Népújság, 1960. október (11. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-01 / 232. szám

2 NEPÜJSAG 1!XS0. október 1., Mombat A t&x-tagság kulturális UGYE, EMLÉKEZNEK a Vidám vásár című szovjet filmre. Több mint fél évtizede játszották ezt a szép muzsiká- jú, színes filmet. A kolhozok­ról, bő termésről, szerelemről, fiatalokról szólt. Emlékeznek arra a jelenetre, amikor a kol­hoz fiai, lányai zongorát köve­telnek szigorú elnöküktől? Most fél évtized távlatából gyakran gondolok erre a film­re. Akkor még távol állt tő­lünk a filnr«meséje, s mily kö­zel van már napjainkban. Uj élet, jobb élet kezdődik falvainkban — mondottuk, s írtuk is számtalanszor. Nagy­üzemi gazdálkodás, biztos jö­vedelem — ismételtük a sza­vakat, s így igaz az utolsó be­tűig. Sőt, olyan valami is történt, amelyről nem szóltak az agi­tátorok ... Alakul, formálódik a falu, s a benne élő emberek. És köve­telnek. Bátran, határozottan, s joggal. Követelnek televíziót, klubot, kultúrházat, s ha még a Vidám vásár kolhozfiataljaí- hoz hasonlóan, zongorát nem is, de tangóharmonikát, film­vetítőgépet, azt igen. Van valami izgalmasan nagyszerű a falu mai életében, ahogy fejlődik, terjeszkedik, s követeli magának a kultúra kincseit. De nemcsak követeli, áldoz is érte. A boconádi Csárda-tanyán filmvetítő gépet vásárolt a ter­melőszövetkezet, az atkári, ti- szanánai, s még egy jó néhány tsz-ben saját televízión nézik a színházi és sportközvetítést. De van példa több is. A káli tsz- ek énekkarát, tánccsoportját, a kiskörei Dózsa ' könyvtárát jól ismerik a környéken, a bükk- szenterzsébeti Petőfi Tsz vidá­man daloló énekkara és tán­cosai színes népviseletükben mutatkoztak be a jól sikerült palócnapon. fGY ALAKÜL A NAGYOBB termés, a magasabb munka­egység mellett a kultúra, a tsz kultúrája is, amely most bon­togatja szárnyát, de már van és számolni kell vele, hogy még erősebb legyen. Nem le­het, nem szabad kihagyni a tervekből a tsz-tagság kulturá­lis igényeit sem. Számolni kell Vele, hisz a falu lakóinak nagy része termelőszövetkezeti tag, ők ülnek a mózikban, ők nézik a színielőadásőkat, s ők for­gatják a könyveket is. És nemcsak élvezői, hanem művelői is a kultúrának. Es­ténként próbateremmé alakul az iroda, felcsendül az ének, népi táncot járnak a fiatalok; bemutatóra készül a termelő­szövetkezet kultúrcsoportja. És az élet, a kultúra műve­lése megszüli a termelőszövet­kezet új funkcionáriusát, a kultúrfelelőst. Talán még nincs ilyen a mi megyénkben, de a falu fejlő­désében jelen és jövő kevere­dik egymással. Az egyik szö­vetkezet jelene a többiek jö­vőjét is jelenti. Lesznek tsz-kultúrfelelősök, akik a szövetkezet kulturális életét szervezik, akik könyvet adnak azok kezébe is, akik még nem szerették meg a nyomtatott betűt. Lesznek kul- túrfelelősök, akik szervezik a különböző előadásokat, tanfo­lyamokat és akik színpompás ünnepségekre, seregszemlékre készítik elő a szövetkezet fia­taljait. És lesz közgyűlés is, ahol napirenden szerepel majd a szövetkezet kulturális élete. sa érdekében a megyei TBC Gondozó Intézetben (Egészség­ház utca 2.) október 1-től kü­lön rendelés lesz az egri járás községeinek, és külön a városi betegek részére. A járási gondozó rendelési ideje hétfőtől—péntekig min­dennap reggel 8—14 óráig tart, de röntgenvizsgálat csak 8— 11-ig lesz. A városi gondozó rendelési ideje mindennap 11—17 óráig, kedden és csütörtökön 17—19 óráig és röntgenvizsgálat csak 11—14 óráig tart. Szombaton rendelés nincs. Gyermekrendelés továbbra is együttesen lesz városi és já­igényeiről Lesz, de nem egyik napróJ: másikra. A termelés emelésé­vel, a tagság világnézeti fejlő­désével együtt alakul a szövet­kezet kulturális élete. Ahol ió a termés, gazdag az aratás és a tagság szíve is a tsz-hezhúz, ótt magas lesz a munkaegység, s bőven jut még a kulturális igények kielégítésére is. Persze, sok még a tennivaló. Nem alakul ki magától a szö­vetkezet kultúrélete. Jól át­gondolt, tervszerű segítségre van szükség. A kultúrotthonok vezetői, az iskolák nevelői, a párt- és a KISZ-szervezetek sokat, nagyon sokat segíthet­nek a tsz-kultúra kialakítás ban. Rajtuk is múlik, hogyan, és milyen gyorsan formálódik, alakul a szövetkezeti parasz­tok gondolkodásmódja, világ­nézete, kultúrája. ITT AZ ŐSZ, AMELYET a tél követ majd, s tavaszig bő­ven lesz idő a kulturális mun­kákra. Szórakozzanak, tanul­janak a termelőszövetkezetek tagjai, s ebben segítsük őket mindannyian, városban és a falvakban lakók egyaránt. így, ezzel a közös munkával, a szö­vetkezet gazdaságával együtt virágzik majd a termelőszö­vetkezetek kulturális élete is. Márkusz László rási lakosok részére, kedden 14—17 óráig és pénteken dél­előtt 8—11 óráig. Csont és izületi gümőkóros betegek rendelése: hétfőn 14— 16-ig, szerdán 8—10-ig, csütör­tökön 17—19 óráig lesz. A nyilvántartott betegek kezelé­sére p. jövőben is hétfő, szerda, csütörtöki napokon kerül sor. Dr. Patakfalvy István, megyei TBC Gondozó Intézet igazgatófőorvosa. Megnyílt Anglia első alkoholelvonó klinikája Huddersfieldben megnyílt Anglia első alkoholelvonó kli­nikája. A kezelés ingyenes és titkos, a klinika falán semmi­féle tábla nem hirdeti az in­tézmény rendeltetését. Még a klinika főorvosának nevét sem közük. Uj bőrdísxmű-bolt nyílik Egerben Végre hosszas huzavona ben ma már megkezdődik az után az illetékesek eldöntőt- önkiszolgáló rendszerű bőr- ték mi legyen az egri főutca díszmű-árusítás. hónapokig üresen tátongó üz- Az üzlet minden bizonnyal lethelyiségének sorsa, s az egy- nagy látogatottságnak örVend kori látszerészetben röviddel majd, annál is inkább, mert ezelőtt megjelentek a munka- már régebben szükség lettvol- sok. Szinte napok alatt ren- na ehhez hasonló szakosított dezték be a helyiséget, amely- üzletre a megyeszékhelyen. Megváltozott a megyei TBC Gondozó Intézet rendelési ideje A tbc-s betegek jobb ellátá­*. JP #-Jííl «Celldömelk ^Szomtalhely * á h iH Veszprém aegerszeg g Salgótarján • Győr A^raiabalianj. JAjjSlkiad <hafy ” M nunAPEST G°d^ iis^“féna. Febírg Nyfrt l»i=> ’ * ° I ríBaíakerei jf Tovéwi asi JF® ág rtállnvároa kecskémét • ű i- ­KskM»lele9gká2a l\ Bd-onsre •TörOkszentmiktós JJj {íezótur lentes • Orosháza , m« i ,i—i w8 llíódmezövásáih szeged — «iá Víziéi ~ y Birty J&fv.sűna ÜJ főnk M Közi| Jr (*> tnn-------------Sj------------------------------ Jg Ttu fyvXDjlsttámi} [K Ounillíaimú ~ A Alumínium pSj ípitóinyéf- 1 1 rl finomító Buá ioáar L *1H inar A szocialista tervgazdálkodás feltételeinek létrejötte után. 1047■ augusztus 1-vel meg­indult első hároméves tervének döntő célkitűzése az ország újjáépítése, illetőleg a magyar népgazdaság háború előtti termelési színvonalának elérése volt. Az első ötéves terv (1950— 1954) eredményeként hazánk ipari agrár országgá változott. 1954-től 1958-ig népgazdaságunk éves tervekkel dolgozott. 1958—60 kozott került sor a második hároméves terv végrehajtására, mely a Szovjetunió által nyújtott 350 millió ru­beles hosszúlejáratú beruházási hitel segítségével elsősorban a hazai erőforrások jobb ki­használásával kívánja a termelőerők fejlesztését és az életszínvonal emeleset megvalósítani, s egyúttal alapot képez második ötéves tervünk sikeres végrehajtásához. Míg az ipar, me­zőgazdaság, közlekedés, kereskedelem és kommunális beruházásra fordított összegek 1950— 1959 között a 150 milliárd forintot közelítik meg, a második ötéves terv során (1961—1965) a beruházások összege 200—205 milliárd forint lesz. A tervgazdálkodás megindítása óta az ország gazdasági arculata erősen megváltozott. A sok száz átépített és új gyár, kombinát, üzem mellett, új szocialista városok: Sztálinva- ros-Komló, Kazincbarcika, Oroszlány, Várpalota neve jelent meg hazánk térképen. Leg­fontosabb ipari és kulturális létesítményeink egy részét a mellékelt térkép ábrázolja. fl Hruscsov—Macmillan találkozóról A szovjet miniszterelnök beszélgetése újságírókkal NEW YORK (MTI): Csütör­tök este Macmillan angol mi­niszterelnök látogatást tett Hruscsov szovjet miniszterel­nöknél a Szovjetunió ENSZ- missziójának székhelyén. A megbeszélés több mint két óra hosszat tartott. Az angol kül­ügyminiszter elkísérte a meg­beszélésre a miniszterelnököt. A megbeszélés után, körülbe­lül félórával, az angol küldött­ség szóvivője sajtóértekezletet tartott, amelyen elmondotta, hogy c két kormányfő kicse­rélte véleményét több kérdés­ről, így a leszerelésről, a ber­lini kérdésről és az ENSZ helyzetéről. A tanácskozás célja csak véleménycsere volt és elhatározták, hogy ezt a vé­leménycserét folytatni fogják. Szovjet részről semmiféle hi­vatalos közleményt a megbe­szélésekről nem adtak ki. Az angol delegáció köréből szár­mazó értesülés szerint úgy tudják, hogy a szovjet minisz­terelnök valószínűleg a jövő hét elején viszontlátogatást tesz Macmillan-nél, s akkor folytatják a megbeszélést. Mielőtt Macmillan megérke­zett volna a szovjet ENSZ- misszió Park Avenue 680. sz. alatti házába, Hruscsov mi­niszterelnök a székház kapujá­ban beszélgetést folytatott az ott várakozó, mintegy 25 új­ságíróval. A beszélgetés során kijelentette, hogy nem akar beavatkozni az Egyesült Álla­mok belügyeibe, de az a véle­ménye, hogy a jelenlegi elnök már nem hozhat komoly dön­téseket. Hozzátette, hogy az új elnök, nyilván, sokkal jobb helyzetben lesz. — Erősen remélem, hogy az új elnök hivatalba lépése után országaink viszonya határozot­tan javulni fog - mondotta Hruscsov, majd hangoztatta: biztos benne, hogy az új elnök jobban meg fogja érteni azo­kat a problémákat, amelyeket az V—2. repülőgép ügye vetett fel, s jobban meg fogja érteni a faárizsi csúcsértekezlet elma­radásának okait, az abból szár­mazó következményeket. Ezután azt mondotta, hogy Eisénhower és Macmillan ki­jelentéseiben, amelyeket a le­szerelésről tettek, nem lát túl­ságosan sok biztatód. Mind a kettő az ellenőrzést helyezi előtérbe, mi azonban nem akarjuk ezf; amit mi akarunk, az a leszerelés. Mit érünk az ellenőrzéssel, hogyha még mindig vannak rakéták és az egyik a másik országába küld­heti ezeket a rakétákat. Ezután megkérdezték Hrus- csovot, hogyha borúlátó, akkor miért folytatja mégis tárgya­lásait a különböző államfér­fiakkal? Nem él benne végső soron a remény? Erre Hrus­csov azt válaszolta: remény­kedni akarok, Egy régi orosz közmondás szerint egy csepp víz is követ mozdíthat. Mac­millan csütörtök délelőtti be­szédéről azt mondta, hogy ezt a beszédet nem találta nagyon konstruktívnak. Macmillan be­széde és magatartása általá­ban emlékeztet engem Cham- berlain-re. Ezután arról beszélt Hrus­csov, hogy az idősebb generá­cióhoz tartozik és nagyon jól emlékszik rá, hogyan tárgyalt a régi népszövetség a leszere­lésről, miközben Hitler fegy­verkezett és előkészítette a második világháborút. Hrus­csov visszatért a beszélgetés során a párizsi csúcsértekez­letre és az U—2. kémrepülő­gép ügyére. Azt mondotta, hogy ez megalázó volt a Szov­jetunióra nézve. Mikor meg­kérdezték, hogy előkészült-e az Eisenhowerrel való találko­zásra, azt mondotta: ha azt mondanám, hogy „igen”, ak­kor ez úgy hangzana, mintha könyörögnék ilyen találko­zóért. De hiszen New York­ban vagyunk és nem Moszk­vában — tette hozzá. A szovjet kormányfő ezután kijelentette, hogy amikor az Egyesült Államok az U—2 re­pülőgépet a Szovjetunió fölé küldte, a repülőgépet lelőtték Ugyanez történt az RB 47. repülőgéppel, és ha harmadik gépet kü’denének. azt is ugyanígy lelőnék. Hruscsovot ekkor emlékez­tették arra, hogy a Szovjet­uniónak is vannak hírszerzői. A kémkedés is más dolog — mon-- dotta Hruscsov — és a repülő­gépeknek más országok légi te­rébe való küldése is más dolog. A szovjet kormányfő végül azt mondotta, reméli, hogy az amerikai nép jobban megfog­ja érteni a szovjet álláspontot a nemzetközi kérdésekben. (MTI) Hruscsov találkozott Gomulkával NEW YORK (TASZSZ): A Szovjetunió miniszterelnö­ke méüé rendelt sajtócsoport közli: Szeptember 29-én a Szovjet­unió ENSZ-képviseletének, a Park Avenuen levő székhelyén N. Sz. Hruscsov, az ENSZ közgyűlésének ülésszakán részt vevő szovjet küldöttség vezetője, találkozott W. Go­mulkával, a Lengyen Népköz- társaság küldöttségének veze­tőjével. A szívélyes, baráti légkörben lefolyt megbeszélésen kicserél­ték véleményüket .a közgyű'és munkájáról és egyes, nemzet­közi kérdésekről. (MTI) Az angol Liberális Párt értekezlete a békés együttélés mellett foglal állást múltban a Szovjetunióban jártai LONDON (MTI): Csütörtö­kön Eastbumban megnyílt az angol Librális Párt idei konfe­renciája. Az értekezleten fel­szólalt Andrew Murray, a párt új elnöke, aki kijelentette, hogy a pártnak az egész világ békéjéért és biztonságáért, va­lamint a Kelet és Nyugat bé­kés egymás mellett éléséért kell síkraszállnia. „Mi, liberálisok — jelentette ki az új elnök — azt valljuk, hogy a nemzetközi feszültséget csak az egymás mellett élés pozitív politikájával lehet megszüntetni”. Anglia és más országok kul­turális cseréjének kérdését érintve Murray — aki a közel ­— felhívott e kapcsolatok to­vábbi erősítésére. Az angol Li­berális Párt vezére elismerően nyilatkozott a szovjetunióbeü lakásépítkezésekről, egészség- védelemről, és a szovjet tech­nika fejlettségéről. A konferencia állást foglalt amellett, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat a nem­zetközösség országaival az Eu­rópai Közös Piachoz való csat­lakozásról. A csatlakozásra a többség szerint szükség van. mert Ang­liának mindenekfelett „tőké* re és piacokra” van szüksége. (MTI) Interjú néhány ENSZ-küldöttség vezetőjével „A világ egy napjáról“ MOSZKVA (TASZSZ): „A világ egy napja” című könyv második kötetének kiadásával kapcsolatban az Izvesztyija New York-i tudósítói megkér­ték az ENSZ-közgyűlés 15. ülésszakán részt vevő néhány küldöttség vezetőjét, mondják el gondolataikat és benyomá­saikat erről a napról. Todor Zsivkov: midőn 25 év­vel ezelőtt Maxim Gorkij, a nagy proletáríró szerkesztésé­ben megjelent az első kötet, a Szovjetunió volt az egyedüli szocialista állam a kapitalista tengerben. A Szovjetuniónak azonban akkor is voltak hűsé­ges és odaadó barátai. A bolgár nép a Szovjetuniót, a szovjet népet mindig legkö­zelebbi, igen kedves bará- tuknak tekintették, szentül őriztük a bolgár—szovjet ba­rátságot a fasiszta rabság sú­lyos esztendeiben is. Milyen mélyreható forradal­mi változások mentek végbe az elmúlt 25 esztendőben a vi­lágon. Most, midőn „A világ egy napja” második kötetét sajtó alá rendezik, a Szovjet­unió már nincs egyedül. A szocializmus hatalmas és le­győzhetetlen világrendszerré fejlődött, amely döntő hatást gyakorol a világ, az emberiség sorsára. Kádár János: A nemzetközi élet eseményei rendkívül érde­kesen fejlődnek. Ezt többek között igazolja az is, hogy az Izvesztyija tudósítója New Yorkban keresett fel engem. Az a véleményünk, hogy a békéért, a leszerelésért folyó harc szempontjából a földke­rekségen és az Egyesült Nem­zetek Szervezetében egyre ked­vezőbbé válik a helyzet. A magyar küldöttség készül, hogy népünk megbízása alap­ján a közgyűlésen kifejtsük véleményünket a nemzetközi helyzet legfontosabb kérdései­ről, valamint más, számunkra fontos kérdésekről. Tőlünk tel­hetőén arra törekszünk, hogy előmozdítsuk a közgyűlés 15. ülésszakának munkáját. Ami New York városát Illeti, a velünk szemben életbelépte­tett méltatlan korlátozások mi­att, csak igen keveset tudnék mondani róla. Befejezésül, kérem, tolmá­csolja forró üdvözletünket az Izvesztyija olvasóinak, az egész szovjet népnek. Gheorghe-Gheorghiu De j: Negyedszázad — egész korszak az emberiség életében. Viharos időszak volt ez. Ez alatt az idő alatt orszá­gunk arculata teljesen megvál­tozott. 1935-ben Románia gazdasági . és kulturális téren elmaradott ország volt, a kommunistákat, és akik a demokráciáért, a ha­ladásért, a nemzeti független­ségért és a Szovjetunióval való barátságért harcoltak, kegyet­lenül üldözték. Számomra ez az esztendő egyike volt azoknak a hosszú éveknek, amelyeket a forradalmi munkásmozga­lom más részvevőivel együtt börtönben töltöttem. 1960. szeptember 27. óta itt vagyunk New York-ban, ahol a Román Népköztársaság kül­döttsége a Szovjetunió és a többi szocialista ország kül­döttségeivel vállvetve harcol a békéért, az általános és teljes leszerelésért, a századunkra nézve szégyenteljes gyarmato­sító rendszer megszüntetéséért. Negyedszázaddal ezelőtt a Szovjetunió volt az egyetlen szocialista ország. Ma fennáll a szocializmus világtábora, amely döntő befolyást gyako­rol a nemzetközt események alakulására. Az emberiség nem topog egy helyben, a szocializmus fe­lé halad, valamennyi nép örök békéje felé és nincs a Földön' olyan erő, amely meg tudja ál­lítani ezt a feltartóztathatatlan előrehaladást. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom