Népújság, 1960. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-21 / 17. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Egy sikeres esztendő után (Márkusz László képes riport faj AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 17. szám Ara 50 fillér 1960. január 21., csütörtök Az ukrán kultúra ünnepe Ukrajna és Magyarország népei között egyre nö­vekvő, megingathatatlan barátság élő tanújelét adták az Ukrajnában megrendezett magyar kultúra napjai, ame­lyeket az elmúlt év decemberében tartottak. Tíz napig a Dnyeper felett és az egész szovjet Ukrajna földjei fe­lett a magyar népi énekek varázslatos dallamai zengtek és magyar szó csengett. Az ukrán nép szíves vendég- szeretettel, meleg barátsággal fogadta a népi Magyar- ország küldötteit. Népeink barátsága nem újkeletű. Sok közös vonás van a történelmünkben is és egyesítette népeinket évszázadok során a szabadságra való törekvés is. A Nagy Októberi Szocialista Forradalommal kezdődő korszak új, fényes lapokat nyitott országaink, népeink barátságának történetében. Ukrán és magyar hősök, munkások, parasz­tok, értelmiségiek, tíz. és százezrei küzdöttek együtt a fiatal szovjet hatalomért és a magyar proletár- államért. A szovjet—magyar barátság éltető ereje újult erővel nyilvánult meg 1945 tavaszán, amikor a szovjet hadsereg felszabadító harca megteremtette a lehetőséget a magyar dolgozók számára is, hogy lerázzák magukról a szociális és nemzeti elnyomás évszázados igáját. A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság népeinek testvériségét fejezi ki az ukrán és a magyar nép között kialakult aktív és széleskörű együttműködés. Ezek a kap­csolatok igen sokoldalúak, napról napra bővülnek és erősödnek. Kölcsönösen elősegítik az ipar, a mezőgazdaság, a tudomány, a kultúra és a művészeti élet területén a fej­lődést. Ennek a mindjobban fejlődő barátságnak ünne­pélyes dokumentálása hazánkban a tegnap kezdődött ukrán kultúra ünnepe, amelyen a baráti ukrán nép kül­döttei viszonozzák együtteseink decemberi látogatását, elhozzák közénk az ukrán nép kultúráját, művészeti, gazdasági és tudományos vonatkozásokban megmutat­kozó baráti kézszorítását. Tíz napig tart az ünnepség- sorozat. Ebből az alkalomból öttagú ukrán delegáció érkezett hozzánk az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársa­ságból L. T. Kurotpatyenko, az ukrán kulturális ügyek minisztere első helyettesének a vezetésével. A küldöttség tagjai között üdvözölhetjük A. D. Filipenko, Sztálin- díjas érdemes művész, zeneszerzőt, Sz. I. Olejnyik Sztá- lin-dijas és Lenki-renddel kitüntetett írót, P. M. Komi­szár kolhoztagot, a Szocialista Munka Hősét, ,N, I. Grie- senko kohászt, a Szocialista Munka Hősét, valamint üd­vözölhetünk és vendégfellépésein tapsolhatunk egy tíz­tagú művészcsoportnak. Hazánkból számos küldöttség jár évente Ukrajnában, hogy megismerkedjék az élenjáró szovjet tapasztalatok­kal. A közelmúltban ottjárt magyar párt- és kormány- küldöttség vezetője, Kádár János elvtárs, az Ukrajnában töltött napokról szólva — többek között — ezeket mon­dotta: ..Bennünket barátokként fogadtak mind a veze­tők, mind pedig az egyszerű dolgozók. Mindenütt a ba­rátság megnyilvánulásait éreztük. Éreztük azt, hogy az ukrán nép együtt érez a magyar néppel nehézségeiben és gondjaiban. Elsősorban a barátságnak ez a _ megnyil­vánulása, amelyet mindenfelé láttunk — teszi emléke­zetessé számunkra ukrajnai látogatásunkat.” Az ukrán nép mindenkor forró szeretettel fogadja magyar barátait és nagy érdeklődést tanúsít a magyar nép kulturális eredményei iránt. Egyre szélesedik országaink között a kulturális együttműködés. Erről tanúskodnak a művé­szeti csoportok és egyes művészek gyakori, kölcsönös látogatásai. Hosszú lenne felsorolni azokat az együttese­ket és művészeket, akik csak a legutóbbi időkben jártak hazánkból Ukrajna különböző városaiban és szereztek tíz- és százezer új barátot a magyar kultúrának, erősí­tették ezzel is a két nép eltéphetetlen baráti kapcsola­tát. Büszkék vagyunk arra, hogy a sok hivatásos együttes mellett jelentősen hozzájárult ezeknek a kulturális kap­csolatoknak az erősítéséhez a Diósgyőrvasgyári Művé­szeti Együttes is, amelynek fellépéseire Ukrajna dolgozói örömmel emlékeznek vissza. A most kezdődő ukrán kultúra ünnepén baráti sze­retettel fogadjuk és köszöntjük az ukrán nép küldötteit, tudósokat, művészeket, a munka hőseit, mert tudjuk, hogy ez a látogatás tovább erősíti barátságunkat, tovább erősíti együttműködésünket, a békét. Szeretettel köszöntjük őket és kérjük, érezzék ma­gukat úgy városainkban, mint amikor szerető testvér, jó barát házába érkeznek. A kongresszusi munkaverseny győztesei az Apei Fémtermiában A napokban megtartott ter­melési tanácskozáson értékel­ték az Apci Fémtermia Válla­latnál, hogy a VII. pártkong­resszus tiszteletére indított munkaverseny utolsó szaka­szában milyen eredményt ért el a vállalat, s kik vették ki részüket legjobban a nemes versengésből. örömmel állapíthatta meg a termelési tanácskozás előadó­ja, hogy a vállalat 100,5 szá­zalékra teljesítette éves tervét és sikerrel eleget tettek a kongresszusi felajánlásuknak is. A verseny utolsó szakaszá­ban Gulics Pál csoportja ért el legjobb eredményt és 1483 jó ponttal megnyerte a kong­resszusi versenyzászlót és az 1500 forintos pénzjutalmat. Második a dorogi üzemrész lett, míg a harmadik helyet és az 500 forintos pénzjutalmat a TMK-brigád nyerte el. A termelési tanácskozáson meghatározták az új év leg­fontosabb feladatait is, közte a technológia fejlesztését, a gyártmányok minőségének ja­vítását és a korábbi éveknél is nagyobb arányú műszaíki fej­lesztésit. Rab Ferenc: JŰDASPÉNZ (Kisregény) ★ Gyurkó Géza: MIÉRT HALLGATNÁNK RÖLA? ★ Kovács Endre: „A TISZTELETRE MÉLTÓ MOZDONYVEZETŐ HALÄLAVAL A MOZDONY nem Állt meg... ★ Fazekas László: ETETIK A MÄTRA VADJAIT ★ Forgács Károly: CSÄNY község paraszt­sága is üj Útra lépett ★ KANADAIAK ROHAMA AZ OROSZ NYELVÉRT Egy munkában eltöltött esztendő eredményeit summázzák a termelőszövetkezetek zárszámadásai. Az elmúlt napokban tartotta zárszámadását többek között a füzesabonyi Petőfi Termelőszövetkezet és a mezőtárkányi Búzakalász is. A mezőtárkányi Búzakalász Termelőszövetkezet zárszámadására eljöttek a patronáló üzemek küldöttei is. Képünkön Csomós Miklós elvtárs, a budapesti Duna Cipőgyár párttitkára a további sikerekre koc­cint Boda Sándorral, a termelőszövetkezet elnökével, s Császár Zsigmond tehenésszel, aki nem kevesebb, mint 48 000 forintot keresett az elmúlt esztendőben a termelőszövetkezetben. (A képes riport folytatása az 5. oldalon) Csaknem ötmillió forint a közhivatali dolgozók üdültetésére A Közalkalmazottak Szak- szervezetének Elnöksége az el­múlt év végén értékelte az Ülést tartott az egri járási pénzügyi állandó bizottság Az egri járási pénzügyi ál­landó bizottság az elmúlt hé­ten tartotta ez évi első ülését. Napirenden az adóügyi mun­ka szerepelt, amelynek kereté­ben megtárgyalták az előző évről áthozott hátralékok fel­számolásának lehetőségeit. Több határozat is született, amelyeknek végrehajtása elő­segíti majd a járás negyedéves adóbevételi tervének teljesíté­sét. v Iskolák felú ittasára 660 OOO forint a gyöngyösi járásban Megyénk községeiben évről évre építenek új iskolákat, kor­szerűsítik és bővítik a már megrongálódott, vagy kicsinek talált tantermeket. Ez évben a gyöngyösi iárás iskoláinak fel­újítására 660 000 forintot ter­veztek, mely összegből renovál­ják a gyöngyöstarjáni, gyön­gyöshalászi iskolákat, valamint a karácsondi napközi otthont. 170 000 forintos összeggel rend­behozzák a mátraszentimrei és a mátraazentistváni általános iskolákat is. A Mátra vidéki Erőmű brigádjai a «Szocialista munkabrigád44 cím elnyeréséért dolgosnak A napokban üzemi bizottsági ülést tartottak a Mátravidéki Erőműnél, ahol az idei munka­verseny szervezésével kapcso­latban tárgyaltak a „Szocialista munkabrigád” cím megszerzé­séről is. Eddig 10 brigád kérte felvételét a mozgalomba és a legelső: Fölesinszki János ka­zánfűtőkből álló brigádja már alá is írta a szerződést, hogy megszerzik a kitüntető címet. Együttműködési egyezmény a Német és Magyar Tudományos Akadémia között BERLIN (ADN): Rostás Ist­vánnak, a Magyar Népköztár­saság NDK-beli nagykövetének jelenlétében egyezményt írtak alá Berlinben a két állam tudo­mányos akadémiájának 1960- ban folytatandó együttműkö­désről •— jelenti az ADN. A két akadémia tudósokat, tudományos anyagokat, kiadvá­nyokat cserél majd, s közös ku­tatást folytat a kozmikus su­gárzás, a biokémia és az orvos- tudomány területén. (MTI) Hidraulikus hordó-rakodó berendezést készítettek a Füzesabonyi Gépállomáson A Füzesabonyi Gépállomás dolgozói, a tél ellenére, már megkezdték a felkészülést a nyári munkákra. Eközben nagy 'gondot fordítanak arra, hogy megkönnyítsék munká­jukat, ezért a beadott újításo­kat messzemenően támogatják. A legutóbb elkészítették az egyik dolgozó elgondolása alapján egy kombájn szalma­lehúzó berendezését. Ezzel négyszeres teljesítményt érnek eL A gépállomás szakmunkásai most új hidraulikus hordó-ra­kodó berendezést készítettek. Az új géppel sok energiát és időt takarítanak meg, több idő jut a fontosabb munkák el­végzésére. 1959-es év üdültetési tapaszta­latait, s elhatározta, hogy a jö­vőben a szakszervezet anyagi lehetőségeihez mérten bővíti az üdültetés kereteit. A múlt évben például a SZOT által szervezett kedvezményes üdül­tetést mintegy nyolcezer köz- alkalmazott vehette igénybe, az idén 8200-an tölthetik sza­badságukat a SZOT üdülőiben. Hasonló fejlesztést irányzott elő, s mintegy kétszáznál több nyugdíjast kívánnak nyaral­tatni ebben az évben, s a vidé­ki közalkalmazottak közül is többen látogathatnak majd á fővárosba' a szakszervezet által kezdeményezett kulturális üdültetés formájában. A köz- alkalmazottak gyermekei kö­zül csaknem kétezret látnak majd vendégül a nyáron a SZOT és a szakszervezet üdü­lőiben. A saját üdülőinek fenntartá­sán kívül — ami ebben az év­ben csaknem másfél millió fo­rint költséget jelent — a szak- szervezet más módon is bőví­teni igyekszik a közalkalma­zottak üdültetését. A szakszeru vezet elnöksége például három­millió forinttal járul hozzá a Bálatonlellén épülő százhúsz férőhelyes, családos üdülő lét­rehozásához, s jelentős össze­gét juttat a hajdúszoboszlói SZOT-üdülőház céljaira is, ahol a szakszervezet, hozzájá­rulása arányában ' üdülhetnek majd a közhivatali dolgozók. 5 393 000 forint út- és járdaépítésre A gyöngyösi járásban a köz­ségfejlesztési terveket vizsgál­va megállapítható, hogy ez évben a községfejlesztési ter­vek nagyobb részét új után, járdák építésére, felújításra Felnémet egyesül Egerrel Már korábban szó esett arról, hogy Felnémet községet egye­sítsék Egerrel. A községi tanács I4-én ülést tartott, amelyen egyetlen napirend: községük Eger várossal történő egyesítése szerepelt. A tanácstagok és az ülésen megjelent nagyszámú vendég egyhangúan foglalt ál­lást a napirend mellett. A ha­tározat után a község dolgozói is örömmel fogadták a község és Eger egyesülését. használják fel. Ez évben e munkálatokra jóval nagyobb összeget terveztek, mint az el­múlt évben. A járás községei­ben összesen építésre és felújí­tásra 5 393 000 forintot fordíta­nak. Az útépítési munkák fel­újítását és kivitelezését a múlt évben alakult, a járási tanács ipar-műszaki osztályának ke­zelésében levő útépítő brigád kívánja elvégezni. rt£k- A HATVANI ÁLLOMÁS vasutasai is tovább folytatják a múlt évben megkezdett kongresszusi munkaversenyt a felszabadulási évfordulóig. Er­re az új versenyszakaszra 102 százalékos tervteljesítést vál­laltak. Háztartási kisgépeket javít a gyöngyösi Vas- és Fémipari Vállalat A háztartásokban egyre job­ban elterjedő, a háziasszonyok második műszakját megköny- nyítő háztartási kisgépek javí­tását a vásárlók legnagyobb bosszúságára eddig csak Bu­dapesten, vagy Baján tudták elvégezni. A gyöngyösi Vas­es Fémipari Vállalat vezetősé­ge a háztartási kisgépeket gyártó vállalatokkal szerviz és garanciális szerződést kötött az 1960-as évre; Az új évben tehát az elrom­lott háztartási kisgépeket már nem kell Budapestre, vagy Ba­jára szállítani, hanem azt me­gyén bélül is megjavítják a gyöngyösi Vas- és Fémipari Váll ellátnál. Jelenleg a Hajdú­sági Iparművek vezetőivel folytatnak tárgyalást, hogy a „HIMFI” típusú háztartási centrifugák konstrukciós javí­tását is elvégezhesse a válla­lat, öt traktoruk van az eger- csehi úttörőknek. Bármi­lyen furcsán hangzik is ez a hír, de igaz — kis vál­toztatással. Arról volt szó < a múlt évben, hogy az út- i törőszervezetek, szorgalma- { san gyűjtsék a vasat, mert abból traktorokat készíte­nek a mezőgazdaságnak. Ez a felhívás nagy lel­kesedésre talált az eger- csehí úttörők között és hoz­zákezdtek a rendszeres vas­gyűjtéshez. A Heves me­gyei úttörőknek öt traktor < készítéséhez szükséges vas- j mennyiséget kellett volna ! összegyüjteniök. Az eger- > csehi úttörők 275 mázsát gyűjtöttek, ami öt és fél I traktor gyártásához ele- gendő. ' Tehát eddig csak az eger- \ csehi úttörők öt traktort ( ajándékoztak a mezőgaz- < dóságnak, öt traktorra le- j hetne ráírni: az egercsehi \ úttörők „tulajdona”, ők gyűjtötték, hozzá az ócska­vasat. Kiváló munkájukért dicséret illeti őket. (—ács)

Next

/
Oldalképek
Tartalom