Népújság, 1962. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-07 / 31. szám

VTLÄG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! # ­Elektroműszerészek AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA Xin. évfolyam, 31. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1962. február 7., szerda Közösek a gondok Az elmúlt nyár kemen.ce- forróságú hónapjai alatt a városi aszfalton lihegő em­berek nemcsak azért kém­lelték az eget, hogy a vá­rosban enyhüljön a tikkasz­tó meleg, de azért is, hogy a mezőgazdaság, a falu is „felfrissüljön”. Most, hogy az újságok, a rádió rend­szeresen hírt ad a zárszám­adási közgyűlésekről, a ter­melőszövetkezetek egyévi eredményeiről, — olvasott rovattá vált a mezőgazdasá­gi rovat, bennszülött városi emberek érdeklődnek, ho­gyan sikerült az első, a nagy esztendő a magyar szocia­lista mezőgazdaságban. Az eltelt néhány esztendő alatt, az eladdig inkább csak a pártpropagandában és po­litikában érvényre jutó elv, hogy a városi ember, mun- , kás, kistisztviselő, értelmi- í ségi ügye is a mezőgazdaság ügye, — kiteljesedett, meg­telt realitással. A város és a falu gondjai közösek lettek, még akkor is, ha néhányan talán csak kajánkodásból figyelik a falu munkáját: mit lehet tudni, hátha nem sikerül ez a szövetkezés. Ha igaz az — márpedig igaz —, hogy a város kultúrája, ci­vilizációja és nem utolsó­sorban politikai légköre be­tört a faluba, alapjaiban megváltoztatta annak nem­csak gazdasági szerkezetét, de gondolkodásmódját is, akkor az is igaz, hogy a fa­lu is betört problémáival a városba. Nemcsak azért, mert a háziasszonyok felismerték, hogy a termelőszövetkeze­tek gazdálkodásától függ­nek a piaci árak... Ezért is. De sokkal inkább azért, mert a falun végbement ha­talmas változások, a mun­kásosztály sznggesztív, meg­győző ereje, a párt útmu­tató tanácsai olyan gyorsan és olyan dúsan szökkentek virágba, hogy ennek a for­radalmi változásnak nem lehet senki érdektelen szem­lélője. Néhány évvel ezelőtt a városi kispolgárság köré­ben a szövetkezésről vagy csak lekicsinylöleg, vagy csak elítelőleg beszéltek. Ma ez a társadalmi réteg is lényegé­ben megértéssel, nemegy­szer együttérzéssel figyeli azt a hősi munkát, amelyet a szövetkezetek gazdasági megszilárdításáért, a mező- gazdasági termelés korsze­rűsítéséért vivnak. A húszegynéhány évvel ezelőtti idilli falvakból — ahogyan a tősgyökeres vá­rosi ember elképzelte! —, ahol gólya kelepek talán még télen is a háztetőn és éjjel-nappal menyecskék dagasztják a kenyeret, — a szocialista gazdálkodást ki­építő, a hamis romantika köntöse helyett a realitás ? mindennél ékesebb és biz­tatóbb, modern öltözetébe bújt községek lettek. S ezeknek a községeknek, ter­melőszövetkezeteknek sorsa kihat a város, az üzemek életére, mint ahogy a város, az üzemek munkája, szem­lélete, segítése formálja, alakítja és segíti a szövet­kezeti falut. A munkás-pa­raszt szövetségen belül kezd kialakulni a város és a falu szövetsége, kialakulni a minden társadalmi réteg egysége, a közös gondok, a közös erőfeszítések és a nagyszerű közös cél nyo­mán. (—ó) írtam mérgemben A hatvani irodalmi szinpad új műsora A megyeszerte ismert, szín­vonalas irodalmi színpad most új műsorral lép a közönség elé. Összeállításukban mai ma­gyar humoristák: Tabi László, Darvas Szilárd, Kellér Dezső, Gádor Béla és Gyuriié Géza szatirikus írásai kerülnek be­mutatásra. Az összeállítást ÍRTAM MÉRGEMBEN címmel február 11-én, vasárnap este hét óra­kor a hatvani városi művelő­dési házban mutatják be az előadók. ____ Ál arcos karnevál as egri Gárdonyi Gésa Gimnásiumhan Az egri Gárdonyi Géza Gim­názium K IS Z-szerveze te feb­ruár 10-én este 7 órakor az is­kola földszinti termeiben ren­dezi meg ez évi álarcos far­sangi karneválját. Az estet 16 első báLozó pár nyitja meg, s a további tánchoz a honvédség zenekara szolgáltatja a zenét. Közben az iskola saját termé­séből sampinyon gomba-vacso­ra lesz a földszinten. Dr. Berencz János: GONDOLATOK DICKENSRÖL ★ KÜLPOLITIKA ★ ASSZONYOKNAK ★ Guzi M.—Becze K.: AZ 57 081-ES LÉGIONISTA ★ Pataky Dezső: A SZOCIALIZMUS ERŐIVEL' SZÁMOLNI KELL ★ BORMANN NEM TŰNT EL NYOMTALANUL? ★ HÍREK — SPORT Tavaszra készülnek a kertészek: a tavalyinál tíz százalékkal több zöidség- és virágmag kerül forgalomba Tavasz közeledtével # ker- tésaek országszerte megkezd­ték a felkészülést a korai ve­tésre, palántanevelésre. A Kertészeti Magtermeltető és Vetőmagellátó Vállalat kerti- magrészlegénél a szakemberek tájékoztatásul elmondották, hogy a mostoha időjárási vi­szonyok ellenére sem lesz hi­ány a kertészeti magellátás­ban. Sőt — a megnövekedett igények kielégítésére — a ta­valyinál mintegy tíz százalék­kal több zöldség- és virágmag kerül forgalomba az idén. A tisztítást, a laboratóriumi vizsgálatokat és a fémzárolást csaknem minden magféleség- nél befejezték, s a magvak el­szállítása is megkezdődött, összesen 140 fajta zöldség- és 850 fajta virágmagot küldtek, illetve küldenek még a ke­reskedelmi hálózatba. A már kiszállított és szállításra elké­szített tasakok száma megha­ladja a 16 és fél milliót. Az idén elvetésre kerülő zöldség- és virágmagvak minősége ál­talában kifogástalan, a csírá­zóképesség jó. A minden eddi­ginél nagyobb mennyiségű magféléket az ország külön­böző vidékein működő 24 nagy vetőmagbolton kívül 4700 földművesszvetkezeti bolt és csaknem 2400 állami kiskeres­kedelmi bolt hozza forgalom­ba. Francia film a Filmbarátok Köre első előadásán A közkedvelt Filmbarátok Köre Egerben, február 8-án, ismét megkezdi előadásait, amelyek filmtörténeti, film­esztétikai témákkal foglalkoz­nak. A vetítésre kerülő filmek igen érdekesek, s van köztük néhány, amelyiket a nagykö­zönség még nem látott vidéki filmszínházban. A Bródy Moziban a Szerel­mek városa című francia film kerül február 8-án bemutatás­ra. Az Egri Finommechanikai és Vasipari Vállalat Kocsis Bemát utcai műhelyében doU gozik Becskei István brigádja. Fiatalok mind és szeretik szakmájukat.'Becskei István elége­detten mosolyog, az MKF 24-es dróthúzó vezérlőszekrény pontosan, a rajz szerint készül, Tolnai Imréné nyugodtan folytathatja a szerelést (Képes riport az 5. oldalon) (Kiss Béla felvételei) V'vWVWiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAMA/WVAAAäAAAAAA'VNAAAAAAAAAA^A/WWWVWWW» A jövő hét végére befelezik megyénk tsz-ei a zárszámadó közgyűlések megtartását Megyénk tér melőszövetkeze- teinek többségében már lezaj­lottak a zárszámadási közgyű­lések. 210 termelőszövetkezet közül eddig közel 180 gazda­ságban a természetbeni, pénz- beni járandóságokat is kifizet­ték a tagoknak. Egy munka­egységre megyei átlagban 30— 32 forint esik, ami országos viszonylatban is jónak mond­ható, hiszen ezzel az átlaggal Heves megye szövetkezetei is­mét megtartották első helyü­ket az ország valamennyi me­gyéjének szövetkezetei előtt. Február ötödikén délelőtt ki­lenc órakor tartotta meg zár- számadási közgyűlését az an- domaktályai Petőfi Tsz, a po. roszlói Aranykalász Tsz, újlő- rincfalvi Május 1. Tsz, a gyön­gyöshálássá Petőfi Tsz és a tamaleleszi Tarnavölgye Ter­melőszövetkezet. Tegnap délelőtt tartotta meg közgyűlését a felsőtárkányi Dózsa Tsz, a poroszlói Rákóczi ízléses portál, kellemes benti környeset9 hő választék A.z újjáépített egei önkiválasztó cipőboltban Az elmúlt héten, csütörtö­kön délután hosszas várakozás után megnyílt az Alkotmány utca sarkán régóta nélkülözött önkiválasztó cipőbolt. Az át­alakítást elsősorban a stílusos külső sortatarozás tette szüksé­gessé, de hogy a belsejére is ráfért, ez csak most vált vilá­gossá, amikor az új külső-bel­ső köntösében megnyílt a vá­sárlók előtt az ízléses, kelle­mes környezetű bolt. Kedden reggel, nyitás után fél órával máris elkelt leg­alább tíz pár cipő. Érthető a forgalom fellendülése, amely­ről Kadlott Gábor üzletvezető is beszélt, hiszen a papucstól a bundacipőig minden a vásárló szeme előtt van, az állványok­ról maga válogathatja ki, ami ízlésének legjobban megfelel. Ezzel egyrészt elkerülik az emberek azt, hogy deákig kel­jen várni, míg egy-egy vevőt kiszolgálnak, akinek kihord­ják a raktár összes készletét, mert most annyi az egész, hogy a kiválasztott