Népújság, 1961. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-01 / 1. szám

A FÖLPMUVESSZÖVETKEZETEK HEVES MEGYEI SZÖVETKEZETI KÖZPONTJÁNAK HETI HÍRADÓJA Uj év - Aj feladatok megyénk föidművesszövetkezetí mozgalmában Vidáman, derűsen és biza­kodva, új esztendőt köszönt az ország és megyénk 83 ezer ta­got számláló földművesszövet­keze U mozgalma is. Hároméves tervünket zártuk le az 1960-as évvel, sikerekben gazdagon. Iparunk, mezőgazdaságunk ter- melésl tervét túlteljesítette és ez eredmények alapján a lakos­ság jövedelme is nagyobb mér­tékben nőtt. mint amennyit terveztünk. Megyénk dolgozó parasztsága a Magyar Szocia­lista Munkáspárt útmutatása alapján az elmúlt évben, mint szerte az országban, előrelépett a nagyüzemi gazdálkodás felé. Az 1959. tavaszán megyénkben nagy léptekkel meginduló ter­melőszövetkezeti mozgalom az elmúlt évben is izmosodott és erősödött. 1960. év végével me­gyénk 209 termelőszövetkezete méri fel egy év fáradságos, de eredményes munkáját a zár­számadásokon. Az elmúlt év határkő volt nemcsak azért, mert hároméves tervünk utolsó esztendeje volt, és ez év elején indul meg a nagy célokat kitű­ző ötéves tervünk, hanem azért is, mert megyénk fiatal és fel­T< nelőszövetkezetei a rossz időjárás és a kezdeti ne­hézségek el!* éré is bebizonyí­totok a nagyüzemi mezőgazda- sár fölényét, többet és jobbat termeltek, mint az egyéni gaz­dasagok. E.og csak azt megem­líteni, hogy megyénk termelő­szövetkezetei 500 vagonnál több kenyérgabonát adtak a gazdaság számára, mint a be­gyűjtés időszakában bármikor. Eredményeinkre büszkéi? le­hetünk, de nem lehetünk elbi- zalkodöttak. Most, 1961. január 1-vel az ünneplés mellett a föidművesszövetkezetí mozga­lom eredményeinek elismerése mellett feladatainkról is kell szólni és beszélni. Megyénk földművesszövetkezetei 1960. évben úgy a forgalmi tervek túl­teljesítése, mint a költségcsök­kentés. mint a szövetkezeti vagyon védelme területén jó eredményeket értek el. amely arra kötelez, hogy 1961. évben még nagyobb célkitűzéseket va' ósítsunk meg. A második ötéves tervünk első esztendeje jelentős tervfeladatot ró a me­gyei földművesszövetkezeti mozgalomra is, a mezőgazda­ság szocialista átalakítása, a terméshozamok növekedésének segítése, a mezőgazdasági ter­mékek felvásárlása, a falusi lakosság áruellátásának terüle­tén egyaránt. Elsősorban biztosítani kell, hogy Megyei Értékesítő Köz­pontunk több mint 6500 vagon mezőgazdasági termékeket és terményt vásároljon fel a bel­ső ellátás, az ipar szükségle­teire és az export-tervek telje­sítése érdekében. A tervezett mennyiséget csaknem teljes egészében a termelőszövetke­zetektől kell felvásárolni. Mint ismeretes, pártunk Központi Bizottsága a mezőgazdaságfej­lesztését a kettős feladat meg­valósításában — a mezőgazda­ság szocialista átszervezésében és a terméshozamok egyidejű növelésében — határozta meg. Ennek a célkitűzésnek végre­hajtásában jelentős szerep jut a felvásárlási dolgozóinknak is. El kell érni, hogy a termelő- szövetkezeteink minél több, jó minőségű és korai zöldséget, gyümölcsöt és egyéb mezőgaz­dasági terméket adjanak a népied a «^gnak, amelyek fel­vásárlás t, csomagolását, és szállítását a felvásárlási dolgo­zóknak folyamatosan segíteni­ük kell. E cél érdekében ter­melőszövetkezeteinkkel 8750 holdra kell kötni termelési és értékesítési szerződést. A megyei földművesszövet­kezeti kereskedelemnek kis­kereskedelmi és vendéglátó­ipari vonalon 823 millió forint forgalmat kell lebonyolítania. Ez a feladat csak további sza­kosítással, az új kereskedőim! formában