Heves Megyei Népújság, 1963. november (14. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-05 / 259. szám

NÉPÚJSÁG IMS. november 5., kedd Dél-vietnami helyzetkép — a Diem-család eltűnt, a rendszer maradt A véres hétvége után csend honol Saigonban: az állam­csínnyel hatalomra került ka­tonai vezetők vasárnap délután kihirdették az ostromállapotot Dél-Vietnam egész területére. Tran Tu Oai tábornok, a kato­nai „forradalmi parancsnok­ság” szóvivője közölte, hogy a Diem elnök megdöntéséért ví­vott harcokban a hadsereg vesztesége öt halott és húsz se­besült volt. Az AFP jelentése szerint va­sárnap valóságos népvándorlás indult meg Saigonban a Lói pagodához, amelyet augusztus 21-én Diem elnök rohamcsapa­tai megtámadtak és kifosztot­tak, majd később újra megnyi­tották. Az államcsíny nyomán „pil­lanatnyi üzemzavar” támadt a kommunistaellenes hadigépe­zetben is. A Hanoi rádió jelen­tése szerint a dél-vietnami hadsereg számos katonája ■fegyverével együtt átállt a partizánokhoz. A híradás be­számol arról is, hogy az állam­csíny után Saigonban a Diem bukását ünneplő tömegben sokezren tüntettek az Egyesült Államok ellen. Elrendelték viszont, hogy a színházakban és a mozikban ezentúl a nemzeti himnusz el­hangzásakor nem Diem elnök képét kell kitenni, mint eddig, hanem a nemzeti lobogót. Dél-Vietnam új urai egyéb­ként hangoztatják, hogy első­rendű célkitűzésük a partizá­nok elleni hadjárat folytatása. A hadsereg kezében levő Sai­gon! rádió heves kirohanásokat intézett a Vietkong harcosai ellen. Diem elnök és testvére, Ngo Dinh Nhu halálának körülmé­nyei továbbra is tisztázatlanok A hivatalos magyarázattal szemben, amely szerint öngyil­kosok lettek, továbbra is tartja magát az a hír, hogy egy kato­nai páncélkocsiban lőtték őket agyon. Nem világos, hogy ez a puccs szervezőinek parancsára történt-e, mivel egyes feltevé­sek szerint a testvérpárt bíró­ság elé akarták állítani. Rej­tély övezi a fivérek holttesté­nek hollétét is. A saigoni Szent Pál kórház vezetői hétfőn reg­gel azt állítottákb hogy az éj során eltűntek a vasárnap oda­szállított holttesek, más forrá­sok szerint .viszont a két tesvér földi maradványai továbbra is a kórház halottaskamrájában vannak, s az orvosok csupán a sajtó félrevezetésére, felsőbb flz algériai—marokká! határviszály újabb fejleményei A marokkói határon lezaj­lott eseményekről szóló jelen­tések ellentmondóak. Annyi bizonyos, hogy vasárnap dél­után Figuig térségében meg­szűntek a harcok. Algériai részről bejelentették, hogy hétfőn összeül a tűzszünetl vegyes-bizottság. Azt is közöl­ték, hogy a tűzszünet betartá­sának ellenőrzésével megbí­zott Mali küldött a volt har­cok színhelyén tartózkodik, s személyesen is alkalma volt meggyőződnie arról, hogy az algériai csapatok betartották a tűzszünet előírásait. Algé­riai hivatalos helyen közölték, hogy a marokkóiak 12,30 óra­kor szűntették be Béni Ounif ágyúzását Marokkói állítás szerint Figuig térségében 15,30 órakor ért véget a harc. A hírügynökségi jelentések­ből kitűnik, hogy Marokkó mindent elkövet helyzetének megszilárdítására. Jelentéke­nyen növelte katonai erejét: a mozgósított tartalékokkal a hadsereg létszámát 35 000-ről 76 000-re duzzasztották fel. A marokkói kormány diplomá­ciai síkon is elébe akar vágni az algériaiaknak, és algériai agresszióra hivatkozva próbál híveket toborozni mind az af­rikai államok, mind az ENSZ körében. New Yorkban akkreditált afrikai diplomaták annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a jövő héten Etiópiá­ban értekezletre ül össze 32 afrikai ország külügyminiszte­re, amelyen a bamakói megál­lapodáshoz híven közvetítő, döntőbíráskodó és békéltető bizottságot állítanának fel. A Reuter-hírügynökség ar­ról is beszámol, hogy a fran­cia televízió közvetítette II. Hasszán marokkói uralkodó és Ben Bella algériai elnök nyilatkozatát. Hasszán király rövid nyilatkozatában bírálta Nasszert, az, EAK elnökét, majd Marokkó békés szándé­kait bizonygatta. Ben Belláról viszont kijelentette, nem tet­szik neki, hogy Algéria mel­lett egy ..alkotmányos mo­narchia” van. utasításra adtak hírt az eltű­néséről. Az épületet körülvevő újságírók nem látták annak je­lét, hogy az éí során a holttes­teket elszállították volna, lia többi tagjainak hollétét Ami a népes Ngo Dinh famí­lia többi tagjának hollétét il­leti, a jelentések beszámolnak arról, hogy Nhu asszony, a ha­lott elnök Los Angelesben tar­tózkodó sógornője értesítést kapott arról, hogy három gyer­meke biztonságban van és ka­tonai vezetők gondoskodnak arról, hogy Rómába szállítsák őket. Tran Van Chuong, Nhu asszony apja, Dél-Vietnam volt washingtoni nagykövete, aki néhány hónapja a Diem elnök politikája ellen tiltakozva le­mondott! tisztségéről, Los An­gelesbe érkezett, de nem volt hajlandó nyilatkozni arról, részt vesz-e az új kormányban. Ngo Dinh Can, a harmadik fi­vér Dél-Vietnam északi ré­szének eddigi kormányzója huei otthonában van, míg Ngo Dinh Thuc, a negyedik testvér, a dél-vietnami katolikus egy­ház feje Lourdes-ben tartózko­dik és nemsokára Rómába uta­zik, ahol részt vesz a zsinat munkájában. Saigonban hétfőre várják az új kormány megalakítását. Ügy tudják, hogy a miniszterelnöki tisztséget Nguyen Ngoc Thu eddigi alelnök kapja meg, aki már Bao Dai császár idején is magas tisztséget töltött be. Az AFP saigoni kommentár­ja is állítja: „Néhány alkotmányos szépí­téssel, amelynek célja a hata­lom „személy telenítése”, Dél- Vietnam marad, ami volt, csak éppen Ngo Dinh Diem és csa­ládja tűnik el. A katonai fel­kelés által kitűzött célt elérték, Diem „családi rendszerét” meg­döntötték, ugyanakkor meg­őrizték a.z ország „nemzeti struktúráját” és nagymérték­ben eddigi vezetőit is, akiket nem tud nélkülözni. Ez a cél szorosan megegyezik az Egye­sült Államok politikájával”. Az AP jelentése szerint Ca- bot-Lodge amerikai nagykövet elhalasztotta washingtoni uta­zását, hogy továbbra is figye­lemmel kísérhesse a fejlemé­nyeket. Az amerikai hírügynökségek különben igyekeznek helyes­bíteni a puccs első óráiban adott jelentéseiket, amelyek szerint magasrangú amerikai kormánytisztviselők kijelentet­ték, hogy a Ngo Dinh testvé­rek „csupán azt ették meg, amit maguk főztek.” U lengedei mentőakció Hétfőn hajnalban, néhány perccel 3 óra előtt az óriási fú­rógép újból megkezdte egy mentőakna fúrását a lengedei bányaszerencsétlenség helyén. Vasárnap kora reggel ugyanis, amikor már teljesen lemond­tak 40 bányász életéről, az egyik mentőcsapat, amely to vább kutatott az eltűnt társak után, kopogtatást hallott kö­rülbelül ö kilométernyire attól a helytől, ahonnan pénteken 3 bányászt sikerült felhozni. A felfedezett bányászoknak, akik — számszerint 11-en — egy öt méter hoszú, két méter széles és két és fél méter ma­gas aknarészbe szorultak 60 méternyire a föld alatt, elő­ször is forró teát, levest, me­leg holmit, mikrofont, villany­huzalt és villanykörtét jutattak le az aknába és friss levegőt szivattyúztak le nekik, ök szi­lárd ételeket is kértek, de a több mint tíznapos éhezés után — ezen idő alatt csak vizet tudtak inni a tárnában levő forrásból — orvosi meggondo­lások alapján egyelőre csak fo­lyékony eledelt kapnak. A 11 bányász kiszabadításá­ra indult akció előtt sokkal nagyobb nehézségek állnak, mint a pénteki mentés alkal­mával. A bányászok feje fe­lett márgából és laza sziklá­ból áll a „mennyezet” s na­gyon könnyen beómolhat. Ép­pen ezért nem is lehet az óri­ás fúrógép teljes kapacitását kihasználni. ESEMÉNYEK — yev&kbuu MOSZKVA: Tatjana Számoljova, a vi­lághírű szovjet filmszínésznő közölte az MTI tudósítójával, hogy elvállalta a Tolsztoj regé­nyéből készülő Anna Karenyi- na című új magyar film cím­szerepét. Szamojlova kijelen­tette: évek óta erről a szerep­ről álmodom. Eddig mindig leány szerepeket játszottam, most fogok érett asszonyt ala­kítani.”. Az új film rendezője, az 55 éves Alekszandr Zarhi, ezút­tal először vállalkozik klasz- szikus regény megfilmesítésére. Az új film próbafelvételei már megkezdődtek. SZÓFIA: Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár, a Csepel Autógyár, valamint a Vörös Csillag trak­torgyár legújabb gyártmányai­ból kiállítás nyílt Szófiában. A kiállításon bemutatásra került az Ikarus — 180 csuklós autó­busz, az 556-os atutóbusz, ce­ment és üzemanyagszállító, többfajta dömper, valamint ga­rázs-felszerelés. A megnyitó után a 180 személyes csuklós busszal a vendégek Szófia ut­cáin próbautat tettek. PADUA: Az olaszországi Páduában befejeződött a tudományos fil­mek nemzetközi fesztiválja. A nagydíjat az élet keletkezését bemutató japán film kapta. HONOLULU: A TÖPLITZI Tö TITKA Folyamatban van a Max Gruber osztrák állampolgár, egykori SS katonatiszt vallomása szerint 1945. március— áprilisában a Töplitzi tóba süllyesztett ládák kiemelése. A belügyminisztérium bizottsága megtekinti a tavat. Heves földrengés zajlott le vasárnap éjjel a Csendes-Óce­án térségében. A földrengést Ausztrália északi partjain a Hawai-i szigeteken és Közép* Amerikában észlelték. INDIANAPOLIS Az indanapolisi kórházban meghalt a város jégszinházá* ban csütörtökön bekövetkezett robbanás 68. áldozata. A szeren­csétlenségnek a kórházban ápolt sebesültjei közül még ti­zenöten vannak életveszélyes állapotban. KAIRO: Szalal jemeni elnököt, aki szívrohamot kapott, különrepü- lőgép szállította vasárnap haj­nalban Kairóba, ahol az egyik katonai kórházban gyógykeze­lik. ÜJ DELHI: Souvanna Phouma laoszi miniszterelnök, moszkvai láto­gatását befejezve, úton hazafe­lé, hétfőn Üj Delhibe érkezett. Souvanna Phouma kedden ta­lálkozik Nehruval. WASHINGTON: Lyndon Johson, az Egyesült Államok alelnöke felesége kí­séretében vasárnap este Was­hingtonból Európába utazott, hogy hivatalos látogatást te­gyen Hollandiában, Belgium­ban és Luxemburgban. BAGDAD: Bagdadban vasárnap 20.00# főnyi tömeg tartott tüntető fel­vonulást és követelte azoknak a földbirtokosoknak szigort megbüntetését, akik a közel­múltban hét bérmunkásukat megölték. MOSZKVA: A Norvég Kommunista Párt fennállásának 40. évfordulója alkalmából, a Szovjetunió Kommunista Pártjának Köz­ponti Bizottsága üdvözlő üze­netet küldött az NDK Közpon­ti Bizottságának. A norvég kommunisták — hangzik az üzenet — a marxizmus-lenin- izmus elvei alapján a nemzet­közi kommunista és munkás- mozgalom sorainak egységéért, a modern revizionizmus és dogmatizmus ellen, a dolgozók nemzetközi szolidaritásának megszilárdításáért küzdenek. 7. A teremben olyan harsány nevetés támadt, hogy a bíró­ság kénytelen volt a tárgyalást félbeszakítani és negyedórás szünetet elrendelni. Két nappal később tizenöt évi fegyházat sóztak George Levine nyakába. ★ Simonetta Spade virágárus volt a New York-i nagyáru­házban. Szülei Nápolyból ván­doroltak az Egyesült Államok­ba. de 6 már New 'Yorkban született és tősgyökeres ameri­kainak érezte' magát. Egy délután elegáns fiatal­ember állt meg a standja előtt fcz áruházban és így szólt: — Szeretném megvenni ezt fc virágot. — Melyiket? —1 Ezt mind. Valamennyit, természetesen — válaszolta a fiatalember és máris elővette százdollárosokkal tömöttt pénz­tárcáját. — Rendben van, majd össze­állítom a számlát — mondta Simonetta felocsúdva a meg­lepetéstől. — Kérem, tessék megadni a címet, hová küld­jük a sok virágot. — Az ön lakására. A virá­gokat önnek szántam. Simonetta a nyaka tövéig el­pirult. — De kérem, az lehe­tetlen. Férjem van, mégpedig roppant féltékeny férjem. — Ez bizony kissé megne­hezíti a dolgot, de azt hiszem, kivételesen nekem szentelhe­ti a mai estét. Nem származik majd nagyobb baj belőle, ha egy kicsit kimarad. Simonetta fél évvel ezelőtt ment feleségül egy autómecha­nikushoz. Szerelmi házasságot kötött, most mégis megingott. Amikor pedig megtudta, hogy a fiatalember Jeff, Sherens, egy dúsgazdag hajógyáros egyetlen fia, ellenállása meg­tört és üzletzárás után nem ment haza, hanem elfogadta a meghívást. Hajnali öt órakor ért haza, kissé szédülve az italtól, még inkább a szerelemtől, mert úgy érezte, hogy halálosan szerel­mes. Természetesen nagy csete­paté támadt. Férje felelősségre vonta a kimaradásért, de Si­monetta nyugodtan elűrt min­den szidalmat és szemrehá­nyást és azt válaszolta: — Ha tetszik el is válha­tunk. Férje, Raymond Spade autó­mechanikus nem vette komo­lyan a fenyegetést, mert egyébként aznap nem ment volna munkahelyére. Este. amikor hazatért, feleségének csak hűlt helyét találta. Az asszony repülőgépen út­ban volt Las Vegas felé. Ter­mészetesen nem egyedül, ha­nem Jeff Sherens társaságá­ban. A megérkezésüket követő napon első útja a válóperes bíróhoz vezetett. Közölte sze­mélyi adatait és bejelentette, hogy válni akar a férjétől. — Mióta van Las Vegas­ban? -> kérdezte a bíró. — Tegnap érkeztem. — Akkor sajnos, pillanatnyi­lag nem választhatjuk el férjé­től. Némi türelemmel kell len­nie, mert csak Las Vegas-i la­kosok válóperében ítélkezünk. Vagyis legalább hat hétig kell itt laknia, hogy megindíthassuk a peres eljárást. Simonetta tudomásul vette a választ, és már éppen menni készült, amikor a bíró meg­kérdezte: — Tulajdonképpen miért is akar válni? — Egyetlenegyszer egy ki­csit tovább kimaradtam, erre a legcsúnyább szavakkal ille­tett a férjem és mindennek le­hordott. — Azt hiszem, ez éppen ele­gendő ok, hogy féktelen lelki­durvaság címén, férje hibájá­ból kimondjuk a válást. Jöj­jön el hat hét) múlva, azután minden rendben lesz. Simonette megkönnyebbül­ten hagyta el a hivatalt. Nem is sejtette, hogy ilyen könnyen megy a dolog. Természetesen nemcsak azért ment) Las Ve- gasba, hogy elváljon férjétől, hanem azért is, hogy házassá­got kössön Jeff Sherens-szel. Mert házasságot kötni Ta­lán még egyszerűbb ebben varosban, mint elválni. Hat hét elég hosszú idő, de végeredményben Las Vegasi­ban nem kell unatkozni. Jeli­nek elég pénze volt, hogy kel­lemessé tegye ezt az időt mind­kettőjük számára. Simonetta ez idő alatt azt ia megtudta, hogy mi mindent tekint a bíróság lelki durvá- ságnák, ami elegendő a házas­ság felbontására. A lelki dur­vaság különféle változatainak kitalálásában főképpen a film­színésznők jártak az élen és úgyszólván nem tudtak olyas­mit kitalálni, amit a bíróság ne fogadott volna el. Íme a legkirívóbb példák: Arlene Dahl: A férjem pa­rasztasszonynak nevezett. Anne Baxter: Vendégeim je­lenlétében férjem gyakran el­aludt. Jane Powell: Férjem vasár­naponként sportmérkőzések megtekintésére kényszerített. Hedy Lamarr: Nem volt ba­rátságos barátaimhoz. Jean Simmons: Sohasem jött haza időben ebédelni. Pier Angeli: Szüntelen félté­kenységével zaklatott és ide­gesített. Jayne Mansfield: Férjem hátráltatta karrieremet. Susan Hayward: Mindig rosszkedvű volt. Debra Paget: Férjem nem volt hajlandó befogadni az anyámat. f Ilyen adatok birtokában Si­monetta nyugodtan várta a hatheti határidő leteltét. Nem is csalódott, mert amikor újra jelentkezett a válóperes hiva­talban, néhány perc alatt ki­mondták a válást. Onnan egyenesen egy kápol­nába ment, hogy bejelentse es­küvőjét. Nagy örömmel olvasta a táblát: Éjszaka is esketünk — és elhatározta, hogy pont éj­félkor köt házasságot Jeffel. A házasságból azonban nem lett semmi, mert amikor a szállóba ért, megtudta, hogy Jeff eltűnt, minden bejelentés nélkül elutazott. Az Amerikai Egyesült Álla­mok minden tagállamában más és más törvény szabályoz­za a válást Nevada állam en­nek köszönheti, hogy két váro­sában, Renóban és Las Vegas­ban annyira felvirágzott a „válási nagyipar”. New York államban csak be­bizonyított házasságtörés ese­tén mondja ki a bíróság a vá­lást. Maryland államban váló­ok, ha a férj röviddel az eskü­vő után megállapítja, hogy fe­lesége előrehaladott másálla­potban van és gyereket vár — nem tőle, hanem mástól, vi­szont nem bizonyos, hogy fel­bontják emiatt a házasságot Delaware államban. A válás kimondásának ha­tárideje is más és más. Loui­siana államban például a vá­lóper megindításától a válás kimondásáig tizennégy hónap­nak kell eltelnie, ha a férj, és huszonnégynek, ha a feleség indította meg a pert. Massa­chusetts és Utah államban két év a határidő. Nevada állam válási paradi­csomaiban, Renoban és Las Vegasban csak hat hétnek kell eltelnie a válóper megindítá­sa és a házasság felbontása kö­zött. Ha valaki meg akar sza­badulni házas társától, elegen­dő, ha Renoba, vagy Las Ve- gasba utazik és hat hetet tölt ott. Hat hét után egészen biz­tosan visszanyeri szabadságát, mert a bíróság minden okot elfogad a házasság felbontásá­ra. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom