Heves Megyei Népújság, 1964. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-02 / 153. szám

rek.1 Események.. Hirek... Események... Hírek.. Események.. Hírek.. Események.. Hírek.. Események.. Hírek.. Esemény VfDUfíii^ 30—40 százalékos kárt okozott a kedd esti jég az egri Nagy József és Dobó Tsz szőlőiben A Medúrd már hovatovább mindennapos vendég a megye- székhelyen', s hol langyos nyá­ri zápor, hol szemerkélő eső, hol pedig jéggel párosult ziva­tar formájában' jelentkezik. Kedd este hat és hét óra kö­zött viharfelhők tornyosultak a város felett, de annak csak néhány részét áztatta, 18 mil­liméteres csapadékkal, sőt a környező dombokon, a Galago­nyáson, az Almagyar-dűlőn, a Tóth-hegyesn, a belső és kül­ső Síkhegyen, a Mészhegyen sűrű jéggel társult. A jég ala­csony félhőrétegből hullott,' így sávos alakban verte a vá­ros és a hatál- egy részét, a sző­lőkben mintegy 30-40 százalé­kos kárt okozva. A Nagy József Termelőszö­vetkezet szenvedte ezúttal a nagyobb kárt, az előzetes becs­lések szerint mintegy kétszáz holdon kisebb-nagyobb mér­tékben sértette meg a szőlőbo- gyökat a mogyoró nagyságú jég. A Dobó Termelőszövetke­zetben 80 holdról jelentettek jégkárt, amely 35-40 százalék­ban tette tönkre a szőlőfürtö­ket. A Szőlészeti Kutatóintézet egri telepét ugyancsak érintet­te a jég és a sízőlőkben az első vizsgálat alapján, a kártétel eléri a negyven százalékot. A jégdarabok nyomai feltűnően láthatók a bogyókon'. Az első kárbecslések tegnap még nem fejeződtek be, mére­tűikről ma tesznek jelentést a kárt szenvedett termelőszövet­kezetek az Állami Biztosító Heves megyei Igazgatóságá­nak, Négy évvel ezelőtt üdülő­hellyé nyilvánították Szilvás­váradot Négy éve folyik az ádáz küzdelem azért, hogy ezt a .rangot” él is érje a község. Ennek első és legfontosabb lé­pése az volt, hogy kisvendég­lőt cukrászdát szerettek volna építeni. Az első időben, több mint két évig, úgy festett a do­log, mintha szánt szándékkal akadályoznák a vendéglátó egység létrehozását a különbö­ző szervek. Ha nem is fordult meg telje­sen a szél, mindenesetre két éve már annak, hogy minden jószándékot a vitorlába fog­tál?, s a megyei és községi ta­nács, a vendéglátó és építési vállalatok, s még egynéhány szerv összeadta minden tudá­sát, és ennék eredményeként tegnap megnyílt a 100 fős kis­vendéglő, a 100 fős presszó és az ugyancsak 100 fős kerthe­lyiség, közéi 1 millió forint ér­tékben. Ez utóbbi nem lett ugyan készen a megnyitás nap­jára, de erről ‘ valóban, senki nem tehet —' berendezése meg­érkezett, a munkások minden nap dolgoztak volna, de — három hete állandóan esik az eső, a földet nem lehet planí- rozni. A két zárt helyiségben tegnap megindult az élet. Dél­után egy órákor Bóta László, az Egri Vendéglátóipari Válla­lat igazgatója, a megye veze­tőinek, a Vendéglátó Főigazga­tóság és a társ vállalatok ve­zetőinek jelenlétében adta át az üzletet a községnek, s a megjelentek nevében kívánt jó munkát azoknak, akik elsőként kezdték meg a munkát a ven­dégek ellátása, a község hírne­vének öregbítése terén. Az első napom máris sokan vették igénybe a modem. ízlé­ses kivitelű étterem és presz- szó szolgáltatásait, s örömmel vették tudomásul, hogy az ét­lapon különleges ínyenc fala­tok is szerepelnék. Most még nem, hiszen nem lehet min­A mozik műsora EGRI VÖRÖS CSILI.AG: Majdnem baleset EGRI KERTMOZI: Gól büntetésből GYÖNGYÖSI PUSKIN: Nyáron egyszerű All az új Visonta, mire a régit lebontják Halmai és Ugra között építik fel a külszíni lignitbánya miatt áttelepülő falut A boráról híres Visonta köz­ség pontosan a középpontjában van annak a Mátra alji terü­letnek, amelyen az idén hoz­záfognak a magyar bányászat egyik legnagyobb vállalkozá­sához, a Visonta I. elnevezésű hatalmas külszíni lignitbánya megnyitásához. A község ter­mészetesen nem maradhat az öt kilométer hosszúra, két és fél kilométer szélesre terve­zett hatalmas „gödörben”, ahonnan nálunk még sohasem látott többszáz tormás gépóri­ások távolítják majd él a fel­ső földréteget, vájják' az alatta 15—45 méter mélyen rejtőző lignitet. Visonta községet te­hát — amint azt már koráb­ban elhatározták — tüzes bor­termő szőlőskertjeinek egy ré­szével együtt át kell telepíte­ni. Most, hogy nemrég jóvá­hagyták a bánya, valamint a mellé épülő Gyöngyösi Hőerő­mű beruházási program ját, fel­ső szervek intézkedtek az át­telepítés lebonyolításáról is és előirányozták az átköltöztetés, a Jakosság legteljesebb kárta­lanításának költségeit. A falu áttelepítésére, a me­zőgazdasági és vízügyi kár­talanításra 299 millió forin­tot fordítanak majd. 1964. július 2., csütörtök. A nap kelte 3,51 órakor, nyugta 19,45 órakor. A hold kelte 23,54 órakor, nyugta 11,16 órakor. Névnap: OTTOKÁR. 1844 tavaszán Bartay Endre, a Nemzeti Színház lel­kes és a szép gondolatok iránt fogékony igazgatója húsz arany pályadíjat tűzött ki Kölcsey Ferenc Hymnus-ának megzenésítésére, Erkel Ferenc — az országnak akkor már neves zeneszerzője — nem pályázott, de Bartay, egy nap­pal a határidő lejárta előtt rávette a részvételre. Ma 120 éve, 1844. július 2-án volt a döntés napja. A nevezetes estén a Nemzeti Színházban nem választott, vagy kine­vezett pályabírók döntöttek, hanem maga a közönség. Szemtanúk leírása szerint az elsőként lejátszott műveket a hallgatóság figyelemmel, de szenvtelenül fogadta, nem melegedett fel. Mikor Erkel pályaművének ünnepélyes ha­rangszó dallammal kezdődő ütemei felhangzottak, a légkör felforrósodott, az áhitatos csendben hallgató közönség könnyezni kezdett. Az utolsó akkordok elhangzása után pillanatnyi csend, majd taps és éljenző üdvrivalgás. A közönség ítélt. Megszületett a magyar nemzeti Himnusz. Várható időjárás csütörtök estig: , \ \ 0\ felhőátvonulások. 1 \ Időnként élénk 3 \_t/ északnyugati szél. Várható legmaga- * sabb nappali hő- v.V\\t mérséklet 18—22 fok között. 7 /N to A Balaton vizé- f'/ \ 1 nek hőmérsékle- M te Siófoknál 18 lll^ — — NAGY A FORGALOM a MÉK két új egri zöldség- és gyümölcsüzletében. A Marx Károly utcában 4—5000, a Gó­lya utcai lakótelepen 1500—1800 forintot árusítanak naponta. — A MASSACHUSETTS &L lambeli Haverhillben egy lakó­házra zuhant egy F—86 lökhaj- tásos vadászrepülőgép. Két gyermek meghalt, szüleiket kórházba szállították. — MOST FUT PRÓBA- ÜTŐN Budapest és Miskolc között, a külföldi tervek alap­ján a napokban elkészült el­ső magyar 3000 lóerős szili- cium-egyenirányítós villamos mozdony. Az új típusú moz­donyokból az idén hat dara­bot kap a MÁV. — HATVAN közép- és álta­lános iskolás tanuló tölti mun­kával nyári szünidejét a ver­peléti Dózsa Termelőszövetke­zetben. A fiatalok a heterózis paradicsommagot termő táblá­ban dolgoznak. A híres athéni politikus egyszer társaságban kije­lentette, hogy az ö kisfia uralkodik Görögországban. A jelenlevők csodálkoztak. — Nos — magyarázta —, Athén az úr Görögország­ban, én vagyok az úr Athénban, otthonunkban a feleségem az úr, rajta pe­dig a kisfiam uralkodik. Közúti balesetek Tegnap hajnalban öt óra körül ért ki az aldebrői határba Csák, László, az Üj Élet Tsz gépkocsi­jával, — borsószedő munkásokat szállított Verpelétről a földekre. Már mindenki leszállt, csak Váradi Ferenc — 15 éves verpeléti lakos — volt a kocsi környékén. Csák László valamit javított a 7 tonnás tehergépkocsin, majd befelé indult a tsz-be. Ekkor kapaszkodott fel a sofőrfülke lépcsőjére a fiú. Mintegy harminc métert mehettek, amikor a gyerek — vagy leesett vagy le­ugrott — a kerekek alá került. Sú­lyos sérüléssel vitték az egri kór­házba, ahol azonnal műtőbe került. Állapota súlyos. A másik baleset Egerben történt a déli órákban. Sasi József egri lakos apósa motorkerékpárjával szabályosan haladt fölfelé a Do­hánygyár előtt. Előtte — ugyancsak szabályosan — tolta az emelkedőn fölfelé a Háziipari Szövetkezet dol­gozói számára az ebédet triciklivel Magyart József. Eddig még ki nem derített okból Sasi elütötte Magyar! Józsefet, aki súlyos sérüléssel ke­rült kórházba. — ABASÄRON 1285 család­nak 1312 takarékbetétkönyve van. A betétállomány az 1961. évi kétmillióról az idén már tízmillió fölé emelkedett. — VASÁRNAP adják át Tar- naleleszen rendeltetésének a nemrég elkészült kultúrházat. — HÁROM JÁRÖRSZE- RELÖ BRIGÁD dolgozik a Füzesabonyi MÁV Villamos Vonalfelügyelőségen, s közü­lük kettő, Tóth László és Bé­kési József munkacsapata már korábbi idő óta birtoko­sa a szocialista címnek. Az elmúlt napokban felzárkózott a harmadik brigád is: a leg­utóbbi értékelés alapján Tö­rök Lászlóék is kiérdemelték a megtisztelő oklevelet. Később, amikor a bánya má­sodik szakaszát, Visonta II-t is megnyitják, 51 millió forinttal toldják meg az áttelepítési, kártalanítási költségeket. A kormány tehát a Nehézipari Minisztérium és a Földműve­lésügyi Minisztérium, valamint a Heves megyei Tanács gon­dosan mérlegelt előterjesztésé­re összesen 350 millió forint költséggel messzemenően gon­doskodik róla, hogy az átköl­töző lakosság jobb körülmé­nyek közé kerüljön, mint volt, s a termelőszövetkezetek za­vartalanul folytathassák mun­kájukat. Visonta község lebontására csak 1972-ben kerül majd sor, 1970-re azonban már állnia kell az új községnek, hogy jusson idő a beköltö­zésre. Az új Visojjtát a Halmaj és Ugra községek közötti nagy ki­terjedésű területen építik fel. Azoknak, akik indokoltan a városba, törekszenek, a Gyön­gyös keleti szélén kialakuló vá­rosrészben építenek lakásokat, összesen 430 családi otthont emelnek a faluban és a város­ban. Az új Visonta természe­tesen szebb és modernebb lesz, 4 televízió műsora 18.08: Hírek. 18.15: Paletta. 18.45: A jövő hét műsora. 18.55: Télesiport. 19,20: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. 19.45: Napi jegyzetünk.- 19.50: Zenélő órák, A főnyeremények kisorsolása. — 20.00: Parabola. Külpolitikai műsor. 20.20: A Franchise-ügy. Magyarul beszélő angol film. (14 éven felülieknek!) 21.45: „A nézőnek igaza van!” Beszélge­tés a Magyar Rádió és Tele­vízió közvéleménykutató osztá­lyának munkatársaival. 22.05: Tv-híradó. 2. kiadás. Vasárnapi számunkban kezdjük SALAMON PÁL cím ti kisregényének folytatásos hősiesét Egy tragikus szerencsétlenség és egy nagy szeretem története Egerben, a Szovjethad­sereg és a Grónai Sándor utca találkozásánál közvet­len az út szélén, van egy eperfa, amelynek minden ága, — ki tudja, mi, vagy ki tördelte össze — a föld­re csüng. Ez még magában véve nem volna nagy baj, de ennél sokkal nagyobb veszélyt rejt magában, hogy pont az útkereszteződésbe hajlik és teljes mértékben eltakarja a kilátást, s így bármelyik pillanatban elő­fordulhat, hogy két jármű, a közlekedési sza-bályok be­tartása mellett is, egymásba rohan. Nem is beszélve az ott levő átjáróról, amelyet gyakran igénybe vesznek a gyalogjárók is. A gépkocsivezetők több­ször jelentették ezt az ille­tékes szerveknek, kérték, hogy a. letöredezett gallya­kat távolítsák el, de ez ideig eredménytelenül. Reméljük, nem kell várni egy szeren­csétlenségig!? —f. i.— den időben pusztítani a vadál­lományt, de szeptembertől kezdve rendszeresen lesz a vendéglőben többféle módon elkészített vad és a híres — pisztráng. Az étterem déltől 23 óráig, a presszó kilenc órától este nyol­cig tart majd nyitva. Az étte­remben dzsessz zenekar játszik, s mindezt egybevetve elmond­hatjuk, hogy a felső megye- részben, ide számítva még Pé- tervásárát is — nincs hasonló­an modem, ízléses és jól fel­szerelt étterem, presszó. Pisztráng és vadhús az étlapon, háromszáz személy kényelmes kiszolgálása Szilvásváradon Megnyílt a SZALAJKA kisvendéglő és cukrászda Súlyos vasúti balesetet okozott a gondatlanság állapotban, Nagy Ferenc, 36 éves szurdokpüspöki, Papp Fe­renc II., 21 éves pusztamonos­tori, Csordás Imre, 30 éves jász­berényi, Kádár Imre, 30 éves hatvani és Szántó Zoltán, 23 éves jászágótanyai lakosokat pedig könnyű sérülésekkel szál­lították a mentők a hatvani kórházba. Az anyagi kár gz ed­digi becslések szerint mintegy 200 ezer forint. A felelősség megállapításá­nak érdekében az ügyészség a vizsgálatot megindította. Július 1-én 12 óra 50 perckor a Miskolc felől érkező 9765/a. számú tehervonat összeütkö­zött a lőrinci állpmás felől be­járó anyagszállító tehervágány gépkocsi-szerelvénnyel. A te­hervágány gépkocsit Takács Gábor vezető helyett Nagy Fe­renc, 36 éves pályamumkás ve­zette, aki vezetői képesítéssel nem rendelkezett. Az összeüt­közés következtében a teher­vágány gépkocsi utasai közül hét személy megsérült Ragó Imre, 42 éves jászberényi. Papp Ferenc I., 40 éves jászberényi lakosokat súlyos, életveszélyes mint a régi. Közművekkel is ellátják, lakásai tehát értéke­sebbek lesznek a régieknél. Az új község rendezési tervének elkészítéséihez már az idén hoz­záfog a Városépítési Tervező Vállalat. Az áttelepítés terveit, menetrendjét a megyei tanács dolgozza ki. A tanács bonyo­lítja majd le az átköltöztetést is. A bányaművelés előrehalad­tával kivágásra kerülő szőlők és egyéb mezőgazdasági terüle­tek helyett az érintett hat termelőszö­szövetkezet kezdetben álla­mi gazdaságok földjéből kapja meg a kárpótlást. Később, körülbelül 8 év múl­va, amilyen ütemben a lignitet kitermelik, helyére megkezdik visszatölteni azt a földet, ame­lyet a szén fölül eltávolítanak. A kimerülő bányarész gödrét tehát majdnem teljesen betö­mik és fokozatosan visszaadják művelésre a termelőszövetke­zeteknek. Nagy hasznára lesz a mezőgazdaságnak az is. hogy az erőmű nyolcmillió köbméteres tároló tavának vi­zéből öntözni lehet majd a környező földeket. — MOSZKVÁBAN a doku­mentumfilmek központi stú­diójában, hamarosan befejezik „A világ nyolcadik csodája” című színes filmet, amely az egyiptomi nép életének nagy eseményéről, a Nílus elzárásá­ról és az Asszuáni magasgát első részlegének befejezéséről szól. — ÖT NAGYOBB ÜZEM­BEN folytatott vizsgálat alapján elemezték a dolgozó­nők helyzetét a gyöngyösi szakmaközi bizottság tegnapi ülésén. Foglalkoztak a nők termelési munkájának ered­ményével, a nők szakmai és politikai felkészültségével, valamint szociális ellátottsá­guk mértékével. — 42 KOMBÁJN és 12 arató- gép dolgozik a gyöngyösi járás­ban. Az őszi árpában, az eddigi tapasztalatok szerint a terve­zett 15—16 mázsás holdanként! átlag 2—3 mázsával emelkedik. — MEGÉRKEZETT az első idei búza a Heves megyei Ga­bonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat gyöngyösi termény­raktárába. Az új búzát a gyön­gyösi „Dimitrov” Mezőgazdasá­gi Termelőszövetkezet szállí­totta kedden délelőtt. Jól dolgoztak Bélapátfalván: túlteljesítették féléves tervüket! A nevelés szerepe a béke védelmében Holnap: tudományos anbét Egerben ketanács tagja tart előadást A békemozgalom tartal­mának és a személyiség szoci­alista alakulásának dialektikus összefüggése címmel. Filmvetí­tés után — amely ugyancsak a béke és háború gondolatával foglalkozik — dr. Kovács Ven­del főiskolai adjunktus A béke védelmére nevelés időszerű problémái-röl, végül Schillin­ges Attlia a Megyei Művelődé­si Ház igazgatója A politikai ismeret-terjesztés sajátos mód­szerei a békemozgalomban cí­mű témáról tartanak előadást. A tudományos ülésszak meg­tartására július 3-án, délelőtt 10 órakor a Fegyveres Erők Klubja dísztermében kerül sor. Az Országos Béketanács Tu­dományos Bizottsága, a Haza­fias Népfront és a Tudomá- ■ nyos Ismeretterjesztő Társulat Heves megyei elnöksége A ne­velés szerepe a béke védelmé­ben címen tudományos anké­tet rendez. Az ankét keretében dr. So- | mos Lajosnak, az Egri Tanár­képző Főiskola igazgatóhelyet- z tesének elnöki megnyitója után ._ dr. Földi Pál igazgató az Isme- retterjesztő Társulat alélnöke: ß Harc a háború és fegyvemél- - kuli világ megteremtéséért cí- k mű előadása hangzik el. Ezt " követően dr. Kary Erzsébet fő­iskolai tanár, az Országos Bé­feiét máris túlszárnyalták 457 tonnával. A bélapátfalviak azonban nemcsak a mennyi­ségre, a minőségre is ügyeltek az elmúlt hat hónap során. Mésszel kapcsolatos minőségi tervüket 5 százalékkal teljesí­tették túl, s így a termelt össz- mennyiség 85 százaléka kapott első osztályú minősítést! Csak így tovább, bélapátfal­viak! Szép eseményről hozott hírt szerkesztőségünkbe a te­lefon tegnap délelőtt Bélapát­falváról: a Cement- és Mészmű túlteljesítette első féléves ter­vét! Klinkerből 3190, cementből 1540, mészből pedig 2457 ton­nát adtak terven felül áz üzem dolgozói. A mészből egyébként éves viszonylatban 4000 tonna több­termelést ígértek, s a vállalás

Next

/
Oldalképek
Tartalom