dolgozó egységek számának bővítésével érhető el. Javítani kell a kiszolgálás ! kulturáltságát is és egyre in­kább biztosítani kell a keres­kedelemben az egy főre eső forgalom emelését. Megyénk földművesszövetke­zeted a saját erő növelése érde­kében a SZÖVOSZ V. kong­resszusa tiszteletére versenyre hívták ki az ország összes föld­művesszövetkezeteit. A napok­ban írták alá a MÉSZÖV és a szakszervezet vezetői a Csong- rád és Heves megyei földmű- ves szövetkezeti mozgalmának párosversenyét, amely a máso­dik ötéves terv Időszakára szól. Mindez azt jelenti, hogy a munkavers eny-mozgalmun­kat szélesíteni, és konkrétabbá kell tenni, hogy az alábbi fel­adatokat végre tudjuk hajtani. Forgalmi tervünket kiskeres­kedelmi és vendéglátóipari vo­nalon két százalékkal kell túl­teljesíteni. Kiskereskedelmi költségszintünket 1959-hez vi­szonyítva 0,35 százalékkal, vendéglátóipar! vonalon 0,27 százalékkal kell csökkenteni. Az egy főre eső forgalmat 10 ! százalékkal emeljük, a7 1961. évben. El kell érni, hogy a föidművesszövetkezetí tagság ] minél nagyobb beruházással segítse beruházásaink meg­valósítását. akár munkával, akár pénzzel, akár természet­ben. így részjegyalapunk az előirányzat szerint 1 100 000 forinttal növekszik 1961-ben. Ezeken keresztül tudjuk biz­tosítani, hogy saját eszközeink százalékos mértéke az összesz- közöket figyelembe véve, ez évben 6 és fél százalékkal emelkedjék. Külön feladatként kell beszélni a szövetkezeti va­gyon fokozottabb védelméről is, amelyet a választott szervek ellenőrző munkájának javítá­sával tudunk elérni. Tovább kell javítani a hivatali és a választott szervek ellenőrző munkájának összhangját. A fenti feladatok nem lesz­nek könnyűek és most, amikor a MÉSZÖV igazgatósága nevé­ben a szövetkezeti tagságnak, dolgozóknak, választott és hi­vatali vezetőknek elismerésün­ket fejezzük ki az 1960. évben végzett fáradságos és eredmé­nyes munkájukért, kéréssel is fordulunk hozzájuk, hogy ha­sonló lendülettel dolgozzanak a7 1961. évben is. Megyénk földművesszövet- kezeteinek tagjai, vezetői és dolgozói számtalanszor adták tanújelét annak, hogy tudnak és akarnak dolgozni. Segítse őket ez évben is a munka sze­retető, a munkaverseny lendü­lete, a párt és a kormány irán­ti bizalom. E gondolatok je­gyében kíván a MÉSZÖV Igaz­gatósága minden földműves­szövetkezeti tagnak, dolgozó­nak és vezetőnek eredmények­ben gazdag és boldog új évet. Patkó József, MÉSZÖV igazgatósági tag. a szövetkezetpolitikai főosztály vezetője. Az egész éves munka eredménye! Ismét eltelt egy év. Az 1960- as évben jelentős feladatokat nehézségeket kellett megolda­ni megyénk földművesszövet­kezeteinek. Most, hogy az év végére értünk, pillantsunk vissza röviden, nézzünk vé­gig kemény munkánk ered­ményein. Jelentős határkő volt ez az év a falvak életé­lett nagyban javult a válasz­tott vezetőség munkája Is. Üléseiket rendszeresebbé tet­ték és általában mindig a leg­fontosabb feladatokat tűzik napirendre. Segítséget adna« a szövetkezet dolgozóinak és jó ellenőrző munkájukat di­cséri a javuló vagyonvéde­lem. nagy gondot fordítottunk a vendéglátó egységek korszer* sítésére, Illetve újak létesítő re is. Az elmúlt év Jelen1 eredménye volt a poroszlói, is tenmezeji, vámosgyörki és a besenv őtelkl szövetkezeti kis­vendéglő megnyitása. Ezekben a községekben a régi füstös kocsma helyén ma már korsze­rűen berendezett, és a lakosság igényeit kielégítő vendéglő nyílt. Ugyancsak nagy gondot fordítottunk a vidéki italbol­tok tatarozására, berendezései­nek kicserélésére, általában a korszerűsítésre. Az elmúlt év folyamán csupán tatarozásra megyénk szövetkezetei több mint 10 millió forintot fordí­tottak. A vendéglátó egységek kor­szerűsítésén belül az 1960-as évben nagy gondot fordítot­tunk a cukrászdák létesítésére Is. Az év végéig megyénk terü­letén mintegy 24 földműves- szövetkezeti cukrászda üzemel, amely nagyban hozzájárul a kulturált szórakozás elősegíté­séhez. Megyénk területén a föld­művesszövetkezeti kereskede­lem az áruforgalom 38 százalé­kát bonyolította le, míg a ven­déglátóipar a megye összfor­galmának 50 százalékát. Az el­múlt évben már az eddigi ta­pasztalatok alapján Is a forga­lom kb. 8 százalékos emelke­dést fog elérni. Áruforgalmi terveinket negyedévről ne­gyedévre túlteljesítettük, an­nak ellenére, hogy a betakarí­tások elhúzódása miatt bizu- nyos kiesés jelentkezett. Mind­ettől függetlenül, minden re­mény megvan arra, hogy éves tervünket túlteljesítsük. A tervteljesítéself előfelté­tele veit, hogy a földműves- szövetkezeti kereskedelem megfelelően felkészült az idé­nyekre, és az 1960-as évben kisebb ingadozásokkal mint­egy 110—120 millió forintos készlettel bonyolították le a forgalmat. A tervteljesítéshez hozzájárult még jó árupropa- gandánk is. Az elmúlt év fo­lyamán 110 esetben rendez­tünk árusítással egybekötött árubemutatót, 28 esetben pe­dig a Textilnagykereskedelmi Vállalattal karöltve divatbe­mutatót tartottunk. Mindezek az eredmények azt mutatják, hogy földművesszö­vetkezeti mozgalmunk dolgozói és választott vezetőségi tagjai segítik azt a nagy feladat meg­oldását, amelyet pártunk és kormányunk tűzött elé. A föld­művesszövetkezeti mozgalom további sikerei is a vezetők, ta­gok és dolgozók együttes jó munkája tudja biztosítani. Az új esztendőben megújult erő­Nemcsak megyénkben, de az országban is híres leit már a kerecsendi földművesszövetkezet korszerűsített kereskedel­mi és vendéglátóipart egysége. A forgalmas út mellett sokan keresik fel a szövetkezet borkóstolóját és „Vadásztanya Kis­vendéglőjét". ben. Az elért sikerek jóleső érzéssel töltenek el bennün­ket. Az elmúlt esztendő a jól végzett munka tanúja. A meg­kezdett nagy fejlődési folya­matnak, amely gyökeresen megváltoztatta íalvaink éle­tét, az elmúlt évben szép si­kereket hozott. Jelentős előre­haladást értünk el a szocialis­ta falu életének biztosításá­hoz. Az 1960-as évben valameny- nyi szövetkezet igyekezett megvalósítani a kitűzött cé­lokat, mind a kereskedelem fejlesztésében, mind a lakos­ság jobb áruellátásának bizto­sításában. Amikor szövetke­zeti tagságunk az 1960. évi feladatokat megismerte, he­lyes határozatokat hozott azok megvalósítására. A társadal­mi munka" mellett több föld­művesszövetkezet tagsága anyagi hozzájárulásokkal is segítette a beruházások meg­valósítását. Az aktív támoga­tás megmutatkozott abban is, hogy mgr a küldött-közgyűlé­seken több mint 500 000 fo­rintot ajánlottak fel a kitű­zött célok megvalósításához. E felajánlás eredményeként lehetővé vált, hogy az éves részjegy-befizetési tervünket már júniusban teljesítettük. Ebben az évben földműves­szövetkezeti tagságunk majd­nem 1 millió 500 000 forinttal járult hozzá a szövetkezetek saját erő növeléséhez. Külö­nösen kiemelkedő munkát végzett ezen a téren a nagy- ródei, földművesszövetkezet, ahol a tagság mintegy 65 000 forinttal járult hozzá a saját erő növeléséhez. Eredmé­nyünket még szebbé teszi, hogy a beruházáshoz társa­dalmi munkával is hozzájá­rultak. Az elmúlt évben sok olyan földművesszövetkezeti tag került élre a részjegy-be­fizetésben, akik az előző évek­ben bizony a sor végén kul­logtak. Különösen kiemelke­dik az egerbaktai földműves­szövetkezet eredménye, ahol az elmúlt évben 112 százalé­kos tervteljesítést értek el. így jelentősen emelkedett az egy főre eső részjegy-alap is, és ma már ott tartanak, hogv ebben a szövetkezetben J44 forint az átlag rész.iegy-betét. A részjegy-befizetések mel­A tagbizottságok munkája is előbbre haladt az elmúlt évben. Kereskedelmi és ven­déglátóipari tagbizottságaink nemcsak ellenőrzéseikkel, ha­főleg a füzesabonyi és a heve­si járásban mondható jónak. A füzesabonyi járásban 246, a hevesi járásban pedig 88 tag- blzottságl ellenőrzésre került sor. A jó ellenőrző munka mel­lett a tagság áldozatkészsége hozzásegítette a földművesszö- vetkezeteket a beruházási cél­kitűzések megvalósításához. Azok az eredmények, amelye­ket a kereskedelem fejlesztése terén elérünk, az elmúlt évek­hez szinte nem is hasonlítható. Jelentős eredményeket értünk el az új kereskedelmi formák bevezetése terén. Az elmúlt évek eredményeit figyelembe véve nagy gondot fordítottunk az új kereskedelmi formák széleskörű elterjesztésében. Az 1960-as évben mintegy 90 új kereskedelmi formában dolgo­zó egység elégíti ki a lakosság igényeit. Ebből 42 önkiszolgáló élelmiszer és háztartási bolt. 48 pedig önkiválasztó iparcikk­bolt. A községek dolgozói kezdet­ben idegenkedtek az új formák bevezetésétől, az önkiszolgálás­tól. Sokan rossz véleményt ter­jesztettek el a falu dolgozói kö­zött és Igyekezték megakadá­lyozni az új formák bevezeté­sét. A falvak dolgozóinak több­sége azonban — látva az új formák előnyeit — szívesen vásárolt már az első napokban is ezekben az üzletekben. A földművesszövetkezetek vá­lasztott vezetőségi tagjai pedig nem jó tanácsaikkal is segí­tették a falu lakosságának za­vartalanabb ellátását. A felügyelő bizottságok te­vékenysége — az itt-ott elő­forduló kisebb hibák ellenére is — szép eredményt hozott. Földművesszövetkezeteink a gazdálkodás színvonalának további javítása mellett köz­ponti kérdésként kezelték a társadalmi tulajdon védel­mét. Szövetkezeti dolgozóin­kat egyre inkább áthatotta a közös tulajdon növelésére és védelmére irányuló gondolat szelleme, ami ma már érezhe­tően meg is hozta gyümöl­csét. Ha rövid visszapillantást vetünk az elmúlt évekre, azt kell látnunk, hogy az a kö­vetkezetes harc, amely a MÉ­SZÖV igazgatóságának irá­nyításával a társadalmi tu­lajdon herdálói ellen irányult, nem volt hiábavaló. A szö­vetkezeti dolgozók túlnyomó többsége mellénk állt és e közös összefogás eredménye ma kielégítő. Amíg 1957. évben egy hiá­nyos leltárra eső hiányösszeg 2721,62 forintot tett ki, addig ez az összeg az 1960-as év el­ső félévében 1380,73 forintra csökkent. A tagbizottságok munkája A kerecsenéi „Vadásztanya” valóban szép és impozáns berendezésével megnyerte a látogatók tetszését. A megyénk­ben járt külföldiek dicsérő sorai tanúskodnak a szövetkezel szép eredményéről. Hangulatos és kulturált szórakozást bizto­sítottak Kerecsenden. követelték, hogy vezessék be minden egységben az új for­mát. Sajnos, anyagi erőnkhöz képest minden igényt nem tud­tunk kielégíteni, és így az 1961-es évre vár ezen igények kielégítése. Az új formában dolgozó ke­reskedelmi egységek mellett vei és bizalommal kezdjük el tehát a mindennapi munkát és végezzük azt becsülettel ál szorgalommal. Ebben az évben nyílt meg Abasáron megyénk legna­gyobb falusi áruháza, az áruházban — úgymond — mhident megtalálhatnak a vásárlók. Az új áruház építéséhez jelentős anyagi támogatást és társadalmi munkát biztosítottak a köz­ség dolgozói.

Next

/
Oldalképek
Tartalom