga erő, csupa egiészség. ő nem em. lasztékos mondatokba préselt, őszi napfényben. Innen a kert- lélkszák semmire. Kétéves volt hiányt komoly hangú megemlékezés, bői még az ösvényeket is jól akkor, anyjával a kert végi az emberek ma is úgy dolgoz- látjuk. Előttünk a XII-es akna bunkerban húzódtak meg, ott nak, mint máskor, mégis iin- modern épülete, mintha csak kapott fejsérülést A helye még nép van. A botladozó emléke- karnyújtásnyira volna. Kicsit most is megvan. Eddig soha zet húsz év múltjába visz ben- jobbra a puposodó, szőlős nem érezte a sérülés hatását nünket vissza, Annak a húsz dombhátak lankáira kaptat fel mostanában kezd fájni, évvel ezelőtti november 19- a szürke aszfaltút Karácsond Semmiben nem szenvedtek Iái bem emlékül. Ma is őrzöm a harctépte táskát November 18-án a visszavo­nuló magyar és német alakula­tok felgyújtották a város szérű, jét, ami nem messze volt Be­„ . ,. , .. . rényiék házától. Éjjel riasztó Csak az az értelmetlen ha- j^tványt nyújtott a lobogó lángtenger. Másnap reggel top. pant be az első szovjet katona a házba. Van-e német azt kér­dezte. Utána mindjárt azt mondta, nem kell félni, a né- A németek ágyúkkal lőtték a metek már nem jönnek vissza. Szovjet sír a fa alatt Néhány házzal arrébb laknak ének az eseményeit idézzük, felé. Onnan jöttek a szovjet Gulyásék. Hosszú kerti út ve­amikor a városba először hoz- csapatok. Még jobbra a kité- zet a kis házig. Bokrok nyúl- Mátrából a varost Lovas és ták be büszkén lobogtatva a rőgyár magas kéménye, a nak utániam, a ház sarkánál a fiyaíögos szovjet katonák gyű­vörös zászlót a vörös csillagos csarnokok üvegablakai szik- kutya csak annyira mordul fel, lekeztek a vasútvonal mentén, fr0 , ZT* katonák; ráznak a napfényben. Az épü- amennyi elegendő ébersége bd- otJt> 31101 a barácsomdi úton a ,,T7. Húsz éve már, Milyen rövid let tetején vörös csillag ragyog, zonyítására. Lábára hajtva fe- sorompo van. A Kassai utca 40. a nemere«, noi az, nogj idő. És mégis milyen nagy A kutató tekintet _ továbbsdk- jét szunyókál tovább, utat tettünk meg azóta! Iák a város irányába. Enyhe jtt is fiatal asszony jön elém, hajlat mögül nyújtózkodnak arcán látszik a csodálkozás: De még egy hétig tartott a lö­völdözés. A Mátra védelmet adott a nómetefaneík. Hol az a vissza sorompó van. A Kassai utca 40. a ““‘"w, hogy telje­számú házban Berényi Gyuláék ,j1^serprrLisítatték őket. Re. figyelték szorongva az esemé- Palata^adast is átélték, a nyékét. Hol a bunkerba mene- szomszéd ház kapott találatot.- - — — ——'a —•— — ———————* ——^ —T y * — —— fill I .I io i '1—/• Uö—- a• — " — — ■ * — ——— * ■ , • , » a . Béke pihen a fajon az ezüst felhőpamacsok felé a „nt (keres itt a város legszélén külwk’ ^ a lakásban tartóz- vo^ek déli városrész modem', vidám Itt, a szerény Ids házacskák színű épületei. Az óváros gyümölcsfás kertjei között búk- egyetlen fal- és tetőtöraeg. A kant fel az első katona, az el- távolság nyomja így össze, ső szovjet harcos. Karácsond A friss-zöld gyeppel felvert az idegen? Később kiderül, ó négybónapos volt aikkor, ami­kor a város felszabadult Anyját szólítja. Alig emlékszem már va­kodtak, attól függően, milyen vissza a horogkeresztes repülő­heves volt a hairc. két Egy fiatal szovjet katona ^ húsz évvel ezelőtti eserné- összieesett aiz úton. Berényiék emlékei szinte egymást liáza volt a legközelebb, oda vonzzák: Berényi Gyula bácsi felől jöttek. Lovasok és gyalo- útszéleken iä^a^ lamire) mert nagy ^ ak- vitték be. Már nem élt A fa szakadatlanul somija őket. gosok. nak. Éles kiáltásuk madár- jj_i+ me„ -_ UTajm jj0_ alá temették eL Ügy volt ©1- ^S0k akkor simul la az arca, Antal Fereno bácsi most is füttyként ivei fel. Két pót- ven^bor 18.ájn Erősen lőtték. vMlk majd onnan. Nemrég, arnakor az első „csendes” nap a kertben dolgozik. Be- tömnyi fiúcska faradt, öreg lo- . csatomaásás közben bukkantak könnyebbséget, megnyugvást szúrja az ásóját a puha föld- vat vezet a kúthoz. Egyikük a ^ aSCSé rá újból a holttestére. Húsz eleveníti fél gon do­bé, megtörli cipőjét az út ka- vedret emeli vallmagassagba évig pihent a fa lombja alatt vicsán, aztán megáll az eresz hogy ne A fa alÍtt temettük él este alatt. ut túlsó oiaaiani fiatal asszony — Ott voltunk a Sárhegyen tesz-vesz a virágja vesztett elő- fájdal ®t borit ^áraT •— nyújtja, ©lőre 0. közét. kortbetn'. Birsalma fűszeres il* *-***, oz«um rüttuauw gy©Lt©K 0 iurse Hiozfíási Egy kis semmi kunyhóban hu- lata száJl fríénk a Iakola közszeretetnek örvendő bácsi szavait. Ezeíknek a kisi­zódtunk meg. A harcok elöl véből előbukkant A menekültünk oda. Onnan lőtt vallat hátán, a német két ágyúval. De nem Csak állun-------------.; «ja- , ^ , rT • - la « sokái g. Elzavarták a szovjetek, kis ház fejünkre könyöklő te- férjével es ot gyerekével. Ho- ingyen mibe beletennie a fe- ie- háború 0 — :---- múlva tője árnyékában és hallgatunk, vá mentek volna, miinek? A -------------------------- -■> ' — ■ ... -. idegzete tragikus halál, az eltévedt lő __ ______________ — Őrzök ©gy kis táskát is — beszéltem vele, az isko­Ar égienúékmáx.lecsillapult említi meg Berényi Gyula _bá­esi. az V-ös számú Általános gyeitek a fürge mozgású tanító enyhe fu- ban húzták meg magúkat. A környék házaiból mindenki el­tanító bácsija. — Az egyik gyerekeknek már csak alig Csák állunk az eresz alatt, a ment, csak ő maradt a halott szovjet katonának adtam, hogy ^ ebte^^zóte ptes^^lTl^ Mi csak néhány nap jöttünk be a házunkba. Vala- A mai táj nyugodt hémeműjét. Alig ment el, né­hány perc múlva rohant visz­Ők, a kék nyakkerudős kis­lOLLUri'K Uü ct UttéUllivua. v jrx ma* aj -------- ------- “ 7—’ ------- —_ iKXiijr pen, a*i.uJLv<* ívudlii. \ , , ... , , mi szalonna- meg kenyér-rak- mögül kiérezzük a húsz évvel vedefc céltalan áldozata telje- sza. Nézzem a táskát, magya- .b r»c«iriái+£jir itt mi ez«15t±i hör sáséit ®©n Tncgbéní tóttá. rá 7.7^ í mnwHnin+wkXrai tanúi as, jatöK, orom. tárt csináltak itt. Mire mi ezelőtti harcok hörgéseit, visszajöttünk, már üres volt a Hiába, emlékezni kell. házunk. Onnan a hegyről fi- . gyeltünk mindenfelé, ul©dO ©ml©k©k Onnan a hegyről. Az öreg sen megbénította. rázza izgatott mozdulatokkal. Ahogy mondja, idős bácsi- Jókora lyukat láttam a táska „ .... ___ ___. , . ká k, öreg szovjet katonák szál- fedelén. Repesz szakította ki, f lásoltak be a környező házak- A táskát a feje elé húzta a És csak azt tudják, mindezért tartoz­ba. Lovaikat, kocsijaikat ápol- szovjet katona, így mentette Sárhegy most rőt színű _ karé- Klátyikéknál csak a fiatal- gatták, hozzájuk nagyon meg- meg az életét ez a kis eermmi­jaival békésen sütkérezik, asszonyt találom otthon. Csupa értőefc voltak. , ség. Hálálkodva hagyta ott ne­náknafc is köszönettel nak. Húsz éve már. G, Molnár Ferenc nagyméretű üzemi telepítése!! miatt egyáltalán, vagy csak kis méretekben tudták ellátni a háztáji gazdaságokat és a házi kerteket gyümölcsíacse- metékkel. Szakemberek véle­ménye szerint megyénk terü­leten az elmúlt években pedig közel félmillió gyümölcsfával csökkent — kivágás, elörege­dés miatt — a házi kertek és szórványgyümölcsösök állo­mánya. A MÉSZÖV gondoskodott arról, hogy a háztáji terme­lők nagy mennyiségben, jó minőségű és többféle gyü­mölcsfacsemetéhez jussanak. Minden községben megszer­vezték a földművesszövetke­zeti lerakatokat, ahol cseresz­nye, meggy, körte, őszibarack, dió, alma és egyéb gyümölcs­félék közül biztosítanak vá­lasztékot. Különösen a csont­héjasok pótlására, cseresznye és meggy gyümölcsfákkal lát­ják el a községeket, mivel ezek száma csökkent jelentő­sen. A csányi, alsótekeresi álla­mi gazdaságok faiskoláiból, a Debreceni Kertészeti Vállalat­tól már megkezdték a gyü­mölcsfák leszállítását. A fü­zesabonyi vasútállomásról MÉK-gépkocsifcfcal juttatják el a földművesszövetkezetek­hez, ahol már a legutóbbi na­pokban az értékesítés is meg­kezdődött. A közeli napokban leszállításra kerül tízezer cse­resznye és meggy, tizenötezer körte és több ezer alma, őszi barack, dió, birs gyümölcsfa­csemete. XiPUJSiG 3 1964. november 24., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom