Népújság, 1958. december (13. évfolyam, 267-289. szám)

1958-12-04 / 268. szám

6 NÉPŰJS AG 1958. december 4. csutörtÄ Gyiimslcsiormesziési előadás Egerben A Hazafias Népfront megyei szervezete, a Kertészeti és Szőlészeti Társaság, a Kerté­szeti Munkaközösség, az Hun- garofruct, a Műtrágya- és Nö­vényvédőszer Értékesítő Vál­lalat, a MEZÖSZÖV, az Ag­rártudományi Egyesü’et és a Megvei Tanács Mezőgazdasá­gi Osztályának rendezésében vasárnap, november 30-án, de. 10 órai kezdettel, dr. Má*yás- falvy György, a Hungarofruct budapesti osztályvezetője elő­adást tartott a Városi Tanács nagvtermében „A magyar gyü­mölcs helyzete a vidágpiacon, különös tekintettel Eger és környéke gyümölcstermeszté­sére’’ címmel. A szép számmal megjelent hallgatóság előtt az előadó rá­mutatott arra, hogy gyü­mölcstermesztésünk mennyisé­ge a hábr ú előtti termesz­téshez viszonyítva több mint háromszorosára növekedett. Azonban ez a szép eredmény nincs összhangban a minőség emelkedésével. A minőségi termesztés javítására azzal a kéréssel fordult a gyümölcs- termesztő gazdákhoz, hogy fordítsanak nagyobb gondot a gyümölcs megszedése utáni csomagolási munkákra, mert csak így biztos'tható, hogy a gyümölcs a szállítás után is megtartsa szépségét. Maid részletesen rátért egyes gyü­mölcsfajták értékelésére, az értékesíthetőség szempontjá­ból különös tekintettel az ex­portálás! lehetőségekre. Bővebben ismertette a cse­megeszőlő értékesítési lehető­ségét is a külföldi piacokon Szintén nagy gondosságra hívta fel a gazdák figyelmét a csemegeszőlő megszedési és csomagolási munkáinál. El­mondotta, hogy államunk is igen nagy segítséget kíván nyújtani a gazdáknak. így most bevezették az 5 kilo­grammos szőlőrekeszeket, me­lyek kizárják a szőlőfürtöK összenyomódását a szállítás közben. Tervbe vették egy korszerű hűtőház építését Gyöngyösön, azonkívül eg}7 göngyölegraktár és egy cso­magoló helyiség építését is. Az előadáshoz hozzászólt dr. I’só Andor, a Szőlészeti Ku­tató Intézet egri telepének ve­zető kutatója, aki részletesen foglalkozott a Heves megvei, illetve Gyöngyös vidéki cse­megeszőlő-termesztés problé­máival. Hozzászólásában rá­mutatott, hogy csemegeszőlő területeink egyre csökkenő ké­pet mutatnak. Különösen je­lentkezik ez a je’enség az Eger és környéki szőlőinkben. E hiányosság pótlására hívta fel a gazdák figyelmét. Ugyanis Eger nagy létszámú idegenfor­galma megköveteli, hogy az egri piacon elegendő és jó minőségű csemegeszőlő legyen. Hozzászólt még az előadás­hoz Lengyel Ádim főiskolai tanársegéd és Koós Viktor megyei szőlészeti felügyelő is, akik az Egerben nagy meny- nv'sésben termő szilva asza­lásával kapcsol a+os problé­mákkal, a nővér yvédelem biz­tosításával, és a gyümölcsát­vételnél megfelelő szakembe­rek alkalmazásának kérdésé­vel bővítették ki az előadást. Ezt követően több hozzászólás és kérdés hangzott el a gaz­dák részéről, amelyekre az elő­adó a kellő felvilágosításokat megadta. Érdekes} hitnek a világ minden Iájáról SAN PAOLO Betűmben (San Paolo) egy labdarúgó-mérkőzés közben, mely San Paolo és Noroeste csapatai között folyt, hirte­len tűzvész keletkezett a sta­dionban. A mérkőzésnek több mint húszezer nézője volt. A gyorsan terjedő tűz rövid idő alatt nagy pusztí­tást okozott, annál is inkább, mivel a helységnek nincs tűzoltó-állomása. A pániksze­rűen menekülő szúr1"!1 ók kö­zül is sokan a lángok marta­lékai lettek. KÍNA Ez év májusában egy pe­kingi asszony koraszülött fiú­gyermeknek adott életet. A. csecsemő súlya mindössze 750 gramm volt. A kisfiút, asi nagyon nehezen lélegzett és testhőmérséklete álig haladta meg a 35,5 fokot, egy hónap­ra villamos-melegítő készülék­be helyezték. Jelenleg már 4 kiló 60 dekát nyom és az or­vosok véleménye szerint telje­sen egészséges és normá’iis fej- lődésű. A, megelőző „rekordot7- egy kis irlandi lány tartja, a-n 80 dekával látta meg a nap­világot. FRANCIAORSZÁG Novemberben az egy>k leg­nagyobb franciaországi autó­út eddig felül nem múlt csúcsforgalmat bonyolított le. Az út szélén álló megfi­gyelők számolása szerint reg­gel 7-től este 6-ig nem ke­vesebb, mint 35 222 jármű viharzott el a széles aszfalt- útón. Az előző vasárnapi 31 710-hez képest ez a szám méltán jelentett új rekordot. KALIFORNIA Doktor Gindes kaliforniai orvos nemrég ismertette Chi­cagóban legújabb antialkaho- lista gyógymódját. A beteget hipnotikus álomba ringatta, majd álmában megparancsol­ta, hogy nagy mennyiségű szeszt igyon. Amikor a meg­rögzött alkoholista felébredt, közölte vele, hogy mérgezett italt ivott. A gyógykezelt rosz- szul érezte magát, heves un­dor fogta el és többé egyálta­lán nem kívánt inni. xäaaäaäääaäaääaääaäaaaaäaaaaäa/ Köss szerződést konzerv“pari növénvek termelésére! Jövedelmed igen tekintélyes mértékben növekedni fog! Az 1959. évi konzervipari növények szerződéskötése folya­matban vall. Paradicsomot, zöldborsót, paprikát, uborkát, a mindenkori állami felvásárlási áron + 10 % vesszük át, s az áru átvétele után a termelőnek azonnal kifizetjük. Ezenkívül igen sok kedvezményt nyújt a szerződés. Ne szalaszd el a kedvező alkalmat. Szerződj azonnal a HELYI FÖLDMŰVESSZÖVETKEZETEKNÉL, GYÁRI TERMELÉSI FELELŐSÖKNÉL. Hatvani Konzervgyár yVyyVyyyyyvyyyWWVVVVYVVWVW Értesítjük vásárlóközönsé­günket, hogy évvégi leltá­runkat december 15., 16., 17. és 18-án tartjuk. Északmagyarországi Vegyi­anyag Nagykereskedelmi Vállalat 2. sz. lerakat», Gyöngyös. **.<***» ©. © s » 0 ««Be*®**® < A Gyöngyösi Szerszám- és Készülékgyár (Gyöngyös,Pf. 171.) azonnali belépéssel felvesz esztergályos, köszö­rűs, MARÓS, FOGAZÓ, SZERELŐ, LAKATOS gyakorlott szakmunkásokat, valamint egy főtelepkezelői vizsgával rendelkező ELEKTRIKUST. Dicső munkásszállás, válla­lati hozzájárulással étkezés, munkásszállítás biztosítva. Fizetés teljesítmény szerint. ■Jelentkezni lehet minden nap a vállalat személyzeti osztályán. («1=) Apróhirdetések (?j|lí HASZNÁLT könyveket, sorozato­kat, könyvtárakat állandóan vá­sárol az „Antikvár” Könyvesbolt. Miskolc, Színház mellett. AZ EGRI Gyógypedagógiai Ne­velő Intézet, Eger, Május 1. u. 21., azonnali belépéssel felvesz ideigle­nes Időtartamra fiatal, vagy kö­zépkorú férfit gyermekfelügyelő­nek, olyant, aki türelmes, gyer­mekszerető. Felvesz továbbá 55 éves korig férfi szakmunkást, aki víz-, vil­lany és egyéb iavitásokhoz ért. SEZLON gyártásban jártas kár­pitos szakmunkásokat azonnal be­lépésre felvesz a gyöngyösi Kéz­műipari Vállalat, Gyöngyös, Mik­száth Kálmán u. 2. FIGYELEM 1 Fotelok, székek, fotelágyak, sezlonok készítése jó minőségben. Több havi fizetési könnyítéssel, Festetich utca 11, Keletinél. niniuiiiiniiHHiiiiiiiiHiinuiii1 | Olvasd! i \ Terjeszd! 1 a HÉPU1SÍS0T ílillllllllllllllllllllllllllllllllllii HATVANI, alápincézett, négy­szobás, megosztható Kertes villa eladó, fizetési kedvezménnyel, vagy budapesti lakásért, házért elcserélhető. Két szoba beköltöz­hető, többi cserelakással. Közve­títőt díjazok, ..Szép lakás” jeligé­re, Magyar Hirdető kirendeltsége, Hatvan. TÜKÖR készítés, új és régi javí­tás, és mintás kredenc üveg, Eger, Knézich K. u. 24. 125 KÖBCENTIS motorkerékpár eladó. Makiár, Képes János vil­lanyszerelő. 18 ÉVES gyakorlattal villanysze­relő, motortekercselő és autó­villamossági szakember elhelyez­kedne. Cím a Kiadóhivatalban. ZOMÁNC-TÁBLÁK gyorsan, pon­tosan készülnek. Megrendelhetők az alábbi vas-szaküzletekben és a Heves megyei Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi Vállalatnál. Egerben. Egri Kisker. 62. sz. Vas­áruda. Eger Gyöngyösi Kúsk^r. 27. sz. Vas-áruda, Gyöngyös. Gyön­gyösi Kisker. 138. sz. Vas-áruda, Hatvan. MUNKÁSOTTHON MOZI műsora december 4-én Eger­ben a Szakszervezeti Székház­ban es+e 6 órai kezdettel: Rákóczi hadnagya NÉPÚJSÁG Támaszén tmiklós és Vidé­ÁGYNEMŰ ke Körzeti Fmsz. szakkép­RÁDIÓ zettséggel rendelkező TŰZHELY KÄLYHA agronómnst keres, LEMEZJÁTSZÓ azonnali belépéssel. A fi­RUNDEN J. HELYEN zetés kollektív szerint. Je­BESZEREZHETŐ lentkezés Tarnaszentmik­RÉSZLETRE IS lós és Vidéke Körzeti AZ Fmsz. Igazgatósága, Tama­EGRI szentmiklós, személyesen, vagy írásban. ALLAMI ÁRUHÁZBAN * Az MSZMP megyei bizottsága és a Megyei Tanács napilapba. Megjelenik Hétfő kivételével mindennad Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Szerkesztősége Eger. Beloiannisz utca 8. Telefon 56—34. 56—78 6Z. Felelős kiadó: \i MSZMP Heves megyei bizottsága Kiadóhivatal: Eger, Ba.icsv Zsilinszky o. L sz. Telefon 24—44. Posta fiók: 23; Heves megyei Nvomda V.. Eger Fv.: Mandula Ernő Eger Kéziratokat nem őrzünk meg ée nem Küldünk vissza A lapot árusításban és előfizetés* den a megyei bostahivatalok tér esztik Előfizetési dl* egy Hónapra, il forint — Előfizethető oármelJ postahivatalnál és kézbesítőnél. A mérlegen: 1958 — Minden számban javultak az egyéni és csapateredmények, gyorsabbak lettek a megye női at étái — November elején hivatalosan is befejeződött az atlétikai verseny- idény. Szépen hangzana, ha most azt mondanánk, hogy az atléták jól megérdemelt pihenőre tértek. De ez nem fedné a valóságot. Bár alaposan megérdemelnék, de nincs pihenő. Aki jövőre jobb ered­ményt akar elérni, aki élen akar maradni, annak a versenyek után is dolgoznia kell. Most mégis visszatekintünk az elmúlt idényre, hogy annak ered­ményeiből és hibáiból megkezd­jük az 1958-ban elért eredmények közlését. A női eredményekkel általában elégedettek lehetünk. Gyorsfutóink minden nagy versenyt megnyer­tek és a megyék közti versenyek pontjainak nagyrészét ők gyűjtöt­ték össze. (Zárójelben az 1957-es eredményt közöljük.) 100 m. SÍKFUTÁS: 31.9 Bata Teréz ESC (11.8) 12.9 P. Bardóczy M. GYBSE (12.8) 13 Nagy Katalin Hatv. gimn. (13.3) 13.4 Erdei Katalin ESC (_) 13.4 Juhász Mária ESC (_) 13.9 Dienes Katalin GYVSC (13.9) 13.9 Fabrici Anikó H. gimn. <__) 14 Budai Éva H. gimn. (14) Puskás, Koc: nem vádolták be Érdekes nyilatkozatot adott az ismert francia futballtréner. Her­rera, aki jelenleg a spanyol FC Barcelona csapatának edzője. Her­rera már évek óta Spanyolország­ban működik és ez évben vette át a Barcelona csapatát. Keze alá ke­rült Czibor és Kocsis is. Nem a legjobb véleménnyel van róluk. — őszinte leszek ... — mondot­ta Herrera. __ Ami Kocsist illeti, ő nem játszik az első csapatban. Játékfelfogása nem egyezik az enyémmel. Régen hozzá volt szok­va, hogy azt csinál, amit akar. Nálam a sportfegyelem mindennél fontosabb. Éppen elég bajunk volt eddig is Kubalával, aki nem ve­tette meg a szeszes! taU. Kocsis ittléte óta a helyzet sokkal rosz- szabb. Minden indokolás nélkül hiányzik a tréningekről, beképzelt és főleg a küzdeniakarás hiányzik belőle. Mennyire más a cente­rünk, a brazil Ev*risto, aki világ- klasszis, s mégis maga a szerény­ség. Mondhatnám, hogy legutóbb egyedül ő győzte le a Real Mad- ridot. Kocsist az év végén valószí­nűleg átadjuk más csapatnak. És Czibor? Róla ezt mondta a francia-spanyol tréner: 14 Braun Herta ESC (_) 14.1 Vereb Gitta GYBSE (14) Az élen immár 5 éve Bata Teréz áll. Ideje egy tizeddel gyengébb, mint az elmúlt évben, ennek el­lenére sorra nyerte a fontos nagy versenyeket, köztük a magyar baj­nokságot is. Az év elején a szo­kásától eltérően, korábban indult versenyen, májusban már külföl­det járta, s ezért formája nem alakult ki úgy, mint máskor. Hosszabb pihenő és alapos felké­szülés hatására őszre ismét elérte azt a formát, mellyel nemcsak a megyében, hanem az országban is rangelső lett. Pásztcrné Bardóczy Mária csak kirándult erre a neki rövid távra. így is biztosan őrizte második helyét. Nyomában szoro­san ott van a hatvaniak igen te­hetséges serdülő atlétája. Nagy Katalin. Laza, könnyed futása, rugalmassága és szorgalma bizto­síték arra, hogy tovább fejlődik. Nagy sikernek számít, hogy ta­vasszal megnyerte az országos vasutas mezei bajnokságot, majd júniusban az országos serdülő bej- nok^ágon 100 méteren döntőbe ke­rült és ott a negyedik helyen vég­zett. Erdei Katalin és Juhász Má­is és Czibor a reményeket... — Czibor esete még sokkal szo­morúbb. Faragatlan játékos és végtelenül szégyelljük a Barcelona —Madrid mérkőzésen történt bot­rányt, ahol minden ok nélkül, százezer néző előtt verekedni kez­dett Di Stefanoval. A labda lega­lább negyven méterre volt ettől a „boxmérkőzéstől”. A bíró termé­szetesen kiállította Czibort, akit ezután három hétre el is tiltottak. A közönség a mérkőzés után hosz- szasan tüntetett ellene. Mi ezt nem engedhetjük meg. Első a fe­gyelem. Herrera végül beszélt Puskásról, bár nem az ő játékosa. _ Sok közöm nincs hozzá, de el mondhatom, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ezt láthattuk a Real elleni mérkőzé­sen is, amikor alig találkozott a labdával. Ügy látom, nehezen akarja megérteni, hogy a mérkő­zésen elsősorban küzdeni kell. Hírnévből nem lehet megélni. Nem hiszem, hogy bent marad az első csapatban. Helyét valószínűleg Marsall fogja átvenni. Ezeket mondotta Herrera. Ügy hisszük, nem szükséges hozzá kommentár... Ä Népújság *9­Totó tájékoztatója 1. SZOMBATHELY—CSEPEL (NB I) Mindkét csapat kitűnő formába lendült. A csepeliek Diósgyő­rött győztek vasárnap, a szom­bathelyiek pedig Újpestről vit­ték haza az egyik pontot. Az az érzésünk, hogy a hazai pá­lya előnye dönti el a mérkő­zés sorsát. 1 X 2. GYŐR—TATABANYA (NB I) Tatabánya az utolsó négy mér­kőzésen nem vesztett pontot! Mindez arra mutat, hogy a bá­nyász-csapat formáia erősen felfelé ível. Győr változatlanul gyengén szerepel. 2 3. VASAS—HONVÉD <NB I) A Vasas a táblázat második heiyét foglalja el, a Honvéd viszont mostanában elég gyen­gén szerepel. Tekintettel arra. hogy a mérkőzés mégis rang­adónak számít, mindhárom eredmény elképzelhető. 12 X 4. DOHOG—MTK (NB I) Látszólag az MTK sokkal esé­lyesebb. nem szabad azonban elfelednünk, hogy a kék-fehér csapatot többször érte már meglepetés Dorogon. 2 X 5. MISKOLC—U. DÓZSA (NB I) Minden attól függ. hogy az új­pestiek ki tudják-e pihenni vasárnapra a szerdai, zágrá­biak elleni kupamérkőzés fá­radalmait. Mi úgy gondoljuk hogy igen, ezért tippünk: 2 6. CEGLÉD—UTTE (NB II) A ceglédiek otthonukban csak egy vereséget szenvedtek ez- ideig, viszont az UTTE idegen­ben rendkívül gyengén szere­pel Az UTTE meglepetést okozhat, de a papírforma a ceglédiek mellett szól. i 7. JÁSZBERÉNY—SZEAC (NB II) Jászberény már régóta veret­len, de most a szegedieket ké­pesnek tartjuk arra, hogy leg­alább az egvik pontot elvigyék Jászberényről. X 2 8. BP. SPARTACUS—DVSC (NB II) A két csapat eddigi találkozóin mindig a fővárosi együttes győzött. A hazai pálya előnyét is figyelembe véve, tippünk: 1 9. OROSZLÁNY—SZTALINVAROS (NB II) A volt NB I-es sztálinvárosi csapat az utóbbi időben erősen feljavult, Oroszlány pedig visz- szaesett. Mégis azt kell mon­danunk, hogy az otthonukban játszó oroszlányiak az esélye­sebbek. 1 X 10. DÉLBUDAI SPARTACUS— SZÁLLÍTOK (NB U) Kettőjük közül a fuvarosok vannak jobb formában, erre mutat az is. hogy a legutóbbi három mérkőzésükön nem vesztettek pontot. A Spartacus már öt vasárnapja nem aratott győzelmet! X 2 11. SPAL—MILAN (Olasz bajnokság) A Spal a táblázat alján kullog, a Milan viszont az első helyet foglalja el. A mérkőzés esélye­se tehát a Milan, de a Spal meglepetést okozhat. 2 X 12. ALESSANDRIA—LAZIO fOiasz bajnokság) Az Alessandria az utolsó, a Lazio a kilencedik. Közöttük azonban mindössze négy pont a különbség. 1 X \ pótmérkőzések tippjei: 13: 1 x 14: I 15: 1 x 16: 1 x ria (mindkettő ESC) a legfiatalabb korosztályhoz tartoznak. 13.4 mp-es eredményükkel nagyon megköze­lítették a II. osztályú szintet* Tő­lük jövőre várunk nagy fejlődést. A sokoldalú Dienes Katalin GYVSC és a hatvani Fabiici Ani­kó csak néhány versenyen indul­tak, így nagyobb javulásról nem adhattak számot. Nagyon ritkán versenyzett a tehetséges B-aun Herta ESC és a betegeskedő Vereb Gitta GYBSE. A tavalyi rangsor­ban szerepelt Radnóti Klára a TF-re került, Salánki Vera elköl­tözött Gyöngyösről, a hatvani Lt*- dányi Erzsébet és az egri C lkán Borbála nem ért el olyan ered­ményt, mellyel bekerülhettek vol­na a legjobb 10 közé. A 100 m futás 10-es átlaga 1956- ban 13.6, 1957-ben ismét 13.6. 1958- ban 13.4 mp. Tehát átlagban 2 ti­zeddel, vagyis kb. másfél méter­rel gyorsabbak lettek verseny­zőink l 200 m. SÍKFUTÁS: 25.6 Bata Teréz ESC (25.6) 26.8 P. Bardóczy Mária G BSE (26.6) 29.4 Radnóti Júlia HVSE (30.6) 29.6 Vereb Gitta GYBSE (_) 29.6 Budai Éva Hatv. gimn. (29.5) 31.4 Bodor Éva Káli gimn. (_J 31.6 Dudás Klára GYVSC (_) 32 Gyenes Katalin HVSE (__) 32 Fekete Zita E. Közg. <__) 32.1 Bozóky Márta GYBSE (_) Bata Teréz csak két versenyen indult ezen a távon. Lényegesen jobbat is tudna. így is elérte ta­valyi eredményét és megőrizte ve­zető helyét. P. Bardóczy Mária ia kevesebbet versenyzett ezen a tá­von, mint tavaly. Radnóti Júlia idény közben __ igen helyesen —, áttért a számára sokkal alkalma­sabb gerelyhajításra. A tavalyi rangsorból mindössze négyen ke­rültek most is a legjobbak közé. Hiányzik Tuza Éva, Kun Teréz* Horváth Gyöngyvér, Horváth ibo­lya és a két besenyőtelki kis­lány, Szabó Rozália és Tuza Len­ke is. Mégis úgy érezzük, hogy jövőre alaposan megjavítják a 10-es átlagot azok. akik most még nem indulhattak el ezen a távon. A serdülők ugyanis 200 m-en nem versenyezhetnek. Nagy Katalini Dienes Katalin. Langer Éva. Kun Teréz és a 100 m-nél már emlí­tett fiataloktól várjuk az új csúcs­átlagokat. A 200 méteres átlagok így ala­kultak: 1956: 31.7, 1957: 30.7, 1958: 30 mp. A rövidtávú eredmények felsoro­lásával végeztünk, de meg kell még említenünk azokat a nagyon tehetséges úttörő lányokat is. akik a szabálvok szerint csak 60 méte­ren versenyezhettek. Közöttük több olyan mozgású versenyző akad, aki egy-kettőre az élvonal­ba kerülhet. Gondolunk itt első­sorban az egri Domonkosra, a gvönsrvösi Huszár Katalinra. a nagvfü«?*»di Le1ik Máriára és az at­káéi Koboz Annára, akik sok út­törő versenyen vettek részt és eredménveik bizonyítják nagy te­hetségüket. A. következő közleményben S 400 és pno méteres síkfutással fog­lalkozunk. KÖMLEI KÁROLY A hatvani JTST téti tanfolyamairól A hatvani Járási TST a tél to­i vámén gys kori ó-edző és játék­vezetői tanfolyamot rendez Hat­vanban. labdarúgás, atlétika, asz­talitenisz, röp- és kézilabda sport­ágakban. A járási TST felhívja mindazok jgyeimét, akik a tanfolyamok bármelyikén részt óhajtanak ven­ni. mielőbb jelentkezzenek a járá­si TST helyiségében. Hatvan, Já­rási Tanács). A TST a járás sportköri vezetői, TST tagtai és a sportszövetségek vezetői részére ugvancsak tanfo­lyamot indít, melyen a részvevők megismerkednek maid a legfonto­sabb sportvonatkozású rendeletek­kel. a sportmozgalom szervezeti felépítésével. a sportvez^tés kü­lönböző módszereivel, stb. Az első előadást december 7-én délelőtt 10 órakor Gere István elv­társ. a megyei TST elnöke tartja a „Testnevelési és Sport-Tanács rendszere” címmel. Az előadás színhelye a Hatvani Cukorgyár kultúrterme. NB 111-as eredmények: Északi csoport: Klsterenye—K. Lombik 1:0 (0:0). Ganzvagon— Transvül 3:1 (1:1). Baglyasatja— Kazincbarcika 1:0 (0:0). Goldber­ger—Bp. Petőfi 7:2 (3:0)!. Nagybá* ony—Gázművek i:0 (0:0) Észak-közép csoport: Nyerges- íjfalu—BRSC 3:0 (2:0). Kerámia— Esztergom 3:1 (1:1), Tokod—Pécel 3:1 r3:0). Pilisi B—Traktorgyár 7:0 (0:0). EVTK—Annavölgy 4:0 3:0), Autótaxi—M Pamut 4:2 (2:1). Elektromos—III. kér. TVE 3:0 (1:0).

Next

/
Oldalképek
Tartalom