Népújság, 1960. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-21 / 17. szám

2 nepojsag 1960. január SÍ., csütSrtSfc Afrika a íii^rellenstw útján Algins S/eh ara PJhigírI I KOITARSASAG I! P’l! I iá* Guíiwj MZÍPAFRIUlf KOZf arsa sag! úPUSŰ! O; TW V . (Orj . Thhodcsi A ts NYASZAFOlQ :P2=flU|$AS ■R^JálSAS»61 © Siehegéi x'őrlérsaség © Szudán Kút­társaság ürOahomey Köztársaság í. P.«Elefántcsontpart Köztársaság I K. KÚH’Köztársaság Br~6rrt Fr.’/rytratl Pórt-Portugál 5c -Spanyol. ) A második világháború után, Ázsiához hasonlóan, Afrikában is az imperialista gyarmati rendszer szétesésének lehetünk tanúi A függetlenségi mozgal­mak nyomására, különösen az 1950-es évek közepétől, az im­perialista hatalmak gyarmati birtokaik feladására kénysze­rülnek. A 230 millió lakosú és kere­ken 30 millió négyzetkilométer nagyságú „fekete kontinens” területén ielenleg 11 független állam van. Ezek a következők: Etiópia. Egyesült Arab Köztár­saság (Egyiptom), Ghana Guinea, Kamerun, Marokkó Líbia, Szudán, Tunézia, Libéria, Délafrikai Unió. Két ENSZ gyámság: Togo és Szomália, va­lamint a brit kormányzás alatt élő Nigéria népei is ez évben nyerik el függetlenségüket. Rhodézia és Nyaszaföld a Brit Nemzetközösség korláto­zott iogú tagja, valamint a Francia Közösség 12 „autonóm köztársasága”, valójában fél- gyarmatai mellett, ma még 10 — különböző közigazgatási címmel felruházott —, de lé4 nvegileg gyarmati területet bir­tokolnak az európai kapitalista államok. Tanganyika és Ruanda-Urundi ma még brit,'ille­tőleg belga közigazgatás alatt álló ENSZ gyámsági terület. Afrika területe és lakossága 1960 januárjában az alábbi kategóriákba oszthatók: A IF M H IKL ^ Afrika területének Afrika lakosságának %-ában %-ában 11 független állam 31 41 1960-ban függetlenségét elnyerő 3 ország 5 16 13 félgyarmat 30 17 18 gyarmati terület és 2 ENSZ gyámság 34 26 A fenti táblázatból kitűnik, hogy előreláthatólag ez év végére az összterület 36 száza­lékán. 10,8 millió négyzetkilométeren, tehát Európával azonos nagyságú területen a konti­nens összlakosságának 57 százaléka, kereken 130 millió fő fog — habár névleg is —, az ön­álló államokban élni. , v_ Nagyobb áruválaszték, korszerű kereskedelmi formák A Belkereskedelmi Minisz­térium vezetői és dolgozód az 1960-as kereskedelmi év ter­veinek megvalósításán dolgoz­nak. Mi lesz az idén és hogyan fejlődik a kereskedelem, étről érdeklődött az MTI munka­társa a kereskedelem három vezető szakemberével. Borsos László, a Belkereske­delmi Minisztérium Kereske­delemszervezési és Technikai Főosztályának vezetője elmon­dotta, hogy 1960-ban tovább gépesítik a kereskedelmi há­lózatot. Néhány új mintabol­tot is nyitnak. Az idén széle­sebb területen vezetik be a korszerű eladási formákat. Több lesz az önkiszolgáló és a gyorskiszolgáló bolt. A Női és Gyermekruha Nagykereskedelmi Vállalatmár háromnegyed évvel ezelőtt az új évre készült — mondotta dr. Gara Jenő. a vállalat igazga­tója. Nyári női ruhákból pél­dául az óév utolsó napján százezer volt raktáron, s ez a. szám az idei rendeléssel együtt, április 1-re kétszáz­ezerre nő. Ez csaknem még egyszer annyi, mint az elmúlt évben. Bébi-, lányka- és bakfis- ruhálpból szintén jóval több kerül a boltókba, mint 1959- ben. A húsvéti forgalom idejé­re 50 ezer fésűs és kártolt szö­vetből készült női tavaszi Ka­bát között válogathatnak a ve­vők. Női ballonkabátból a ta­valyi tízezerrel szemben az idén már harminchatezer női ballonkabát kerül az üzletekbe. Gondos István, az Áruházi Igazgatóság vezetője elmon­dotta, hogy 1959. évi tervüket tíz százalékkal teljesítettéK túl. Az idén még nagyobb forga­lomra számítanak. A tervek szerint négymilliárd forint ér­tékű forgalmat bonyolítanak le 1960-ban. Áruházaink az új esztendőben többek között két­százötvenezer férfiöltönyt, ugyanannyi női-, és leányka­bátot, hárommillió gyermeK, női- és férficipőt, másfélmillió pár nylonzoknit és harisnyát, tízezer televíziós vevőkészülé­ket hoznak forgalomba. Külö­nös gondot fordítanak a gyer­mekruházati cikkekre. Mai számunkban megkezdjük Rab Ferenc Jüdáspénz című kis­regényének folytatólagos közlését. A mü a kitűnő tollú újságíró első nagyobb lélekzetű munkája — és sikerült munka. — Izgalmas kém­történet, amely minden bizonnyal nagyon leköti és kitünően elszóra­koztatja az olvasót. Kegyetlenül verte az aszfaltot a hideg őszi eső. A Kärtner Strasse valamelyik mulatójá­ból dzsesszrhuzsika áradt ki az utcára. De e két lábnak nem diktált ritmust a dzsessz forró, lüktető üteme. Ö ...! — az én lábaim­ról van szó. Lépéseim elemyedtek a fáradt­ságtól, vonszoltam magam, mint hajdani cayanei gályarabok —, kiknek fáradt testét iszonyú vasgolyók húzták le. És a cipőim!? A víz elmosta, ellopta a bőr sünét, fényét, bal lábamon már a talp is igyekezett leválni a fámáról, s a kis résen beszivárgott a hideg, piszkos esővíz. Fönt is csurgóit, megrázkód­tam, amint a nedves ing testemre rátapadt. — Ó. pardon ...! Meg sem fordultam a kedves, udvarias női bocsánatkérésre. Valaki véletlenül ne­kem sodródott. Ismét elfogott a köhögés, nekidőltem a falnak, csak egy pillanatra, az­tán tovább sodródtam a tömegben céltalanul. Fölöttem fények, színes neonok cikáztak több emeletnyi magasságban, mintha a sötét ég­boltot takarnak be a reklámok, s félő, hogy aláhullva, ezernyi szikrákra pattannak, akár­csak a tűzijátékon. A Simplón-bár előtt émelygősen illatozó parfőm- és kávéillatkeverék csapta meg az orrom és még az a kis meleg, amely kiáradt az utcára. Jó a meleg. S az illat is. Ha most behúnyom ’ a szemem, akkor képzeletben el- süppedek a bár valamelyik puha székében, tudom, hogy körülöttem taftba és habselyem­be öltözött ékszerkollekciók ülnek, hanyagul, elegáns férfiak társaságában. Szmoking? Ezüstös nyakkendő, finom cigaretták, fenyő­illatú gin ... Aha . .. ! S az én nyomorúsá­gom? Egy átázott félcipő, lehetetlenül pisz­kos ing, de — van nyakkendőm... Talán emel valamit külsőmön. Nevetnem kell. Nyakkendő?! A Meinl-féle — neonnal megvilágított — üzlet kirakatában narancs, füge, datolya, ezüsttálcán fekete szemeskávé, vékony alu­mínium fóliában tea, s címkéjén kulikalapos figura, nevető piros szájjal, fehér fogsorral. A kirakat belső hátterét fekete drapériával Vonták be, hogy jobban kiemelje az üveg­lapokra ügyesen elhelyezett áruk ezüst- és aranyszínű csomagjait, dobozkáit. A kirakat üvegfala — a fekete háttér miatt — vissza­tükrözte képmásomat. Hát ez lennék én? Közelebb hajoltam. Arcom szögletes, mar­káns, hajam koromfekete, s ami a legfur­csább rajtam: világoskék szemem. Ritka típus vagyok. Megnyúltam, az utóbbi hetek eléggé megviseltek, s ha karcsúbb is vagyok, mint valaha is voltam, ez már csak annak az új életnek köszönhető, amelybe belevágtam. „Karcsú, szélesvállú ...” S most megint ne­vetnem kellene. Karcsú és szélesvállú?! Egy­szer — mikor is? — még a negyvenes évek elején egy budai házibálon, valahol a Hűvös- völgyben, valcert táncoltam egy szép és buta lánnyal. Akkor a vendégek összesúgtak az asztalnál... „Csinosak ... s milyen izmos, jó­képű fiú... a lány sem kutya... és hogy simul hózzá a taknyos. Ugyan! Ez a fiskális rá sem hederít.. A köhögés ismét elkapott és a budai em­lékek szertefoszlottak. Rázkódik a belső ré­szem, s már napok óta fejfájás kínoz. S tu­& TflSZSZ az ameri a! szenátus külli y. bizottságának „ideológia és külpolitika“ című Mentéséről WASHINGTON (MTI): Az amerikai szenátus külügyi bi­zottságának megbízásából a Harvard-egyetem nemzetközi kutatóközpontja jelentést készí­tett, amelyet most adtak ki „Ideológia és külpolitika” cím­mel. Mint a TASZSZ közli, a je­lentés készítői elismerik, hogy fontos szerepük van a nemzet­közi kapcsolatokban a népéket mozgósító eszméknek. Arra a következtetésre jutnak, hogy qz ideológia „jelentős tényezővé vált a nemzetközi kapcsolatok­ban”. A jelentés óvatos formában elismeri, hogy a gyarmati és félgyarmati országok nem akar­nak továbbra is beletörődni alárendelt helyzetükbe. Ezek az országok kedvező talajt nyújta­nak a politikai mozgalmakhoz és „e mozgalmak sikere attól függ. milyen arányban támo­gatják a néptömegek”. A jelentés -kiemeli, hogy a gyarmati országok népei, ame­lyek már függetlenné váltak, s a legjobb politikai és gazdasági rendszert keresik, nem hajlan­dók a nyugati kapitalista or­szágokat követni, hanem egyre inkább a szocializmus eszméi felé fordulnak. „A kommunis­ták kihasználják ezt a helyze­tet — mondja a jelentés —. és a Szovjetuniót állítják oda a gyors ipari haladás mintaképé­ül.” A „kommunista ideológiát” elemző részében a jelentés a szokásos rágalmak mellett kénytelen elismerni, hogy a Szovjetuniónak és a szocialista tábor többi országának gazda­sági eredményei, a kapitaliz­Lezuhant egy SA! Altka A gép 35 utasa és hétta« ANKARA (MTI) A SAS Svéd Légiforgalmi Vállalat egyik Caravelle-típusú utas- szállító gépe kedden este Esen- bogánál, a török főváros légi­kikötőjénél lezuhant. A gép 35 ytasa és héttagú legénysége közül mindössze három embert találtak meg még életben a mentők. Közülük kettő kór­házba szállítása közben, egy pedig a kórházban halt meg. musnak szóló gazdasági ver­senykihívás olyan jelenség, amellyel a kapitalizmus és ezen belül az Egyesült Álla­mok nehezen tud megbirkózni „Hruscsov sokkal nagyobb eredményt tudott elérni, mint Sztálin abban, hogy beoltotta az orosz társadalomba a nyu­gati világgal szemben a fölény­re való törekvést és abban, hogy az orosz népet a pártja által kitűzött feladatok szolgá­latába állítsa” — mondja a je­lentés. „A kommunizmus szé­lesen kibontakozó építésének jelszava adta újabb lendület úi szakaszt jelent a forradalmi változások szempontjából a Szovjetunióban”, vagyis továb­bi sikereket a kommunizmus felépítésében. A jelentés ékesen szóló elis­meréseket tartalmaz a szocia­lizmus sikereit és növekvő nép­szerűségét illetően, viszont sok­kal színtelenebb „A kapitaliz* mus ideológiai alapja” című szakasza. Emlékeztet az „ameri­kai politikai hitvallást” maguk­ban foglaló nyilatkozatokra, amelyekben meghirdették az amerikai propaganda által olyan sokat hirdetett demokra­tikus elveket. A jelentés készí­tői megállapítják, hogy az Egyesült Államok a gyakorlat­ban, különösen külpolitikájá­ban, állandóan megszegi ezeket az elveket. Jellemző, hogy a jelentés ké­szítői elismerik, milyen óriási jelentőségű ma az ideológia és milyen győzedelmesen nyomul előre a szocializmus és a kom­munizmus ideológiája. Ugyan­akkor lényegében véve. nem tudnak semmiféle lépést aján­lani a kapitalizmus és ezen be­lül az Egvesült Államot- hely­zetének erősítésére a két világ- rendszer ideológiai harcában. „Meggyőződésem, hogy Hruscsov a lehető legősziniébben a béke megvalósításán .fáradozik1* — mondotta Lord Montgomery LONDON (MTI): Lord Montgomery sajtónyilatkozatot adott, amelynek során a többi között kijelentette: „Hasztalan követnénk olyan politikát, amely azon a feltevésen alapul, hogy a kelet-német kormány nem létezik. Akár tetszik ez, akár nem, a kelet-német kor­mány igenis létezik”. „A háború utáni időszak tör­ténetének második felvonása most kezdődik, a függöny most gördül fel”. A téma: „az együtt­élés megvalósítása” — mondot­5 utasszállító gép ránál jú legénysége meghalt A SAS stockholmi igazgató­ságának közleménye szerint a gép közvetlenül Esenbogához érkezése alkalmával ismeret­len okból hatszáz méter ma­gasságban felrobbant és lezu­hant. Feltevések szerint a sze­rencsétlenséget géphiba okoz­ta. A gép roncsait a robbanás ereje mintegy háromszáz mé­teres körzetben szórta szét. (MTI) ta a továbbiakban, majd így folytatta: „Meggyőződésem, hogy Hruscsov, akit a múlt én áprilisában meglátogattam Moszkvában, a lehető legőszin­tébben a béke megvalósításán fáradozik. A Szovjetuniónak békére van szüksége ahhoz* hogy megvalósíthassa terveit. Hruscsov szilárdan eltökélte* hogy a lehető legmagasabbra emeli a szovjet nép életszínvo­nalát”. „A Nyugatnak reálpolitikát kell folytatnia, amelynek sem­miképpen sem szabad illúzió­kon alapulnia. Véleményem szerint nem lehet megoldani a nemzetközt biztonság problé* máit Kína elismerése nélkül”. (MTU Időjárás jelentés Várható időjárás csütörtök estist Erősen felhős, párás idő. Az esti óráktól kezdve többfelé havazás* esetleg eső. Mérsékelt délnyugati* később megélénkülő nyugati-észak­nyugati szél. Az éjszakai lehűlés mérséklődik. Várható legmagasabb nappali hő­mérséklet: nulla fok körül, várható legalacsonyabb éjszakai hőmérsék­let: mínusz 5—mínusz 10, nyugaton nulla—mínusz öt, (MTI) dóm, hogy mi teszi ezt: az álmatlanság, ét- lenség, reménytelenség. Egy pesti ügyvéd ba­rátomtól kaptam húsz schillinget, azt mond­ta, kezdetnek ez is valami, de hát minden­nek már egy hete, s a húsz schillingből hét maradt. Ezzel a hét schillinggel a zsebemben bo­torkáltam Bécs sziporkázó, világvárosi fényei alatt. Lassan levánszorogtam a Schüttelre, ez már a Duna-part környéke, dokkok, sikáto­rok sötéten, némán himbálódzó hajók, huza­tos lépcsőházak, ételszag. — Jössz velem, kedves? Molett, fekete - inkább déli, mint ger­mán típusú nő lépett mellém, s mivel nem válaszoltam, hallgatásomat beleegyezésnek vélte, mindjárt belém is karolt. Nagykabátja eléggé kopott, afféle kis külvárosi „wamp”, több száz kószál belőlük, itt a Reichbrücke és a Schüttel környékén. Igen, mert itt, a Duna-parton, a sötét és hatalmas raktárépü­letek tövében, az elnyúlt testű uszályok és vontatók sötét árnyékában nem drága a sze­relem, de még az emberélet sem. Az errtber? A legolcsóbb. A rakparton a nap minden sza­kában elnyűtt arcú, komor, lecsúszott férfiak ődöngének, leülnek a legalsó lépcsőre, kézről kézre adják a cigarettát, aztán köpködnek * vízbe és hallgatnak. És amikor az uszályok megérkeznek, akkor néhány schillingért ki­rakják a gyapotot, gyarmatárut, épületfái, hordókat, festéket, meszet, gabonát, az utolsó forduló után egyik parti bódéban megkapják a pénzt, ennyi az egész. Akkor szótlanul megfordulnak, mennek, bakancsuk egyhan­gúan kopog az aszfalton ... De a következő percben már ott látod őket a „Rote-Postkutsch”, vagyis a Vörös Postakocsi nevű, németesen tiszta, de mégis füstös matrózkocsmában. Most aztán az a kérdés, hogy egy adag mustáros Burenvurst után — amelyet leöblítenek valami olcsó pá­linkával —, kapnak-e szobát Erich Köghler úrtól. Mert a tulaj csak „lányos vendégek­nek” ad egy ágyat, sokszor csak egyetlen órára, mert ez sokkal jövedelmezőbb. Grétivel egy sarokasztalhoz ültünk. Pálinkát kértem a lánynak is, de eltolta maga elől a poharat. Megrázta a fejét. Nem iszik. Egykedvűen vállatvontam, különben is mi értelme van erőiek az egész ismerkedésnek? Megittam a lányét is fizettem és Gréti magával cipélt. Egy három- ' emeletes bérház kétszobás ; garzonlakásába vezetett. ízlé­sesen, szépen tierendezett szoba, ragyógó tiszta, s ez a ' kép eléggé meglepett. Csak , úgy, felöltőben — még a ke­zemet sem véttém ki a kaba- tóm zsebéből —, szótlanul leül­tem a sárgáhuzatú, steppelt francia ágy szé'ére. A lány lassan kihámozta magát a kabátból, a tükör előtt meg­igazította haját, s kíváncsi tekintettel állt mellém. — Nincs munkád ..? Szótlanul ráztam a fejem. — Hogy hívnak? — kérdezte Gréti. — Ródyn ... Rodyn Miklós — feleltem fásultan. — Idegén vagy, igaz? — faggatott tovább, de már nem válaszoltam. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom