Népújság, 1962. szeptember (13. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

\ 2 NÉPÚJSÁG 1962. szeptember 1., szombat Sajtótájékoztató a 64. Országos Mezőgazdasági Kiállításról A genii leszerelési értekezlet pénteki ülése Pénteken délelőtt az Orszá­gos Mezőgazdasági Kiállítás területén 200 újságíró részvé­telével sajtótájékoztatót tar­tottak. A külföldi és hazai sajtó képviselőit Fehér Gyula, a Földművelésügyi Miniszté­rium Tájékoztatási és Propa­ganda Osztályának vezetője üdvözölte, majd Naményi Gé­za, a Minisztertanács Tájékoz­tatási Hivatalának vezetője ismertette a kiállítás jelentő­ségét és anyagát. A legutóbbi, 1959-ben meg­rendezett kiállítás időszaká­ban a magyar mezőgazdaság­ban még a kisárutermelő gazdaságok voltak túlsúlyban. Azóta megvalósult mezőgazda­ságunk szocialista átszervezé­se, a szocializmus erői győze­delmeskedtek hazánk mező- gazdaságában is. A kiállítás ezt a változást meggyőzően szemlélteti, s megmutatja, hogy az átszervezés időszaká­ból jól ismert kettős feladat hogyan volt együttesen végre­hajtható. Az idei kiállítás legfőbb cél- a, hogy előmozdítsa a közös jazdaságok további megszi- árdulását, termelésük, s ez- :el jövedelmük növelését; íogy szemléltető módon nyújt­son a termelésben jól haszno­sítható ismereteket a látoga- óknak, főképpen a szövetke- :eti gazdáknak, a szakmunká- oknak és a mezőgazdasági ermelésben dolgozó szakem- sereknek. A kiállítás területe a ré- ;ebbi 300 000 négyzetméterről 120 000 négyzetméterre bő­vült. Felújították a kiállítás •alamennyi korábban épült >avilonját, azonkvül mintegy iOOO négyzetméter alapterü- ettel új pavilonokat építet­ek. A kiállítás szokott nyit­vatartási ideje azelőtt két hét volt; az idén 23 napon át te- űnthető meg. Az idei kiállításra 134 álla- ni gazdaság és 599 termelő- •zövetkezet — azaz a szövet- rezetek 13 százaléka — je- entkezett termelési és te- lyésztési eredménnyel. A gaz- laságok összesen 1182növény- ermelési eredményüket mu- atják be; ez a szám a leg- itóbbi kiállításon csak fele ;kkora, 581 volt. Rendkívül érdekes és tanul- tágos a nemzetközi kemizá- ási bemutató, amelyet a Szöv­ettaniéval, a Bolgár Népköz- ársasággal, Csehszlovákiával, Lengyelországgal, Romániával Vs a Német Demokratikus köztársasággal közösen rende­rünk. A látogatók megismer­tetik a vegyszeres gyomirtás. ígri Vörös Csillag: Legenda a vonaton Igri Bródy: : Micsoda éjszaka Tgri Kertmozi: Halál a Cukor-szigeten Syöngyösi Puskin: Túl fiatal a szerelemre gyöngyösi Szabadság: Darázsfészek 'iatvani Vörös Csillag: Egy asszony meg a lánya 'fatvani Kossuth: Körhinta leves: Kísértetkastély Spessartban ?étervására: Ma éljel meghal egy város Füzesabony: Súlyos döntés A televízió műsora ’8,30 Gyermekműsor. 1. Gia­como Costamagna: Kó- péságok. egy zenei isko­lában. Gyermek kisope­ra. 2. A bükki Fekete-tó. Mese. Elmondja: Daj- bukát Ilona. 3. Iskolai évek. Szovjet kisfiún. 19,00: Szépséges Velence. Nyu­gatnémet kisfilm. 19,10: Hétről hétre... 19,30: Tv-híradó. 19,50: Vidám percek. Róna Ti­bor: Kis kiküldetés. Elő­adja: Bilicsi Tivadar. 20,05: Szőkék revüje. Nyugat­német film. Kb. 21,30: „Valami van ..Rész­letek Arkagyij Ra’jkin műsorából. (Ismétlés.) 22,20: Tv-híradó ismétlés. Hírek. (MTI) a növényvédelem, a műtrágyá­zás, a takarmánykiegészítősze­rek gyártása és a műanyagból készült különféle berendezé­sek, eszközök és felszerelések használatának legújabb ered­ményeit és tapasztalatait. S ami a kemizálással kapcsolat­ban a kiállításon látható, az nagyüzemi alkalmazásban Is megtekinthető Budapesthez közel, az Agárdi „Győzelem” Állami Gazdaságban. Hasonló fontosságú a mező- gazdasági gépek nemzetközi bemutatója. Figyelmet érde­mel a magyar D—4 K jelű univerzál-traktor. 64 lóerős, de vonóereje csaknem kétszer akkora, mint más hasonló motorú gépé. Hasonló érdek­lődésre tarthat számot a leg­újabb típusú szovjet gabona és burgonyakombájnok, a len­gyel és a román traktorok, a takarmányfeldolgozó gépek, az NDK-beli univerzális vetőgép, a különböző komlóművelő eszközök, a növényvédő gé­pek és számos más külföldi cég kitűnő alkotása. A gépeket felhasználásuk szerinti cso­portosításban állították ki, így szemléletesebb, tanulságo­sabb a bemutató. A gépek nagyrésze munka közben is látható a Herceg­halmi Állami Gazdaságban. A kiállítás egyik új témája az üzemszervezési bemutató. Ennek pavilonjában az állami gazdaságokban és termelőszö­vetkezetekben a múlt években sikerrel alkalmazott és általá­nos felhasználásra javasolt üzem- és munkaszervezési el­járásokat, mödszereket ismer­tetik. Az állattenyésztési bemuta­tón igen jelentős az 5000 férő­helyes nagyüzemi tojóház, a 12 000 férőhelyes csibenevelő és a gépesített sertéshizlalda, amelyben az 500 állat gondozá­sa naponta csupán 4—5 mun­kaórát igényel. Bizonyára sok látogatója lesz a dísznövény- termesztési bemutatónak is, ahol a kertészeti vállalatok, ál­lami gazdaságok és termelő- szövetkezetek sokféle vágott vi­rága és több ezer cserép zöld- növénye látható. A korábbi kiállításokhoz ha­Általános sztrájk és Tiltakozás az esetleges ALGÍR (MTI): Az algériai lakosság péntek délután nagyszabású tünteté­sekbe tömörült a testvérhábo­rú megakadályozására. Algír­ban általános sztrájkot hirdet­tek, amely délután 16,00 óra­kor kezdődött. A kereskedők bezárták üzleteiket, a városi közlekedés leállt. Az Algériai Dolgozók Általános Szövetsége péntek estére tömeggyűlést hí­vott össze, a polgárháború fe­nyegető veszélye ellen. Az al­gériai rádió a szakszervezet felhívását arab nyelvű adásá­ban többször is megismételte. Az ország katonai helyzeté­ről péntek délutánig újabb részletek nem váltak ismere­tessé, de több hír érkezett a városokból és falvakból az al­gériai lakosság tüntetéseiről, amelyeknek jelszava: „Hét év háború elég volt, egységet aka­runk!” Az AP egyik beszámolója szerint az óráról órára foko­zódó feszültség láttán francia tankok vonultak fel az algíri tengerparton. A franciák ígv emlékeztettek figyelmeztetésük­re, hogy „ha szükséges”, köz­belépnek „a francia telepesek életének és vagyonának védel­mére .,.” Ben Khedda pénteken egy sajtóértekezleten ismét arra szólított fel, hogy hárítsák el a szerencsétlenséget, mielőtt Idő járás jelen tés Várható időjárás szombat es­tig: Felhőátvonulások, legfel­jebb néhány helyen kevés es >. Mérsékelt szél, előbb délnyu­gati, majd később északnyuga­ti. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet: 7—12, leg­magasabb nappali hőmérsék­let holnap: 22—26 fok között. (MTI) sonlóan, most is önálló bemu­tatóval jelentkezik a Kohó- és Gépipari, az Élelmezésügyi és a Könnyűipari Minisztérium, az Országos Vízügyi Főigazga­tóság, az Erdészeti Főigazgató­ság, valamint a SZÖVOSZ és az OKISZ. Először vesz részt a kiállításon a Magyar Tudomá­nyos Akadémia, a KISZ, a Ne­hézipari Minisztérium, a Szab­ványügyi Hivatal és számos más intézmény és vállalat. A kiállítás jelentőségét nö­veli, hogy ezen több külföldi látogatót üdvözölhetünk, mint az előző mezőgazdasági kiállí­tások bármelyikén. A szocialis­ta országok közül a Bolgár, a Lengyel és a Mongol Népköz- társaság, a Német Demokrati­kus Köztársaság, ‘ a Román Népköztársaság és a Szovjet­unió mutatja be mezőgazdasá­ga főbb eredményeit, termé­keit és módszereit. A Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság — a nemzetközi kemizálá- si bemutatón vesz részt. Az említett testvéri országokon kí­vül sok más külföldi részvevő is szerepel a kiállítók között, így például a Gutbrodwerke. a Bayer, a Manresmann. az R. W. Gunson, a Seitz Werke, a Theo Seitz, az Unilait és több más cég. Az említetteken kívül ter­mészetesen sok-sok egyéb lát­nivaló szolgál hasznos tanul­sággal, egyben szórakoztatja és gyönyörködteti is a közön­séget a következő 23 nap alatt, így például az idén rendezik meg a kiállításon az eddigi legnagyobb szabású országos és nemzetközi lovasversenyt; a szabadtéri színpadon a leg­jobb falusi és városi kult.úr- csoportok, valamint hivatásos művészeit szórakoztatják a lá­togatókat. Naményi Géza tájékoztatá­sa után Szőke Mátyás, az Or­szágos Mezőgazdasági Kiállí­tás igazaatóia vezette végig az úiságtrókat a kiállítás terüle­tén és ismertette a kiállítás növénvtermesztési és állatte­nyésztési látnivalód. Az úisáS- frók meglátogatták- a külföldi pavilonokat is. (MTI) tüntetés Algírban — újabb vérontás ellen még nem késő. Megismételte a politikai bizottság kibővítésé­re vonatkozó korábbá javasla­tait is. A 4. számú vilaja katonái — mint a Reuter jelenti — meg­szállták a politikai bizottság épületét, amelyben azonban pénteken már csak egy tele­fonkezelő tartózkodott. A városba vezető főútvona­lak mentén a 4. számú vilaja katonái igyekeztek mozgósíta­ni a lakosságot, hogy fegyver­telen csoportokba tömörülve, akadályozzák meg Bumedien katonaságának átvonulását. A kabiliai hegykőben levő 3. szá­mú vilaja parancsnoksága csapatainak egy részét a fővá­rosba irányította a 4. számú vi­laja megerősítésére. A 4. számú vilaja területén semmi nyoma sem volt a re­guláris hadsereg megjelenésé­nek, a vilaja egy szóvivője ki- jelentettte: „Sehol sem került sor összecsapásra, a reguláris katonaság nem hatolt be te­rületünkre, az 5. számú vilaja térségében (Oran vidékén) van­nak, amihez joguk van. (ADN —AP—Reuter.) Az FLN politikai bizottsága pénteken közleményt adott ki. amelyben azt hangsúlyozza, hogy a délutáni tüntetés bebi­zonyította, a lakosság bízik a politikai bizottságban, „a köz­ponti hatóságban, amely nem szándékozik lemondani fe­nyegetés, vagy zsarolás nyo­mására”. Az algériaiaknak — hangzik a közlemény — „ele­gük volt a 4. számú vilaja tisztjeinek katonai diktatúrá­jából és túlkapásaiból.” (Reuter, MTI) GENF (MTI): Pénteken dél­előtt tartotta Genfben 77. ple­náris ülését a tizenhéthatalmi leszerelési értekezlet. Az ülésre tizenkét küldött jelent­kezett felszólalásra, többségük­ben azért, hogy kifejtsék véle­ményüket a nukleáris fegyver- kísérletek megszüntetésének kérdéséről. Dean, az amerikai küldött­ség vezetője — akit felszólalá­sában támogatott Godber brit külügyi államminiszter is — kijelentette, kormánya egyet­ért azzal a szovjet vélemény­nyel, hogy 1963. január elsejé­vel vessenek véget az összes nukleáris fegyverkísérleteknek. A nyugati küldöttek ezt azon­ban ahhoz a feltételhez kötöt­ték, hogy addig „hatékony nemzetközi szerződést írnak alá”. Dean javasolta, hogy a leszerelési értekezlet szep­tember 8-tól november 12-ig tartó szünete alatt folytassa munkáját a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy- Britannia küldötteiből álló nukleáris albizottság. Mint mondotta, ily módon az al­bizottság november elsejéig befejezhetné munkáját, úgy, hogy a szerződés január elsejé­re hatályba léphetne. Dean a továbbiakban megis­mételte Kennedy elnöknek a földalatti robbantások ellenőr­zéséről szerdán tett kijelenté­seit és azt próbálta bizonygat­ni, hogy „a gentlemen, s agree- ment-ek és a moratóriumok nem biztosítják a szükséges szavatosságot”. Mint mondotta, az amerikai kormány „nem já­rulhat hozzá ahhoz a szovjet javaslathoz, hogy a megköten­dő részleges egyezményt a há­rom atomhatalom által vállalt moratórium kísérje a földalatti robbantások kérdésében”. Mind az amerikai, mind az angol küldött félreérthetetle­nül hangsúlyozta, hogy a nyu­gati hatalmak által hétfőn be- 'erjesztett két szerződésterve­zet alapján képzeli el a meg­egyezést. (Mint ismeretes, az általános szerződéstervezet az összes nukleáris fegyverkísérle­tek betiltását javasolja, de úgy, hogy kötelező helyszíni vizsgálatokhoz kapcsolja a földalatti robbantások beszün­tetését; a részleges szerződés- tervezet pedig csak a levegő­ben, a világűrben és a víz alatt végzett kísérleti robbantások beszüntetését irányozza elő.) Godber brit külügyi állam­miniszter nyomatékosan szem- befordult a földalatti robban­tások moratóriumának gondo­latával és hangoztatta, hogy kormánya nem fogadhat el semmiféle erre vonatkozó ja­vaslatot. Kuznyecov első külügymi­niszterhelyettes, a szovjet kül­döttség vezetője megígérte, ta­nulmányozni fogja azt a nyu­gati javaslatot, hogy a nukleá­ris albizottság a leszerelési ér­tekezlet szünetében is folytassa munkáját. A szovjet küldött a továb­biakban hangoztatta, nem ta­lált semmi biztatót az ameri­kai delegátus érvelésében. Dean kijelentései — mondotta Kuznyecov — azt mutatják, hogy az amerikai kormány nem törekszik kompromisszu­mos megoldásra, továbbra sem óhajt a nyolc el nem kötelezett ország javaslata alapján tár­gyalni, hanem ehelyett maka­csul ragaszkodik jól ismert, el­fogadhatatlan álláspontjához. Araujo Castro brazil delegá­tus hangsúlyozta, küldöttségé­nek szilárd meggyőződése, hogy a hyolc el nem kötelezett or­szág közös emlékirata válto­zatlanul a legjobb alap egy át­fogó' szerződés megkötéséhez vezető tárgyalásokra. Edbérg svéd küldött rámuta­tott, hogy az el nem kötelezett országok emlékirata nemcsak reális okmány, hanem minden valószínűség szerint az egyet­len lehetőség is a kompromisz- szumra. Az idő rövidsége miatt több felszólalásra nem került sor. A következő ülésre hétfőn dél­előtt kerül sor és valószínűleg hétfőn még egy második ülést is tartanak. A háromhatalmi nukleáris albizottság valószínűleg ked­den ül össze. LONDON: Az angol külügy­minisztérium szóvivője pén- -teki sajtóértekezletén nyilatko­zatot olvasott fel, amely sze­rint a brit kormány változatla­nul kitart a nukleáris fegyver- kísérletek kérdésében folyta­tott politikája mellett, különö­sen a földalatti robbantásokat illetően. A szóvivő azzal indokolta az AP tudósítása által szokatlan­nak minősített nyilatkozatát, hogy olyan hírek terjedtek el, amelyek szerint megváltozott az angol politika ebben a kér­désben és Nagy-Britannia haj­landó vállalni a földalatti rob­bantások önkéntes moratóriu­mát. (TASZSZ, ADN, Reuter, AP, DP A) A Times U Thant moszkvai sajtóértekezletéről és Adenauer magatartásáról LONDON (MTI: U Thant moszkvai sajtóértekezletével foglalkozva a Times vezércik­ke azt emeli ki, az ENSZ-főtit- kár Hruscsovval folytatott megbeszéléseiből azt a benyo­mást nyerte, hogy a szovjet kormány elnöke „fel akarja számolni az elmúlt háború minden maradványát, — ami rendszerint egyet jelent a Ke- let-Németországgal kötendő békeszerződés aláírásával. Ulb­richt látogatása Jaltában, ami közvetlenül megelőzte U Than- tét, azt jelentheti, hogy a gyak­ran elhalasztott szerződés alá­írására hamarosan sor kerül­het.” A lap a továbbiakban arra mutat rá, hogy ebben a hely­zetben „a legkevésbé sem kí­vánatos szükségtelen viszály a nyugati hatalmak közt, hiszen van úgyis éppen elég nézetel­A vietnami nemzeti ünnep, a Vietnami Demokratikus Köztársaság függetlensége ki­kiáltásának. 17. évfordulója al­kalmából Hoang Bao Son, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság budapesti nagyköve­te pénteken este fogadást adott. A fogadáson megjelent Fock Jenő, az MSZMP politikai bi­zottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Szirmai István, az MSZMP politikai bizottságának pót­tagja, a Központi Bizottság titkára, Nagy Dániel, az El­nöki Tanács helyettes elnöke és Péter János külügyminisz­ter. Ott volt az MSZMP Köz­ponti Bizottságának, a minisz­tertanácsnak és az Elnöki Ta­nácsnak számos tagja, a poli­Nasszer tanácskozása az egyiptomi küldöttség tagjaival KAIRÓ (Reuter): Nasszer, az Egyesült Arab Köztársaság elnöke tanácskozott az egyip­tomi küldöttség tagjaival, amely tüntetőleg elhagyta az Arab Liga tanácskozásának színhelyét és visszautazott az EAK-ba. A tanácskozásról nem ad­tak ki semmiféle közleményt. térés, anélkül, hogy újabbak­kal szaporítanák azt. Adena­uer otromba megjegyzései Ang­liáról és az Európai Politikai Unióról váltották ki azt a szük­ségtelen viszályt. Meglehetősen kevés szóval kettős csapást mért Adenauer. Egyrészt utalt arra, hogy nem lelkesedik Angliának a Politikai Unióba való belépéséért, másrészt rá­vert Macmillanre, amiért vál­togatja álláspontját e kérdés­ben”. A Times ezután megpróbál választ keresni arra, mi lehet az oka Adenauer magatartásá­nak és óva int attól, hogy an­gol részről a CDU-n belül bel­ső harcnak szenteljenek túl nagy figyelmet. Hiszen Ade­nauer jó darabig hatalmon ma­rad még és az ő szempontjai fontosak. Első szempont nála kétségtelenül az, hogy megfe­tikai, a gazdasági és a kultu­rális élet több vezető szemé­lyisége. (MTI) MOSZKVA (TASZSZ): Az amerikai hírszerző szol­gálat „égi kémjeinek” angliai megjelenésével kapcsolatban Szmimov a Pravda pénteki számában ezeket írja: „Az U—2-es repülőgépek is­mét a nemzetközi közvéle­mény látókörébe kerültek, újból aggódó lapkommentá­rok tárgyai lettek”. A hivatalos közlések szerint Powers utódainak feladata „magaslégköri meteorológiai megfigyelések végzése az észak-atlanti térségben”. Szmirnov ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy már vannak bizonyos utalások a „vizsgá­latok” kém-jellegére. Az AFP hírügynökség a U—2-es köte­lék Angliába érkezéséről szóló anyagában megírta, hogy a Szovjetunió védelmi intézke­déseinek figyelemmel követé­séről van szó. Még nyíltabban foglalt állást a Birmingham Post című angol lap, amely megírta, hogy „átfogó jellegű műveletről van szó”, amely­nek oka az amerikai katonai vezetés nyugtalansága a Szov­jetunió jelentős rakétatechni­kai sikerei miatt. lelő légkört biztosítson Da Gaulle jövő heti nyugat-né­metországi látogatásának ide­jére. Ezen túlmenően, ott ér­ződik az a szélesebb körre ki­terjedő óhaj, hogy minden mó­don erősítse ezt a sajátos fran­cia—német társviszonyt Euró­pában. A legfontosabb azon­ban Adenauemak az a céltu­datossága, hogy a „hatok” szoros Politikai Unióját még azt megelőzően hozzák létre, mielőtt Anglia előállna a2 5 javaslataival, amelyekről a nyugatnémet kancellár feltéte­lezi, hogy lazábbak és ködö­sebbek lesznek. Adenauer ki­jelentései annál inkább Idősze­rűtlenebbnek tűnnek az ango­lok szemében, mivel maguk a Közös Piaci országok is meg­oszlanak és zavaros nézeteket vallanak arról, milyen formát öltsön a Politikai Uniójuk. A lap mindert U Thant idé­zett kijelentéseiből kiindulva fejti ki. A maga szempontjai­ból is magyarázgatja ezt, meg­felelő fontosságot tulajdonítva a szovjet álláspontnak a né­met kérdésben. (MTI) Ezek a jelentések — mutat rá a Pravda cikkírója — kü­lönösen sokatmondóak, ha ugyanakkorfigyelembevesszük az amerikai küldöttségnek a genfi leszerelési értekezleten tanúsított magatartását. Az el­lenőrzésnek álcázott kémke­dés, amelyet az amerikai kor­mány javasol, lényegében az úgynevezett „ellenőrző-straté­giát” hivatott megvalósítani. Nem logikus-e feltételezni — folytatja Szmirnov — hogy Washington, miután nem szá­míthat arra, hogy Genfben jo­got kap a Szovjetunió terüle­tén végzendő kémkedésre, most az illegális értesülés szerzésre igyekszik átállni? Szmirnov emlékeztet arra, hogy a U—2-es kalandja meg­hiúsította a csúcsértekezletet, kiélezte a nemzetközi feszült­séget. önkéntelenül az a be­nyomás alakul ki az ember­ben — írja —, hogy egyesek a berlini provokációkhoz csat­lakozva, most valahol az észak-atlanti térségben szán­dékoznak újabb provokáció­kat rendezve még f'-'7ültebbé tenni a nemzetközi helyzetet. (MTI) ............................ Fo gadás a vietnami nemzeti ünnep alkalmából A Pravda az U—2-es repülőgépek angliai megjelenéséről

Next

/
Oldalképek
Tartalom