cipőből ki­kéri a vásárló a neki megfele­lő számút, s vagy létrejön az üzlet, vagy még válogat. Ez a válogatás azonban olyan, hogy egyszerre tízen, húszán végzik, s az eladónak nincs más dol­ga, mint a számokat kihozni, blokkolni és csomagolni. Most különösen megnőtt a forga­lom, mert sokféle cipőt le­áraztak — ahogy szaknyelven mondják — s ezeknek a minő­sége a legjobbakkai vetekszik, csupán — idejüket múlta egyik-másik. Tamóczi Mariska volt teg­nap reggel az első vásárló, körömcipőt jött venni az édes­anyjával. — Farsang heat, kell a kis­lányomnak egy szép új cipő, mert a ruhája már készen van! Azt akarom, hogy szép legyen! — büszkélkedik a ma­ma. — Magamnak is nézek va­lamit, mert itt nem keli ma- gyarázgatni, hogy fáj a lábam, látom magam is, hogy milyen cipő illene a lábamra. Most már egy perc megállás sincs, jönnek a vevők egymás után. Egy-egy férfi is betéved, aztán meglátja a polcokat és sietve kifordul, hiszen csak női topánkák találhatók a gondo­lákon. A férficipők lelőhelye másutt van. Meg kell említeni Dénárt Jánosné dekoratőr ízléses bel­ső díszítését, aki nem fukarko­dott a művészi ötletekkel és si­keresen hozta összhangba a külső kirakatokat és a belső kömye;aeéet Tsz, a sarudi Petőfi Tsz, a: gyöngyöshalászi Kossuth Tsz, a kisnánai Hunyadi Tsz, a szű­csi Bajza József Tsz, az apci Béke Tsz, a tamamérai Béke Tsz, a tamazsadányi Kossuth és Aranykalász tsz tagsága. Ma délelőtt 9 órakor tartja zárszámadási közgyűlését az egerszalóki Űj Élet Tsz, a no- vaji Egyetértés Tsz, a csányi Petőfi Tsz és a komlói Rákóczi Tsz. Ma délután egy órai kez­dettel pedig a pétervásári Ezüstkalász Tsz és a mátrade- recskei Rákóczi Tsz tagjai tar­tavak zárszámadást. Ezzel a pétervásári járás termelőszö­vetkezeteiben befejeződnek a zárszámadási közgyűlések. Holnap délelőtt 9 órakor az egerszalóki Vörös Csillag Tsz, a verpeléti Dózsa Tsz, Puskin-üanepsógek a megyében Puskin halálának évforduló­jára, február 8—10-e között a megye minden járási székhe­lyén ünnepséget rendez a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társa­ság. Egerben 8-án, az Ady Endre Kultúrotthonban kerül sor az ünnepélyes irodalmi estre, amelyen Lőkös István főiskolai tanársegéd tart elő­adást a nagy orosz költő éle­téről és műveiről, majd a Pe­dagógiai Főiskola szavalói és előadói Puskin-művekből ren­deznek műsort. délután egy órakor pedig a csányi Új Élet Tsz, a boconádi Petőfi Tsz, az erki Űj Barázda Tsz és a hevesvezekényi Üj Elet Tsz tagjai tartanak köz­gyűlést. Kilencedikén délelőtt 9 óra­kor a rózsaszentmártoni Rákó­czi Tsz, az egerbaktai Dobó István Tsz, a noszvaji Üj Elet Tsz, a horti Búzakalász Tsz és a tiszanánai Petőfi Tsz zár- számadási közgyűlésére kerül sor. Február TO-én délután 1 óra­kor a tiszanánai Vörös Csillag Termelőszövetkezet tagjai tart­ják meg zárszámadási közgyű­lésüket. A megyei tanács mezőgazda- sági osztályától nyert értesülé­seink szerint a jövő hét végé­re Heves megye közös gazdaság gaiban teljes egészében befeje­ződnek a zárszámadási közgyű­lések. MT 1962-ben Lőrinci félmilliót kap községfejlesztésre Majdnem félmillió forintot biztosít a költségvetés Lőrinci község ez évi községiéj lesztési terveire. Többek között ebbői készítik ei azt a transzformá­tort is, amely biztosítja a vil­lanyvilágítást azokban az ut­cákban is, amelyekben tavaly már felszerelték a vezetékeket, ; de „kapacitás” hiány miatt, [ •nem kapcsolták be az órákat. Ballagok a fényképező­géppel a nyakamban, hogy az idei tél legragyogóbb, napsütéses, havas délelött- jéről néhány felvételt ké­szítsek. A Megyei Bíróság előtti lejtőn kínálkozik is a téma. Egy kisfiú és egy kislány szánkóznak, illetve csak szánkóznának, de felborul- tak és ez annyira tetszik ne­kik, hogy néhány métert még utána gurulnak a friss hóban. Lencsére kívánkozik a kép, s ahogy rájuk eme­lem, a kislány egy pillanat alatt felugrik. — Tessék várni, előbb rendbehozom magam — mondja és már porolja is magát. Nem fényképeztem. A női hiúság a hóban he­verő ltedves témát elolvasz­totta. — kisfeé-í

Next

/
Oldalképek
Tartalom