Népújság, 1961. április (12. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-01 / 78. szám

2 NEPOJSAG 1961. április 1., szombat szmmmm Közlemény a Varsói Szerződés Tagállamai Politikai Tanácskozó Testületének üléséről Pedagógiai tagozat Március 25-én a Népújság és a TIT Szabadegyeteme elő­adássorozata keretében Kovács Vendelnek Ki legyen gyerme­ked barátja? című cikke je­lent meg. Az alábbiakban hoz­zászólásokat közlünk: A kamasz megértésre vágyik „A barát és a pajtás egyfor­mán jelentős nevelési ténye­ző” — állapítja meg Kovács Vendel, „Ki legyen gyermeked barátja?” című vitaindító cik­kében. Bizony, súlyos mulasz­tást követ el az a szülő, aki ennek jelentőségét idejében nem ismeri fel. A gyermek­korban keletkező ideiglenes kapcsolat, a pajtásság is kife­jezi, hogy a gyermeknek tár­sas hajlamai vannak, s ez a veleszületett hajlam készteti őt arra, hogy pajtásokat, ját­szótársakat szerezzen magá­nak. A serdülő korban, amikor a pajtásság elemei egyre inkább a barátság tartalmi jegyeivel keverednek, a fiúk és lányok barátkozásának pedagógiai je­lentősége még inkább foko­zódik. A serdülő, a felnőtté válás viharzónájába kerülve, sajátos lelki alkatánál fogva még inkább igényli egy meg­bízható barát, vagy barátnő társaságát, aki megérti őt. A kamasz megértésre vágyik, s többnyire csak hasonló korú társaságában tételezi fel ezt a megértést, az együttérzést. Nem véletlen az, hogy a ka­maszok minduntalan arra pa­naszkodnak', hogy a felnőttek, köztük szüleik sem értik meg őket. Igaz, nerrr könnyű a serdülő gyermeket mindig megérteni, különösen akkor nem, ha cse­lekedeteiket, megnyilvánulá­saikat a felnőttek szemüvegén keresztül ítéljük meg. De ha már valamilyen oknál fogva nem is sikerül a szülőnek ser­dülő gyermekét bizalmasává tenni, ne fossza meg őt attól a lehetőségtől, hogy hasonló korú társai között találja meg azt a jó barátot, akivel titkait megosztja, akivel megbeszélhet olyan dolgokat is, amelyekről még a legmegértőbb szülőkkel sem tudna gátlás nélkül be­szélgetni. Gyakran fordulnak szülők azzal a kéréssel a pedagógus­hoz, hogy valamelyik gyerek és saját gyermeke közötti ba­rátságot meggátolják. Kérésük többnyire nem indokolt, sőt az esetek többségében arról van szó, hogy az elfogult szülők sa­ját gyermekük gyengébb szel­lemi adottságaiért, rossz szo­kásaiért, jellembeli fogyatékos­ságaiért a mások gyermekét teszik meg bűnbaknak, ahe­lyett, hogy számba vennék ott­honi körülményeiket, önkriti­kusan is felmérnék azokat a nevelési tényezőket, amelyek gyermeküket a barátokon túl is érik. Vannak szülők, akik mások gyermekeiben, saját gyerme­kük társaiban, barátaiban va­lóságos ördögöket látnak, akik csak azért születtek a világra, hogy az ő „jól nevelt” gyer­meküket megrontsák. Bár nem ez a jellemző, de vannak ilyen szülők. Gyermeküket nem szí­vesen látják más gyermek tár­saságában, legszívesebben üvegbura alá tennék, hogy a neveletlen, gonosz barátoktól megőrizzék. Aligha szorul kü­lönösebb bizonyításra, hogy a szülők túlnyomó többsége őszinte odaadással, becsületes szülői felelősségérzettél igyek­szik gyermekét derék emberré formálni. Nem lehet tehát a gyermekek túlnyomó többsé­gét sem úgy tekinteni, mint saját gyermekünk első számú közellenségét, akik közül nem választhat magának baráto­kat. Természetesen érthető és indokolt a szülők aggodalma gyermekük fejlődéséért, de ez az aggodalom nem rombolhat­ja szét a gyermekkori pajtás­ság s a későbbi barátság szö­Hoxsászólásoh vődését. Napjaink sokat han­goztatott igénye, hogy a neve­lést társadalmi üggyé kell tenni. Az utóbbi évek ered­ményei biztatóak, egyre in­kább általánossá válik a szü­lők törekvése, hogy gyerme­keiket olyan emberekké ne­veljék, akik felnőve, majd megállják helyüket a dolgo­zók közösségében, s akik be tudnak Illeszkedni a szocializ­must építő társadalomba, a szocialista erkölcs keretei közt meg tudják találni egyéni bol­dogulásuk útját is. Ebben a törekvésükben segíti a szülő­ket a gyermek barátkozása. Fontos tehát, hogy a szülők felismerjék a gyermekek kö­zött kialakuló kapcsolatok je­lentőségét s hogy okosan segít­sék gyermekeik barátkozását. Kiss István, általános iskolai tanár Ki legyen a barátom'( Én talán még nem is szól­hatnék hozzá ehhez a cikkhez, hiszen már kinőttem abból a korból, hogy barátot válasszak magamnak, s azt a kort, hogy gyermekem barátválasztásába beleszóljak, még nem értem el. De a cikket végigolvasva, úgy éreztem, hogy annak néhány kitétele ránk, tizenhét évesek­re is vonatkozik. De a puszta tények megállapítása nem győzne meg senkit, ezért mon­danivalómat néhány példával szeretném alátámasztani. „Barát és pajtás egyformán jelentős nevelési tényező.” Igen. Volt egy osztálytársam. Nem barátkozott senkivel, nem kereste senki barátságát, ál­landóan egyedül járt, szünet­ben az ablakmélyedésbe bújva tanult. Mi különcnek tartot­tuk egészen addig, amíg Ma­rika egy magyar intő után el­mondta mindazt, ami kínozta. Kisebbségi érzése volt minden­kiver szemben, mert nehezen tanult, s ha tanult is valamit, kevés értékkel tudta visszaad­ni. Testvérei állandóan gú­nyolták, minden ambíciót el­fojtottak benne. így érthető, hogy velünk szemben is bizal­matlan lett. Mi azonban igye­keztünk ezt a kisebbségi érzést felszámolni nála. Egyik osz­tálytársunk elvállalta, hogy se­gít neki a tanulásban. Az ő jókedve, magabiztossága ser­kentőleg hatott Marikára: rö­vid időn belül jobb eredményt tudott felmutatni, s társaihoz való viszonya is megváltozott, íme egy barátnő, aki jó irány­ba terelte a másikat. Kati, egy másik osztálytár­sam. Eleven, talán túlságosan is eleven kislány volt, aki öt percig sem tudott nyugodtan ülni. Félévi ültetéskor egy mindig nyugodt, csendes osz­tálytársunk mellé került. Ügy gondoltuk, hogy az ő nyugal­ma jó hatással lesz Katira. Fordítva történt. A csendes, szerény kislányból — Kati ha­tására — hangos, nagyszájú, mindenbe beleszóló lány lett. Itt helytelen volt a barátvá­lasztás. Milyen legyen hát a bará­tom? Ne legyen pontosan olyan mint én, de természete azért ne legyen homlokegye­nest más, mint az enyém. Mindig kell valami, ami a barátokat összefűzi. Ez lehet a közös tanulás, az azonos érdek­lődési kör, egyforma vágyak, tervek. Lehet barátság a gyermekkori pajtásságból is. Az ilyen barátokat összefűzik egyrészt a gyermekkori emlé­kek, az együtt töltött évek, másrészt az, hogy már isme­rik egymás természetét, vá­gyait, terveit, szóval olyanok, mintha testvérek lennének. De hogyan válasszon bará­tot az, aki már 16—17 éves és jól akar választani? Én, mint diák, annyit tudok nekik taná­csolni, ismerjük mi, gyerekek, fiatalok egymást, s ha barátot választunk, gondolni kell az elterjedt közmondásra is: „Ma­darat tolláról, embert barátjá­ról lehet megismerni.” Szőke Erika gimnáziumi tanuló Ma nincsenek tiltó társadalmi korlátok a barátkozásban Nagy érdeklődéssel olvasom a pedagógiai tagozat cikkeit, vitáit. Különösen érdekesnek találtam, mint szülő, Kovács Vendel fejtegetéseit. Valóban, nekünk szülőknek igen nagy gondot okoz ez a kérdés, kivel barátkozzék gyermekünk. Az én kisfiam még csak tizenegy éves, de úgy érzem, nem lehet elég korán kezdeni igényessé­gének felkészítését, a barátok­kal és barátsággal szemben. A ma gyermekei előtt nin­csenek olyan korlátok, mint régebben voltak a barátság te­rén sem. Ma nincsenek olyan tiltó korlátok és korlátolt szü­lők, akik azért gátolnák két gyermek barátságát, mert szü­letési, vagy vagyoni különbsé­gek állnak fel. Emlékezzünk csak vissza, hányszor hangzot­tak el ilyen kijelentések a múltban: „Ezzel a prolival nem barátkozhatsz!”, vagy „Mit akarsz ettől a koldustól?” Ma, amikor az egész társa­dalom összefog egy új világ felépítésére, ez az összefogás visszatükröződik a gyermekek barátságában is. Munkás-, pa­raszt-, értelmiségi származású gyermekeinket senki és semmi nem különbözteti meg egy­mástól. Egyben van csak kü­lönbség közöttük — ami embe­ri — a jellemben. Ezért van nagy szerepe a barátnők meg­választásában. Kisfiam igen élénk gyermek, akit elsősorban a technika ér­dekel, ugyanakkor jóval keve­sebb érdeklődést mutat az iro­dalom iránt. Szíreti a testne­velést, minden írásbeli munka nagy teher számára. Ilyen kö­rülmények között igyekeztünk olyan baráti kört kialakítani számára, akiknek azonos az ér­deklődése, azon igyekeztünk, hogy bíráló szemmel nézzék egymás viselkedését. Ritka dolog az, hogy egy ba­rátság, amely kicsi korban kez­dődik, egész életen át tartson, hiszen elég hamar szétválnak a gyermekek útjai, dé a fontos nem is ez, hanem az, hogy gyermekünk érezze annak szükségességét, hogy barátai legyenek, akikkel kisebb-na- gyobb problémáit megbeszéli, így feltételezhető, hogy kiala­kul benne a szocialista ember egyik legszebb vonása: az elv­társi szolidaritás. Radnai Tivadar, Eger. (Folytatás az l. oldalról) lamtanács elnöke, Ion Ghe- erghe Maurer, a miniszterta­nács elnöke, Icon tin Salajan, honvédelmi miniszter. Ghe- orghc Marin Gaston, az Álla­mi Tervbizőttság elnöke, Cor­nel Manescu külügyminiszter. A Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetsége részéről N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a minisztertanács el­nöke, R. J. Malinovszkij hon­védelmi miniszter, a Szovjet­unió marsallja, V. V. Kuznye- cov, a külügyminiszter első helyettese. Az ülésen megfigyelői minő­ségben részt vettek: A Kínai Népköztársaság ré­széről — Liu Hsziao, a KKP Központi Bizottságának tagja, a Kínai Népköztársaság moszk­vai nagykövete. A Koreai Népi Demokrati­kus köztársaság részéről — Kim Kvang Hjop, a KMP Központi Bizottsága elnökségé­nek tagja, a minisztertanács elnökhelyettese, honvédelmi miniszter, Coj Kvang, a légi­erők parancsnoka, Liu Djan Szik külügyminiszterhelyettes. A Mongol Népköztársaság részéről — J. Cedenbal, áz MNFP Központi Bizottságá­nak első titkára, a miniszterta­nács elnöke, Zs. Lhagvaszu- ren honvédelmi miniszter, P. Isagdarszuren külügyminisz­ter. Az ülésen részt vett A. Grecsko, a Szovjetunió mar­sallja, a Varsói Szerződés tag­államai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka is. Az ülésen Walter Ulbricht, a Német Demokratikus Köz­társaság államtanácsának el­nöke, a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottságá­nak első titkára elnökölt. A Politikai Tanácskozó Tes­tület ülésének részvevői a tel­jes kölcsönös megértés és egyetértés légkörében, átfogó eszmecserét folytattak a nem­zetközi események legutóbbi alakulásával összefüggő kér­désekről és ezzel kapcsolatban megvizsgálták a Varsói Szer­ződés tagállamainak az euró­pai és a világbéke biztosításá­ra irányuló intézkedéseit. A Politikai Tanácskozó Tes­tület támaszkodott a kommu­nista és munkáspártok novem­beri értekezletének elméleti és politikai következtetéseire, történelmi jelentőségű okmá­nyaira, amelyek választ adnak a békéért és a háború elhárí­tásáért folyó harc legégetőbb, életbevágó kérdéseire, A Politikai Tanácskozó Tes­tület ülésének részvevői meg­elégedéssel állapították meg, hogy a Politikai Tanácskozó Testület (1960. februárjában megtartott) előző értekezlete óta eltelt időszakban a szocia­lista tábor országai újabb ki­magasló eredményeket értek el a gazdaság, a kultúra, a tu­domány és a technika fejlesz­tésében, népeik anyagi jólété­nek fokozásában, a két rend­szer békés gazdasági versenyé­ben. A különböző társadalmi rendszerű államok békés együttélésének lenini politiká­ja, a szocialista tábor orszá­gai békcszerctő külpolitikájá­nak eredményeképpen újabb fontos győzelmeket aratott: a leigázott, de nemzeti függet­lenségükért küzdő népek nem­zeti felszabadító mozgalmának csapásai alatt folytatódik aj gyarmati rendszer szétbomlá­sa. Mérhetetlenül megnőttek a szocializmus és a béke reális erői, amelyek meghiúsíthatják az Imperialisták támadó ter­veit és kivívhatják a tartós bé­két. Az ülés részvevői egyszers­mind megállapítják, hogy ag- ressziós körök további akadá­lyokat gördítenek a nemzetkö­zi helyzet egészségesebbé téte­lének útjába, szembehelyez­kednek azokkal az erőfeszíté­sekkel, amelyeket a békesze­rető államok a béke fenntar­tására és megszilárdítására tesz­nek. A NATO és a többi, támadó szellemű katonai csoportosu­lás imperialista tagállamai folytatják a fegyverkezési hajszát, fokozzák a háborús előkészületeket, újabb katonai támaszpontok létesítésére tö­rekszenek Európában és a vi­lág más részein, növelik atom­éi rakétafegyver-készleteiket, negyedik atomhatalommá te­szik a NATO-t. Az Egyesült Államok, Ang­lia és Franciaország segítségé­vel, erőltetett ütemben, hitle­rista tábornokok parancsnok­sága alatt építi ki az agresz- szív nyugatnémet hadsereget, ellátja atom- és rakétafegyve­rekkel, valamint egyéb, korsze­rű, tömegpusztító eszközökkel. Katonai támaszpontokat bocsá­tanak Nyugat-Németorszá? rendelkezésére, más országok területén. Mindezeket a lépéseket kü­lönösen veszélyessé teszi az % körülmény, hogy Nyugat-Né- metország kormánya egyfelől mindegyre területi igényekkel lép fel más államokkal szem­ben, másfelől revanspropagan- dát folytat a nyugatnémet köz­vélemény körében. Nyugat-Némctország a hábo­rús veszély fő gócává válik Európában. Az agresszív imperialista kö­rök elkeseredett erőfeszítések­kel igyekszenek akadályozni a népek előretörését a béke, » demokrácia és a haladás úl- ján. Az imperialista hatalmak mind gyakrabban folyamod­nak közvetlen katonai erőszak­hoz. hogy Afrika, Ázsia, és La- tin-Amerika orsxága'ban el­fojt á,k a terebélyesedő nemze­ti fc’szabaditó mozgalmat. Ezt bizonyítják a gyarmattartók Kongóban, Algériában, Ango­lában, Laoszban elkövetett vé­res gaztettei, valamint a Ku­bai Népköztársaság ellen irá­nyuló állandó provokációk. A Varsói Szerződés tagálla­mai nem maradhatnak részvét­len szemlélői az imperialista államok fokozódó háborús elő­készületeinek. A szocialista ál­lamok szakadatlan erőfeszíté­seket tettek és tesznek az ál­talános és teljes leszerelés meg­valósításáért, a fegyverkezési hajsza beszüntetéséért, a nem­zetközi feszültség enyhítéséért A Varsói Szerződés tagálla­mai azonban a nyugati hatal­mak újabb háborús előkészü­letei nyomán kia'akult helyzet­ből kiindulva, sokoldalú véle­ménycsere során összehangol­ták azokat az intézkedéseket, amelyeket védelmi képességük további erősítése cs a világbé­ke megszilárdítása céljából szükségesnek tartanak. Ennek kapcsán a kommunista és munkáspártok novemberi érte­kezletének abból a következte­téséből indulnak ki, hogy a háború ellen síkraszá’ló szo­cialista világtábor, a nemzet­közi munkásosztály, valameny- nyl nemzeti felszabadító moz­galom — és az összes béke­szerető erők — egyesitett erő­feszítéseivel meg lehet akadá­lyozni a háborút. A béke biz­tosítása érdekében elengedhe­tetlenül szükséges a második világháború maradványainak megszüntetése, mégpedig oly módon, hogy mindkét német állammal megkötik a békeszer­ződést, s ezzel ártalmatlanná teszik a nyugat-berlini veszély­gócot Nyugat-Berlin demilita- rizált, szabad várossá tételével. A Varsói Szerződés tagálla­mai ünnepélyesen kijelentik, hogy továbbra is tántorithatat- lanul a békcs együttélés poli­tikáját folytatják és a népek békéjének és biztonságának biztosítása céljából készek bármely pillanatban hozzájá­rulni a más államokkal össze­hangolt legátfogóbb intézkedé­sek megtételéhez. (MTI) A hatvani vasútállomás dolgozói átvették a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlóját és az oklevelet Mosolygószemű, ünneplőru­hába öltözött vasutasok zsúfo­lásig megtöltötték a MÁV hatvani kultúrotthonát. Az emelvényt fényes drapériák és sok-sok virág díszítette. Ünne­pi hangulat és nem is palás­tolható örömmámor közepette kezdődött a nagy esemény. A díszemelvényen, a vendé­gek és az ünneplő vasutasok között tűzpiros szegfűket osz­tottak szét az úttörők, a MÁV zenekar hangszerein felcsen­dült a Himnusz, majd a Vasu­tas Szakszervezet főtitkára tartott ünnepi beszédet. A közlekedés és postaügyi mi­niszter dísztáviratát olvasták fel és a minisztert képviselő vezérigazgatóhelyettes a hatva­ni vasútállomás dolgozóinak átadta a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorszálóját, valamint a díszoklevelet. 70 ezer forint pénzjutalmat, kivá­ló dolgozó okleveleket és jel­vényeket vettek át a kitünte­tett legjobb vasutasok, két brigád elnyerte a szocialista brigád címet. Putnoki László, az MSZMP Heves megyei Pártbizottságá­nak első titkára nem állt az emelvényre, mert amint mon­dotta, nem szónokolni akar. A megyei pártbizottság, a megye kommunistái nevében meleg szeretettel köszöntötte a hat­vani vasúti csomópont minden dolgozóját. — Megbecsüléssel és tisztelettel adózom a Hatvani Vasútállo­más valamennyi dolgozójának. Szívből örülök sikereiknek és a magas kitüntetésnek. Két­szeresen itthon érzem itt ma­gamat, hiszen Hatvanban je­löltek és választottak meg elő­ször országgyűlési képviselő­nek. Eredményeik és ez a ván­dorzászló azt bizonyltja, hogy a hatvani vasutasok biztosan haladnak a kitűzött cél felé. Ez a vándorzászló vörös színű, mint a masiniszták jelzőzász­lója. De a masiniszták ma már nemcsak egy mozdonyt vezetnek, hanem a masinisz­ták, a munkásosztály, az egész országot vezetik és irányítják. A mi jelzőlámpáink, és vágá­nyaink rendben vannak. Az egyenes utat, az egyetlen célba vezető utat a párt jelöli ki számunkra. Ezen az úton me­netrendszerinti pontossággal, biztonsággal jutunk el mind­annyiunk fontos állomására, a szocializmusba. Rendkívül fon­tos és megtisztelő feladat vár a vasutasokra, hogy egész né­pünk menetrendszerinti pon­tossággal érjen a szocializmus állomására. Putnoki László elvtárs sok sikert, erőt és egészséget kí­vánt minden vasutasnak és családtagjaiknak. Az útmuta­tást, a kedves, biztató szava­kat lelkes tapssal köszöntötték az ünnepség részvevői. A LOTTÓ e heti nyerőszámai: A 13. játékhéten 4 820 821 szelvény érkezett a Sportfoga­dási és Lottó Igazgatóságra, ennek megfelelően egy-egy nyerőosztályra 1 807 807 forint jut. A nagykállón megtartott sorsoláson az alábbi nyerőszá­mokat húzták ki: 23, 33, 43, 63. 23 A tárgynyereménysorsoláson a 9. játékhét szelvényei vesz­nek részt. (MTI) munkákról ésekről tárgyaltak VB- és tsz-elnökei Nedeliczki Pál, az MSZMP já- : rási bizottságának titkára, • Molnár László, a járási tanács i elnöke. i A tanácskozáson részletesen . beszámoltak az eddig végzett munkáról és megszabták az elkövetkezendő időszak fel­adatait, különös tekintettel a ■ szerződéskötések meggyorsí- t tására, eredményessé tételére A tavaszi és a szerződósköt a pótervásári járás A pétervásári járás művelő­dési házának nagytermében az elmúlt napokban tanácsko­zásra gyűltek össze a járás községeinek VB-elnökei és a termelőszövetkezetek elnökei, hogy megtárgyalják a tavaszi munkák menetét és a szerző­déskötések jelenlegi helyzetét A tanácskozáson megjeleni

Next

/
Oldalképek
Tartalom