Népújság, 1960. szeptember (11. évfolyam, 206-231. szám)

1960-09-01 / 206. szám

2 NEPÜJSÁG 1960. szeptemberi., csütörtök IXyikita Hruscsov és Kádár János nyilatkozata a moszkvai magyar ipari kiállításon (Folytatás az 1. oldalról) megteremtenie, s azt hiszem, hogy a munkások, a parasztok, az értelmiségi dolgozók ezt jól meg is értik. Csak a szélhámo­sok építenek arra. hogy mások munkájából éljenek, s ezért az ő eszményük a semmittevés és a könnyű élet. Élősdiek ezek, ismétlem. Ezért a mi elvünk — aki nem dolgozik, ne is egyék — nagyon ésszerű és okos elv. Ehhez tartsuk magunkat. Mindazok, akik a társa­dalomban élnek, a társa­dalom munkájának áldá­sait élvezik, maguk is munkával tartoznak hoz­zájárulni e társadalom fejlődéséhez. — Bennünket,' testvéri szo­cialista országokat a marxi- lenini eszmék egyesítenek szüntelen haladásunkban. A mi kommunista pártunk és kormányunk, az egész szovjet nép tökéletesen egységes a ma­gyarokkal, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárttal, a magyar kormánnyal, mégpedig minden­ben, minden nézetünkben, a ma, a holnap és a távolabbi jö­vő értékelésében. Célunk elő­rehaladni a kommunizmus fe­lé. A kommunizmus győzedel­meskedik. akárhogyan is küzdjenek ellene, akármilyen koholmányokkal is próbálják ezt megakadályozni. Ezért elképzelhető, mennyire „nyugtalanít” engem a kom­munistaellenes harc Nixon úr kidolgozta programja. Ügy lát­szik. a marxizmus százéves fennállása óta ő akar a tőkés világ első olyan lángeszű gon­dolkodója lenni, aki megmu­tatja. hogyan lehet megsem­misíteni a kommunizmust. (De­rültség.) Már nemegyszer ne­vettünk ezeken a teoretikuso­kon, derüljünk most még egy­szer rajtuk. — Nixon úr elnök akar len­ni. Mert ha megválasztják, csak azt kívánhatom, hadd le­gyen elnök. Hadd érje meg azt a kort, amikor pirulnia kell azok miatt a badarságok és koholmányok miatt, ame­lyeket a kommunizmusról jel­tálalt. — Lehet, hogy Nixon gyermekei — az unokáiról nem is beszélve — a kommu­nizmusban fognak már élni Amerikában. Ezt nem mi, orosz vagy magyar kommunis­ták valósítjuk meg, hanem az Egyesült Államok munkásosz­tálya, dolgozó parasztsága, dol­gozó értelmisége. — Az Egyesült Államokban azt állítják a köztársaságrák, hogy Nixon a legalkalmasabb a? elnöki tisztségre, mert állí­tólag jobban tud vitatkozni Hruscsovval. Öt a kommuniz­mus szakértőjének tartják, önök tudják, hogy nevették ki annak idején a zaporozsjei ko­zákok ellenségeiket, amikor le­velet írtak a török szultánnak. (Derültség.) Mi is nevessünk hát jót a kommunistaellenes- ség Nixon-féle programjának tételein. — Ami Kennedyt illeti, őt nem ismerem ilyen jól. Ken­nedy úrral washingtoni láto­gatásom alatt találkoztam és csak néhány szót váltottunk egymással, öt tehát kevésbé ismerem. Azt viszont tudom, hogy Nixon is, Kennedy is az amerikai nagytőke képviselő­je. Mindketten a monopoltőke szolgái és ezért mi, kommu­nisták, nem sokat válogatha­tunk közöttük. Egy orosz köz­mondás szavaival élve: két csizma, egy pár. (Derültség.) Hogy melyik a megfelelőbb, a bal vagy a jobb, a jobb vagy a bal — nehéz megítélni. — A legfontosabb az, hogy mi nem gazdag szomszédaink adományaiból élünk. Az októ­beri forradalom megszületett, túlélte Wilsont, túlélte Hoo- vert és több más elnököt. Kap­csolatainkban a legjobb idő­szak egyébként Roosevelt el­nöksége volt, és mi nagy tisz­telettel adózunk emlékének. — Azt pedig az amerikai választók döntik majd el, hogy ki legyen a következő elnök, Kennedy vagy Nixon. De a szocializmus fejlődése ettől