Népújság, 1961. szeptember (12. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-01 / 206. szám

2 NßPÜJSAG 1961. szeptember 1., péntek TFR tfEL ÖtZMTKUtTMK 4 vernenY győatenet a* V. atom« brigád Az elmúlt év végén Gyön­gyös város dolgozó paraszt­sága Is a szocialista nagyüze­mi mezőgazdaság útjára lé­pett. Ennek következtében a gyöngyösi Vj Élet Termelő- szövetkezet tagsága és földte­rülete jelentősen megnöveke­dett. A jó úton haladó terme­lőszövetkezet 1961 tavaszán a küldöttgyűlésen olyan javas­latot fogadott el, amely élet- rehívta a szövetkezetben a szocialista munkaversenyt. Az elfogadott javaslat alapján kidolgozták a versenyponto­kat és azt is elhatározták, hogy a versenyt két részben értékelik: a félévi eredménye­ket alkotmányunk születésé­nek 13. évfordulóján, míg a verseny másik részét az év végén. Ennek alapján a tsz tagsága szocialista versenyre hívta ki a város többi terme­lőszövetkezetét is, amelyek a kihívást elfogadták. Az alkotmány napján sor került a verseny első értéke­lésére. A versenyt értékelő bizottság megállapította, hogy a versenyben az Üj Élet Tsz- ben 10 brigád vett részt és nagyon komoly munkát Vé­geztek. Az összegyűlt pontok alapján mégis a legjobb mun­kát «2 V. számú brigád tagjai végezték a tavasz és a nyár folyamán, ezért ők kerültek az első értékelésnél a brigá­dok közül az első helyre. A brigád tagjai, amikor tudo­mást szereztek győzelmükről, elhatározták, hogy a díj ösz- szegéből kirándulást szervez­nek a Mátrába, amelyre a brigádtagok családtagjait is meghívják, és fogadalmat tet­tek arra, hogy az év végén is megőrzik elsőségüket a szo­cialista munkaversenyben. Burányi Imre Megkezdték a vetést a sarud! termelő­szö ve t kezetek Sarud termelőszövetkezeti tagjai nem emlékeznek olyan jó kalászos termésre, mint amilyent ebben az esztendő­ben betakarítottak a közös gazdaságok. Az átlagtermés az egykor 6—7 mázsával szem­ben most 12—13 mázsa volt. Épp ez adott nagy lendületet minden termelőszövetkezetben a további munkák végzéséhez. A közös gazdaságokban már hozzáláttak a szemes és szálas takarmányok munka­egységre járó előlegkiosztásá­hoz, a tagok pedig az épít­kezések mellett időben kihord- ták a földekre a trágyát. A gépálomás is jó munkát vég­zett. Eddig 915 hold vető­szántást, 868 hold mélyszán­tást végeztek el a gépek, úgy, hogy a közös gazdaságok már megkezdhették a vetést. Eddig mintegy 120 hold repcét és 15 hold őszi takarmánykeve­réket vetettek el. Pásztor Endre, VB-elnök. Feilődik az egerszalóki Vörös Csillag Tsz állattenyésztése Mind nagyobb ütemben fej­lesztik az állattenyésztést az egerszalóki Vörös Csillag Tsz tagjai. A sertéstenyészetben például a 40 férőhelyes fiaz- tatóban „váltott műszakban" fialnak a kocák, úgyhogy a termelőszövetkezet bőségesen tud eladni a piacon is mala­cot, amellett, hogy a háztáji gazdaságokat is ellátja hízó- nakvalókkal. A tehenészetben is jelentős eredményekről beszélnek a számok. A közös gazdaság tag­jai úgy határoztak, hogy 16 mázsa takarmánnyal segítik még a háztáji gazdaságokban levő tehenek ellátását. A ter­melőszövetkezet számára egy százférőhelyes tehénistálló, borjúnevelő és tejház építése nagy segítséget jelentene ab­ban, hogy a tehenészet fejlesz­tésével kapcsolatos terveiket valóra válthassák. 20—25 millió forint lifvedelem aprómagvakból Heves megye mindig híres volt lucerna- és vöröshere- magjárói. Nemcsak azért, mert évek óta tekintélyes mennyi­ségben termesztettek a gazdák az említett magokból, hanem azért is, mert a megyében ter­mett lucerna- és vöröshere- magok kiváló minőségűek, jó csíraképességűek, szárazság­tűrők és fagyállóak voltak. A termelőszövetkezetek lét­rejöttével ez a jó hagyomány újabb lehetőségekkel bővült, s a termesztett magok így még jobban megfizették a velük való foglalkozást. Ezt bizonyít­ja az is, hogy a tsz-ek ebben az évben közel 10 ezer holdon termelnek kapás lucernát, sű­rűvetésű lucernát és vörös­herét. E növények betakarítása az elmúlt napokban megkezdő­dött. A régi hagyományoktól el­térően a kézi munkát egyre fokozatosan felváltja a gépi megművelés, és betakarítás. A megye gépállomásai 40, szovjet gyártmányú SZK—3-as kom­bájnt alakítottak és alakítanak át az aprómagvak cséplésére, s ugyanakkor szovjet gyártmá­nyú rendrakókat is alkalmaz­nak. A kombájnok mellett még 20 purííikátor és 77 herefejtő­vei ellátott cséplőgép is segít a megye tsz-einek e munkák el­végzésében. Az említett gépek segítségé­vel folyik a munka a mezőtár- kinyi Búzakalász és a pélyi Aranykalász tsz-ekben. A gé­pek jó munkát végeznek, az emberek dicsérik „okosságát”. Mint megállapították, s ter­més is jól sikerült. A kapás lu­cernák például holdanként kö­zel 50—-60 kg-mal több magot termettek, mint az előző évek bármelyikében. Ezt tapasztal­va a tsz-ek, a jövő évre már 150Q holdra terveznek szerző­dést kötni az állammal. Már most megállapítható, hogy az idei lucerna- és here- mag-termesztés jelentős jöve­delmet biztosít a közös gazda­ságok dolgozóinak. A számítá­sok szerint 70 vagon termést várunk a megye tsz-eiből, ami­ért 20—25 millió forint kész­pénzt kapnak majd. Nagy József Aranyérmet nyert a nagyréttel paradicsompaprika as NDK-ban A nagyrédei Szőlőskert Ter­melőszövetkezet különböző ter­ményei lassan nemcsak az or­szág minden táján szereznek jó hírnevet a közös gazdaság tagjainak, hanem külföldön is sikert aratnak. A nagyrédei paradicsompap­rika oly nagy sikert aratott, hogy a kiállítás bíráló bizott­sága aranyéremmel tüntette ki a kiváló minőségű nagyrédei terményt Erfurtban. Mint tegnap este közölték, a csányi Petőfi Tsz görögdinnyé­je az erfurti kiállításon ezüst­érmet nyert Ma érkezik Magyarországra a Román Munkáspárt Központi Bizottságának és a Román Népköztársaság kormányának küldöttsége A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a magyar forradalmi munkás­paraszt kormány baráti láto­gatásra hívta meg a Román Munkáspárt Központi Bizott­ságának és a Román Népköz­társaság kormányának kül­döttségét, hogy viszonozza a Magyar Népköztársaság párt­ós kormányküldöttségének a Román Népköztársaságban 1958-ban tett látogatását. A román párt- és kormány­küldöttség vezetője Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Román Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak első titkára, a Román Népköztársaság államtanácsá­nak elnöke. A küldöttség tag­jai: Ion Gheorghe Maurer, a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottsá­gának tagja, a Román Nép- köztársaság államtanácsának alelnöke, a Minisztertanács el­nöke, Emil Bodnaras, a Ro­mán Munkáspárt Központi Bi­zottsága Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese. Mogyorós Sán­dor, a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Alexandru Birdleanu, a Ro­mán Munkáspárt Központi Bi­zottságának tagja, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, Ccrne- liu Manescu külügyminiszter, Mihail Rosianu, a Román Munkáspárt Központi Bízott- ságának tagja, a Román Nép- köztársaság budapesti nagykö­vete. A különvonat ma reggel ér­kezik a lökösházi határállo­másra, ahol a baráti látogatás­ra érkező küldöttséget ünne­pélyesen fogadják. A különvo­nat 11,20 órakor fut be a Nyu­gati-pályaudvarra, ahol Ghe­orghe Gheorghiu-Dej t és a küldöttség tagjait katonai díszpompával köszöntik. (MTI) A brazil kongresszus nagy többséggel megszavazta Goulart beiktatását RIO DE JANEIRO (MTI): A brazil kongresszus két háza szerdán este túlnyomó többség­gel, 296 szavazattal, 14 ellené­ben, megszavazta, hogy Gou­lart alelnököt iktassák be tu elnöki tisztségbe. A kongresz- szus által a reakció» katonai vezetők tiltakozása ellenére megszavazott határozat kieme­li, hogy a jelenleg érvényben levő választási testületeket tiszteletben kell tartani, ami más szóval azt jelenti, hogy Goulart, Quadros alkotmányos utóda lesz az elnök. A határo­zat elvben elfogadja az alkot­mány módosítására vonatkozó javaslatot, amelynek célja megváltoztatni a kormány je­lenlegi formáját. A csütörtöki nap folyamán a kongresszus további tanácskozásokat foly­tat majd az elnöki hatáskör módosítása részleteinek kidol­gozásáról. New Yorkból keltezett hír­ügynökségi jelentések szerint Goulart alelnök szerdán este repülőgépen New Yorkból Buenos Airesbe indult. Útköz­ben érinti Miarnot, Panamát és Urnát is. A New York-i repü­lőtéren újságíróknak kijelen­tette, hogy Buenos Airesből to­vább utazva, „a legmegfelelőbb helyen” lép Brazília földjére. Az újságíróknak kérdéseire vá­laszolva, a többi között elmon­dotta, azért tér vissza, hogy gondoskodjék a törvényesség és a rend fenntartásáról Brazí­liában. Kifejezte azt a remé­nyét, hogy a kongresszus fel­adata dönteni a kormányforma módosításáról és a válság meg­oldását magának a brazil nép­nek kell megtalálnia. Az alkotmány rendelkezései­ből világosan kitűnik, hogy a törvénye» államfő én vagyok — mondta. Amikor megkérdezték, hogy folytatja-e Quadros poli­tikáját, azt felelte, túlságosan sok gondot okoznak neki az ország belügyeí, és külpolitikai kérdésekkel még nem foglal­kozott. Amikor Braziljába ér­kezésének időpontja felől kér­dezték, Goulart kijelentette, hogy Panamából telefonössze­köttetést vesz fel Brazíliával és e beszélgetés után dönt vég­legesen. A brazíliai katonai vezetők — annak ellenére, hogy a szer­dai nap folyamán elfogadták a kongresszus Javaslatát Goulart beiktatásáról —, közbeeső állás- foglalásukat megváltoztatva, szerdán este kiáltványt adtak ki, amelyben ismét erélyesen tiltakoznak az alelnök vissza­térése ellen. Kifogásul azt hoz­zák fel, hogy Goulartnak „túl­ságosan sok a kommunista kapcsolata” ahhoz, hogy az or­szág vezetője legyen. Denys hadügyminiszter szer­dán este rendeletet adott ki a Rio Grande Do Sul tartomány, ban állomásozó 3. hadsereg feloszlatására. Lopes tábornok, a hadsereg parancsnoka áron­ban elutasította a rendelet vég­rehajtását. A hadügyminiszter. n«k szerdán este küldött üze­netében megismételte, hogy nem hajlandó alkotmányba üt­köző utasításait teljesíteni. A tábornok egy helyi lapnak nyi­latkozva, kijelentette, a meny­nyiben Cordeiro De Farias tá­bornok, akit utódjaként kine­veztek, Porto Alegre-be érke­zik, akkor letartóztatják. Brizzola, Rio Grande Do Sul állam kormányzója, rádiófel­hívást intézett a lakossághoz, és fegyverbe szólította őket. Bejelentette, hogy a mozgósí­tásra vonatkozó első intézkedé­seket Lopes tábornokkal egyet­értésben hozta meg. Buenos Aires-i jelentés sze­rint több argentin politikai párt, illetve politikai szemé­lyiség juttatta kifejezésre tá­mogatását a brazil népnek a nemzetellenes erők összeskü- vése ellen folytatott harcában. A Brazil Kommunista Párt Központi Bizottságának az Ar­gentin Kommunista Párt szo­lidaritási üzenetet küldött és Argentína legnagyobb ellenzé­ki pártja, a polgári népi radi­kális párt nyilatkozatban fog­lalt állást Brazília független­ségi harca mellett. Gomez, volt argentínai alelnök azt » meggyőződését fejezte ki, hogy a brazíliai nép harca győzelmet fog aratni. (AP, Reuter, AFP, Üj Kína.) Időjárás jelentés A Meteorológiai Intézet Jelenti'. V<ír haté i<iéi írás péntek estig: Napos, száraz 140. Mérsékelt észak­keleti Síéi. Erősebb éjszakai lehű­lés. A nappali felmelegedés kissé fokozódik. Várható legmagasabb nappali hő­mérséklet 35—28 fok, várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmérséklet S-U fok kő»»«. (MTI) XI; Nem tudom, eltaláltam-e vagy sem az okot, amely tár- Búnkat arra késztette, hogy el­hagyja az ablakot. Lehet, hogy Belopolszkij az őt jellemző vaskalapossága miatt viselke­dik így, de önkéntelenül is azt szerettem volna, hogy első fel­tevésem bizonyuljon igaznak. Úton Földi számítás szerint: szep­tember 10. Százhúsz óra múlva elérjük g Venust. A hosszú út első szakasza a végéhez közeledik. Milyen távolinak és elérnetet- lennek tűnt ez a távoli boly­gó, amely a Föld hajnali és esti égboltján olyan szépan ra­gyogott, most pedig egészen közel vagyunk hozzá. Közel!.., Nyilván a csilla­gászokkal való állandó kapcso­latom szoktatott hozzá a csil­lagászati fogalmakhoz, ha már a több mint tizenötmillió kilo­méternyi távolság közelinek tűnik nekem. A Venus most köztünk és a Nap között tartózkodik és megvilágítatlan oldalát fordít­ja felénk, Azért látjuk a nap­korong hátterén, s mindkét csillagászunk állandóan figye­li, mert odalent a Földön na­gyon ritkán volt alkalmuk rá. Befejeztem a felvótelkészítés egész programját, amelyet az Út eme szakaszán bíztak rám. Oly sok munkám volt, hogy két hónap alatt nem találtam szabad időt feljegyzéseim folytatására. Az összes felhasznált filmet és negatívot előhívtam és leel­lenőriztem. Hisz nem tudom őket még egyszer megismétel­ni. Arszén Georgljevjcs segí­tett kitölteni a számlapokat, amelyeket minden felvételhez csatolok. Nagy elfoglaltsága ellenére ez az ember mindig talált időt arra, hogy segítsen nekem. Hosszú órákon át dol­gozik az obszervatóriumban, megfeledkezve a pihenésről. Belopolszkij nem marad el tőle. A csillagászati munkákon kívül az ő vállán nyugszik, hogy ugyanakkor Kámovval együtt elvégezze az űrhajó út­jának és mindennapi tartózko­dási helyének bonyolult kiszá­mítását. Jóllehet még a Földön előre elkészítették a számításokat az egész útra vonatkozóan, Ká- mov szükségesnek tartja, hogy mindennap, ahogy mondani szokta: „meghatározzuk hely­zetünket”. A számítások ered­ményeit összehasonlítják egy­mással, és még nem fordult elő, hogy különböztek volna. Űrhajónk úgy repül a végtelen űrbei, mintha láthatatlan sí­neken száguldana. Huszonnégy óra alatt több mint kétmillió kilométert teszünk meg; s ért­hető, hogy a legcsekélyebb té­vedés messzire eltávolítana minket attól az apró ponttól, amilyennek ebben az űrben a Venus bolygó — a „Föld nővé­re” látszik, amely terjedelmé­ben és tömegében majdnem egyforma a Földdel. Kámov minden huszonnégy órában ellenőrzi az űrhajó röp­tét, mindig ugyanabban az időpontban, Ehhez a Napot és a csillagokat használja fel. Ki­számítja a bizonyos csillagok közti távolságot és a Naphoz és a repülés vonalához viszo­nyított helyzetüket, s elektro­nikus számítógép segítségével megállapítja tartózkodási he­lyünket az űrben. Kétszer be­kapcsolta az egyik motort. Azokban a percekben kipihen­tük súlytalanságunkat, mert érezhető, igaz, nagyon csekély nehézkedési erő keletkezett az űrhajón. A felvételek készítésén kívül még az is kötelességem, hogy szolgálatot tartsak a vezérlő­pultnál. A szolgálatot előre összeállított beosztás szerint tartjuk. Az expedíció minden tagja köteles szolgálatot tarta­ni, de egy hallgatólagos meg­egyezés van köztem és Kámov között, amely szerint igyek­szünk felmenteni mindkét csillagászt alóla. Amúgy is elég a munkájuk. A napos feladata egyszerű: nem szabad megengednie, hogy az űrhajó bármely olda­la átforrósodjék, meg kell for- gatni hossztengelye körük hogy a napsugarak egyenlete­sen melegítsék testének egész felszínét. Ez súlyos, egy méter átmérjű koronggal történik, amelyet villanymotor forgat. A korong gyors forgásával egy­idejűleg lassan forogni kezd az egész űrhajó. Szokás szarint a napos köteles előre jelezni a forgást, hogy az ne akadályoz­za a teleszkópok munkáját. Nem sokat számít, ha késik a forgás, mert az űrhajó fehér teste jól visszaveri a napsuga­rakat, és nagyon lassan meleg­szik át. Azután ellenőrizni kell a le­vegő összetételét: eltávolítani belőle a szénsavgázt és helyét oxigénnel pótolni. Mindez úgy történik, hogy lenyomjuk a megfelelő gombokat a vezérlő­pulton. Az ellenőrzést műsze­rek végzik, amelyek határozot­tan reagálnak mind az űrhajó­val, mind a belsejében történő mindennemű változásra. Pél­dául, említettem már, hogy kö­telesek vagyunk becsukni ma­gunk mögött minden ajtót, de ha mégis valamelyikünk meg­feledkezne erről, egy megfelelő égő a vezérlőpulton vibráló vörös fényével nyomban fel­hívná a napos figyelmét rá. A szórakozottságot kiküszöböl­ték. Ha túlságosan átforróso­dik a külső fal, az űrhajót for­gató korong automatikusan működésbe lép és száznyolc­van fokos fordulat után kikap- teire az egész hét és fél hóna­osolódik, Ha a napos elfelejti pos repüőlüt alatt. De van még elzárni az oxigénadagolót, a egy fotocella» töltőállomásunk csap önmaga elzáródik, amint is, amely a napsugarakat köz- a levegőkoncentráció elért a vétlenül villanyárammá ala- a normát, S ez Így van min- kítja át. Ezt a villanytelepet dennel. Nagyszerű űrhajónk üzemzavar esetére tartogatjuk, teljesen automatizált. Mindent Minden, ami az űrhajón van, a motorokon kívül, kicse­rélhető, de egyes, különö­sen fontos mű­szerekből és két-három cse­redarab is van. Ha eszembe jut az az óriási teher, amit az űrhajó magá­val cipel, min­dig nagy hálá­val gondolok korszerű atom­technikánk ere­jére. Motorja­ink az egész hajóhoz képest nagyon kiesik, de ennek elle­nére olyan ha­talmas erejű­ek, hogy meg tudják adni a hajónak az iszonyatos gyorsaságot. Igaz, Kámov szerint nem elég nagy ez az érzékeny és „okos” műsze- a gyorsaság. Egyszer, amikor nek végeznek, amelyeket vll- szóba kerültek a bolygóközi lanyáram működtet. Az ára- repülések és ő megint sopán- mot nagyméretű, hordozható kodott amiatt, hogy túlságosan akkumulátorok termelik. Ezek lassan repülünk, megkérdez- Kámov megrendelésére lenln- tem tőle, miért nem működ- grádi gyárakban készültek. Az tette tovább a motorokat, akkumulátorok töltése elegen- amikor felszálltunk a Földről, dő az űrhajó belső szükségle- (FolytatjukJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom