Népújság, 1961. április (12. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-01 / 78. szám

/ VTUí] PROLETÁRJAI, EGYESIT .HETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XII. évfolyam, 78. szám Ara 50 fillér 1961. április 1., szombat Közlemény a Varsói Szerződés Tagállamai Politikai Tanácskozó Testületének üléséről A Varsói Barátsági, Együtt- niszter, Karlo Lukanov kül- A Magyar Népköztársaság működési és Kölcsönös Segély- ügyminiszter, Ceko Monov, az részéről — Kádár János, az nyújtási Szerződés tagállamai- Állami Tervbizottság elnökhe- MSZMP Központi Bizottságá­nak Politikai Tanácskozó Tes- lyettese. nak első titkára, Münnich Fe­tülete 1961 márciusában A Csehszlovák Szocialista renc, a forradalmi munkás- Moszkvában rendes ülést tar- Köztársaság részéről Antonin paraszt kormány elnöke, Sík tott. Novotny, a CSKP Központi Bi- Endre külügyminiszter, Czine­A Politikai Tanácskozó Tes- zottságának első titkára, ál- ge Lajos honvédelmi minisz- tület ülésén képviselői minő- lamelnök, Viliam Siroky kor- tér, Tóth Lajos vezérőrnagy, ségben részt vettek: mányelnök, Otokar Simunek Jávor Ervin alezredes. Az Albán Népköztársaság ré- kormányelnökhelyettes, az Ál- A Német Demokratikus Köz- széről Beqir Balluku, a minisz- lami Tervbizottság elnöke, Bo- társaság részéről — Walter tertanács első elnökhelyettese, humir Lomsky honvédelmi mi- Ulbricht, az NSZEP Központi honvédelmi miniszter, Koco niszter, Vaclav David külügy- Bizottságának első titkára, az Theodosi, a minisztertanács el- miniszter. államtanács elnöke, Erich Ho­nökhelyettese, az Állami Terv- A Lengyel Népköztársaság necker, az NSZEP Központi bizottság elnöke, Behar Shtylla részéről — Wladislaw Gomul- Bizottságának titkára, Lothar külügyminiszter. ka, a LEMP Központi Bízott- Bolz, miniszterelnökhelyettes, A Bolgár Népköztársaság ré- ságának első titkára, Jozef Cy- külügyminiszter, Heinz Hoff- széről — Todor Zsivkov, a rankiewicz, a minisztertanács mann honvédelmi miniszter. BKP Központi Bizottságának elnöke, Stefan Jendrychoxws- A Román Népköztársaság első titkára, Anton Jugov, a ki, az Állami Tervbizottság el- részéről — Gheorghe Ghorg- minisztertanács elnöke, Iván nöke, Marian Spychalski hon- hiu-Dej, az RMP Központi Bi- Mihajlov, a minisztertanács el- védelmi miniszter, Adam Ra- zottságának első titkára, az ál- nökhelyettese, honvédelmi mi- packi külügyminiszter. (Folytatás a 2. oldalon.) Húsz kombájnt és 70 aratógépet kap a megye Ülésezett a Heves megyei Tanács Húsvéti készülődés / l A hevesi lányok nemcsak szép szóval fogadják a húsvéti locsolkodókat, de piros tojással is, í Könnyen szalad az ecset a tojáson és a piros, kék, zöld minták díszítik máris a húsvéti i tojást. > Képünkön Borsai Erzsiké elégedetten nézi barátnőjének, Vereb Veronkának most készülő, t díszes húsvéti tojásait. ? (Fotó: Kiss Béla) Megyénk minden városában, községében bensőséges ünnepségekkel köszöntik hazánk felszabadulásának ünnepét Tegnap délelőtt, a megyei tanács második emeleti nagy­tanácstermében tartotta meg tanácsülését Heves megye Ta­nácsa. A tanácsülés elnöki tisztét Mucsi Sándor elvtárs töltötte be; helyet foglalt az elnökségben továbbá: Bíró Jó­zsef elvtárs, az MSZMP me­gyei pártbizottságának titkára, Horváth Nándorné. Vajda László, Kalyinka János és Esztergályos István megyei tanácstagok. Napirend előtt dr. Lendvai Vilmos, a megyei tanács vég­rehajtó bizottságának elnöke tett jelentést a tanácskozó testületnek a lejárt határide­jű tanácshatározatok végre­hajtásáról. Majd Molek Jenő elvtárs, a végrehajtó bizottság elnökhelyettese fűzött kiegé­szítő magyarázatokat a megye termelőszövetkezeteinek múlt évi zárszámadásáról, idei ter­veiről, s az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, már előze­tesen kiadott beszámolójához. Molek Jenő elvtárs hangsú­lyozta Heves megye termelő­szövetkezeti megyévé való fej­lődésének jelentőségét. — Igaz, hogy a termelőszö­vetkezetek tömeges szervezése befejeződött megyénk terüle­tén, de ez nem jelenti, hogy ezen a téren már nincsenek további feladataink. Most a legfontosabb tennivaló terme­lőszövetkezeteinknél a politi­kai és a gazdasági megszilár­dulás folyamatának elősegíté­se. Beszélt Molek elvtárs arról az óriási támogatásról.^ amely­ben államunk részesítette és részesíti az idén is termelő- szövetkezeteinket. — 20 kombájnt és 70 arató­gépet kap ebben az évben Heves megye — mondotta. E gépek nagyobb részét ter­melőszövetkezeteink kapják, másik részüket gépállomása­ink. Molek elvtárs részletesen beszélt a szerződéskötésekről, termelőszövetkezeteink ter­melési és árutermelési terve­rői. s a beruházások, építkezé­sek mielőbbi befejezésének fontosságáról. Majd az Idei tervekről szólva befejezőben elmondotta: Megyénk mezőgazdasaga termelési és áruértékesítési tervét csak úgy tudja teljesí­teni, hogyha a mezőgazdaság fejlesztését, s a tervek teljesí­tését fokozottabban társadal­mi üggyé tesszük. Éppen ezért fontos feladata különöskép­pen tanácsszerveink végre­hajtó bizottságainak, szak- igazgatási csoportjainak, hogy a termelőszövetkezetek szer­vezeti, politikai és gazdasági munkájának állandó segítője legyen. Ezt csak úgy tudjuk biztosítani, hogyha helyszíni segítségnyújtással és ellenőr­zéssel támogatjuk termelőszö­vetkezeteinket. Molek elvtárs beszámolóját hosszan tartó vita követte s ez a vita képezte szinte a ta­nácsülés gerincét. A vitában elsőnek Lőcsei Ferenc szólalt fel, aki hatéves elnöki tapasztalatairól beszélt a termelőszövetkezet kérdését érintve. Hiányolta, hogy a be­számoló nem tért ki a terme­lőszövetkezetek üzemszerve­zési nehézségeire. Javasolta, hogy szerkesszenek úgyneve­zett „üzemszervezési híradót”, egy újságot, amelyben közzé­teszik a legjobb termelőszö­vetkezetek politikai és gazda­sági tapasztalatait, eredmé­nyeit más szövetkezetek oku­lására. (Ezt a javaslatot a me­gyei tanácsülés egyhangúlag elfogadta és határozati rangra emelte.) Leilei József arról szólt, megváltozott az emberek mentalitása, az emberek és a termelőszövetkezetek közötti viszony. De még mindig meg­oldatlan és égető probléma termelőszövetkezeteinkben a szakemberek kérdése. Befeje­zésül Leilei elvtárs a mező- gazdasági szocialista munka­verseny jelentőségét és annak szükségszerű voltát méltatta. Horváth Ferenc elvtárs, az MSZMP Füzesabonyi Járási Pártbizottságának titkára fel­szólalásában egész sor fontos kérdéssel foglalkozott; többek között a munkafegyelem je­lenlegi helyzetét elemezte a füzesabonyi járás termelőszö­vetkezeteinek példáival. Be­szélt továbbá Horváth elvtárs a közös vagyon, a közös tulaj­don fokozottabb megbecsülé­séről. Kalyinka János tanácstag, a verpeléti Dózsa Tsz elnöke elöljáróban az idei tervkészí­tések munkáiról beszélt. Az idei tervek körültekintőbben készültek és alaposabban, mint eddig bármikor. Ezek a ter­vek tükrözik a termelőszövet­kezetek gazdasági megerősö­désének mértékét. Hiányolta, hogy a beszámoló nem foglal­kozott megfelelően a szőlő­kultúrával, pedig megyénk mezőgazdaságában ez igen je­lentős helyet foglal el. A vitában utolsónak szólalt fel Bíró József elvtárs, a me­gyei pártbizottság titkára. Bíró elvtárs hiányolta a be­számolóban azt, hogy alig fog­lalkozott a helyi tanácsok gaz­dasági, politikai szervezőmun­kájával. — Arra kell törekednie he­lyi tanácsszerveinknek — mondotta Bíró elvtárs —, hogy a helyi lehetőségek kihasználá­sával mind jobbcin elősegítsék a növekvő árutermelést terme­lőszövetkezeteinkben. Mozgó­sítsanak a tanácsok a munkák időbeni elvégzésére, készítsék fel politikailag is a szövetke­zeti tagságot a fontos mezőgaz­dasági munkák elvégzésére. Ez alapvető követelmény a több­termelés érdekében. Bíró elvtárs ezután a tőszá­mok növeléséről beszélt, s a négyzetes vetésről, majd a munkaverseny problémáiról szólott. — Bizakodóak vagyunk a jö­vőt illetően — mondotta végül Bíró József elvtárs — bizako­dóak vagyunk, mert komoly tapasztalatokkal rendelkezünk. Szövetkezeteinknek minden lehető támogatást megadunk működésükhöz. Bíró elvtárs hozzászólása után Molek elvtárs válaszolt a vitában elhangzott kérdésekre. A következő napirendi pont Heves megye 1961. évi költség- vetésének végleges megállapí­tása volt. A tanácsülés a költ­ségvetés tervszámait egyhan­gúlag elfogadta. Ugyanilyen döntés született a megyei ta­nács végrehajtó bizottságának 1961. évi intézkedési terve és az idei vállalati, beruházási és felújítási tervének megállapí­tása kérdésében. Majd indít­ványok, előterjesztések hang­zottak el, s a tanácstagok tet­tek fel interpellációs kérdése­ket. Az interpellációs kérdé­sekre adott válasz után Mucsi Sándor elvtársnak, a tanács­ülés elnökének zárszavával ért véget a megyei tanácstagok ülése. Hetekkel ezelőtt megkezdő­dött már az ünnepi készülődés hazánk felszabadulásának ti­zenhatodik évfordulójára, áp­rilis 4-re. Egerben április 2-án este fél hét órakor a Gárdonyi Géza Színházban díszünnepséget rendez az MSZMP megyei és városi bi­zottsága, a megyei és városi tanács, a Hazafias Népfront megyei és várpsi bizottsága. A díszünnepségen L ibertiny Sán­dor, az MSZMP megyei VB- tagja, a Heves megyei Rendőr­főkapitányság vezetője mond beszédet. Az est második felé­ben a Gárdonyi Géza Színház művészei Visnyevszkij Opti­mista tragédiá-ját mutatják be. A megyeszékhelyen negye­dikén délelőtt fél tíz órakor a három emlékműnél koszorú- zási ünnepségen róják le az üzemek, vállalatok, intézmé­nyek dolgozói hálájukat a fel­szabadító szovjet hősök iránt, ezután délelőtt 11 órakor az eg­ri helyőrségi fúvószenekar ad térzenét a főiskola előtt. Ezen­kívül az egri járás minden községében megemlékező ün­nepségeket, Bélapátfalván, Makiáron és Verpeléten na­gyobb felvonulást is rendez­nek, az üzemi dolgozók és ter­melőszövetkezeti parasztok. Gyöngyösön ugyancsak április 2-án este hét órakor a Városi Művelődési Ház nagytermében rendeznek ünnepi megemlékezést, ame­lyen Szabó Imre, a járási párt- bizottság első titkára mond be­szédet. Az est második részé­ben Emlékezés és intelem címmel irodalmi műsort mutat be a MÁV Kitérőgyártó Üze­mi Vállalat színjátszó csoport­ja és a Művelődési Ház ének­kara. « Április 4-én délelőtt tíz óra­kor kerül sor Gyöngyösön a Lenin téren levő szovjet em­lékműnél a koszorúzási ün­nepségre. Ez alkalommal Tér­jék Lajos járási-városi mun- kásőrparancsnok tart ünnepi beszédet Füzesabonyban április 4-én délelőtt fél kilenc órakor a vasútállomástól in­dulnak el a koszorúzási ün­nepségen részt vevők a szovjet hősi emlékműhöz. E kegyeletes megemlékezés után a járási művelődési házban rendeznek ünnepi gyűlést, amelyen Hor­váth Ferenc, a járási pártbi­zottság első titkára mond be­szédet Hatvanban április 2-án este fél hat órakor a Városi Művelődési Házban rendeznek ünnepi estet felsza­badulásunk tizenhatodik év­fordulója alkalmából. Ezen Rabecz Lajos, a városi pártbi­zottság titkára méltatja felsza­badulásunk eseményének je­lentőségét. Ebben a városban április 4-én kilenc órakor kez­dődik a szovjet hősi emlékmű koszorúzási ünnepsége. Hevesen április 4-én délelőtt rendeznek megemlékező nagygyűlést, amelyen Sramkó László, a já­rási pártbizottság első titkára mond beszédet. Itt a nagygyű­lés előtt kerül sor a koszorú­zási ünnepségekre. Délután az ünneplő hevesiek a körzeti if­júsági kulturális seregszemle bemutatóját rendezik meg. Pétervásárán hazánk felszabadulásának nap­ján délelőtt ugyancsak nagy­gyűlésre jönnek össze a járási — KULTÚRMŰSORRAL egybekötött nyereségrészese­dési ünnepséget tartottak teg­nap a Helyőrségi Tiszti Klub­ban az Egri Bútorgyár dolgo­zói. Átlagban 22 és fél napi munkabérnek megfelelő ösz- szeget osztottak ki a dolgozók között. székhely lakói. Ez alkalomból Gecse István, a járási pártbi­zottság tagja, a Hazafias Nép­front járási elnöke mond ün­nepi beszédet. E városi és járási székhelyi megemlékezéseken kívül me­gyénk minden községében, ezeken kívül a nagyobb üze­mekben is rendeznek április 4-e alkalmából megemlékezé­seket. Azokban a községekben pedig, ahol •emlékműveket ál­lítottak a felszabadító szovjet hősöknek, sor kerül koszorú­zási megemlékezésekre. Sok panasz hangzott el az utóbbi időben a Horti Gép­állomás munkájára, a hat­vani termelőszövetkezetek részéről. Bár ez a gépállo­más megyei viszonylatban a jók közé tartozik, úgy lát­szik, az elavult szervezési mód és a rendkívüli időjá­rás kissé „kikezdte” jó hír­nevét. Ehhez persze többek kö­zött hozzájárultak a gépál­lomás vezetői azzal is, hogy el se mentek a városi párt­végrehajtó bizottság ülésé­re, ahol éppen az ő munká­jukról tárgyaltak. Ez — no meg a munka nélkül vesz­teglő traktorok — hidegítet- ték a viszonyt, s egyre töb­bet beszélnek arról: helyes lenne, ha a termelőszövet­kezetek rendelkeznének a gépek fölött. Ezt támasztja alá az az igen helyes intéz­kedés is, hogy az idén a termelőszövetkezetek kap­ják az új traktorokat. A tsz-tagok erre azt mondják:^JUégre oda kerül a gép. ahol a legjobban ki tudják használni — a ter­melőszövetkezeti gazdák kezébe. (K. E.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom