Népújság, 1958. december (13. évfolyam, 267-289. szám)

1958-12-20 / 282. szám

VILÁGI PROLETÁRJAI EGVESCLJETEK! A „Berva" védjegy kötelez AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIIL évfolyam, 282. szám AKA: 30 FILLÉR 1958. december 20 , szombat A nagyüzemi mezőgazdaság példaképei „Az állami gazdaságok le­gyenek a korszerű szocialis­ta nagyüzem mintagazdasá­gai. Magas termelési ered­ményeikkel, modern gaz­dálkodásukkal mutassanak példát az egyénileg dolgo­zó parasztságnak és a ter­melőszövetkezeteknek” — a párt agrártézisei ebben szab­ják meg a feladatokat, me­lyek az állami gazdaságok­ra várnak a mezőgazdaság ) szocialista átszervezésében. Állami gazdaságaink, itt, a ' megyében is igyekeznek ezt 1 végre is hajtani. Míg né- ^ hány esztendővel ezelőtt I csak az első lépéseket tet- I ték meg a legtöbb helyen !, a korszerű nagyüzemek szer- 1 vezésíre, most elmondhat- ] juk, túlnyomó többségük ( máris iskolapéldája a szo- 1 cialista, nagyüzemi mező- , gazdaságnak. I Hogy az állami gazdasá- > gok példamutatásáról be- j szelni nem csupán, üres l szó, ezt tények, a termés !, mázsái, a termelőszövetke- 1 zeteknek átadott minőségi l áJIatck százai bizonyítják. S Megyénkben, értékelve az egyéni gazdaságok, a ter­melőszövetkezetek és az ál- 'i lami gazdaságok termés- 1 eredményeit, tisztán lálliat- \ juk, hogy mennyivel na- '• gyobb eredményeket értek I el az állami gazdaságok, jj Vegyük például egyik Í legfontosabb növényünket, a búzát. A rossz időjárás következtében megyénkben a búza termésátlaga az egyéni parasztoknál mind­össze 6,9 mázsa lett. Jóval többet takarítottak be en­nél termelőszövetkezeteink, — átlagosan 8,8 mázsát, ugyanakkor az állami gaz­daságok búza termésátlaga 11,4 mázsa volt, majdnem kétszerese az egyéniek ter­mésátlagának. Más növény- féleségeket példaként véve, sorolhatjuk tovább az ered­ményeket, Őszi árpánál csaknem hat mázsával ter­mett több az állami gazda­ságokban, mint az egyé­nieknél. s négy mázsával több, mint a termelőszövet­kezetekben. Az eredmény titka a fo­kozott mértékű gépesítés, a nagyobb szakértelem, sösz- szességében, a nagyüzemi módszerek következetes, ál­landó alkalmazása. Állami gazdaságaink ma már ott tartanak, hogy példaképpen állhatnak a termelőszövet­kezetek, de különösen az egyéniek előtt. Ebből ter­mészetesen következik az, hogy a mezőgazdaság szo­cialista átszervezésében bő­ven van feladatuk az álla­mi gazdaságoknak is. Ezt a feladatot hajtják végre, amikor minőségi vetőmagot termelnek, kiváló minőségi tenyészállatokkal látják el a szövetkezetét. De ezt a feladatot látják el akkor is, •’.mikor közvetlen a terme­lésben is se^ítsés-et nyújta­nak a szövetkezeteknek, mínt pé’dául a hevesi gaz­daság, vagy amikor vendé­gül látják az egyéni pa­rasztokat, megismertetik velük eredményüket, mint ahogy azt Pusztaszikszón Is tették. Állatni gazdasáea'nkban ma már van mivel dicse­kedni. S az egész nép érde- ke!t szolgál’ák, amikor er­ről beszélnek is, és amikor minden segítséget megad­nak a szövetkezeteknek i gazdaságuk tévesztéséhez, a i szakmai vezetés megjavítás ! sához. _ Összefogással sikerül Sok mindenre képesek egy falu dolgozói, ha elhatározzák, hogy szebbé teszik lakóhelyü­ket. Bizonyítja ezt Istenmezeje példája is. Noha igen kis lé­lekszámú község, tervei a kö­vetkező esztendőre igen ko­molyak. Tervbe vették, hogy 20 ezer forintos költséggel bő­vítik a közvilágítást, ne kell­jen az ott lakóknak sötétben botorkálniok. 10 ezer forintot a kul.. .ház tatarozására köl­tenek 1959-ben. A dolgozók kényelmét szolgálja az is, hogy 20 ezer forintos költség­gel egy új hidat építenek. Eredményes körvadászat A makiári vadásztársaság eredményes körvadászatot ren­dezett. A vadászat alkalmával 167 nyulat lőttek, amelyből 100-at elküldték a MAVAD ré­szére. Weidinger László: AZ EDDIGI TETTEK MÉG JOBB MUNKÁRA KÖTELEZNEK ★ Dér Ferenc: HÁROM NEMZEDEK TANÍTÓJA ★ FOLYTATÁSOS REGÉNYÜNK ★ HÍREK — SPORT A Selyp! Cukorgyár teljesítette ét! {eledelét A Selypi Cukorgyár dolgozói igen nagy gondossággal készül­tek fel az idei cukorrépa ter­més rájuk eső részének veszteségmentes feldolgozásá­ra. Az alapos munkának meg is lett az eredménye. A gyár dolgozói pénteken reggel jelen­tették. hogy teljesítették egész évi feladatukat. Sőt eredeti ter­vükhöz viszonyítva ebben a szezonban 90 vagonnal több cukrot adtak az országnak. A cukorgyáriak jó munká­ját dicséri, hogy az indulás óta 1.7 850 vagon cukorrépát dol­goztak fel, amelyből 2 60Ó va­gon export minőségű, különbö­ző fajta cukrot állítottak elő. Közel 150 ezer forint kosos alapra A legutóbbi értékelések sze­rint megyénkben 56 termelő­szövetkezeti csoport dolgozik 1872 taggal, 8338 hold földön. A termelőcsoportok egy része —■ mintegy fele — az alapsza­bály — illetve az öt alapelv — betartásával gazdálkodik. Ezekben a csoportokban van törekvés a közös munkára és közös alap megteremtésére is. Az idén ezekben a szövetke­zetekben közel 150 ezer forint értékű közös vagyont létesí­tettek. Ifjúsági termelési brigádok s rézsesssentmártoni H*ös aknában A rózsaszentmártoni IX-es akna üzemvezetőinek legfonto­sabb feladata most az elkö­vetkezendő időben, hogy a bá­nyánál dolgozó fiatalok között ifjúsági termelési brigádokat alakítsanak. A jövő év terv- feladatainak megoldásában nagy segítséget nyújthatnak ezek a brigádok, ezért az ak­na vezetői nagyban számíta­nak munkájukra. Mint már jelentettük, elkészült a felnémeti Finomszerelvénygyárban a tízezredik BERVA-moped. A fürge, kevés üzemanyagot fogyasztó kis mopedokból ez évben 12 ezer darabot gyártanak. Képünkön: Farkas Sándor, a szerelőrészleg csoportvezetője az utolsó borítólemezt teszi fel a tízezredikre. (Tudósítás a 3. oldalon.) (KISS BÉLA felvételei.) Exportra Ismeretes, hogy a gyöngyösi Szerszám- és Készülékgyár e: évben már több olyan alkat­részt gyárt, amit exportálnak. A jövő esztendőben megkezdik a TK 110-es kompresszor gyár­tását, amely magyar gyártmá­nyú berendezésekbe kerül mint segédgép. Ez a kompresz- szor is hozzájárul majd ahhoz, hogy a magyar ipar minél több külföldi országban öregbítse jó hímevét. A LOTTÓ e heti nyerőszámai A lottó 51. játékhetének sor­solását december 19-én, pénte­ken délelőtt 10 órakor Várpa­lotán a Jószerencsét Művelő­dési Otthonban rendezte a Sportfogadási és Lottó igazga­tóság. Erre a : hétre 2 962 612 szelvényt küldtek be a foga­dók, s így egy-egy nyerőosz­tályra 1 110 979 forint jut. A kisorsolt nyerőszámok a következők: 19, 29, 51, 64, 79 Készülnek a jövő évi tervek a tsz-ekben A zárszámadások befejezté­vel megyeszerte megindult a tervkészítés a termelőszövet­kezetekben. Egyes helyeken különösen jól haladnak ezzel a munkával, így például a fü­zesabonyi tsz-ekben is, ahol már befejezték a tervkészítést. A tervkészítésben az állami gazdaságok, a gépállomások és földművesszövetkezetek szak­emberei is segítenek, A tervteljesités titka - a jó munkaszervezés Az Egri Dohánygyárban még nem hangzott el a második csengetés, ami a munka kezde­tét jelzi, de a sávarkagyártó gépeknél nagy a sürgés-forgás. Győrbiró Imre gépmester ke'zeben apró szerszámok csil­lannak, és a tiszta gépen, hol itt, hol ott igazít valamit. A gépkezelőim, Nagy Józsefné, feltölti a testéit- és raganyag- tartályokat, igazít a hatalmas szivarkapapír-koröngon, mely­nek hossza 4000 méter és közel 58 ezer darab cigarettát tudnak készíteni belőle. Az óramutató a 12-esne sző­lők. Pontosan hat óra. A gép­mester megindítja a gépet, hogy az nyolc órán át ontsa magából a cigarettákat. A fel- rázónó kinyitja a dohányada- goló csatornát és gyakorlott kézzel felrázza a finomra vá­gott dohányt. Az átvevőnő és a gép összes dolgozója a mi­nőséget vizsgálja. Még né­hány igazítás a gépen és mi­után minden rendben van, kez­dődik a műszak. A töltőgépek mellett vala­mikor magasan állott a betöl­tésre váró dohány, de most gé­pesítve van sok minden. A bálák felbontása után a vá­logatónők futószalagra rakják a megtisztított dohányt, és ez a keverőágyba fnegy, ahonnét a vágógépekhez viszik a keve­réket. A vágógépektől elszívó berendezés viszi az infraszórí- tó alá és innen kerül a töltő­gépekhez a csatornán keresz­tül. Az elmúlt évek alatt a régi, lassújáratú gépeket modern, gyorsjáratú gépekkel cseréltük fel. Az új gépek közel há­romszorosát termelik a régeb­bi mennyiségnek. A gépeken súlymérő, számoló és selejt- bontó készülék is vah. A mo­dern gépeken sokkal kevesebb a selejt és nem kell üzemel­tetni a selejtbontó készüléket. Az osztály dolgozóinak és Bukolyi József művezetőnek az a célja, hogy a gyártmányok a minőségi követelményeknek 100 százalékban megfeleljenek. Ennek biztosítására különböző intézkedéseket tesznek, mint például a tervszerű karbantar­tás, ami legalábbis annyira fontos, mint a termelés, A kész cigaretta néhány na­pi száradás után a szivarkacso- magolóba kerül. Gyorsjáratú csomagológépek 25-ös egység­ben csomagolják. Nagy figyel­met kíván az itt végzett mun­ka is, habár ezek a gépek any- nyira érzékenyek, hogyha a gyártmány laza, nedves, vagy éppen a számolócsatornába csak egy darabbal is kevesebD kerül, a gép magától is leáll. Ráduly Lajos művezető, Kele­men Antal és Bródi Sándor gépmesterek éberen ügyelnek a gépek munkájára. Ha mégis közbejön valamilyen üzemza­var, azt Bukolyi Józsefné és Sebe Józsefné gépkezelőnők segítségével, azonnal megszün­tetik és a munka zavartalanul megy tovább. A munka jó megszervezése és végrehajtása meg is hozza a várt eredményt az Egri Do­hánygyárban. Ezért van, hogy az operatív terveket maradék­talanul teljesítettük egész éven át. Licska PÚterné, Egri Dohánygyár. As ©grl Gárdony* Gésa Szinhás bemutatója % Viktória Az Egri Gárdonyi Géza Színház nagy sikerrel mutatta be tegnap Ábrahám Pál: Vik­tória című háromfelvooásos nagyoperettjét. Az operett főbb szerepeit: Somorjai Éva, Antal László, Szabadi József, Fontos Magda, Gyuricza Ottó, Stefanik Irén, Varga Gyula játszották. A bemutató közönsége nagy tapssal jutalmazta a színház művészednek játékát. Megrendezték as egri írók és költők első találkozóját December 17-én este az egri Városi Művelődési Ház klub- helyiségében megrendezték az egri írók és költők első iro­dalmi estjét. Az irodalmi esten a Gárdo­nyi Géza Színház művészei tolmácsolták a bemutatásra kerülő költeményeket, illetve novellákat. Az irodalmi esten megjelent Bóta Albert elvtárs, a megyei pártbizottság dolgozója is. Megjelent továbbá az egri ta­nítóképző önképzőkörének né­hány tagjá, dr. Lukács Dezső­vé irodalomtanár vezetésével. Annak ellenére, hogy az iro­dalmi esten a meghívottak csak egy része jelent meg, a? est jól sikerült és'■megállapo­dás történt arra vonatkozólag, hogy a találkozót ’havonta meg­rendezik. 4 lemaradás behozása után teljesítik tervüket a reeski kőbányáizok A 3-as számú kőbánya recs­ki üzeme behozta az októberi esőzések okozta lemaradást és most december hónapban nap- ról-napra teljesíti a havi ter­vét. A decemberi tervelőirány­zat mellett még a lemaradást — 4334 tonna követ — kell kitermelni a recski kőbányá­szoknak. Ha az időjárás nem akadályozza munkájukat, ha­táridőre befejezik az éves ter­vüket. A Mátraridéki Fémművek munkásainak törekvése s megszerezni a Kiváló dolgozó cimet A gyárban valóságos mozga­lom indult meg a munkások között a kiváló dolgozó jel­vény és oklevél megszerzésére. Eddig 20 fizikai és 2 műsza­ki dolgozó kapta meg az első félévben végzett jó munkájá­ért a kiváló' dolgozó oklevelet, s most ezek a munkások és műszakiak a kiváló jelvényt szeretnék megszerezni s a vele jaró kétheti fizetésnek megfelelő pénzjutalmat. Már kidolgozták a termelő üzemekben, hogy milyen fel­tételek teljesítésével lehet el­nyerni a kiváló dolgozó okle­velet és jelvényt, de a nem termelő üzemekből is alapos elbírálás után javasolják csak a munkásokat erre a kitünte­tésre. —rmmmrn- «/ r Étkezdét avatnak Szilveszterkor Gyöngyösön A napokban fejeztek be a •’vöngyősi városi tanács üzemi konyhájának építését. Az új ’nületet, ahol a városi tanács dolgozói és a nerla’óyusok szá­mára főznek. Szilveszterkor ad’á.k át rendeltetésének. A büfével és a konszern konyhá­val e1 látott létesításér­a városi tanács 110 ezer forin­tot fordított Előreláthatólag az év végén és a jövő év elején kerül sor a javaslatokra a második félév munkája alapján. Minap a Szovjet Hadse-- reg — volt Szvorényi utcai Kisker-boltban ért egy igen nagy meglepetés. Fiatal vá­sárló jött be a boltba, ke­nyeret vásárolni; a vevő alig volt ötéves. Okos, ér ­telmes kis emberpalánta, büszkék lehetnek rá a szü­lei. Miközben a pénzt nyújtja a kiszolgálónak — jól látok, sajnos, jól —, az alig ötéves kis H. Péterkének mind a tíz körme ki volt lakkozva, sötétvörös színre. Először azt gondoltam, hogy kis­lány, de kérdésemre a kis vásárló állította, hogy ő bi­zony fiú. Elszomorodtam ezen a szülői hóborton, saj­nos, a kis Péterke nem tud­ja felfogni még édesanyja ..jól sikerült nevelési tevé- vpnvséoét”. Üj ez a divat a gyermek- nevelésnél, de vajon célra­vezető-e? (T. J.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom