Népújság, 1961. október (12. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-01 / 232. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XII. évfolyam. 232. szám ÄRA: 60 FILLÉR 1961. október 1., vasárnap Fegyveres erőink a béke ügyét, magasztos, igaz ügyet szolgálnak Díssünnepség az egri Helyőrségi Tiszti Klubban Szombaton este az egri Helyőrségi Tiszti­klub nagytermében díszünnepséget rendeztek a fegyveres testületek napja alkalmából. A díszünnepségen részt vettek a honvédség, a munkásőrség, a rendőrség, a tűzoltóság tag­jainak képviselői, valamint a megye és a város párt- és állami vezetői. A hét óra után néhány perccel a himnusz hangjaival meg­kezdődött ünnepséget Kádár Sándor honvéd- őrnagy nyitotta meg. Az ünnepség diszelnök- ségében helyet foglalt Putnoki László, az MSZMP megyei bizottságának első titkára, dr. Lendvai Vilmos, a megyei tanács VB- elnöke, Kácsor Jánosné, az MSZMP városi bizottságának titkára, Kocsmár János, a vá­rosi tanács VB-elnöke, Balázs Gyula alezre­des, Kádár Sándor őrnagy, Szabó Géza 6r­Putnohi László nagy, Libertiny Sándor, a megyei rendőrfő­kapitányság vezetője, Zábráczki Ferenc, a munkásőrség megyei parancsnoka, Brossai János őrnagy, Toronyai István tűzoltó-őrnagy, Németh Tibor, a Ldkatosárugyár igazgatója, Simon Flórián rendőrőmagy, Stark Károly rendőrszázados, Jakubinyi Béla őrnagy, Pén­zes József százados, Csörgő Ferenc százados, Jakab Emil százados, Mihályi Pál, a munkás­őrség járási parancsnoka, Kiss József, Kiss Gábor, a városi KlSZ-bizottság titkára, Vin- cze József rendőrszázados és Rimóczi László őrnagy. Kádár Sándor őrnagy megnyitó szavai után Putnoki László elvtárs, a megyei párt- bizottság első titkára mondott ünnepi beszédet. 0 ünnepi beszéde Ma az első esztendő, amikor hazánk fegyveres erői együtt ünnepelnek a fegyveres erők napján. Velük együtt ünnepel az ország egész népe. Igen, ün­nepel, bár ez sokszor, sok időn keresztül furcsának hangzott Furcsának, mert népünk törté­nelmének sok évszázadán ke­resztül a fegyveres erőktől fél­ni és rettegni kellett. Mert ezeket az erőket elsősorban né­pünk ellen, népünk elnyomá­sára, piegíéleml í tésére és ret­tegésben tartására hozták lét­re. Az első fegyveres alakula­tok, amelyek ízig-vérig a nép szolgálatában állottak és áll­nak ma is, 1917-ben Oroszor­szágban jöttek létre és azt kö­vetően nálunk Magyarorszá­gon 1919-ben. Ezek a fegyveres alakulatok, fegyveres erők me­rőben újak, alapjaiban mások voltak minden addigi fegyve­res alakulatoktól. Ezek a fegyveres alakula­tok a forradalom szülöttei, első ízben az emberiség történelmében nem a tő­ke, a nagybirtok védelmét, és a népek elnyomását szolgálták. Céljuk a népek szabadságának védelme, létük pedig a tőke, a nagy­birtok pusztulását jelen­tette. Ezek voltak az első olyan fegyveres alakulatok és erők, amelynek katonái, rendőrei azért fogtak fegyvert, hogy sa­ját és családjaik jobb sorsát teremtsék meg és védelmez­zék. A történelemben először egyezett és találkozott a kato­na, a rendőr és az ember, a munkás, a paraszt és az értel­miség érdeke. Mert a történe­lem hosszú évtizedein keresz­tül minden társadalmi rend­ben mind a katonának, mind a rendőrnek érdeke és feladata szöges ellentétben állt az em­ber, a dolgozó nép érdekével. Régen a katona fegyvert fo­gott, hogy apjára lőjön, ha a tőke zsarnoksága ellen lázado­zik. A csendőr- és rendőr-ala­kulatokat azért verbuválták, hogy sortűzzel válaszoljon, ha az utcára megy a munkás, munkát és kenyeret követelni. A csendőr- és rendőralakulato­kat arra képezték, hogy torká­ra fagyassza a szót, ha a mun­kás vörös Csepelje a Váci utat hívta segítségül. Ma pedig a fegyveres erők minden alaku­latával, minden katonájával és rendőrével tanítják azokat a dalokat, melyeket valaha a ré­gi fegyveres erők némítottak el. De lényeges a különbség a fegyveres alakulatok egymás­hoz való viszonyában is. Ré­gen a fegyveres csoportok egy­máshoz való viszonya semmi­képpen sem volt barátinak ne­vezhető. Más volt a célja a csendőrségnek, megint más a rendőrségnek és merőben elté­rő a besorozott katonának, akinek rettegnie kellett a Horthy-hadsereg embertelen körülményeitől. De más volt a viszony a legénység, a tiszthe­lyettes és a tiszti állományban levők között. Ezek külön kasz­tot, régiót képeztek és igényel­tek. Aki az altiszti kaszt tagja akart lenni, meg kellett tagadni saját fajtáját, osztályát és barátját. A leg­jobb, legmegbízhatóbb ember abban a hadseregben az volt, akinek minősítésében az állt: még az apját sem kíméli, „ha a helyzet úgy adódik”. Akkor viszont a helyzet csak úgy adódhatott, hogy védenie kellett Weiss Man­fred, Chorin báró, Vida Jenő, gróf Esterházy tíz­ezer holdjait, gyárait és bankjait. Ezek az alakulatok csak egyben emelkedtek a tökéle­tesség legmagasabb fokára. Ez pedig az emberkínzás, a nép legjobb fiainak, a kommunis­táknak üldözése és mészárlása volt. Ezt olyan szakértelem­mel, a tökéletesség olyan ma­gas fokán tudták végrehajtani az 1919-es forradalom leveré­sétől egészen 1945-ig, a fel- szabadulás napjáig, hogy pél­dátlanul állt az egész világ előtt. Ma, a fegyveres erők nap­ján népünk merőben más, egészen új tagjait ünnepli a fegyveres erőknek, katonában, munkásőrben, rendőrben, kar- hatalmistában, tiszthelyettes­ben és tisztben. Merőben más ez a nap azért, mert megszűnt az előbb vázolt fegyveres erők megteremtésének és fenntar­tásának alapja, a tőke, a ki­zsákmányolás. Ma a fegyveres erők napján olyan alakulato­kat és egységeket ünnepiünk, amelyeknek katonái, rendőrei, karhatalmistái, munkásőrei, tiszthelyettesei és tisztjei első és legfontosabb fel­adatnak a nép védelmét, a dolgozó nép jólétének biztosítását tekintik. Ma a fegyveres erők minden alakulatát mélységesen áthatja népünk szeretete. Céljában és felépítésében ennek a legfon­tosabb feladatnak kell megfe­lelnie. Ma a fegyveres erők teljes egységet alkotnak, a haza, a függetlenség, a nép érdekeinek védelmében. Fzt az egységet semmi sem bontja és bonthatja meg, mert ezekben a fegyveres alakulatokban a tiszt, a tiszthelyettes és a köz­katona érdeke azonos és azo­nos az érdeke az embernek, a katonának, a rendőrnek egy­aránt. A fegyveres testületek kü- lön-külön speciális feladatokat oldanak meg. Ez azonban nem zárja ki, sőt, erősíti egységü­ket, mert speciális feladatuk végzését egységes cél, az or­szág függetlensége, dolgozó né­pünk szabadságának védelme vezérli. A fegyveres alakula­tok előtt a történelem során soha még olyan magasztos cé­lok nem állottak, mint állnak azokban az országokban, aliol a nép vette kezébe adataimat és maga a nép hozta létre fegyveres alakulatát. A fegy­vert viselő ember ma arra tesz hazánkban esküt, .hogy a dol­gozó népet szolgálja. Azért vi­sel fegyvert, hogy saját népét, saját fajtáját és családját vé­delmezze. Mindezek mellett ta­lán még magasztosabb az a cél, hogy a hatalmon levő nép fegyveres őrei azért viselnek fegyvert, azért tanulják meg a fegyverek forgatását, hogy so­ha ne legyen szükség fegyve­rekre és azok soha ne szólal­janak meg. Furcsán hangzik, hogy azért tartani hadsereget, kiképezni katonáit, hogy soha többé ne legyen háború. Furcsa ez azért, mert minden eddigi hadseregeknek és általában fegyveres alakulatoknak az volt a feladatuk és céljuk, hogy megtanulják a rájuk bí­zott fegyverek forgatását és megtanulják embermilliók mészárlását a rájuk bízott fegyverekkel. Ma a fegyveres alakulatok, a fegyveres erők harcosai, tiszthelyettesei és tisztjei kezébe népünk azért adja a fegyvert, és azért tanít­ja meg bánni ezekkel a fegy­verekkel, hogy az embermilli­ók életét védelmezzék és ké­pesek legyenek megakadályoz­ni az emberélet millióinak pusztulását. Ma a katona, a rendőr, a karhatalmista, munkásőr legszentebb és legmagasz- tosabb ügye a béke védel­me, az emberi élet oltal­mazása és nem pedig mé­szárlás. Ezért merőben más a ma ün­nepelt fegyveres erők célja és feladata. Ezért is felemelő ma ezeknek az erőknek, alakula­toknak tagjává lenni és ott be­csülettel helytállni e magasz­tos célok érdekében. Es ezért veszi őket körül népűnk féltó gondossága és forró szeretete. Amikor arról beszélünk, hogy fegyveres erőink legszentebb kötelessége a béke védelme, az emberi élet oltalmazása, akkor mi tudjuk, hogy ehhez jól képzett, modemül felfegy­verzett és a fegyvert jól for­gatni tudó katonára, munkás­őrre, rendőrre, karhatalmistá- ra van szükség. Mert e nélkül a tudomány nélkül nem lehet védelmezni, oltalmazni a bé­két és az emberi életet. Az embermilliók pusztulását elő­készítő imperialista fenevad megfékezése csak egy erős, jól képzett, jól felfegyverzett, a békét oltalmazó hadsereggel és fegyveres erőkkel lehetséges. Fontos ezt tudni ma, amikor a nemzetközi helyzet az im­perializmus agresszív politiká­ja következtében olyan fe­szültté vált, hogy ennek hábo­rútól való megőrzése csak a szocialista tábor katonai fegy­veres erejétől függ, semmi más biztosíték az emberi tör­ténelem legszömyűbb háború­jának elkerülésére nincsen. Az imperializmus háborús törekvéseit meggátolni csak az erő láttán lehet. Világos, hogy a Szovjetunió, amely ma a legerősebb had­sereggel rendelkezik a vilá­gon, már igen sok javaslatot és kezdeményezést tett, hogy tár­gyalások útján vessenek véget a szinte hisztériás háborús fegyverkezésnek, amely az im­perializmus táborában folyik. Vállalta a teljesen egyoldalú hadsereglétszám csökkentését, az atom- és hidrogénfegyverek kísérleti robbantásának be­szüntetését. És mi történt? Az imperia­lizmus a Szovjetuniónak emlí­tett kezdeményezésében, béke­törekvéseiben, valamiféle gyengeséget vélt felfedezni. Míg a Szovjetunió csökkentet­te fegyveres erőinek létszá­mát, addig Nyugaton katonai behívásokat hajtottak végre. Gyorsabb ütemben fegyverez­ték a nyugati országok szinte valamennyi hadseregét. Meg­hiúsítottak minden olyan tár­gyalási készséget, amely az általános és teljes leszerelést mozdította volna elő. A ter­monukleáris kísérletek meg­szüntetése helyett szaharai atomrobbantások kezdődtek az imperializmus táborán belül. Míg a Szovjetunió az általá­nos és teljes leszerelésért, a béke biztosításáért küzdött, kalóz módjára légiprovokációt hajtottak végre a Szovjetunió területén, az emlékezetes U— 2-es repülőgéppel. Ekkor —, bármilyen furcsának is hang­zik, — a béke védelme és a fő cél; a termonukleáris háború megakadályozása érdekében a Szovjetuniónak erélyesebb, ha­tározottabb hangot kellett használnia. Ismert Malinovsz- kij marsall kijelentése, hogy a jövőben nemcsak a provoká­ló repülőgépre, hanem a re­pülőgép féiszállási helyére is lecsap a Szovjetunió. Amikor Fidel Castro forradalmát az amerikai provokáció közvetlen veszélye fenyegette, a Szovjet­unió bejelentette, hogy ve­szély esetén kész interkonti­nentális és ballisztikus raké­tákkal is segítséget nyújtani a kubai nép forradalmának. Ezekben a bejelentésekben, bár furcsán hangzik, 3 a fő cél a béke védelme,— a háború, a nukleáris há­ború veszélyének csökken­tése és elhárítása volt. Most a Szovjetunió bejelentette, a nukleáris kísérletek folytatá­sát, ennek is fő célja a háború elkerülése, a termonukleáris háborúk veszélyének csökken­tése volt és marad. Komolyan kell venni a Kommunista és Munkáspártok Moszkvai Nyi­latkozatát, amely a jelenlegi nemzetközi helyzetben a ter­monukleáris veszély elhárítá­sát jelölte meg a legfőbb fel­adatnak. Ideológiai különbség nélkül, vagy talán ellentétek ellenére, minden haladó és emberséges erő fő feladata ma az említett veszély elhárí­tása. A szocialista tábor, a Szovjetunió minden intézke­dését, — mégha meglepőek is ez jelenleg tény, mert sehol, semmilyen fronton a két tá­bor között háború nem áll fenn. De mi a békés egymás mellett élést olyan időszakban éljük, amikor a vezető impe­rialista fenevad minden erő­feszítést megtesz a szocialista tábor, főleg a Szovjetunió ka­tonai erejének, rakétafölényé­nek megszüntetéséért. Most, a koreai háború kitörésének év­fordulóján, amerikai katonai folyóiratok megemlékeztek az ott követett katonai stratégiá­ról. Többek között foglal­koztak azzal, hogy Koreában miért nem vetették be az ato­mot. A cikk egyöntetűen meg­állapítja, azért nem, mert az Egyesült Államok már elvesz­tette az atom feletti egyed­uralmát. És nem rendelkezett olyan mennyiségű atombom­bával, hogy a Szovjetunió közbelépése esetén sikerrel felvehette volna a harcot. Mert a Szovjetunió már akkor rendelkezett olyan és annyi atombombával, hogy Dél-Ko- reában meg tudta volna bé­nítani az Egyesült Államok hadigépezetét. Ha ez a helyzet nem áll fenn, akkor Koreában éppúgy ledobják az atombombát, mint ledobták azt Hirosimára és Nagaszakira, valóban minden hadicél nélkül és kizárólag kísérleti céllal. Az amerikai imperialisták ledobták volna már ezeket a bombákat más esetben is, ha nem volnának vezető katonai körök tudatá­ban annak, hogy az Egyesült Államok bár­mely pontja sebezhető bal­lisztikus, vagy interkonti­nentális rakétával a Szov­jetunió területéről. Ennek tudata nélkül már ki­tört volna egy újabb világhá­ború. Nos, mj a békés egy­más mellett élést olyan kor­szakban akarjuk megvalósí­kell fogadni, hogy ezeknek az intézkedéseknek fő célja ugyanaz, amelyet minden bé­keszerető mozgalom maga elé állított, egy újabb pusztító termonukleáris háború veszé­lyének elhárítása. Ha a nemzetközi helyzet második döntő jelentőségű megfigyelése az lehet, hogy a termonukleáris veszélyelhá­rítás a fő feladat, akkor a fő front, ahol a harcot vívjuk, az általános és teljes leszere­lés, a békés egymás mellett élés. Az általános és teljes le­szerelés lényege, hogy a fő veszélyt, az embermilliókat fenyegető háború veszélyét csökkentsük, vagy megszűn­tessük. Mert ezek megnyugta­tóan csak úgy szűnnek meg, ha sikerül megvalósítani az általános és teljes leszerelést Tehát megszüntetni annak ve­szélyét végérvényesen, hogy az imperializmus bármilyen kö­rülmények között is a termo­nukleáris háború eszközeihez folyamodhassák. tani, amikor az imperializmus egyre inkább a fasizmus irá­nyába tolódik és a legember­telenebb társadalmi képződ­ménnyé válik. De ugyanez az időszak az imperializmus alkonyának idő­szaka is. Nos, ebben az idő­szakban akarjuk megvalósítani a békés egymás mellett élést, amely teljesen reális cél és ki­küszöbölni a háború lehetősé­geit, amelynek fő eszköze az általános és teljes leszerelés megvalósítása. Csak ez a ga­rancia ahhoz, hogy sikerül véglegesen megtörni az ameri­kai és általában az imperializ­mus termonukleáris hadigépe­zetét. Ennek megtörését nem a kapitalizmus győzelmétől való félelmünk teszi szükségessé, hanem éppen a béke védelme, az emberi élet millióinak fél­tése és védelmezése. Az általá­nos és teljes leszerelésért ví­vott harc szinte egy-egy állo­mása Kuba, Laosz, Kongó és Berlin. Mert az itt elért sike­rek végül is az imperializmus egy-egy vereségét jelentik. Né­metországban a fő ellenség nem maga Adenauer, noha közvetlenül ő áll előtérben, hanem maga az imperializmus, amely újabb háborúra, újabb világégésre spekulál. Ezért minden lépés, amelyet a ber­lini kérdésben, a német kér­désben előre .épünk, közelebb visz bennünket a győzelemhez. Ma a világon minden ország­ban, nálunk is, a reakció fő támasza az amerikai imperializmus hadigépezetében, katonai erejébe vetett hit. Könnyű ezt lemérni nálunk is, a nép ellenségei az élet min­den területén, fő támasznak az amerikai imperializmust te­kintik és az imperializmus ál­taluk vélt „sikereitől” függően spekulálnak és tevékenyked­nek. Most, amikor a nemzetke (Folytatása a 2. oldalé azok —, azzal a bizalommal A békés egymás mellett élés,

Next

/
Oldalképek
Tartalom