Népújság, 1960. október (11. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-07 / 237. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! M <3 AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 237. szám Ára 50 fillér 1960. október 7., péntek A percek napokká nőnek Vannak pontos és pontat­lan emberek. Vannak olya­nok, akik lelkiismeretesen, becsületesen kihasználják a munkára szánt időt, de bi­zony szép számmal akad­nak még olyanok is, akik, ha ott is vannak a munka­helyen, de ímmel-ámmal végzett munkájuknak nincs, vagy éppen kevés a látszat­ja. Az ilyenfajta embernek csak az a lényeg, hogy le­teljen a munkaidő, s mi­előbb szabaduljon az üzem­ből, hivatalból. Sokan arra hivatkoznak, amikor felelősségre vonják őket, hogy „csak öt percet késtem”, vagy hogy „talán csak nem fogom megszakí­tani magam a munkában” és talán nem is gondolnak arra, hogy mindaz, amit tesznek, lényegében er­kölcstelen dolog, az egész nép, az állam, a társadalom becsapása. öt perc. Milyen nagy idő az az öt perc is, különösen akkor, ha meggondoljuk, hogy megyénkben hány és hány ember késik naponta „csak öt percet” és ha eze­ket az ötperceket összerak­nánk, sok műszakra való idő jönne ki belőle rövid idő alatt. A kapitalista társadalom­ban nem beszéltek annyit a munkafegyelemről, a mun­kaidő pontos betartásáról, mert a gyáros, a tőkés vagy annak megbízottja azon nyomban határozott intéz­kedést hozott, amelytől az­után nem volt többé mer- sze senkinek elkésni. Mi a dolgozó nép államá­ban építjük a szocializmust. Céljaink, terveink világo­san arra irányulnak, hogy minél könnyebb legyen a munkánk, kevesebb, rövi- debb a munkaidő. Egymás­után érkeznek napjainkban is a jelentések arról, hogy hazánk ebben vagy abban az üzemében már napi hét­vagy hatórás műszakban dolgoznak az emberek. Igen. Könnyebben szeret­nénk élni, kevesebbet dol­gozni, de ugyanakkor anya­gilag erősödni, többet pi­henni, szórakozni is. Mindez egyre inkább va­lósággá válik, de ahhoz, hogy még közelebb jussunk a célhoz, még sokat kell dolgoznunk. Nem kétséges senki előtt, hogy minden könnyítés, minden munka­időcsökkentés, komoly gaz­dasági feltételekre támasz­kodik, amelynek alapjait meg kell teremteni. Nálunk jelenleg a nyolc-, a hét-, illetve a hatórás ' munkaidők a jellemzőek. És ezeknek a munkaórák­nak pontos és lelkiismere­tes letöltése adhatja csak meg annak a lehetőségét, hogy a jövőben újabb mun­kaidő-csökkentésre, általá­ban az élet további könnyí­tésére kerülhessen sor. Azok tehát, akik lógnak, akik sorozatosan elkésnek és nem használják ki a munkaidőt, lényegében az egész társadalom ellen vé­tenek, mindannyiunk érde­kei ellen. A szocialista ál­lam nem kiapadhatatlan kincsesbánya, amelynek kincseit valamiféle látha­tatlan kéz biztosítja. Nem. Magunknak kell megter­melni értékeinket, köz­hasznú cikkeinket és csak a meglevőből lehet tenni valamit a köz asztalára. Nos, éppen ezért helytelen, sőt erkölcstelen cselekedet az, ha valaki nem végzi el azt a munkát, amelyért fi­zetését felveszi pontosan, egyetlen fillér híján. „n három tavasz“ helyett — „Ludas Matyi“ Az Idegenforgalmi Hivatal egri kirendeltsége értesíti a közönséget, hogy „A három tavasz” című nagyoperett no­vember 6-ára tervezett előadá­sa Honthy Hanna párizsi sze­replése miatt elmarad, s helyet­te a „Ludas Matyi” című ba­lett előadását tekintik meg a különvonat utasai, az Erkel Színházban. Az IBUSZ az eddigi jelent­kezéseket fenntartja. i Pénteken Újpesten sorsolják a lottót A hónap első lottóhúzását a fővárosban rendezi a Sportfo­gadási és Lottó Igazgatóság. Október 7-én. pénteken az új­pesti Munkásotthonban sorsol­ják a 41. játékhét nyerőszá­mait és a szeptemberi tárgyju­talmakat. A tárgynyeremény húzáson a 39. játékhét szelvé­nyei vesznek részt. (MTI) AZ EMBER VILÁGNÉZETE ÉS ÉRZELMI ÉLETE ★ MILYEN LEGYEN AZ EGRI GÁRDONYI EMLÉKMÚZEUM? ★ Fazekas László: ELEVEN VERSENYMOZGALMAT ★ TOLLRAJZOK ★ A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA VILÁGÁBÓL Végrehajtó bizottsági ülést tartottak Pélyen Október 6-án VB ülést tar­tottajk Pélyen, a községi tanács VB tanácstermében. Az ülésen jelentések hangzottak el a le­járt határidejű határozatok végrehajtásáról és Pély község munkájáról. Ezen kívül beszá­molót tartottak az őszi munkák állásáról a községben, majd ezek után rátértek a személyi ügyekre. Az ülésen részt vett Papp Sándor elvtárs. Fehér János jogügyi előadó és Dr. Nagy Ferenc járási vezető ügyész. Új utca épül Egerben A Gólya utcai lakótelep la­kásait néhány hete adták át az építtetők az új tulajdonosok­nak. S most újra emberek dol­goznak a lakótelep házai kö­zött: új útszakaszt építenek itt, az útépítés földmunkáit vég­zik a városi tanács útkarban­tartó részlegének munkásai. A munkálatokat az elmúlt héten kezdték s még ebben a hónap­ban elkészül az új utca. Az ut­ca az Almagyar utcai kisposta | épülete mellett, a Gólya utcát metszve halad a lakótömb épü­letei között, s a Turista Szálló udvarán át csatlakozik a Kos­suth Lajos utcához. A Turista Szálló vastag kőkerítését már áttörték. Az idén az út építése nem fejeződik be, az útkarban­tartó részleg munkásai csak az út kőburkolását végzik el. Jö­vőre kerül majd sor az új utca aszfaltozására. Befejezték a kukoricatörést a hevesi Ezüstkalász Tsz-ben A hevesi járás termelőszö­vetkezeteiben a többi mun kákkal egyidőben mindenütt megkezdték a kukorica törését is. A hevesi Ezüstkalász Tsz azonban, amelynek tagsága a múlt hét elején hozzáfogott ehhez a munkához, már azt je­lentette, hogy végzett is 160 holdnyi területen levő kukori­cájának betakarításával. A ter­melőszövetkezetben egy holdon 16 mázsa májusi morzsoltnak megfelelő mennyiségű kukori­ca termett. A közös gazdaság tagjai eb­ből a terményből egy munka­egységre 3,60 kilót kapnak elő­legként. Építkező tsz A boconádi Petőfi Tsz-ben jelentős építkezések folynak. Most épül egy korszerű 50 fé­rőhelyes szarvasmarha istálló, egymillió forintos beruházás­sal. Nincs a termelőszövetke­zetnek egyelőre sertésfiaztató- ja sem. Ezt a 20 férőhelyes fiaztalót saját erőből akarják felépíteni, minél előbb. Kuko­ricatörés idején szükség van a kukorica górékra is. Nemsoká­ra készen lesznek az 500 köb­méteres górék a kukorica táro­lására. Ezekben elfér majd 250 katasztrális holdról letört ku­korica termés. Tanuló munkások Ma már megszokott dolog, hogy nemcsak a gyerekek, az iskolások tanulnak. Egyre több dolgozó iratkozik be általános és középiskolákba, sőt az esti egyetemekre is. Hevesen is minden hétfőn gyülekeznek a járási tanácson a dolgozók, hogy az órákon részt vegye­nek. Az általános iskola VII— VIII. osztályába 30 dolgozó je­lentkezett. A gimnáziumi okta­tásokat szintén helyben végzik el a káli gimnázium tanárai segítségével. Elsőosztályban 20 fő, a másodikban pedig 23 dolgozó jelentkezett. Elsőévesek ' *• '*r^*E?*^* £-v ^ '- |®|| . vív : : - V : íí­• V . . . ' . v |gg| , 1 Az egri 212-es számú MTH-iskola felújított tanműhelyében 30 elsőéves lakatos­tanuló ismerkedik a szakmával. Bátori Gábor lakatosmester, a tanműhely vezetője, nagy türelemmel oktatja a fiatalokat. Képünkön: az oktató a két elsőévesnek, Szabó Imrének és Baráti Miklósnak a síkreszelés fortélyait magyarázza. (Foto: Kiss) Segítenek as úttörők A poroszlói úttörők nam egy esetben megmutatták a terme- löszövelkezeteknék, hogy sze­retnek és tudnak is dolgozni. A napokban 170 tanuló ment ki a Kossuth Tsz-be, hogy se­gítsenek a babot betakarítani. Ez nagy segítséget•jelentett á termelőszövetkezetnek; mert két katasztrális holdról szedték le a babot. Az úttörők jó barátságban vannak a tsz- tagokkal, minden támogatást megkapnak tőlük. Segítik őket felszerelésekkel, játékokkal és a gyerekeknek sem árt ez a kis „politechnikai” oktatás. ŰJ, MODERN autóbuszmeg­állót terveznek Karácsondon a következő évre, melynek költ­ségvetését a községi tanács és a helyi földművesszövetkezet biztosítaná. Háromszáz mázsás termés cukorrépából a tenki Béke Termelőszövetkezetben Mintegy ötszáz holdon szed­ték már fel a cukorrépát a he­vesi járás termelőszövetkeze­teiben. Az idei termés, mint az eddigi jelek mutatják, holdan­ként átlagosan százhúsz má­zsa. A tenki Béke Tsz-ben • t ,. ‘ !> : V ‘ azonban éhnél sokkal kiválóbb eredménnyel dicsekedhetnek a ‘tagok —cukorrépájuk a gon­dos művelés következtében —• háromszáz mázsát adott hol­danként. A termelőszövetkezeteknek most csupán egy gondjuk van: nehezen kapnak szállítási ke­retét a cukorgyáraktól a répa szállítására. Pedig, ha ezen tud­nának segíteni, mindenütt lé­nyegesen meggyorsíthatnák a cukorrépaszedés munkáját. Könyvjutalmat kap a OTP-től az egri Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium Megyénk iskoláiban mind nagyobb teret hódít a diákság körében a takarékossági moz­galom, annyira, hogy az álta­lános- és középiskolák között szinte verseny alakult ki, hol helyeznek több forintot taka­Tcmuló tanács vezetők rékba. Ebben az esztendőben a középiskolák közül a legjobb eredményt az egri Szilágyi Er­zsébet Leánygimnázium tanu­lói érték el, ezért az iskola-ta­karékossági mozgalom kereté­ben könyvekkel jutalmazza a gimnáziumot az Országos Ta­karékpénztár. Megyénkben a községi taná­csok vezetői a megyei tanács VB javaslata alapján, rendsze­res oktatás keretében ismer­kednek meg az újabb rendele­tekkel, jogszabályokkal. Az egri járásban legutóbb e tan­folyam keretében a földrende­zéssel kapcsolatos jogszabályo­kat ismertették. E szervezett oktatás segítséget nyújt a köz­ségi tanácsvezetőknek ahhoz, hogy mégjobban végezzék a rá­juk bízott munkát. Ünnepélyes megnyitó az egri orosz nyelvtanfolyamon Ünnepélyes keretek között tartották Egerben a Magyar- Szovjet Baráti Társaság által szervezett orosz nyelvtanfo­lyam megnyitását. A részvevő hallgatókat az MSZBT nevében Mészáros József, megyei itkár üdvözölte. Dr. Bihari József, az orosz nyelvtanfolyamot szerve­ző bizottság elnöke a nyelv- tanulás fontosságát hansúlyoz- ta rövid beszédében. A tanfo­lyamra 30-an jelentkeztek, de még lehetőség van a jelentke­zésre. 306 ezer forint járdaépítésre Az 1960. évi községfejlesztési tervek végrehajtása során 306 ezer forintot fordít az egri vá­rosi tanács járdák építésére. Ezt az összeget teljes mérték ben felhasználni ebben az év­ben nem tudják. A város több pontján ma is elvégezetlen a járdaépítés. A Hadnagy utcá­ban 300 folyóméter, a Homok utcában 200 méter a Kisvölgy út környékén 200, s a Csoko­nai úti lakóterületnél 70 méter I járda építését nem végezték be a városi tanács útkarbantartó részlegének munkásai. Több- helyütt, például a Külső sor utcai és a Veröszala utcai járdák megépítését cement­hiány- miatt kellett elhagyni. A Rajner Károly utcában — ez a rész terven felül tervberuhá­zásból utat kapott — a járdát anyag és kapacitás hiánya miatt ebben az évben nem építik meg. fi \UT Egernek díszére válik az Egészségház utcai új lakó­telep. A modern, emeletes házak, a kertmozi, szép színfolt már városunkban. Az azonban már kevéssé válik a város díszére, hogy az új házak tövében itt is, ott is hatalmas szemétku­pacok „díszelegnek”. Az egyik helyen dinnyehéj romlik még a nyár végétől, a másik helyen papírdarab­kákat visz tovább a szél. A patakmenti fákra köte­lek csavarodnak, s külön­böző fehérneműket szárít- gat az őszi nap. Jó lenne, ha illetékesek — gondolom a Városgazdál­kodási Vállalat — zárt sze­méttartályokkal megoldaná a szemét elhelyezését, ne csúfítsa a lakótelep képét, s a házak gondozói, lakóbi­zottságok vezetői pedig is­mertetnék a lakókkal, hogy ruhaszárítás céljára jobban megfelel a padlás és a szá­rító kamra, mint a patak­part. Hadd váljék igazán díszére városunknak a szép f lakótelep. _ d. _

Next

/
Oldalképek
Tartalom