Népújság, 1958. december (13. évfolyam, 267-289. szám)

1958-12-05 / 269. szám

I VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A szőlő tudósai AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIII. évfolyam, 369. szám ÄRA: 50 FILLÉR 1958. december 5., péntek JlliküJái i/iajfL Kedves és — különösen a gyermekeknek — várt ün­nep köszönt ránk holnap: a Télapó, a Mikulás napja. A hagyomány szerint ma este mindenütt ragyogóra tisztítják kis cipellőjüket a gyerekek, kiteszik az ab­lakba, s nem kis izgalom­mal vár iák: mit hoz a fe- hérszakállú, pirosködmönű, puttonyos Mikulás; mivel ajándékozzák meg a szerető szülők szeretett gyermekei­ket. Kedves és szép ünnep... Valami benső melegség töl­ti meg az emberek szívét. Talán az ajándékozás és az ajándt&várás kimondott és kimondatlan örömérzése ez. Ma este minden ház ab­lakán bekopogtat a mesék Mikulás apó'a, s az ajándé­kok fölé hajló gyermekar­cokon a boldogság fénye ragyog. Mennyi mindent el­mondanak ezek az ajándé­kok... Láttukra egy pilla­natra a múltba is nézhet mindenki, emlékezhet a hajdani Mikulás-napokra, amikor a mesebeli öreg szegényes ködinönben járta a munkásházakat, a kis fal­vak apró házacskáit, s put­tonyából szegényes kis J ajándékok kerültek az agyonfoltozott-, talpalt ci- pőcskékbe, csizmácskákba. A mai Mikulás — gazdag, mert puttonyában ott van az emberek munkájának minden gyümölcse. Mondd csak meg: mit szeretnél? Gj ruhát, cipőt? Játékot, csokoládét? Ha jó voltál, jól tanultál és dolgoztál: megkapod. Adni, ajándékozni a leg­szebb cselekedet és érzés. Nem öröm-e a magunk okozta örömérzést látni má­sokon; nem jó-e örülni azon, amit szeretteinktől magunk is kapunk. Bizony az. örülni valaminek, s mind kevesebbszer érezni hiányát ennek, vagy annak — olyan dolog ez, ami egyre inkább hozzátartozik új életünk­höz. A Mikulás, a Télapó nap­ja első ünnepe a decembe­ri, fenyőillatú ünnepeknek — aztán jön a karácsony, majd az évet búcsúztató, az új esztendőt köszöntő Szilveszter. Sok-sok terv­vel, sok kis és nagy gond­dal készültünk és készülünk ezekre az ünnepekre. A sok tervből ma este már meg­valósul valami, s gondunk is kevesebb lesz. mert az ablakokba a gyermekeknek melegruhát, új cipőt, cso­koládét, játékot, a férjek­nek egy pár meleg zoknit, kesztyűt, inget, az asszony­nak egy díszt, vagy új ru­hát, szép fehérneműt — ki­nek mi kellett azt — tett a Mikulás apó. Kedves és szép ünnep... A gazdagság és az egyre inkább megvalósuló bőség ünnepe, amely melegséget és békességet visz a házak­ba, az emberek, a gyerekek szivébe. „Édes“*kiállítás Igen szép és mesterkezekre valló kiállítást rendezett az elmúlt napokban a gyöngyös: 201-es számú cukrászda, a Kovács László cukrászmester által készített tortákból és desszertekből. A kiállítást a Szabadság étteremben rendez­ték, s már az első órákban igen sok látogatója volt. A kiállítás keretén belül műsoros estet is rendeztek Ferenczi Rózsa és Balázs Ferenc előadóművészek közreműködésével. A kis mű­sor után a mintegy tízféle íz­léses, szép tortákból, a gyü­mölcs, Mikulás, paprika, tör­pe narancs és még sokféle édességből a helyszínen lehe­tett vásárolni, sőt aki szeren­csés volt, a megrendezett tom­bolán megnyerte a legszebb tortakészítményeket. A látoga­tók nagy elismeréssel fiyilat- koztak Kovács László cuk­rászmester munkájáról, amit az ott kiállított torta-költemé­nyek is bizonyítottak. Gyurkó Géza: A KÖVÉREK NEMZEDÉKE • ★ Deák Rózsi: NYUGALOM ÉS BIZTONSÁG ★ Nagy József: NEGYVEN ÉVE TÖRTÉNT.., ★ A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA VILÁGÁBÓL ★ HÍREK — SPORT Hogy jövedelmezőbb legyen a sertéstenyésztés. Az egerbocsi Szabadság Ter­melőszövetkezet tagjai úgy ha­tároztak, hogy a mangalica te- nyésztörzset kicserélik a jöve­delmezőbb és a tárnak megfe­lelőbb fehér hússertés törzsre. A mangalica kocák selejtezé­séhez már hozzáfogtak, s a kö­zeljövőben állami segítséggel akarják megvásárolni az új törzset. A takarmányt már biztosították. Több mint tízezer szőlömagoncot tartanak megfigyelés alatt a Szőlészeti Kutató Intézet egri kísérleti telepén Az ez évi értékelések alapján 45 fajta jelöltet emeltek kL A kiemelt egyedeken vizsgálják a termőképességet és a termesztési értékeket. Ezzel kap­csolatban Igen fontos mutatószám az, hogyan viselkednek a sző'őbcgyók a nyomás és sza­kítás következtében. A nyomás a szállíthatóság, a szakítás pedig a pergési tulajdonságra szolgáltat adatokat. A képen Cslzmazia József és Füri József tudományos kutatók a Dar- nay-féle műszeren vizsgálják az Eger 2. fajtajelölt nyomás- és szakítás! próbáját. (Foto: Márkuszj Ívaaaaamammaaaaaaaamaaaamaaamaaaaaammammmaaaaamaaamaaaamaammaaaaaaaamamaiww Vöröskeresztes esooortok alakulnak as atkári tsz-ekbes Az atkári Micsurin és Petőfi tsz-ek Nőtanácsa a község egészségügyi dolgozóival együtt vállalta, hogy megszervezik a tsz-ekben a vöröskeresztes csoportot. Eddigi munkájukat siker kísérte, mert a Micsurin Tsz-ben 36 taggal már megala­kult, a Petőfi Termelőszövet­kezetben pedig most szervezik a vöröskeresztes csoportot. Üdülőhelyhez méltóan Parádsasvár híres üdülőhe­lye a Mátrának. Ennek meg­felelően állította össze a köz­ségi tanács a falu dolgozóinak meghallgatásával a jövő esz­tendei 'községfejlesztési terve­ket. Ennek értelmében a jövő évben 90 méterrel bővítik a vízvezetéket, erre a munkára 1000 forintot fordítanak a köz­ségfejlesztési alapból, a lakos­ság pedig 1200 forint értékű társadalmi munka végzését vállalta. Az utak portalanítá­sára 18 350 forintot költenek, s mintegy háromezer forint ér­tékű társadalmi munkát is vé­geznek ennek érdekében. Bőví­tik mintegy egyezer méterrel a villamoshálózatot, közel 15 ezer forintos költséggel. A la­kosság ehhez is jelentős tár­sadalmi munkával járul hozzá — NEGYVEN kívülálló vett részt Gyöugyöshalászou a Kossuth Tsz. zárszámadási közgyűlésén. Utána a falusi KISZ-szervezet szórakoztatta jól sikerült műsorral a ven­dégeket. Látogatottak az anyák iskolái A gyöngyösi járás 23 közsé­gében szervezték meg az anyák iskoláját. Ezeken a tan­folyamokon a fiatal mamák részére a védőnő tart előadáso­kat. Igen látogatottak az előadá­sok, ahol a ■ gyermek tisztán­tartásáról, helyes ápolásáról, étkeztetéséről ad szaktanácso­kat a védőnő a kismamádnak. Tanulni.,. taniTír... Ezen a télen a jelek szerint igen megnövekszik’ a külön­böző téli tanfolyamokon a rész­vevők száma a falvakban. A gyöngyösi népfront-bizottság decembertől márciusig téli tan­folyamokat rendez minden községben. A tanfolyamokon a Hazaias Népfront helyi bi­zottságának tagjai és aktívái vesznek majd részt. Az előadó gárdát a legkiválóbb szakem­berekből válogatták össze, akik mindannyian szívesen vállalták ezt a munkát. Több munkán gyógyulhat Parádfürdőn Külföldi fizető vendégeket várnak a tovít évre Kétszázezer ferinttal korszerűsítik a konyhát Nyilatkozik a iövő terveiről Dr. Csillag Endre, a parádfürdöi Állami Gyógyintézet igazgató-iöorvosa A napokban — mint erről már hírt adtunk — országos szintű értekezletet rendeztek Parádfürdőn, a gyógyintézetek igazgatói. A kétnapos tanács­kozáson elhangzott sok helyes javaslat közül néhányat meg­valósítanak Parádfürdőn is. — Javítunk az ivókúra jelen­legi rendszerén és Karlsbad mintájára bevezetjük a nyitott s fedett folyosói sétákat. A be­utalók megszerzése nem a régi szerint fog történni. Megaka dályozzuk ezzel a még megle­vő kapcsolatokra épült „isme­retségi” beutalókat A na­gyobb üzemek, mint például Diósgyőr, Sztálinváros, Cse­pel, önálló beutaló szervkén* működik, így a szakszervezet­nek nagyobb beleszólása lesz a beutalók elosztásában és több munkás kerülhet Parád- fürdőre gyógyulni. Szakrende léseket rendszeresítenek a nagyüzemekben és az eddigi rendszer helyett — hogy csak a kerületi SZTK utalhat be beteget — az üzemek is kap­nak beutalókat. A jövő évben fizető külföld’ vendégeket is várunk. A nő vérek oktatásokon sajátítják el a modem gyógymód, a fi- ’ikó-teránia alapjait. A parád- 'ürdői hs^vománvökhöz térünk vissza akkor, amikor az elha- zvott térzenének a visszaállí­tását tervezzük. Ez a kedves műsor sok évig kellemes han­gulatot teremtett az erdőkké' övezett kis völgyben, de a há­ború óta elmaradt A mi gyógyításunk egyik ( alapja azonban az étkeztetés Az emelkedő forgalom miatt szükségszerűvé vált a konyha berendezéseinek korszerűsíté­se. 200 ezer forinttal új elek- trikus konyhát szerelünk fel a régi helyett. December hónap­ban robotgép, két darab vil­lanytűzhely és 24 000 forintos faayasztógép áll „műszakba” a konyhában. Tovább bővítjük a könyvtá­runkat. ötezer forintért új szépirodalmi könyveket vásá rólunk és tí-ezer forintot köl­tünk függönyökre A konferen­cia hasznos volt és további ja­vulás várható, mert. mint már mondottam. Parádfürdőt ma­gyar Karlshad-dá akarjuk fej­leszteni. — mondta befejezésül dr. Csillag Endre. (K M Érettségizett tanulók dolgoznak a gyöngyösi Agromeehanikai Kisipari Szövetkezetnél A szakmunkások összetétele örvendetes javulást mutat a gyöngyösi Agromeehanikai Kisipari Szövetkezetnél. Sok érettségizett fiatal helyezkedik el itt is, hogy szakember vál­jék belőle. így a kevés lét­számmal dolgozó gyöngyösi szövetkezetnél három érettsé­gizett tanuló sajátítja el a va­sas és a kárpitos szakma min­den fortélyát. Gépkocsivezető-tanfolyam kezdődött Egerben A sorköteles fiatalok részére az egri MHS rendezésében megkezdődött a gépjárműveze­tő elméleti oktatás. A tanfo­lyamra ez ideig 92 sorköteles fiatal jelentkezett, akik máris nagy lelkesedéssel kezdtek hozzá a gépjárművezetés tudo­mányának elsajátításához. 10—15 fiatal reggelenként bejár a garázsba, ahol ismer­kednek a motorral, azok mű­ködési elvével, és nem utolsó­sorban a KRESZ előírásaival, Újjá alakuló tanácsok Egymás után alakulnak újjá megyénkben a községi taná­csok. A legfrissebb jelentések szerint Szilvásvárad, Heréd, Mónosbél, Nagyvisnyó, Gyön­gyöshalász, Szarvaskő, Kará- csond, Nagykökényes, Rózsa- szentmárton, Hevesvezekény, Pély, Tarnaszentmiklós, Mát- raderecske, Recsk és Sírok községekben voltaic tegnap ala­kuló gyűlések. — VASÄRNAP délelőtt 10 órakor tarja alakuló tanács­ülését az egri városi tanács. Az új vezetőség megválasztá­sa után megtárgyalták a jö­vő évi városfejlesztési tervet Kölcsönös segítség A Nyugatbükki Állami Er­dőgazdaság már több termelő- szövetkezettel kötött kölcsö­nös segélynyújtási szerződést, amelynek értelmében a szö­vetkezetek tagjai munkát vál­lalnak télen az erdőn, s cse­rében az erdőgazdaság fa­anyaggal segíti a szövetkezet! építési tervek teljesítését. Leg­utóbb a felsőtárkányi Dózsa Termelőszövetkezettel és a három poroszlói termelőszö­vetkezettel, a Haladással, Bé­kével és Rákóczival kötöttek ilyen szerződést. A tsz-tagok január elseje után kezdik meg az erdőn a munkát. MT — A KÉT ÉVE alakult gyöngyösi Agromeehanikai Kisipari Szövetkezet álló esz­közeinek értéke meghaladja a 100 ezer forintot. Kötelezettségen ielixl Sok segítséget adtak az idén a gépállomások a termelőszö­vetkezeteknek az őszi szántási­vetési munkák elvégzéséhez A vetési munkát a szövetkeze tek már mindenütt befejezték A gépállomások a szerződés­ben vállalt 7116 katasztrális hold helyett 8003 holdon vé­geztek őszi vetést a szövetke­zeteiének. Huszonnyolc hosszú évig dolgozott Erdélyi Sámuel- né az Egri Dohánygyárban Az évtizedes munkában el töltött idő megnehezítette ötvenéves vállai terhét, s bizony jól esik már elfáradt testének a megérdemelt pi­henés. Nyugdíjba vonul. Az üzem dolgozói — volt mun­katársai, tanítványai — ked­ves kis ünnepség kereté­ben virággal és ajándékkal búcsúztatták. Egyszerű. hétköznapi eset. üzemeinkben már már ha­gyománnyá válik, s mégis, ha könnyes és boldogságot sugárzó szemükbe nézünk. — lelkünk ünnepi érzéssel telik meg, (P...V)

Next

/
Oldalképek
Tartalom