Népújság, 1958. december (13. évfolyam, 267-289. szám)

1958-12-19 / 281. szám

NÉPÚJSÁG 1958. december 19., péatéfc fl TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA VILÁGÁBÓL FÉMEKET HELYETTESÍTŐ MŰKŐ it Szovjet Tudományos Akadémia kólái fiókintézetében fémeket he­lyettesítő műkő előállításának el­méletét dolgozták ki. Az ilyen mű­kőgyártás alapanyaga a réz- és nikkel-gyárak salakja. A szakértők tanulmányozták az ilyen salakok viszkozitását és arra a következte­tésre jutottak, hogy elő lehet állí­tani belőlük előre megadott tulaj­donságokkal rendelkező műkövet. Kóla-félszigeten először a világon kezdik felhasználni a réz és nik­kelsalakokat könnyű likacsos töltő anyagok — salak-vatta és salak­beton (termozit) — előállítására. Jó eredményekkel zárult a salak­vatta és salak-beton ipari kipróbá­lása. Már folyik a Kola-félszigeten felépülő két nagy salakfeldolgozó üzem tervezése. Az intézetben kidolgozták a vas­ércfeldolgozás melléktermékeként keletkező, nagy vastartalmú kvarc- hulladékokból előállítható szilikál- citok gyártástechnológiáját is. Az új gyártási eliárás alapján szili- kaicit épületelemgyár felépítését tervezik. felkutatják A RUSSZANOV-EXP: -DÍClO MARADVÁNYAIT A Russzanov-expedíció 1912- ben felfedezte a Szevemaja Zemlja-szigetet a Kara-ten- gerben és elsőnek kísérelte meg, hogy a sarki jégen ke­resztül utat törjön a Csendes­óceán felé. Az expedíciót Vla­gyimir Russzanov orosz kutató vezette; tíz tagja között volt Juliette Jean, francia egyete­mi hallgatónő. Az expedíció tagjai 1912. nyarán indultak útnak a „Herkules” motoroshajón. Augusztusban jelentést küld­tek az orosz hatóságoknak a Matoskin-szorosból. Jelenté­sükből arra következtettek, hogy a „Herkules” igyekszik utat törni a Csendes-óceán fe* lé. Ez volt az utolsó hír az expedícióról. Húsz évvel ké­sőbb a Kara-tenger egyik szi­getén felfedezték a Herkules egyik mentőbójáját. Legutóbb ugyanazon a . vidéken megta­lálták Russzanov és társai fel­szereléséhez tartozó apróbb tárgyakat: órákat és egy fény­képezőgépet. 1959-ben szovjet expedíció indul a Szevernaja Zemlja-szigetre. Abban re­ménykednek, hogy sikerül tisztázni az expedíció sorsát. ÚJ TÍPUSÚ ATOMREAKTOROK A szovjet tudósok számos új tí­pusú atomreaktort szerkesztettek. Ezek közül megemlíthetjük I. Ki- kőin akadémikus tervét. Az általa I készített atomreaktorban a nuk­leáris fűtőanyagot a hexafluor- urán nevű gáznemü vegyület szol­gáltatja. Ez az uránfajta a turbi­na-lapátok és a dugattyúsmotorok meghajtására is felhasználható. - A hexafluor-urán ezenkívül jó hőve­zető is. Hasonló érdeklődésre tarthat számot a gyorsított neutronokkal működő reaktor, amelyet a kis méretek és a nagy fajlagos ener­gia-kapacitás számai jellemeznek. Az első ilyen kísérleti reaktort 1955. áprilisában helyezték üzem­be, amelyet még két kísérleti re­aktor követett. Idén júliusban ad­ták át rendeltetésének a gyorsí­tott neutronokkal működő 5000 ki­lowatt kapacitású kísérleti reak­tort, amellyel értékes hőtechnikai és fizikai kutatásokat végeztek. A VILÁG LEGNAGYOBB LÉGGÖMBJE November 28-án, délután Montana államban felbocsátot­ták a világ legnagyobb lég­gömbjét. A héliummal töltött léggömb átmérője kb. 67 mé­ter. Kosarában mintegy 10 kg. műszert vitt fel 40 kilométer magasságba, a kozmikus su­gárzás mérése és fényképezése céljából. A léggömb másnap este önmködő berendezés segít­ségével 40 kilométer magas­ságban megsemmisült; a mű­szerek ejtőernyővel földet ér­tek. SZÁZEZER FRANK VÁRJA, HOGY KIFIZESSÉK... 1804-ben egy Anna-Emilíe Guzman nevű asszony Fran­ciaországban nagyobb pénzösz- szeget helyezett letétbe annak a tudósnak részére, akinek első ízben sikerül jelzéseket leadnia egy másik bolygóra és ottani élőlénytől választ is kap. Ezidáig nem kerülhetett sor az összeg kifizetésére, amely kamataival és kamatos kamataival együtt ma körül­belül százezer frankot tesz ki. Mást azonban, amikor már mesterséges bolygók keringe­nek a Föld körül, itt az ideje, hogy emlékeztessük a tudóso­kat a közel kétszáz évvel ez­előtt tett alapítványra. ÍAAAAAAAAAÁÁAAAJ FELHÍVÁS! A Budapesti ÜVÉRT Nagy­kereskedelmi Vállalat értesíti vevőit, hogy Bu­dapesten 1958. december 28-tól 1959. január 7-ig AZ ÁRUKISZÁLLÍTÁS leltározás miatt SZÜNETEL fVWWWWVWW' a jövendőnk előfizetői tárgysorsjátékának húzása december 21-én, vasárnap de. 11 órakor lesz a veszp­rémi Dózsa György Gazda­körben. MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Értesítjük kedves vevő­inket, hogy lerakatunk 1959, JANUÁR 2-TÖL 15- IG LELTÁROZÁS MIATT ZÁRVA TART. Kérjük a januári zavar­talan áruellátás érdekében a megrendeléseket soron- kívül eszközölni. Északmagyarországi Rövid- és Kötöttáru Nagykereske­delmi Vállalat Egri Lera- kata. v5;<?s'e'0'6"e soo 0 tssewerorsve Karácsonyi vásár! Családjának, kedves ismerőseinek szép ajándékot a FöLD MÜVESSZÖ VETKEZETE K boltjaiban, szaküzleteiben vásároljon! LÁNYOK, ASSZONYOK RÉSZÉRE: s gyapjú- és selyemsálak, kendők, harisnyák, kesztyűk, r^tikülök, bizsu-áruk és kozmetikai cikkek, továbbá könyvek nagy választékban! FÉRFIAK RÉSZÉRE: öltönyök, ingek, nyakkendők, sálak, bőrdísz- möáruk, cipő, kalap, sapka, stb., a legjobb minőségben. GYERMEKEK RÉSZÉRE: a legszebb játékok, mesekönyvek és gyermek- ruházati cikkek vásárolhatók! «« VARJAK A F ÖLD MÜVESSZÖVETKEZETEK BOLTJAI! A mérlegen: 1958 Csak T. Bodnár Lili ért el II. oszt. dobóeeed «lényt Gyengék a* eredmények, de sok a lelietséges, fiatal versenyző rv. A futószámok közül 100, 200 és 400 méteren I. 06zt. eredményt ért el a megye legjobb versenyzője, 800 méteren, távol- és magasugrás­ban jóval a H. osztályú eredmény fölött van az első, sőt a második és a harmadik hely eredménye is. A dobószámokban bizony csak egyetlen II. osztályú eredménnyel büszkélkedhetünk. Mindhárom dobószám rangsorát közöljük. SÜLYLÖKÉS: 988 Ferencz Katalin GYVSC (958) S16 Horváth Anna (Hatvani g) (—*) 908 Mihályit Éva ESC (834) 865 Hanus Ágnes ESC (907) 864 Bobák Zsuzsa GYVSC (822) 864 Szekendy Sz. GYVSC (819) 863 Czibolya Erzsi GYBSE (—) 856 Bozoky Márta GYBSE (862) 850 Király Eta GYBSE (911) 841 Radnóti Júlia HVSE (—) Átlagok: 1956- ban 872 1957- ben 859 1958- ban 881 DISZKOSZVETÉS: 3016 Szekendy Szilvia GYVSC (2047) 2927 Király Eta GYBSE (2913) 2828 Deák Erzsébet Ped. főisk. (—) 2782 Horváth Anna H. gimn. (2345) 2780 Bozóky Márta GYBSE (■—) 2764 Czibolya E. GYBSE (—) 2697 Hanus Ágnes ESC (—) 2651 Radnóti Júlia HVSE (2595) 2479 Dienes Katalin GYVSC (—) 2476 Harasi Vanda GYVSC (—) Átlagok: 1956- ban 2680 1957- ben 2411 (7-ee átlag!) 1958- ban 2740 GERELYHAJITÁSí 3482 T. Bognár Lili GYBSE (—) 3342 Radnóti Júlia HVSE (2847) 3122 Bozóky Márta GYBSE (2780) 3037 Ferencz Katalin GYVSC (3080) 2910 Dienes Katalin GYVSC (2570) 2470 Lakatos Mária ESC -----­24 34 Hanus Agnes ESC —— 2339 Halmóczky Ilona GYVSC ----­23 05 Skamla Éva Besenyőtelek ----­22 93 Bobák Zsuzsa GYVSC ----­Átl agok: 1956- ban 2386 cm 1957- ben 2681 ” 1953-ban 2773 ,a Minden versenyszámnál fontos a testalkat, de az tagadhatatlan, hogy főleg a dobásoknál nélkülöz­hetetlen a testmagasság és az erő. Atlétanőink csak részben rendel­keznek e kellékekkel. Akiknél pe­dig adva volna minden, ami a do­báshoz szükséges, ott a szorgalom mai, a türelmes technikai csiszo­lással van baj. Már pedig javulni, jó eredményt elérni alapos munka nélkül nem lehet. Ferencz Katalin már két éve áll a rangsor élén a súlylökésben. Tavaly óta 30 cm-t iavult, de alakjához képest ennél jóval többet kellene dobnia. Ke­veset versenyzett. Győzött az or­szágos MTH bajnokságon és mint ipari tanuló válogatott Lengyelor­szágban is versenyzett. Sok izom­lazító mozgást kellene végezzen fejlődése érdekében. Horváth Anna csak egyszer jutott túl a 9 méte­ren, de akkor megnj^erte a megyei középiskolás bajnokságot. Nála is technikai fogyatékosságok van­nak. Mihályfi Éva a súlylökésben is bebizonyította tehetségét. A kézi- és kosárlabdázó Hanus Agnes csak iskolai versenyeken indul. Tavaly többet dobott. Bobák Zs. és Szekendy Sz. egyforma ered­ményt értek el. Mindkettő még lö­vőre is serdülő. Korszerű techni­kával dobnak. Bobák most Miskol­con jár iskolába, s fejlődése elé nagy várakozással tekintünk. Sze­kendy Sz. igen sok versenyen in­dult. Edzésen dobott már jóval 9 méter fölött, jövőre feltétlenül 10 méter fölé kerül. Czibolya E. csak az idény elején versenyzett. Ter­mete, ereje megvan, de technikája csiszolásra vár. Bozóky minden dobószámban otthonosan mozog. Nem érte el előző évi eredményét, igaz, hogy inkább a gerelyvetést gyakorolta. Király Eta évekig az élcsoportban volt. Két versenyen mdult, aztán férjhez ment és fél­beszakította edzéseit. Radnóti Júlia alig indult ebben a számban. Ha jövőre komolyan foglalkozik a do­básokkal, mindegyikben , nagj'ot fejlődhet. Az általános iskolákban sok tehetséges súlyatléta-j elölt van. A gyöngyösi Molnár Ilona, Csermely Zsuzsa és Harasi Vanda azok, akikre már felfigyeltünk. 1957-ben sajnálkozva állapítottuk meg, hogy a diszkoszvetésben nem tudjuk a 10-es átlagot közölni, mert mindössze csak 7 atlétanő in­dult ebben a számban. Hogy a 7. szerencseszáin-e, vagy sem, azt a lottó dönti el, de éppen az 57-es rangsor 7 helyezettje került 1958- ban az élre kerek 10 méteres ja­vulással. Szekendy Szilvia tavaly még úttörő volt, akkor kezdett el diszkoszvetéssel foglalkozni. Ez év tavaszán nagyot javult. Júniusban megnyerte a megyei középiskolás bajnokságot, s ezt a győzelmét szept.-ben megismételte: a pont­versenyben. Ugyancsak az ősszel megnyerte a megyei ifjúsági baj­nokságot is. Sokat versenyzett, ál­landóan javultak az eredményei, minden versenyén 28—30 m között dobott. Természetesen vannak még technikai fogyatékosságai, de eze­ket a téli tornatermi edzéseken le­csiszolja és jövőre, ha nem is 10 méteres, de nagy javulást várunk tőle. Király Eta csak egy verse­nyen dobott. Deák Erzsébet az év elején versenyzett. Horváth Anna 4 métert javult egy év alatt, neki és a forgás nélkül dobó Bozóky Mártának meg kellene tanulni dobni, a nyens erő nem elegendő. Bozóky tavaly nem indult disz­koszvetésben. Czibolya Erzsi a nyár óta nem edzett, így nem is fejlődött. 1957-ben nem indult ver­senyen, 1956-ban 30 méteres ered­ménye is volt. Hanus Ágnes szin­tén helyből dob, pedig ha megta­nulná a forgást... Radnóti J. és Dienes K. ebben a számban alig indultak. Mindketten méterekkel többre képesek. Harasi Vanda eredménye, tekintve, hogy ált. is­kola VII. osztályába jár, igen nagy figyelmet érdemel. Magas, erős, ruganyos leány, kitűnő tanuló, szorgalmas az iskolában és az ed­zéseken is. Sokat várunk tőle. Idén nem indult versenyen, de ed­TÜKÖR készítés, új és régi -ja­vítás és mintás kredenc üveg, Eger, Knézich Károly u. 24. zéseken 28 m felett dobott a ta~ valyi 3. helyezett Tokár Irén. Az átlag nagyot javult és a sok fiatal versenyző közül talán kifejlődik néhány komoly diszkoszvető. Gerelyhajításban iß gyöngyösi versenyző, Treiberné, Bognár Lili az első. Éveken át ő volt a leg­jobb gerelyhajító a megyében. Ta­valy ősszel kislánya született, ezért nem versenyzett, de ez év végén' újra kezébe fogta a sok si­kert hozó gerelyt és egycsapásra visszahódította elsőségét. Eredmé­nye gyengébb, mint két éve volt, de ekkora kihagyás után ezen nem is lehet csodálkozni. Szép példáját adta annak, hogy asszonykorban is lehet sportolni és gyermeket is nevelni! Radnóti J. évközben tért vissza a gerelyvetéshez. Egy év alatt 5 métert javult. Érdemes neki ezzel a számmal komolyan foglalkozni, mert minden feltétele megvan ah­hoz, hogy nagy versenyző legyen. Bozóky M. 4 méteres javulással foglalta el a 3. helyet. Technikája még > nem megfelelő. Sokszor nem hajítja, hanem löki a gerelyt. Fe­rencz K. kidobása és a gerely do­báshoz való levitele hibás. Ezért nem javult. Három éve mindig 30 méteres eredményt ér el. Dienes K. itt is bebizonyította sokoldalú­ságát. Megnyerte a megyei közép­iskolai bajnokságot is. Többször stíluszavara van, s ezért nem tu­dott ebben a számban még többet fejlődni. Lakatos és Halmóczki még úttörő korúak. Mindketten kislabdahajításban tűntek fel és így lettek, vagy még inkább lesz­nek gerelyhaj ítók. A besenyőtelki Skamla Éva igen jól hajít gráná­tot, s ennek alapján többet kellene gerellyel is dobnia. Talán nem gyakorol' eleget, Bobák Zsuzsa csak egyszer indult gerelyhajítás­ban. ö elsősorban súlylökő. Hi­ányzik a tavalyi rangelső: Braun Györgyi (ESC), aki azóta a TF hallgatója. XXX A mérleg nyelve alaposan 1958: felé billent. 9 versenyszám közül hétben jobb az átlag, mint az elő* ző évben. Csak a 800 méteren van az átlagokban nagy visszaesés. A távolugrásban mindössze 2 cm az elmaradás. A nagy javulásnak egyik oka, hogy már nemcsak Eger és Gyöngyös, hanem Hatvan versenyzői is ott vannak az élvo­nalban, rendszeresen edzenek; minden versenyen elindulnak. Így nagyobb a vetélkedés, könnyebben születnek a jobb eredmények. A rangsorba nem kerültek között is sok tehetséget ismerünk, így ala­pos reményünk van a további fej­lődésre; KÖMLEI KAROLY A LASZ hírei Az MLSZ elutasította a Selyp! Építők panaszát az Egri Előre mérkőzése ügyében hozott II. fo­kú határozata ellen, és helyben­hagyta a Heves megyei LASZ fel- lebbviteli bizottságának határoza­tát. Ezek szerint az 1958. október 16-án postára tett megyei, fellebb- viteli határozat átvételétől számí­tott 15. naptól kezdve a Selyp! Építők SK felfüggesztettnek te­ltintendő. A megyei LASZ felhívja a sport­körök figyelmét, hogy 1959-ben csak géppel kitöltött igazoló, illet­ve^ átigazoló lapokat fogad el. Ahol írógép nem áll rendelkezésre, ott az Igazoló lapot tintával írt, nyomtatott formájú betűkkel kell kitölteni. Az igazoláshoz csatolt fényképek hátlapjára rá kell írni a játékos nevét és az Igazolását kérő sportkör nevét, de rajta kell szerepelni a sportköri bélyegző le­nyomatának is. Harminc napnál régebbi keltezésű igazoló lapokat, s 30 napnál régibb kiadatási zá­radékkal ellátott átigazolási lapo­kat nem fogad el. A fegyelmi és intéző bizottság határozatai: A bizottság az Egri Honvéd-Egri Lendület mérkőzésre vonatkozó, tévedésen alapuló határozatát meg­semmisíti mivel a Honvéd pályá­ja IV. osztályú pályának lett hite­lesítve. A mérkőzés eredményét tehát a pályán elért eredmény alapján igazolja. . Antal János (Füzesabony) és Nagy Ferenc (Hatvani Kinizsi) já­tékosokat megdorgálja, mert a mérkőzés alatt sportszerűtlenül vi­selkedtek. Ugyancsak hasonló do­logért kapott dorgálást Szigetvárij József, a Hatvani Kinizsi játé­kosa is. A Selypi Kinizsi—Recski Bányász ifjúsági mérkőzés eredményét 0:0 gólaránnyal a Recski Bányász ja­vára igazolja, mivel a selypi játé­kosoknak nem volt szabályszerű sportorvosi engedélye. Jánoss Ferenc (Adázs) játékost 1959. március 31-tg minden baj­noki mérkőzéstől eltiltja. A Gy. Spartacus Tiszafüred el­leni óvással kapcsolatban a bizott­ság további vizsgálatot rendelt el. Nagygombosi Tangazda­ság azonnali belépéssel szakképzett ÓVÖNÖT KERES, Fizetés kollektív szerint. Szolgálati szoba és üzemi étkeztetés biztosítva van. Jelentkezni lehet személye­sen, vagy írásban. (Up. Hatvan.) áiaaaac p'ü ssiMé’S. & A Heves megyei Tanácsi Építőipari Vállalat Heves megye területére építőipar­ban jártas TECHNIKUST ÉS MŰVEZETŐT KERES. Fizetés kollektív szerződés szerint. Felvételre jelent­kezés a vállalat központjá- ben, Eger, Mártírok tere I. szám­j|||||||||[||||lllll[llllllllllllllllllllll!l!l!!ll!!l!lll!!!!!!l!l!!!ll!!l!!!!lli illlllll!ilillll!ill!!l!!!ll!lll!lll!lll 1958. december 23—31-ig. 1959. január 2, Értesítjük t vásárlóinkat, hogy évvégi leltárunkat a kö­vetkező időpontokban tartjuk meg; egri nagytelepünk (vasút mellett) egri Knézich utcai tüzelő­anyagboltban egri Somogyi Béla utcai tüzelőanyagbotban egri új tüzelőanyagtelep gyöngyösi építőanyagtelep bélapátfalvi telep hevesi telep káli telep füzesabonyi telep gyöngyösi tüzelőányagbolt apci telep recski telep hatvani építőanyagtelep gyöngyösi tüzelőanyagtelep hatvani tüzelőanyagtelep lőrinci telep 1959. 1958. 1958. 1958. 1958. 1958. 1958. 1959. 1958. 1958. 1958. 1958. 1958. 1958. január 2, december december december december december december január 2. december december december december december december 28—31-ig. 28— 31-ig. 24—31-ig. 29— 31-ig. 39—31-ig. 28—31-ig. A leltározás ideje alatt a telepeken mindennemű eladás szünetek EGER—SALGÓTARJÁNI TÜZÉP VÁLLALAT VARRÓGÉPEK, írógépek javítá­sa Busák műszerésznél, Eger, autóbusz végállomás mellett. ELADö Gyöngyösön, Baross Gábor utcában 197 négyszögöl prí­ma házhely gyümölcsfákkal. Ér­deklődni: Egri út 30. sz. alatt, va­sárnap, Urbánnál. NEPÜJSAG Az MSZMP megyei bizottsága és a Megyei Tanács napilapja. Megjelenik hétfő kivételével mindennap. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz utca 9. Telefon: 56-74. 56-78. sz. Felelős kiadó: az MSZMP Heves megyei bizottsága Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. sz. Telefon: 24—44. szám. Postafiók: 23. Heves megyei Nyomda V., Eger. Fv.: Mandula Ernő. Eger. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapot árusításban és előfizetés­ben a megyei postahivatalok ter- lesztik. Előfizetési díj egy hónapra 11 forint. - Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél. Hozzászólás Mészáros Bertalan cikkéhez Mészáros Bertalan, a Recski Bá­nyász edzője a közelmúltban cik­ket írt a labdarúgó-bajnokság időpontjának helyes megválasztá­sáról.. Csak helyeselni tudom Mészáros sporttárs állásfoglalását ebben a kérdésben, hiszen nyilvánvaló, hogy kedvező időben sokkal több néző látogatja a mérkőzéseket, mint télvíz idején. így természe­tes, hogy a sportkörök lényegesen több bevételhez jutnak, s köny- nyebben legyőzik a sportkör éle­tében jelentkező anyagi nehézsé­geket. Kevesebb pénzt kell kiadni a felszerelések karbantartására és pótlására. Ezek után nyugodtan állíthatom, hogy a késő őszi, vagy a korata­vaszi rajt éppúgy káros egészség- ügyi, mint gazdasági szempontból. A játékos könnyen betegállomány­ba kerül a hideg, esős időben le­játszott mérkőzés után, s hosz- szabb-rövidebb ideig kiesik a ter­melő munkából is. Ha igaz az, hogy népi államunkban a leg­főbb érték az ember, akkor vi­gyázzunk sportolóink egészségére is. Javasolnám, hogy a megyei I. osztály létszámát csökkentsék le 12 főre, s ezáltal meg lehetne ol­dani a késő őszi, illetve a kora tavaszi rajt problémáit. Végül beszélnem kell a polgári és a honvédcsapatok helyzetéről a különböző bajnokságokban. Köz­tudomású ugyanis, hogy a honvéd csapatoknak jóval nagyobb lehe­tőségeik vannak a felkészülést illetően, s utazási problémáik sin­csenek. Nézetem szerint a honvéd csapatok zavarják a bajnokság többi csapatait a fejlődésben. Az volna a reális, ha a honvéd csapatok számára külön honvéd bajnokságot írnának ki a megye, s ha szükséges, a környező me­gyék csaoatainak a bevonásával. Ez feltétlenül egészségesebb meg­oldás volna, mint az eddigi. TAKÁCS ISTVÁN; Hatvan * A szerkesztőbizottság nem min­denben ért egyet Takács István fejtegetéseivel, de mégis a megye olvasótábora elé tárja a levelet, mivel abban +öbb országos jelen­tőségű problémáról esik szó. Kí­váncsian várjuk a további hozzá* szólásokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom