Népújság, 1960. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-04 / 2. szám

Búcsú az óévtől AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 2. szám Ara 50 fillér 1960. január 4., hétfő Biztos alapról Az új év dolgos hétköz­napjain jó néhányszor visz- szatekintünk még az elmúlt év eseményeire, s ilyen al­kalmakkor örömmel nyug­tázhatjuk: sok sikert, ered­ményt hozott az 1959-es év. Az MSZMP Heves megyei Bizottságának köszönő leve­le is örömmel nyugtázza, hogy a „pártunk VII. kong­resszusára indított szocia­lista munkaversenyben ipa­ri munkásaink és a műszaki vezetők eddig soha nem ta­pasztalt eredményeket ér­tek el. A kongresszusi mun­kaversenyben különösen a minisztériumi ipar vállala­tai értek el szép eredményt. Ahhoz, hogy termelési és a termelékenységi tervüket túl tudták teljesíteni, hozzá­járult a dolgozók lelkesedé­se, a helyes műszaki intéz­kedés, a magasabb színvo­nalú gazdasági vezetés, és azok a helyes kezdeménye­zések, újítások, amelyeket a dolgozók adtak a gazdasá­gos, ésszerű termelés meg­teremtéséhez”. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a vállalatok egész sora jóval az év vége előtt telje­sítette tervét, hogy a Bél­apátfalvi Cement- és Mész- mű, a Mátravidéki Erőmű, a Hatvani Cukor- és Konzerv­gyár, a Selypi Cukorgyár, a gyöngyösi Szerszám- és Ké­szülékgyár, az autóközleke­dési vállalatok a korábbi évekhez mérten, rekord ter­melési eredményeket értek el. Mindezek az eredmények mutatják, hogy a párt szava meghallgatásra és követők­re talált a munkások, mű­szakiak között. A megyei eredményekhez hasonlóan kedvezően alakult az ország szocialista iparának terme­lése is. Tizenkét százalékkal többet termeltek az üzemek, mint az elmúlt évben és a munka termelékenysége is öt százalékkal növekedett. Ha mindezekhez hozzászá­mítjuk, hogy nemcsak a mennyiségi tervek teljesíté­sében értek el kimagasló eredményeket az üzemek, hanem az önköltség csök­kentésénél is, úgy nyilván­valóvá válik, miért sikerült elérni már az elmúlt évben a nemzeti jövedelem 1960- ra tervezett szintjét. Ezek az eredmények hoz­zájárultak ahhoz, hogy reá­lis alapot biztosítsanak a hároméves terv utolsó évé­ben az ötéves terv teljesíté­séhez. Ehhez feltétlenül szüksé­ges, hogy az új év első nap­jaiban elkerüljék üzemeink­ben az úgynevezett év eleji pangást, amely akadálya le­het az első negyedévi ter­vek teljesítésének. Az a tény, hogy a Mátra­vidéki Erőmű kezdeménye­zésére a megye egyre több üzeme elhatározta, hogy felszabadulásunk 15. évfor­dulójának tiszteletére to­vább folytatják a munka- I versenyt és megtetőzik a kongresszusi vetélkedés so­rán elért eredményeket is, arra enged következtetni: az idén nem veti vissza a termelést az évek óta kísér­tő év eleji „lazsálás”. A megye munkásainak, műszaki dolgozóinak ez az igyekezete remélhetőleg kel­lően érvényesül az új év el­ső munkanapjain is és si­kerrel mentik át az elmúlt ; év dicséretes munkalendüle. tét és már az első hónap olyan sikereket hoz, mint az 1959-es év. A lehetőségek adva vannak a tervek telje­sítéséhez, hiszen azok a reális helyzet figyelembevé­telével készültek. Véget ért a nemzetközi geofizikai együttműködés MOSZKVA (MTI): Mint a TASZSZ jelenti, 1959 elmúltá­val véget ért a Nemzetközi Geofizikai Évet folytató nem­zetközi geofizikai együttműkö­dés. Mint Ivan Bargyin, a Szovjet Tudományos Akadémia alelnö- ke, a TASZSZ tudósítójának elmondotta, a Nemzetközi Geo­fizikai Évet, illetve együttmű­ködést az teszi jelentőssé, hogy a történelemben most először fogtak össze 65 ország tudósai a bolygónkra vonatkozó tudomá­nyos kutatások elvégzése céljá­ból. Most, a megfigyelések idő­szaka után következik az ösz- szegyűjtött anyag feldolgozása. Lovászi Ferenc: KÍNAI ÜTIJEGYZETEK ★ A MÚLTRÓL ÉS A JÖVÖRÖL TÁRGYALTAK SARUDON ★ GYORSLISTA A LOTTO TARGYNYEREMÉNY- SORSOLASAROL ★ RÁDIÓMŰSOR Vorosilov átnyújtotta Hruscsovnak és más szovjet közéleti személyiségnek a Munka Érdemrendet Vidámság és jókedv. Ez volt a jellemző Szilveszter éjszakájára. Szállt a konfetti, pukkant a pezsgős üveg, táncraperdültek a párok. A zsúfolásig megtelt szórakozóhelyeken mindenki jókedvvel búcsúzott az óévtől. Hogy mit hoz az új év? Bizonyára még több örö­met és boldogságot, mint az elmúlt esztendőben. Ez a képünk az egri megyei kórház egyik jókedvű táncospárjáról készült. MOSZKVA (TASZSZ): Kli­ment Vorosilov, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének elnöke csütörtökön a Kreml­ben átnyújtotta Nyikita Hrus- csovnak, Nyikolaj Ignatovnak, Averkij Arisztovnak és Dimitrij Poljanszkijnak a Munka Ér­demrendet. A Legfelső Tanács elnöksé­gének 1959. december 25-én kelt törvényerejű rendelete ér­telmében ilyen érdemrendekkel és érdemekkel tüntették ki a mezőgazdaság élenjáró dolgo­zóit, kiváló pártfunkcionáriuso­kat és gazdasági szakembere­ket Nyikita Hruscsov, amikor át­vette az érdemrendet, szívből megköszönte a kommunista pártnak és a Szovjetunió Leg­felső Tanács elnökségének a kitüntetést. Kijelentette, to­vábbra is a szovjet népnek és a kommunizmus építése nagy ügyének szenteli minden erejét. Munka Érdemrenddel tüntet­ték ki még Vlagyimir Macke- vics mezőgazdasági minisztert, Trofim Liszenko akadémikust és a pártszervezetek, tanácsi és mezőgazdasági szervek más funkcionáriusait. (MTI) Az atkán Kossuth Tsz terveiből A megnövekedett atkári Kossuth Termelőszövetkezet elkészítette az 1960-as gazda­sági év terveit. A tervezés munkája közben felmérték a lehetőségeket és a helyi adott­ságoknak megfelelően rögzí­tették elgondolásaikat. A ter­melőszövetkezet az 1960-as esztendőben hatvan holdon termel paradicsomot. Hagyo­mánya van immáron a paradi­csom-termelésnek ezen a vidé­ken, és hogy e hagyomány mennyire erősen hat még ma is, bizonyítja az, hogy a ter­melőszövetkezet tagsága a háztáji területen is termel az esztendő folyamán e kerti nö­vényből. A tervek egyébként más érdekességet is tartalmaz­nak ezenkívül. Húsz holdon lencsét termelnek majd, a len­cse igen keresett növényféle­ség. de vetnek hatvan hold borsót, öt hold mákot és 40 holdon cukorrépát is, attól függetlenül, hogy szőlő vidék Atkár és a termelőszövetke­zetnek is van 35 hold szőlője. Jól fizető szerződéses növényeket termelnek a kömlői tsz-ek Mint szerte a megyében, a kömlői termelőszövetkezetek is az 1960-as esztendő tervein dolgoznak. Az 1500 holdas Kossuth Tsz igen nagy gondot fordít az elkövetkezendő esz­tendőben a szerződéses növé­nyek termesztésére: fontos és jól fizető növényfélékből nagy területeken termelnek. Borsót 70 holdon, fehér babot negy­ven hóidon vetnek a tavasz folyamán. A jövedelmezőség­ről csak annyit, hogy a fehér babért például mázsánként mintegy 500 forintot kap a tsz. A kömlői Szabadság Termelő­szövetkezet 20 katasztrális hol­don uborkamagot termel, ez előreláthatóan 140 000 forint jövedelmet biztosít a termelő­szövetkezetnek. Hruscsov válasza a japán közélet képviselőinek leveleire Kereskedelmi küldöttség; indult Kínába, Koreába, Vietnamba Január 3-án Karádi Gyula, a < külkereskedelmi miniszter első' helyettesének vezetésével ke- < reskedelmi kormányküldöttség; indult Kínába, Koreába és < Vietnamba az 1960. évi keres-! kedelmi megállapodás megkö­tésére. (MTI) Hoszvajon ma elkészül a zárszámadás Megyénkben elsőnek a nosz­va ji Üj Élet Termelőszövetke­zet fejezi be a zárszámadás munkáját. A noszvaji terme­lőszövetkezet a mai napon el' készíti az utolsó simításokat és ezzel lezárják az 1959-es esztendőt. Elkészítették a lel­tárakat, megállapították a ter­melőszövetkezet vagyoni hely­zetét, pontosan felmérték, hogy mennyit sikerült meg­valósítani a tervekből és ter­mészetesen már kiszámították azt is, hogy egy-egy termelő­szövetkezeti tagnak mennyi jut a jövedelemből. A zárszá­madás eredményét a hét vé­gén közgyűlésen ismertetik a tagsággal. Azoknak a kedves olvasó­inknak, előfizetőinknek, akik az új esztendő alkalmával üd­vözlő soraikkal felkerestek bennünket, ezúton mond kö­szönetét a Népújság szerkesztősége. MOSZKVA (TASZSZ): Nyi­kita Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke vá­laszolt a japán közélet, hírszol­gálati irodák és lapok képvise­lőinek leveleire. A választ az újévi szovjet lapok közük. Nyikita Hruscsov kijelenti, a Szovjetunió számít arra, hogy a csúcsértekezleten közös erő­vel felkutatják majd a lesze­relésnek és a többi halaszthatat­lan nemzetközi kérdés megol­dásának útjait. Hozzáfűzte, hogy a szovjet kormány a ma­ga részéről minden tőle telhetőt megtesz az értekezlet sikeréért. A nemzetközi feszültség eny­hülésének jelenlegi légkörében a fontos tárgyalások küszöbén különösen sajnálatos, és általá­nosan elítélendő minden olyan cselekedet, amely megnehezíti a tárgyalásokat és újabb aka­dályokat gördíthet az államok közötti megértés útjába, — írja válaszában a szovjet kormány­fő. Mint Hruscsov hangsúlyozza, nincs jelenleg fontosabb fel­adat, mint valamennyi állam erőfeszítéseinek összefogása a nemzetközi feszültség további enyhítése és a háborús veszély megszüntetése céljából. (MTI) Nem volt hiány a jó hangulatban az egri Otthon-vendég­lőben sem. A boldogabb új esztendőre ürítette poharát ez a fiatal pár is. (Kiss Béla felvételei) /VWWWWtAA/WVMfWWWVVVMAWVWWVWWWWiAiVVVWVAŐAV'AV Mit kap a gyöngyösoroszi Ércbánya a II. ötéves tervtől A Gyöngyösoroszi Ércbánya a második ötéves terv során az eddigieknél még nagyobb mértékben fog fejlődni, hiszen 1965. év végére a jelenlegihez képest a kétszeresét kell ter­melnie, mind az ércelőműneK, mind a bányaüzemnek. Az ércelőkészítő-műben, hogy a kétszeresére emelt tervet 1965-ben teljesíteni tudja, az elkövetkezendő öt év alatt az őilő- és flotáló gépeket na­gyobb kapacitásúakra fogják kicserélni. Átalakítják az üzem villamos berendezését is. A törőüzemben egy ércmosó berendezést építenek be. Az ércelőkészítőműben igen jelen­tős lesz, hogy egyes folyama­tokat, mint az ércfeladást, a nagy sűrűség mérést, a minta­szedést automatizálni fogják, továbbá megoldják az ipari vízellátás, valamint a meddő­tárolás kérdését is. A bánya­üzemben az ötéves terv során kis méretű, de nagy teljesít­ményű rakodógépek alkalma­zásával megoldják a nehéz fi­zikai munkát igénylő rakodást, az érc szállítását tökéletesítik, új fúrási és robbantási eljárást dolgoznak ki, hogy a megnö­vekedett érctermelést biztosí­tani tudják. Természetesen nagy gondot fordítanak a szakmunkásképzőre is, hiszen a megnövekedett feladatok, az új gépek beállítása nagyobb szaktudást igényel majd a dol­gozóktól. Cseh Pál UT R szovjet rakétasikerek titka MOSZKVA (TASZSZ): Leonyid Szedov akadémikus a Pravdában megemlékezik az első szovjet világűr-rakéta fel­bocsátásának első évfordulójá­ról. Jelentőségteljes és — sok külföldi megfigyelő számára — meglepő tény, hogy e terüle­ten a legnagyobb eredménye­ket a Szovjetunió érte el. Meg­győződéssel állíthatjuk, hogy ezeket a szovjet sikereket nem elsősorban az anyagi befekte­téssel, nem is a szovjet tudó­sok és mérnökök természetfe­letti tulajdonságaival lehet ma­gyarázni. A legfontosabb: a tu­domány virágzását lehetővé te­vő szocialista társadalmi rend­szer, az igen ésszerű általános és tudományos irányítás, a jó szervezettség és az egyéni, va­lamint a társadalmi érdekek összhangja” — írja a világhírű szovjet tudós. Szedov megemlíti, hogy a szputnyikok és a lunyikok nagy jelentőségű tudományos felfedezésekhez szolgáltattak adatokat, majd rámutat, hogy a Szovjetunió rakétasikerei ked­vező hatást tettek a nemzet­közi helyzetre és csökkentették a háborús veszedelmet. Kiszista fiatalok lendüle­tes és sokat ígérő kezdemé­nyezése volt a húszórás tár­sadalmi munka-mozgalom. A fiatalok azt vállalták ez­zel a mozgalommal, hogy segítséget nyújtsanak a la­kóhelyeiken, munkahelyei­ken folyó építkezéseknél, új létesítmények megvalósítá­sánál. A fiatalok jó munkát vé­geztek: a jelzett időig nem kevesebb, mint 69 758 társa­dalmi munkaórát végeztek el — legnagyobbrészt utak, hidak, sportpályák, tsz-épü- letek építésénél, parkosítás­nál, hulladékanyag-gyűjtés- nél. A mozgalomban 6227 fiatal vett részt a megyé­ben. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I

Next

/
Oldalképek
Tartalom