Heves Megyei Népújság, 1963. november (14. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-05 / 259. szám

1983. november 5., kedd NÉPÚJSÁG 8 Traktorosok as éjszakában Tizenhat óra a nyeregben — Gazdátlan gép, részeg traktoros — Éjszakai ellenőrzést tart a tsz-elnök Hideg köd üli meg a völgye- meghaladja a 30 centit. To­két, pirosán fénylik az almári vábbmegyünk, még messziről mészégetők boksája, s az opál- is hallani a gép egészséges zú- színű országúiról messzire kér- gását. Kovács György régi geti a sötétséget gépkoosink szakember, nagyszerűen bánik sárgásán izzó reflektora. Szil- az ekével, gépével. vásvárad felé vesszük az irányt, mögöttünk a késő esti kivilágításban elcsendesül a város. Ellenőrző útra indul­tunk Boza Ernővel, az Egri Gépállomás igazgatójával. Traktorokat, traktorosokat ke­resünk. ★ — Három gép dolgozik az egercsehi termelőszövetkezet­ben — szól a kocsi sötét utas­terében az igazgató. — Az egyik kétműszakos. Itt kell lennie valahol... — jegy­zi meg később bizonytalanul. Hallgatózunk és a szövetke­★ Még éjfélkor is élénk a bükkszentmártoni határ. Két Utos éles fénycsóvája pásztáz­elismerő szavakat mond a szö­vetkezetiekről, az elnök elége­dett a traktorosok munkájá­val. — Ilyen jó talajmunkát nem végeztek még ezeken a földeken — mondja. — A ve­tést is már a múlt hónap ele­jén befejeztük és most van egy nyolcholdas területünk, ahová zet tanyaközpontjából jól hall- üzemanyaguk, sürgős segítsé- hatóan hozza felénk egy lánc- get kémek. Az igazgató elő- talpas egyenletes zúgását a hű- jegyzi őket és reggelre üzem- vös szél. A járó gép mellett anyagot ígér. Nem szabad egy másik áll, a motorból töl- egyetlen gépnek sem csér meredezik.. Olajcseréhez gelnie. za a környező dombokat. Far- vetünk még búzát. Törődik a kas Antal és Kelemen Béla traktorosaival a szövetkezet és szántják a szövetkezet földjét, ez a jó kapcsolat mindenkép- Egymás nyomában haladnak, pen hasznos mindkettőjüknek, így kettesben nem olyan álmo- ★ sító az éjszakázás és ha baj van, együtt gyorsan boldogul­nak. Elmondják, hogy naponta reggel hat-hét órától éjfél után egy—fél háromig is szántanak. Nagyon kedvező az időjárás, csak holnapra már nem lesz készítették elő. A lakókocsi aj­taja nyitva, traktoros sehol. — A faluban láttam a D 4 K-t — szól a gépkocsive­zetőnk. Lemegyünk a faluba. A gép gazdátlan, motorja jár. Veze­tőjét keressük és ekkor mind­három traktoros előkerül: a kocsmából. — Vacsorázni jöttünk ide — mentegetőzik Varga János, a D4K vezetője. Határozatlanul áll a lábán. Nagyvisnyón javítják a gé­pet, a bélapátfalvi határban ta­lálkoztunk egy DT-vel. Péter József irányította a csikorgó lánctalpakat a szövetkezet ta­nyája felé. — Elromlott a főkuplungom — mondja—, nem reszkírozha­tok ezen a veszélyes területen rossz géppel. Az igazgató helyesel, intéz­kedik, hogy a gépet reggel veszte- megjavítsák és Péter György _ szántson tovább. , Fafka® Antallal a keresetről Mindketten bányászok, a két beszelünk. testvér közül az idősebb már Aranyban áll a teljesít- július a fiatalabb pedig menyünkkel - mondja. - A három hete szánt LeiMiamere. Gyöngyösön sikerült előbbre lépni Hatvannál több brigád dől- A versenyformák nem ösz- gozik és vesz részt az Egyesült tönözték a brigádokat alapve- Izzó Gyöngyösi Félvezető és tő változásra. A termelő üzem­részekben szervezett brigád­éit dekádban 17 műszakot tes traktorosoknak ismerik a teljesítettem s így mintegy gépáliomáson munkájuk ™eSSi mindenképpen nagy segítség. A tanyán éppen most fejez- 'k ték be a DT javítását. Mikó Harminckét gép dolgozott Bálint kerékpárra ül, haza- ezen az éjszakán az egri járás megy pihenni, Galló Ferenc — termelőszövetkezeteiben. Az el- a váltótársa — pedig folytatja lenőrzés során az egercsehiek a szántást. Itt van Magyar Jó- kivételével meggyőződhettünk — Enni kell valami meleget zsef, a szövetkezet elnöke és arról, hogy a traktorosok lelki­is, máskülönben nem tudok nem restelli a fáradságot, se- ismeretesen végzik munkáju­dolgozni. — Az utolsó szava- gített javítani, és kimegy a kát, sem a teljesítmény, sem a kát már körülményesen for- traktorossal a határba — meg- minőség ellen említésre méltó inálja, erősen ittas. mutatja azt a helyet, ahol dől- kifogás sehol sem merült fel. Ferenc József és Varga Zsig- goznia kell. A két traktoros (pilisy) mond nem ihatott többet egy ______________________________________________________________ po hárnál. Rajtuk látszik, hogy a meleg vacsora gondolata csábította ide őket. Elmondják, nem törődik ve­lük a tsz vezetősége. Sokszor munkájuk sincs, feléjük se néznek és így nehezen ismerik ki magukat a határban. Az „eligazítás” után a két lánctalpas szántani megy, Varga János pedig haza, hogy kialudja mámorát. ★ A bekölcei határban messzi­re hallik Kovács György SZ— 80-as gépének hangja. Nehe­zen kapaszkodik a hatalmas lejtőn, a fényes ekevasak tü­körként verik vissza a reflek­tor fényét. Ilyen terepen fel­felé nem bírja az ekét a gép, csak lefelé szánt. — Legrégibb traktorosunk — szól Boza Ernő, míg odaérünk a géphez. Köszönünk, s az idő­sebb traktoros jólesően nyúj­tózkodik a kézfogás után. — Reggel óta nyeregben va­gyok — magyarázza. — Ma bevonult a váltótársam, ezután csak egyedül szántok. Az óra mutatója .kilenc kö­rül jár. ő meg másfél, két órát dolgozik, csak úgy indul haza pihenni. Az igazgató megnyu­godva hallja, van üzemanyag, nincs baj a géppel, és ha az idő engedi, 10 nap múlva be­fejezi Bekölcén a szántást. A minőséget nézzük — kitűnő. Porhanyós a föld és a mélység Kiérdemelt köszönet A hevesi járás párt- és taná­csi végrehajtó bizottsága, vala­mint a járási Hazafias Nép­front levelet küldött szerkesz­tőségünkhöz, amelyben köszö­netét mondanak a járás dolgo­zóinak azért, hogy a Politikai Bizottság, valamint a kormány felhívásának eleget téve, idő­ben és jó minőségben fejezték be a kenyérgabona vetését, és gyors ütemben végzik az őszi betakarítást. Az 5 százalék tar­talékkal felemelt vetéstervet ki­vétel nélkül minden termelő- szövetkezet teljesítette. — Ez a szorgalmas és lelkes munka — hangzik a levél — bizonyítja, hogy a járás dolgo­zói egyetértenek a párt. ,a kor­mány politikájával, küzdenek a tervek végrehajtásáért. A levél a továbbiakban kéri a mezőgazdaságban dolgozókat, hogy a még elvégzésre váró mezőgazdasági munkák közül a betakarítást november 5-ig, az őszi mélyszántást november 15—20 között végezzék el. Az automatizálás bevonul a vendéglátó- iparba is. Ki állíthat­ja, hogy ez nem he­lyes, nem célszerű? Tartsunk lépést a kor­ral és a fejlődéssel. Már látom magam, amint lyukkártyákkal programozom a ki­bernetikus konyhát, sertés-'örköltet kérek, sok zafttal, s azt is lá­tom, amint a kiber­netikus gép nekem programozza. hogy mit fizessek. Program ide, program oda, nem kell várni a pin­cérre, hogy rendeljen I az ember, nem kell leérni a fizetőre, hogy fizessen a vendég az elfogyasztott ételne- műekért. \ De azt is látom lel­ki szemeimmel, ho­gyan kap rövidzárla­tot az automatika, amikor a program szerint többet szá­molván, saját progra­mom szerint kérem az automata-könyvet, hogy megírjam véle­ményem a konstruk­tőröknek. Esetleg ki is dob az automata a szemtelenségemért. Miért ne? Ma már a gép mindenre képes... arra is, amire eddig csak az ember volt. (-ó) Hal és fél ezer hold rét és legeié gyomtalanításéban kérik a fiatalok segítségét. Tanácskozott a KISZ megyei agrárifjúsági osztálya Tegnap délelőtt Egerben tartott osztályértekezletén a mezőgazdaságot érintő két fontos témáról — a rétek és legelők hozamának javításáról, az ifjúsági munkacsapatok jö­vőévi versenymozgalmával kapcsolatos feladatokról — ta­nácskozott a megyei KISZ-bi­Gépgyárban a versenymozga­lomban. Ez a hatvan brigád sokat jelent, hiszen majdnem ezer embert foglal magában és szinte átfogja a vállalat min­den területét, kezdve a terme­lőüzemektől az improduktív munkahelyekig, a MEO-tól a szállításig. x Hosszú idő óta azonban saj­nálatos hiányosság mutatkozott az itteni brigádmozgalomnál: a sok brigád között arányta­lanul kevés volt a szocialista brigádok száma. A gyáregység­nem versenyezhetnek együtt az üzemiekkel. Ez alapvető hiba rá is nyomta bélyegét a moz­galomra. A munkabrigádok mozgalom — sok hasznos ver- nem akartak változtam a ver­senypont ellenére — eléggé senyformán. egysíkúvá laposodott. A ver­seny lényege amelyik brigád több pontot ér el, helyezést és jutalmat kapott. így a fegyelem megszilár­dulása, kevesebb selejt, keve­sebb szerszámfelhasználás és még néhány tényező tudatos, vagy esetleges javulása foly- tá bármelyik brigád lehetett első és kaphatott első helyezés­ért 2000 forintot, második he­nél elakadt a munkaverseny L’^z ésért 1500 forintot, harma- fejlődése, a III. negyedév vé- géig csak hét brigád nyerte ei a címet, és csak tizenegy ha­tározta el, hogy dolgozik en­nek érdekében. Az eredmény tehát alatta maradt az országos átlagnak, a kívánalmaknak, sőt az előző évekhez viszonyítva is csök­kent. Mi okozza a fonák helyze­tet? dik helyezésért pedig 1000 fo­rintot havonta. Ez azt jelenti, hogy az első­ség csak -az egymáshoz viszo­nyítás alapján dől el és lehet, hogy más üzemben az első helyért még a tizedik helyet sem adták volna, de lehet eset­— Ezen segíteni kellett — mondja Pampuk Imre — a szakszervezet termelési felelő­se. Nemrégiben segítettek a helyzeten. Tanácskozásra hív­ták össze a hatvan brigád veze­tőjét, és feltárták a helyzetet. A brigádok javaslatára módo­sították a kiértékelést. Ennek lényege: a jövőben együtt ér­tékelik a munkabrigádokat és a szacialista brigádokat. A változás eredményét már lehet mérni. Azóta mintegy tíz brigád indúlt harcba a szoci­alista brigád cím elnyerésért, a villanyszerelőműhely a szoci­alista műhely elnyerését tűzte ki célul, a napokban pedig leg fordítva is. Körülményes újabb öt szocialista brigádot volt a verseny értékelése és nyattak. November 7. tisztele­sokszor a szerencse döntötte el a helyezést. A szerszámüzemben, a tmk­az Feleletet erre csak alapos ban, az élezőműhelyben, vizsgálat és a brigádvezetők- energiarészlegnél kel folytatott tanácskozás sítményszázalék, adott értékelhető eredmény, tehát BSSSEESBEESBSBSBEEBEBSESSSSESSSSSESESEBSSBSBBEESSEBBSBBESEEEESESESEESEEBSSESBSSEEESSEBEE téré pedig széles körű mozga­lom indúlt a brigádok között az éves terv teljesítésére. Ezek a eredmények azt mu- nincs telje- tátják, hogy a gyáregységnél pontokkal sikerült előbbre lépni. Kerek Ferenc Vasárnap délelőtt 9 órára megtelt Egerben a Szakszer­vezeti Székház kultúrterme. Fiatalok, idősebbek jöttek ide, hogy számot adjanak arról, mit tanultak az elmúlt 10 hét alatt, hogyan sikerült elsajá­títani a gépkocsivezetés tudni­valóit. Lakatos Sándorral, az Autó- közlekedési Tanintézet Heves megyei kirendeltségének ve­zetőjével beszélgettünk a vizs­gák megkezdése előtt, s tőle érdeklődünk a tanfolyam iránt. — Két éve foglalkozunk gépkocsivezető-képzéssel He­ves megyében — mondja. — Két év alatt 500 embernek ad­tunk szakmát. Tudniillik nemcsak úrvezetőket, hanem a hivatásos gépkocsivezetőket is mi tanítjuk. A mai napon 50-en vizsgáznak személy- és tehergépkocsi-, valamint mo­torkerékpár-vezetésből. A há­zi vizsgák jól sikerültek, gon­dolom, a „hivatalos” vizsgán sem lesz különösebb problé­ma. Külön örvendetes, hogy az ötven vizsgázó közül 20 tsz- tag. Amikor tíz órára ugrik az Izgalmas vizsga vasárnap délelőtt Otvenen szereztek vezetői jogosítványt Egerben óra mutatója, megkezdi mun­káját a hattagú vizsgatjizott- ság. Hárman a KMP-től jöt­tek, hárman pedig egriek, a rendőrséget és az autóközle­kedési vállalatot képviselik. Gulyás József, a KPM Autó­ipari Fenntartó Tröszt főme- ósa és Erdélyi József, a MÁVAUT csoportvezető sze­relője — a szakmai vizsgázta­tók — baráti szóval igyekez­nek megnyugtatni a kedélye­ket. Néhány tréfát mondanak el, s aztán sor kerül a komo­lyabb beszédre is. Bencze György Verpelétről jött, ő kapja az első kérdést. A 19 éves fiú határozottan válaszol, s hamarosan meg is kapja a négyes osztályzatot feleletére. Ezután Kovács Béla, a szihal- mi Petőfi Tsz főkönyvelője kerül sorra. Az ő arca is pi­ros, de amikor megkapja az meg­első kérdést, láthatóan nyugszik, ötösre felelt Amíg az egyik csoport a műszaki kérdésekre válaszol- gatott, addig a KRESZ-bői, és gyakorlati ve­zetésből számoltak be. Ide is bekukkantunk rövid időre, lati vezetés van hátra, amely legtöbbjüknek a' „legjköny- nyebb feladat”, hiszen min­dennap gyakorolták... Amikor vége a vizsgázta­tásnak, még együtt marad a társaság Valamennyien a vizsgájukról beszélnek, alig engedik a másikat szóhoz jut­ni. Érthető, a nagy izgalmon túl vannak már, s ilyenkor iir olyan jó beszélni erről, többiek Bucholcz Ferenc tanár mind­három jegye ötös lett’ tehát nem hozott szégyent fiaira, akik a szakiskolában szurkol­KRESZ-ből bizony már töb^ tanáruk sikeréért. De a többiek is jól feleltek, — ki- vétel természetesen az az egy- tudni Kaknics két embeL akiket pótvizsgára SZTK dolgozója köteleztek. Mégis azt mond­ják: megérte a fáradozást, ben elbuktak. Hiába, a jelző­táblákat, a rendelkezéseket nagyon kell Valéria, az felel éppen. Feleletére hár­mast kap. mert a kérdésekre mf5frte a tanulást. rnegérte a nem adott részletes választ. pénzt. Sorba kerülnek a többiek kapott is: Ágoston József, a Mezőgaz­dasági Szakiskola tanára, Bucholcz Ferenc tanár, Ve- rasztó- József, plébániavezető, Gál Mária, a megyei tanács tervosztályának dolgozója. A kérdésekre jól megfelelnek, s így most már csak a gyakor­mert legtöbbjük most szakmát a kezébe, amelyet bárhol hasznosíthat, hiszen olyan képzést kaptak, amelynek birtokában nemcsak autót, hanem erőgépeket is vezethetnek, azaz univerzális emberekké válnak. t­zottság mellett működő agrár­ifjúsági osztály. A rétek és legelők javításá­val kapcsolatos feladatokat — amelynek megvitatásában a megyei és járási szakemberek is részt vettek — Ráner László, a megyei tanács mezőgazdasági osztályának legelőgazdálkodási előadója ismertette. — A legnagyobb takarmány- bázisunk, a rétek és a legelők terméshozama rendkívül ala­csony és a legelőre kijáró álla­tok tápanyagszükségletének csak mintegy 30—35 százalékát fedezi — mondta többek kö­zött az előadó. — Megállapítottuk, hogy a legelők fűhozama átlagosan az 5 mázsa szénaértóket sem ha­ladja meg, rétjeinken pedig 10 mázsát tesz ki ez a szám. Mintegy 58 ezer holdas legelő­területünkön csupán két és fél százalék a jó minőségű, a töb­bi közepes és gyenge, kilenc és fél százalék pedig alkalmatlan legeltetésre. A 22 ezer holdat kitevő rétjeinken hasonló a helyzet. A gyenge fűhozam oka: a ré­tek és legelők rossz talajszer­kezete, a helytelen vízgazdál­kodás, az elgyomosodás és a tápanyag pótlásának elmulasz­tása. Az előadó ezután hivatko­zott a KISZ Központi Bizott­ságának felhívására, amelyben intézkedés történt, hogy a fia­talok főleg a gyomtalanítással segítsék elő a terméshozamok növelését. — Megyénkben hat és fél ezer hold rét és legelő gyomta­lanításában kérjük a fiatalok segítségét — mondta végezetül az előadó. A vitában a megyei szakem­berek és a járások képviselői különösen a községi tanácsok felelősségét hangsúlyozták. — Nagyobb gonddal szer­vezzék meg a tanácsok a rétek és legelők karbantartását, al­kalmazzanak a miniszteri ren­delkezések adta lehetőségként radikálisabb intézkedéseket is — mondták többen. A járási agrárifjúsági osz­tályvezetők azt kérték, tegyék anyagilag érdekeltté a fiata­lokat ebben a munkában, mert az alapszervezetek és az ifjú­sági munkacsapatok fiataljai nagyobb segítségei) adnának a falunak. Az általános iskolák felső tagozataiban gyakorlati órákon segítsék az úttörők a gyomtalanítást. A szövetkeze­tek ne sajnálják az anyagi rá­fordítást, mert ez a fű és így az állat- és állati termék-ho­zamban hatványozottan vissza­térül. A kibővített agrárifjúsági osztály ezután határozati ja­vaslatot fogadott el, amelyben többek között felhívják a köz­ségi tanácsok, termelőszövetke­zetek és állami gazdaságok fia­taljait, KISZ-alapszerveket) és úttörőcsapatokat, hogy képes­ségeikhez mérten segítsék a megye rét- és legelőterületei­nek terméshozam-növelését. Az ifjúsági munkacsapatok jövő évi versenymozgalmáról Szabó Győző, a megyei agrár­ifjúsági felelős tartott előzetes ismertetőt. Többek között el­mondta, hogy csak három te­rületen szerveznek versenyt, a növénytermesztésben ifjúsági munkacsapatok között, állat- tenyésztésben és traktorosok között egyéni versenyt. A ju­talmazást új elbírálás alapján, központi keretből biztosítják. p. e. Magyarországra látogat John Steinbeck A Nobel-dijas amerikai író — aki jelenleg a Szovjetunió­ban vendégeskedik — a közeljövőben Mágyarországra, láto­gat. A kép az élő amerikai irodalom egyik legnagyobb alak; ját Nobel-dijas írók és kritikusok társaságában mutatja b>*

Next

/
Oldalképek
Tartalom