Heves Megyei Népújság, 1963. december (14. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-06 / 285. szám

NÉPÚJSÁG 1963. december 6., péntek » / Jfraktorosképző tanfolyamon Hatvanbetten örege <* fiatalok Hatvanketten ülnek az öreg padokban. Az Egri Gépállo­más november 25-én kezdődött alapfokú traktorosképző tanfo­lyamán az előadóra figyelnek a hallgatók. A táblára rajzolt áb. rák, magyarázó szavak hibát­lanul megtalálhatók a padok­ban ülők jegyzeteiben és most a visszakérdezés van soron. A padsorok előtt fiatalem­ber, Tüdős Gyula technikus kérdez, irányítja és összefog­lalja a beszélgetést. — Mik az eke főbb részei? —- Mire kell vigyázni for­duláskor a vontatott ekénél? — hangzanak tudatos követke­zetességgel a kérdések, és nem késnek a válaszok. Fehérvári József, ez eger- szaldkl termelőszövetkezet tag­ja, kimerítő választ ad az éké­ről, általában. Osztályzatot nem kap feleletére, de az elis­merő szavak többet érnek minden írásbeli bejegyzésnél. Van, akinek a válasza nem tö­kéletes, akkor segítenek; min­denkinek tökéletesen ismernie kell a leadott anyagot. Az egri járás termelőszövetkezeteiből jelentkezett képesítés nélküli szövetkezeti tagok és hozzátar­tozók igyekezetéhez nem fér kétség, azon vannak, hogy a Miklós Szúcsról és Cseh lAsz- ló Ostorosról. Hajuk deres már, az ötödik x felé járnak, de szorgalmuk néha meghalad­ja a fiatalabb korosztályét. Ma reggel nyolctól kezdtek — mint az iskolás gyerekek — és az első két órában Vigh Sándor technikus tartott elő­adást az erő- és teljesítmény­mérésről, valamint más, álta­lános fizikai ismeretekről. A következő két órában K. Tóth Imre technikus a motor műkö­dő részeit ismertette. Ebéd után került sor Tüdős Gyula technikus előadására, aki a munkagépekkel foglalkozott. Délután ötig egyéni tanulás lesz. — Körülményes a bejárás szólnak a noszvajiak, mert azért panasz ía akad. — Itt la­kunk a város közvetlen köze­lében, mégis már hajnal há­rom-négykor fel kell kelni, mert a későbbi autóbuszok nem vesznek fel berniünket; csak a diákokat és a bérlete­seket. Volt, amikor kerékpár­ral jött be valamelyikünk, mert a kalauz nem vette fel a kocsira. . Akad a tanfolyamon Ilyen nehézség, bosszúság, de van­nak az eltelt rövid Idő alatt kedves élmények Is. — A fiam minden este az­zal fogad, „mire feleltél, édes­apám?” és a leckekönyvemel kéri — mondja Cseh László Ostorosról. — Az asszonynak is számot kell adnom a tanu­lásról ... Az ugratásoknak Is vannak „mesterei”, összeszoktak. A zárkózottabbak is feloldódtak, de az órák alatt minden ener­giájukat a tanulásra fordítják. A gépállomás vezetői a követ­kező héten ketté oeztják a cso­portot, s míg a tanfolyam egyik fele elméleti foglalkozá­son, addig a másik része ' a műhelyekben gyakorlati be­mutatókon, osztályfoglaíko- záson lesz. Az eltelt rövid idő alatt csak az alapokkal ismer­kedtek az Egri Gépállomás alapfokú traktorvezetői tanfo­lyamának hallgatói, a tanfo­lyam vezetői éppen ezért to­vábbi- jelentkezéseket is elfo­gadnak, mert a járás szövet­kezeteibe érkező új gépek szá­ma még meghaladja a trakto­rosok számát. 17/ IIárus tárót hó ti i autóbuszon Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban az idei decem­ber az új gyártmányok kibo­csátásának hónapja. Most ké­szül el az új autóbusz-család három tagjának egy-egy soro­zata, ami hosszas kísérletekés előkészületek sikeres befejezé­sét jelenti. Az új autóbusz­csalód — az 557-es típusú tá­volsági. az 556-os városi, és a 180-as típusú csuklós busz — a kocsitípusok eltérő méretei ellenére azonos alkatrészekből készül. SmktntfL űiMUkkz* Dr. Gomyiczki Lajosné: Igaz, hogy gyönyörű természet- védelmi területünk kárt szenve­dett, de szükség volt rá, mert a Uorsodnádasdl Lemezgyár vízellá­tását is a Szalajka-völgy forrásai biztosítják, — s a viz hiánya miatt fel kéllett tárni a forrásokat. Eb- öen az esetben a dolgozok vízellá­tásának biztosítása fontossági sor­rendben megelőzi a Szalajka-völgy védelmét. Gyöngyösi olvasónknak Üzenjük: Amennyiben áthelyezéssel ment új munkahelyre, hátralévő szabad­ságát az új munkahelyen kell ki­adni. Ha nem áthelyezéssel tör­tént a munkahely-változtatás, ak­kor új munkahelyén a szabadság eddig igénybe vett hányadát le kell számítani. Ha a jogfolytonosság nem sza­kadt meg (áthelyezéssel történt a munkahely-változtatás), akkor to­vábbra Is Jár a kétévenkénti egy nap pótszabadság. Azonban há nem áthelyezéssel került új hely­re, jogfolytonossága csak az 3ZTK-szolgáltatásokra vonatkozik, a szabadságigényre nem. tanfolyam sikeres elvégzése után megszereznék a traktor- vezetői jogosítványt és az ok­levelet Mindezért sokféle ál­(P■ e.) Finnország nemzeti ünnepén dósatokra is képesek. Nem egy közülük hajnalban kel és csak a késő esti órákban tér vissza családjához, de vállalja né­hány hónapig a nehézségeket, mert tudja és nemcsak érzi már: a szövetkezetben nem le­het érvényesülni képesítés, ta­nulás nélkül. A gép már na­gyon megszokott jelenség a közös gazdaságban, s hogy az éppen neki engedelmeskedik, a büszkeség is csatlakozik a munka szeretetthez. Minderről a szünetben be­szélgetnek, amikor az általá­nos iskolás gyerekek stílusá­ban zsibonganak, viccelődnek a tanteremben. A járás vala­mennyi községét képviselik, minden szövetkezetből van va­laki és kor-szerinti megoszlás is hasonló ehhez. A legfiata­labb Szabó Endre, Noszvajról jött, még 17 éves, a vizsga napjaiban tölti be a tizennyol­cadikat, a korelnök Farkas Jókívánságok, üdvözlő táviratok érkeznek a világ minden tájáról a finn fővárosba, Helsinkibe, a nemzeti ünnep alkalmából. Ez alkalomból köszöntjük mi is északi rokonain­kat. — Képünk az ünnepség színhelyét, Helsinki központját mutatja. >»■!. --------­wa rdja megtette az összes szükséges intézkedéseket a vendégek elhelyezésére, és a három gentleman vacsorázni ment Diesel társaságában volt a belga Carets, egy ghenti tár­saság vezérigazgatója, és Luck- mann mérnök, Diesel munka­társa, aki az egész történetben némileg rejtélyes szerepet ját­szott. Rendkívül furcsa, hogy Die­sel neve sohasem szerepelt az utasok listáján, holott kísérői­nek nevét bejegyezték. Iga­zán feltűnő mulasztás, ha az ember megkísérli felderíteni á Diesel körüli rejtélyt. Mialatt az öreg „Dresden’* gőzös Anglia felé hajózott, a három gentleman vidáman vacsorázott a jól világított sza­lonban. Diesel, a jelenlévők tanúsága szerint, kitűnő han­gulatban volt és leánya, vala­mint von Schmidt báró közel­gő frankfurti esküvőjéről be­szélt. Július 30-án, kora reggel a steward, aki teát hordott kö­rül az elsőosztályú kabinok­ban, üresen találta a 12-es számú kabint. Meglepetten észlelte, hogy az ágy érintet­• len maradt. Diesel hálóinge 1 gondosan összehajtva feküdt ; a takarón és a testápoló szerek rendben álltak a mosdó fölött, ! nyilván lefekvés előtti haszná- í latra előkészítve. A keskeny • fekhely feletti polcon szép . aranyóra ketyegett csendesen, I egy -nyitott könyv mellett A I párna alá helyezett pénztárcá- i ban több mini száa fontot ta- ■ láttak, brit és német bank­Rudolf Diesel holtteste volt Valószínűtlen, hogy Diesel öngyilkosságot követett volna el. Ugyanilyen valószínűtlen, hogy baleset áldozata lett vol­na. Miért hagyta volna el ka­binját az éjszaka kellős köze­pén? El akart tűnni a világ szeme elől? Mondják, hogy éppen Diesel eltűnése idején bukkant fel Antwerpenben egy ember, aki rendkívüli módon hasonlított rá. Említés történt arról is, hogy Dieselt nem je­gyezték be a hajó utasainak listájába. A legvalószínűbb, hogy Die­selt meggyilkolták. Anglia és Németország ' elkerülhetetlen összetűzése küszöb'5' •'"y eb­ként nem vitás, kim ’ fe­lelt meg, hogy Dó dja találmányát az an; -ályl haditengerészetnek is. Hajlan­dó vagyok elhinni ezt a válto­zatot. NÉHÁNY ÉVE GENFBEN találkoztam egy idősebb úrral, aki hozzám hasonlóan, szíve­sen böngészett az antikváriu­mokban. Szívesen fecsegett a régmúlt napokról és midőn egyszer felmerült Diesel neve, kijelentette: „Nagyon okos ember volt. de sajnos, közvet­lenül halála előtt nem volt eléggé ravasz. Meg kellett sza­badulnunk tőle*” Az idős ember ezután eltűnt és soha többé nem láttam. Hajdan magas beosztásban dolgozott a német császári hírszerző szolgálatnál. A Sunday Express nyomán írta: Georg« Min to DClkvdintjük ti, 75. énts Szakiul is cArpáiLoi Hetvenöt évvel ezelőtt, 1888-ban született Szakasits Árpád publicista, politikus, a Magyar Újságírók Orszá­gos Szövetségének elnöke. Kőfaragó volt, 1903-ban kapcsolódott be a munkás- mozgalomba és az SZDF tagja lett. 1907-től 49-ig a Magyar Építőmunkások Or­szágos Szövetségében külön­böző tisztségeket töltött be és » több mint tíz esztendőn át a szövetség elnöke volt. Publi­cisztikai és írói tevékenységet fejtett kt 1918—19-ben a Munkástanács, a Tanácsköz­társaság Idején a Munkás- és Katonatanács és a Szövet­séges Központi Ellenőrző Bi­zottság tagja volt. 1910-től a Népszava külső, 1918-tól belső munkatársa, később szerkesztője, majd főszerkesz­tője, évtizedeken át a Szocia­lizmus munkatársa volt. 1925- től 48-ig a Szociáldemok­rata Párt vezetőségének tagja. 1926— 28-ban központi párt­titkár, 1938-tól 48-ig az SZDP főtitkára volt. Az SZDP bal­oldali szárnyához tartozott, bekapcsolódott az antifasiszta mozgalomba. A Népszava ★ 1941 karácsonyi számába L vezércikke és az Ulegáli kommunista párthoz fűzöd kapcsolatai miatt az SZD' jobboldali vezetői 1942. ai gusztusban elérték, hogy rí vid időre leváltsák főtitká tisztségéből. Részt vett a M:. gyár Történelmi Emlékbizot ság munkájában, a hitlerist megszállás után a Magyr Front megalakításában. 194 őszén a Magyar Front taté? bizottságának elnöke lei október 10-én az SZDP kér viselőiéként aláírta a kt munkáspárt egységfront megállapodását. 1945—48-ba miniszterelnök-helyettes i iparügyi miniszter volt. Alt tívan elősegítette a két mur káspárt egyesülését. 1948—50 ben köztársasági elnök. 1950 ben koholt vádak alapján le tartóztatták, később rehablli tálták. Megyénk országgyfi lési képviselője, az Elnök Tanács tagja, az Országom Béketanács elnöke, a Béke­világtanács Irodájának tag­ja. Az MSZMP VII. kongresz- szusán a Központi Bizottság tagjává választották. Kedves Szakasits elvtárs! A Hazafias Népfront mai napon összehívott Heves me­gyei bizottsága, a megye összes választópolgárainak nevé­ben. szívből jövő meleg szeretettel köszönti és üdvözli önt, megyénk listavezető oi jzággyűlési képviselőjét 75. születés­napja alkalmából. Kívánjuk, hogy még nagyon hosszú ideig, erőben és egészségben végezze önzetlen munkáját, me­gyénk és országunk népének felemelkedéséért, boldogulá­sáért és békességéért Hazafias Népfront Heves megyei Bizottsága Az olvasó kérdez Miért nem jár mindennap a helyi járat?».. Füzesabonyban miért nem lehet úgy, mint Hevesen?... Kapnak-e még az idén választ?... A gyöngyösi úgynevezett 80-as lakótelepiek bejárásának megkönnyítésére rendszeresí­tették a reggeli buszjáratot, hogy a munkába, vagy a reg­gel hétötvenes vonathoz igyek­vőket beszállítsák. Sajnos, a helyijárat csak papíron közle­kedik menetrend szerint. Leg- útóbb például, november 28-án egyáltalán nem közlekedett. De megtörtént ez már koráb­ban is. Így aki várt az autó­buszra, az aznap elkésett, — s a vonathoz igyekvők is lema­radtak. Magam Debrecenbe utaztam volna aznap, hivata­los ügyben, de az AKÖV jó­voltából csak este hét óra után érkeztem Debrecenbe, s ez az időpont már igazán nem alkal­mas hivatalos ügyek intézésé­re. Vajon miért nem lehet rendszeresebbé, és nem utolsó­sorban sűrűbbé tenni a 80-as helyijáratát? (Izsó Gyuláné, Gyöngyös) ★ A hevesi járási bíróság te­lekkönyvi irodáját egy sokat vitatott ügy miatt kerestem fel. Az előadó kartársnő udvaria­san felszólított, hogy vigyek egy felbélyegzett, megcímzett borítékot, s néhány napon be­lül elküldik a számomra fon­tos igazolást. A hevesi tapasztalatok alap­ján a füzesabonyi telekkönyvi irodát már kezemben a fel- bélyegzett borítékkal keres­tem fel. Itt sajnos nem volt olyan szerencsém. Aznap nem tudtam elintézni semmit, mert letelt a hivatalos fogadási idői De másnap délelőtt sem jár­tam több szerencsével, hiába hivatkoztam a hevesiek ügy­intézésére, azt válaszolták há­rom hét múlva menjek újra, mert nincs kéznél a névmuta­tó. Ismét eljöttem dolgom vég­zetlen. Vajon miért van ilyen nagy különbség a hevesi és füzesabonyi ügyintézés között, hiszen a földrajzi távolság a kettő között igazán nem nagy? (Cseh Antal, Eger) ★ Az egri Lájer Dezső utca la­kói kíváncsian várják, meg­kapják-e még az idén a válasz^ immár egy esztendeje feltett kérdésükre. Panaszolják, hogy az utcában bevégződik a víz­vezeték, és emmiatt rendsze­resen rozsdás, ivásra alkalmat­lan a vizük. Mindössze 50 mé­ternyi vezeték kellene, hogy bekapcsolják őket a körfor­gásba. Keresték a Vízműveket raár személyesen, tanács tagúk útján is, sőt három héttel eze­lőtt a szerkesztőségen keresz­tül is. Választ, sajnos még a mai napig sem kaptak egyet­len levelükre, bejelentésükre sem. Tudják, hogy a Vízművek vezetőinek sok a dolguk, d* vajon mikor lesz idejük vála* szólni erre a panaszra? (Csermely Sándor, Eger) részét ifjú minisztere, minden erejét a haditengerészetnek az egy évvel később kitört nézet­eltérésre való előkészítésének szentelte. Churchill mögött Fisher tengernagy állt, aki ugyan nem volt többé a hadi- tengerészet parancsnoka, de tanácsaival tulajdonképpen ő kormányozta az admiralitást Az idős admirális, aki fanati­kusan hitt a tengeralattjárók­ban, tudomást szerzett Diesel legújabb találmányáról és Ciíy-beli barátai útján közötte a német feltalálóval, hogy őfel­sége kormánya komoly érdek- ődést. tanúsít a konstrukció '"Ant. És nem lesz szűkmarkú. ' zt tanácsolta Dieselnek, láto­isson el minél előbb Lon- ucnba. Az utazáshoz nagyszerű ürügyül szolgálhatott a Diesel Inc. társaság részvényeseinek évi közgyűlése. Diesel azonban hibát követett el, amikor egyes berlini és frankfurti barátai­nak elmondotta utazásának valódi okát, és keservesen pa­naszkodott a német császári kormány eljárására. Nagyon valószínű, hogy e szavaival irta alá halálos ítéletét. 1913 JÚLIUS 29-ÉN este há­rom úr szállt föl a „Dresden” tengerjáróra, röviddel mielőtt Antwerpenből Harwichba in­dult volna. A csoport vezetője egy alacsony, őszhajú férfi volt Kísérői megkülönbözte­tett tisztelettel vették körül Útlevelét dr. Rudolf Diesel nevére állították ki. Barátai felőre foglaltattak kabint, c fezonban nem. A hajó fő ste­jegyekben. Dr. Rudolf Diesel­nek azonban nyoma sem volt. MIALATT A STEWARD azon gondolkodott, mi is tör­ténhetett utasával, a kabin ajtajában Carets jelent meg, hogy megérdeklődje, miért nem jött Diesel reggelizni. Követelte, hogy az esetet nyomban jelentsék a hajópa­rancsnokságnak. Mihelyt a „Dresden” kikötött a harwichi Parkeston rakparton, átkutat­ták, de eredmény nélkül. Az időközben megérkezett rend­őrség kihallgatta a személyze­tet Az éjszaka folyamán szol­gálatot teljesítő tisztek nem észleltek semmi szokatlant sem a hajóhídon, sem a fedél­zeten és Diesel kabinjában sem észlelték dulakodás nyo­mait Dr. Rudolf Diesel egy­szerűen levegővé változott A tengerészeti hatóságok és a rendőrség hivatalos vizsgá­lata eredménytelenül ért véget és a frankfurti esküvő a gyász jegyében folyt le. Hosszú idő telt el és semmi sem történt ami fényt derít­hetett volna erre a különös ügyre. Később egy halász a tengerben egy férfi tetemet talált, melyet azonnal az ant­werpeni hullaházba szállítot­tak. A bírósági orvosszakértő­nek mindössze egy mélyebb sebet sikerült találnia a kopo­nyán, amelyről az volt a véle­ménye. hogy közvetlenül a halál beállta előtt ejtették. Diesel fiának igen nehezen si­került felismernie a tetemet, azt is csak a zsebében talált tárgyak segítségével. Valóban

Next

/
Oldalképek
Tartalom