függetlenül, kérlel­hetetlenül folytatódni fog, s gondoskodunk róla, hogy Nixon, kommunistaellenes próféciáival együtt nyakig benne maradjon a pácban. — Szóval versengenek. Ken­nedy is felveszi Nixonnal a versenyt a kummunistaellenes- ségben. Eisenhower és Nixon egyazon politikát képvisel. Ez a múlt politikája, bukott poli­tika. Ha Nixon lesz az elnök, semmivel sem lesz jobb, mint Eisenhower elnök volt. Követ­kezésképpen az eredmények is ugyanazok lesznek. — Nos, felvetődik a kérdés, jobb lesz-e vagy rosszabb, ha Kennedy fut be. Erre a kér­désre a legszívesebben nem adok választ, mert ha meg­vizsgáljuk a köztársaságiak és a demokraták programját, ezek a programok nem sokban kü­lönböznek egymástól. Mind­kettő a kommunistaellenesség- re épül fel. — Mi viszont ésszerű, jó és szívélyes viszonyt óhajtunk az amerikai néppel. Az az elnök a megfelelőbb, aki jobban törek­szik erre. Ha pedig olyan el­nök lesz, aki Eisenhower— Nixon politikáját folytatja, az sem szomorít el minket, mert hiszen Eisenhower idején is megvoltunk valahogy. Sikere­ink nem őrajtuk, hanem a mi népünkön múlnak. — Mindezt azért akartam kifejteni, nehogy azt mondhas­sák, hogy az egyik jelölttel együttérzek a másik rovására. Én persze legjobban azt sze­retném, ha az elnök Ameriká­ban a leghaladóbb ember, va­gyis kommunista lenne. Hiszen a kommunisták ismerik a tár­sadalom fejlődésének törvé­nyeit. Ügy látszik, hogy ma még nem értek meg ennek fel­tételei, de holnap, vagy néhány év múlva, ki tudja, hány év múlva, ez elkerülhetetlenül be­következik, mert a jövő a kom­munizmusé. (MTI) Mivel céljainktól nem tágítunk9 nagyszerű eredményeket érünk el Kádár János nyilatkozata MOSZKVA (MTI): Kádár János a moszkvai ma­gyar kiállításon kedden dél­előtt a következő nyilatkozatot tette: Csak dicsérni tudom a kiál­lítás vezetőit, szervezőit, min­den magyar dolgozóját, mert Örvendetes, milyen szemlélte­tően, ízlésesen, áttekinthetően és szépen tudták megmutatni, hogy a magyar szocialista ipar is képes valamire, szégyenke­zés nélkül állhat a szocialista országok sorában, s egyet-mást a nyugati kapitalistáknak is megmutathat. Hruscsov tréfásan félbesza­kította Kádár János szavait: — nem kell szerénykedniök. Nemcsak egyet-mást, hanem az egész kiállítást is megmutat­hatják. Nekem, mint magyarnak, nem illik többet mondanom — válaszolta ugyancsak tréfásan Kádár János, majd így folytat­ta: Nekünk, magyaroknak, min­dig jólesik hallani, amikor, egy­szerű szovjet emberek, szovjet elvtársaink, elismerő hangon szólnak a magyar nép ered­ményeiről. Ebben a hangban valahogy az is benne van, hogy a szovjet elvtársaktól kapott segítség nem volt hiába­való, hogy az áldozat, a ki- ontott vér, amellyel segí­tették a magyar nép har­cát, iparának fejlesztését, kezdj meghozni eredmé­nyeit. Hruscsov ismét közbeszólt: — a segítség önmagában még nem minden. Meg kell tudni választani azt, akinek segítsé­get nyújtunk, hogy e segítséget fel is tudja használni — je­gyezte meg a szovjet kormány­fő. Minden törekvésünk az, hogy új eredményeink szüles­senek. Jelenleg olyan a helyzet nálunk, hogy a párt, a nép­tömegek, a dolgozók, a kormány teljes egyetértés­ben dolgoznak. Ott vagyunk a munkásosztály nemzetközi frontján, s mivel céljainktól nem tágítunk, nagy­szerű eredményeket érünk el. A kiállítás megtekintése után a látogatónak az a benyomása, hogy Magyarországon már most is jól lehet élni. Még egy pár évig dolgozunk, s nagysze­rűen fog élni a magyar nép. Hruscsov ismét tréfálkozva félbeszakította Kádár János szavait: — Ügy látszik, Árpád jól választotta meg a földet — mondta. Igen, Árpád jól választotta meg a földet. A föld is jó, a klíma is, a víz is, bár Magyar- ország egy kicsit forgalmas helyen fekszik — válaszolta tréfásan Kádár János. — De mi ott élünk, ott harcolunk, s ott fog megszületni a szocialis­ta Magyarország, akármit is te­gyenek ellenségei. Még egy személyes megjegy­zést szeretnék tenni. A magyar elvtársak, a magyar dolgozók előtt nem kell sokat magya­ráznom, milyen jólesik nekem, hogy Hruscsov elvtárssal kö­zösen nézhetjük meg a magyar kiállítást. Én csak azt kívá­nom, hogy ez a jó viszony, a jó együttműködés tovább erősöd­jék a nagy szovjet és a mi né­pünk között, s akkor minden jó lesz. Ez a kiállítás mind­inkább megerősíti az embert ebben az érzésben. Ügy gondolom, hogy ez jó nap volt számunkra. Mi, magyarok gyakran meg­fordulunk Moszkvában, s ez nem rossz. De úgy van, hogy ha egy év múltával tér vissza ide az ember, leírhatatlan az a gyors fejlődés, amit itt lát iparban, kultúrában, életszín­vonalban — mindenben. Szív­ből kívánjuk a szovjet népnek, hogy tovább haladjon ezen az úton. Köszönöm Hruscsov elvtárs­nak, Nyina Petrovnának, ked­ves családjuknak, hogy meg­tisztelték a kiállítást — mon­dotta befejezésül Kádár János. (MTI) A holnapra is gondoljunk Megyénk ipara az első fél­évben 12,5 százalékkal termelt többet, mint az előző év ha­sonló időszakában, de a válla­lati teljes termelési tervét csak 94,7 százalékra teljesítette. A Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatóságának jelen­téséből idézett két adat vilá­gosan mutatja, hogy a köve­telmény nagy volt, de a ter­vekben lényeges tartalék rej­lett. Bogozzuk csak tovább a számadatokat, azok önmagu­kért beszélnek. Tanulságos és érdemes szavukra hallgatni. Megyénk ipara termelékeny­ségi tervének teljesítésétől öt százalékkal maradt el. A szo­cialista iparban az első félév­ben 19 840 munkást foglalkoz­tattak, a tavalyihoz viszonyít­va 1481 fővel többet, tehát 8,1 százalékkal növekedett a mun­kások átlagos állományi lét­száma. Miről árulkodnak ezek az adatok? A termelés növeke­dését elsősorban létszámnöve­léssel értük el, tehát a kisebb ellenállás útján haladtunk, eredményeinket főként a lét­számemelésnek köszönhetjük. További meggondolásra késztet bennünket az a tény, hogy k termelékenység alakulása ipar­áganként különböző és a ter­vezettől elsősorban a miniszté­riumi ipar maradt le, ugyanis az egy munkásra jutó vállalati teljes termelési tervét csak 93,9 százalékra teljesítette, míg az állami helyi ipar, de külö­nösen a szövetkezeti ipar túl­teljesítette a termelékenységi mutatót. A statisztikai adatok a ter­melékenység alakulását, egy munkásra jutó vállalati teljes termelésre vonatkoztatják, de nem tesznek említést a fel­használt túlórákról. Pedig ez egyáltalán nem közömbös a termelékenység tényleges ala­kulása szempontjából. Sőt, a túlórák igénybevétele az ön­költség alakulása szempontjá­ból a létszámemelésnél is ked­vezőtlenebb megoldás, és ta­pasztalataink szerint a kiemelt minisztériumi iparnak van le­hetősége lényeges összegű túl­órák elrendelésére. Az adatok arról számolnak be, hogy különösen rossz volt a termelékenység alakulása a Hatvani Konzervgyárban, a Malomipari Vállalatnál, az EMASZ-nál és az Egri Vágó- hídnál, a második negyedév­ben pedig a Hajtóműgyár egri telepén. Sokan arra hivatkoznak, hogy túlfeszítették a terveket. De nem minden iparágban alakult kedvezőtlenül a terme­lékenység. A bányászat példá­ul országos átlagban kilenc százalékkal termelt többet, mint egy évvel ezelőtt — még­hozzá változatlan létszámmal. Ez pedig azt jelenti, hogy a többtermelés teljes egészéb?n a nagyobb termelékenység, vagyis a technikai fejlesztés, a jobb munkaszervezés és a fe­gyelmezettebb munka eredmé­nye. Megállapították, hogy ha­zánk iparában több mint száz­ezerrel nőtt a foglalokztatot- tak száma, de a nem termelő ágazatokban is nőtt a létszám, mintegy 160—170 000 emberrel több dolgozik az idén, mint egy esztendővel ezelőtt. Hát nem mindegy, hogy mi­lyen eszközökkel érik el üze­meink a termelés emelését? Hiszen akár a létszámot emel­ték az első félévben 12,5 szá­zalékkal, akár a termelékeny­séget, az eredmény mindkét esetben ugyanaz, 12,5 száza­lékkal többet termeltünk. Egyáltalán nem mindegy. Ugyanis, ha az egyszázalékos termelésnövekedés létszám- emelkedésből fakad, akkor át­lagosan mintegy 0,67 százalék­kal növekszik a béralap. De ha ugyanezt az eredményt a ter­melékenység emelésével érjük el, akkor a béralap csak 0,23 százalékkal nő. Ez pedig lénye­ges különbség, mert a második esetben kisebb mértékben nö­vekszik a béralap, de a mun­káslétszám nem változik és így több jut belőle egy-egy dolgo­zónak. Másrészt egyáltalán nem mindegy nekünk, hogy mennyiért gyártjuk a cemen­tet, téglát, cukrot és konzer- vet, bútort és rádiót. Az ön­költség csökkentésének pedig legcélravezetőbb módja a ter­melékenység emelése. De a nyereségrészesedésnél sem kö­zömbös, hogy a többletnyere­ség hány dolgozó között oszlik meg. Magyarországon évenként mintegy 30 ezerrel gyarapodik a munkaképes korban levők száma. Az adatok meg azt bi­zonyítják, hogy az utóbbi esz­tendő alatt ennek több mint ötszörösével emelkedett a dol­gozók létszáma. Mivel magya­rázható ez? Kisebb részben azoknak a nőknek munkavállalásával, akik eddig nem dolgoztak. Az ipar másik és lényeges munka- erőforrása a mezőgazdaság. Az idén, az átszervezés és a gépe­sítés következtében bőséges volt ez az erőforrás, tehát az ipar vezetői könnyebben nyúl­hattak a létszámemelés mód­szeréhez. De rövidesen megr szűnik ez a lehetőség és hama­rosan csupán a lakosság lassú évi szaporulatára lehet számí­tani. Iparunkat pedig ennél na­gyobb tempóban kell fejleszte­ni, ezt követeli mindnyájunk érdeke. Előrehaladottabb szomszé­daink példája és egyes ipar­ágak hazai tapasztalatai azt igazolják, hogy a munkásután­pótlás nehézségeivel kell szá­molnunk. Erre idejében fel kell készülni. Gondoljunk a holnapra, minden erőnket és tudásunkat a termelékenységre összpontosítsuk. Dr. Fazekas László (Pásztor Péter rajzai» Befejező rész. Az ostrom egyre hevesebb lett, feldőltek a harci szabályok, már az asszonyok is ott har­coltak a bástyákon. Követ hordtak, szurkot forraltak, sebesülteket kötöttek be, halottakat hordtak. S mikor elcsendesült a harc és kezdték összehordani a halottakat, sebesülteket, Bor­nemissza Gergely apródjának hitt páncélban magához a hős asszonyt. felismerte feleségét. Boldog örömmel ölelte Éjjel-nappal hordta a török a halottait, de benn a várban is nagy volt a veszteség: há­romszáz halott feküdt a közös sírgödör körül. A következő nap nem ágyúszóra virradtak. Éltakarodtak a törökök, s ez a szó, mint a tűz terjedt egyre hangosabb örömmel: „elmentek”. A török csakugyan megszökött. Reggel egy fekete ruhás török asszony je­lentkezett Dobónál. Az ő kisfia került ide a zsákmánnyal és cserébe hozta Bornemissza Gergely kisfiát, akit böldogaii öleltek maguk• hoz a vár hős védői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom