Népújság, 1958. október (13. évfolyam, 213-239. szám)

1958-10-01 / 213. szám

1958. október 1„ szerda NCPOJSiG Interjú: az idei tanévről, a téli népművelési munkáról, a megye művészeti csoportjairól, és a hároméves terv kulturális előirányzatairól- a megyei tanács művelődési osztályán Új magyar film születésénél £ (Képesriport folyta tása az 1. oldalról.) Az elmúlt napokban felke­restük Strbik István elvtársat, a megyei tanács művelődési osztályának vezetőjét és tájé­koztatást kértünk megyénk művelődésügyének legfonto­sabb kérdéseiről. Kérdésein­ket és a válaszokat az alábbi­akban ismertetjük. Milyen eredményekkel in­dult az idei tanév a megye általános- és középiskolái­ban? A Magyar Szocialista Mun­káspárt művelődési politiká­jának irányelveiről kiadott határozata rögzíti számunkra azokat a legfontosabb felada­tokat és célkitűzéseket, ame­lyek iskolai munkánkban, de ezen túlmenően egész művelő­dési munkánkban a helyes utat mutatják meg. Különösen harcolnunk kell a ma is felfedhető revizionis­ta, soviniszta nézetek ellen. Ezzel együtt jár, hogy isko­láinkban a tanulóifjúság marxista-leninista világnéze­tének alápjait, érzésvilagában, magatartásában a szocialista erkölcsöt formáljuk ki. Az MSZMP művelődési politiká­jának irányelvei alapján a pe­dagógusok ideológiai nevelése terén meg kell teremteni az előfeltételét annak, hogy ezt a világnézetet minél gyorsab­ban, magas színvonalon és alaposan elsajátítsak. A párt határozatának megfelelően ebben a tanévben 850 nevelő részére biztosítjuk a szerve­zett állami, ideológiai okta­tást. Ezen túlmenően gondot fordítunk arra, hogy állami, ideológiai oktatásba be nem vont pedagógusok vagy a párt- oktatásban vegyenek részt, vagy egyénileg képezzék ma­gukat. Társadalmi munka terén azt a feladatot tűzzük ki, hogy ne­velőink iskolánkívüli munkája elsősorban a kultúrmunkában és a KISZ-szervezetek segíté­sében nyilvánuljon meg. A nőpedagógusok mindenhol a nőtanács munkáját segítsék. Gondoskodunk arról, hogy azok a pedagógusok, akik az iskolánkívüli munkából dere­kasan kiveszik részüket, külön elismerésben, jutalmazásoknál, előléptetéseknél előnyben ré­szesüljenek. A forradalmi munkás-pa­raszt kormány rendelete értel­mében ebben a tanévben me­gyénk 10 általános és egy kö­zépiskolájában vezetjük be a volitechnikai oktatást. Az alapvetően szükséges felszere­lésekkel elláttuk iskoláinkat, de ezenkívül szükséges lenne, hogy megyénk üzemei, terme­lőszövetkezetei, állami gazda­ságai, a kormány határozata szellemében segítsék az isko­lákat használaton kívüli fel­szereléseikkel, gépekkel. A párt művelődési politiká­jának irányelvei előírják szá­munkra, hogy az eddiginél jobban foglalkozzunk a felnőtt dolgozók oktatási színvonalá­nak emelésével a levelező és esti oktatás keretében. Az ál­talános iskolai felnőtt oktatás­ban az elmúlt év során 400 felnőtt tanuló iratkozott be. A középiskolai felnőttoktatás­ba 785 dolgozó kapcsolódott be. mégvedia 203 esti, 582 a le­velező tagozatra, llö-en sze­rezték meg az érettségi bizo­nyítványt. A folyó tanévben a szervezést megkezdtük, itt még részletes adatok nem állnak rendelkezésünkre. Milyen terveik vannak a felnőtt lakosság oktatására, művelésére? A társadalom felnőtt réte­gének oktatására felhasználjuk az ismeretterjesztés minden formáját és módszerét. Ebben az évben különösen politikai, természettudományos és egész­ségügyi előadásokat, irodalmi és művészeti jellegű, valamint kifejezetten szakmai témakö­rökből előadássorozatokat ren­dezünk. Tanfolyamokat szer­vezünk a községekben a me­zőgazdaság szocialista átszer­vezésével kapcsolatos kérdé­sekről. Mintegy 25 ezüst- kalászos tanfolyamot, öt he­lyen pedig oltványkészítő tan­folyamat tartunk. Legtöbb községben a „Sza­bad Föld Téli Estéken” közis­mereti külpolitikai kérdések­kel, valamint rendeletismerte­tésekkel foglalkozunk. Szeret­nénk a választások után be­indítani — egyrészt a tanács- apparátus és a tanácstagok részére — az egész megye te­rületén olyan tanfolyamokat, amelyek közismereti, jogi és politikai témákkal foglalkoz­nak. Az ifjúság részére beindí­tandó oktatási formáink a nemzetközi kérdésekkel foglal­kozó tanfolyamok: „A világ térképe előtt” című földrajzi és politikai ismereteket adó tanfolyam, elsősorban a falusi ifjúság számára. Ezenkívül megyénkben mintegy 10 he­lyen, a K ISZ-bizottságokkal losünnepre. A színjátszó-moz­galom falusi műsorpolitikájá­nak megjavítására új darabo­kat ajánlunk a csoportoknak bemutatásra. A megyei könyv­tárban műsortárat létesítünk, hogy ezzel is megkönnyítsük és egyben irányítsuk is a szín­darab-kölcsönzést. 1959. ja­nuárjában a megyei színját­szó-rendezői konferencián a színjátszás szakmai és gyakor­lati kérdéseivel foglalkozunk. A báb-mozgalom legszínvo­nalasabb képviselője jelenleg az egri városi művelődési ház bábcsoportja, amely megfelelő anyagi támogatást kapott eb­ben az évben, őszi program­jukban sok vidéki előadás sze­repel, műsoruk nagy népsze­rűségnek örvend. A művészeti mozgalom to­vábbi irányítása és fejlesztése az eddigi tapasztalatok alapján a Hámán Kató kulturális se­regszemle keretén belül fo­lyik, amelynek a fő gerincét a jövőben a járási bemutatók és ifjúsági találkozók adják. Mit kap a megye művelő­désügye a hároméves terv­től? Az országgyűlés a három­éves terv időtartamára a nép- gazdasági terv fő irányszámait már korábban törvényerőre emelte. Ennek alapján az Or­szágos Tervhivatal a megyei keretszámot meghatározta. Ennek alapján közel 50 mil­liós beruházási keretet kap­tunk, amelyből 143 osztályter­met építünk és látunk el fel­szerelésekkel. A hároméves tervben a következő városok­ban és községekben építünk iskolákat: Hatvan, Pctöfibá­nya, Eger, Gyöngyös nyolctan­termes, Füzesabony, Mezösze- m.ere, Ecséd, Gyöngyöspata, négylantermes, Pétervására. Atány, Adács, Mátraszentimre 2 tantermes iskolák (1958-ban). 1959-ben és 1960-ban Boldog, Heves, Karácsond, Recsk, FeUsőtárkány, Párád, Feldebrő, Poroszló, Gyöngyöshalász, Be­senyőtelek, Apc, Hatvan, Kis­köre négytantermes új iskolát kapnak, Tarnazsadány, Visz­nek, Boconád-Csárdatanya, Sí­rok, Nagyvisnyó, Novaj, Nosz- vaj, Bélapátfalva, Egerbocs, Kömlő. Nagyréde, és Halmaj- ugra kéttantermes iskolával bővül. Ezenkívül több helyen egy tanteremmel bővítjük az isko­lákat és nevelői lakásokat épí­tünk. Makk Károly, a film rende­zője megbeszé­li a soron- következő jele­netet Benká Gyulával, a film egyik fő szerepűjével, aki a komisz szárt alakítja. Itt, a pihenő alatt nagyszerűen megértik egymást a 19-es vöröskatonák és a francia tisztek, de vége a barát­ságnak, ha megszólal a felvételt jelző síp. A filmfelvevőgép előtt már mint „ellenségek” állnak egymással szemben a vöröskatonák és az antant katonái. A. takarékossági mozgalom kétszeres haszna s sok pénz és az ifjúság munkára való nevelése Bihari József. Kossuth-dijas művész játssza Korbély János szerepét, ö a fiatal vörös­hadsereg 39. dandárjának a parancsnoka. Harcedzett, bá­tor, népét sze­rető katonát formál meg Kossuth-dijas ’> művészünk. A KISZ KÖZPONTI Bi­zottsága ez év elején határo­zatot hozott az ifjúsági taka­rékossági mozgalom megszer­vezésére. Azóta az ezzel kap­csolatos feladatokat a KiSZ- szervezetek nagy részénél megbeszélték, igen sok javas­latot, észrevételt küldtek oe a KISZ-szervezetek vezetősé­géhez, hogy miként valósítsák me? a takarékossági feladato­kat. Az országos felhívás után a KÜSZ megyei bizottsága egyik ülésén feladatul tűzte, hog7 az ifjúsági takarékossá­gi mozgalom segítségével ez évben 20 millió forintos meg­takarítást kell elérni, ennek 75 százalékát, vagyis 15 mil­lió forintot az üzemek ifjú­munkásainak kell megtakarí­tani. Ez az összeg, amint utó­lag bebizonyosodott, kissé túl­méretezett volt, mert bár a megye ifjúsága igen sokat tett a takarékosságért, a kis­üzemek kivételével az első fél­évben kétmillió 384 000 forin­tot tudott megtakarítani. Ez a szám bár jelentős, de mégis csak kisebb hányada a terve­zett 20 millió forintnak. A nagyobb eredmény elérését gátolta az is, hogy az üzemek egy részében nem ismerik fel­adatukat a KISZ takarékos- sági csoportjai, s nem szerve­zik a KISZ-en kívüli fiatalok közt a takarékossági mozgal­mat. Petőfibányán. a Hatvani Cukorgyárban, a Finomszerel- vénygyárban, Bélapátfalván még mindig nem határozták meg konkrétan milyen felada­tok várnak a fiatalokra a ta­karékossági mozgalomban, s a takarékossági tervet sem ké­szítették el. Néhány helyen lehet halla­ni olyan kifogásokat, hogy_ az ő üzemük olyan speciális kö­rülmények között dolgozik, hogy egyébként is előírják a takarékos termelést. Erre hi­vatkoztak a Bélapátfalvi Ce­mentgyárnál is, holott a ta­pasztalat azt mutatja, hogy ott is akad bőven olyan fela­dat, melynek elvégzése a fia­talokra vár, s jelentős össze­get tudnának megtakarítani a népgazdaságnak. A gyár a kirakatlan vagonok miatt 95 ezer forint fekbért fizetett. Nehezen hihető, hogy a gyár kiszistái nem tudnának az ilyen és hasonló felesleges kiadások csökkentéséért vala­mit tenni. HOZZÁJÁRULT a takaré­kossági mozgalomnál néhol tapasztalt lanyhasághoz, hogy nem kellően propagálják a takarékosság gondolatát, nem használják fel a faliújságot, hangos híradót, s nem töre­kednek az eredmények ismer­tetésére. Pedig bebizonyosodott az első félév tapasztalatai alap­ján, de azóta is, hogy a taka­rékossági mozgalom kétszeres hasznot hoz, jelentős pénzösz- szegeket takaríthatunk meg az életszínvonal emelésének anyagi alapjához, í az ifjúság magatartásának, a munkához való viszonyának javításában is jelentős szerepe van. A tár­sadalmi tulajdon megbecsülé­sére, védelmére neveli a fiata­lokat a takarékossági mozga­lom, s az ennek keretében vég­zett társadalmi rohammunka. Az Egri Tatarozó Vállalat­nál a takarékossági mozga­lomban részvevő kiszisták úgy is segítenek a vállalat­nak, hogy a gyengébb szak- képzettségű társaikkal, máshol az ifjúsági szövetségtől eddig idegenkedő és távol maradó fiatalokat éppen a KISZ által szervezett társadalmi roham­munkával hozták közelebb a KISZ-hez. Egercsehiben Morvái Miklós és Tokai Margit, akik több íz­ben részt vettek a KISZ ál­tal kezdeményezett szabadtéri színpad építésében, a munkák befejeztével kérték felvételü­ket a KISZ-be, miután meg­ismerték annak hasznos, s az ő érdekeiknek is megfelelő célját. EZEK A TÁRSADALMI ro­hammunkák, melyek jelentős anyagi hasznot hoznak a fal­vak és városok népének, vonzzák az ifjúságot. Egercse­hiben is a kezdetben keve­sen vettek részt a rohammun­kában, de a harmadik, ne­gyedik alkalommal már a kétszeresére nőtt a részvevők száma. A siroki Tama-híd építésénél is ugyanez volt a helyzet. Azok a fiatalok, akik részt vettek a KISZ által szervezett munkában, később a KISZ egyéb rendezvényei­re is eljártak, maguk is KISZ-tagokká lettek. A mozgalomban részvevő fiatalok felelősségérzete is nő az üzemek tervtéljesítésével kapcsolatban. Az Egri Tata­rozó Vállalat kiszistái több százezer forint értékű felesle­ges raktárkészletet derítettek fel, amelyet a vállalat később értékesített. Ugyancsak ennél a vállalatnál a kiszista szak­munkások javasolták, hogy a falakról levert vakolatot még- ; egyszer használják fel, zúzzák ; össze és malterral keverjék. ; ezzel évente több tízezer fo- ; rint megtakarítást érnek el. ; Ugyanez a helyzet Egerese- • hiben is, ahol a fiatal mű­szakiak, a takarékossági moz­galomban részvevő kiszisták, újításaikkal, különböző ötle­tek megvalósításával több mint 400 000 forint évi meg­takarítást érnek el. A TAKARÉKOSSÁGI moz­galom jó hatása az ifjúságra tehát nyilvánvaló, csak az a hiba, hogy egynéhány KISZ- szervezetné! ezt még nem is­merték fel. Nem gyűjtik ma­guk köré az üzemben dolgo­zó fiatalokat, hogy segítsék ők is a mozgalom elterjeszté­sét, a termelési feladatok megoldását, hogy az ő mun­kájuk is hozzájáruljon ahhoz, hogy az év végére újabb mil­liókkal gyarapodjék a fiata­lok által megtakarított forin­tok száma. K. E. Nem hiányozhatnak a felvételekről a kíváncsiskodók sem. Hiába, nem mindennapi látvány ez. Itt elevenednek meg előttünk az 1919-es Tanácsköztársaság felvidéki had­járatának győzelmes csatái, — s ezenkívül még megláthat­ják azt is: hogyan készül a film? Évi kétmillió forint az állami gazdaságok fejlesztésére Az állami gazdaságok fel-1 ságok felszerelésének fejlesz­szereléseinek fejlesztésére je­lentős összeget fordít álla­munk. A tervberuházások évente Kétmillió forintot irá­nyoznak elő az állami gazda­tésére. Az elmúlt évek során jelentős volt a 3 800 000 forin­tos költséggel üzembe helye­zett egri szüretelő telep léte­sítése. * közösen ifjúsági akaaemiaka szervezünk. A választások idején össze­gyűjtött történeti és dokumen­tációs anyagokból, falu-monog­ráfiákból minden községber ismeretterjesztő előadásoka' tartunk. A Tanácsköztársaság 40 éves évfordulója alkalmá­ból jövő év márciusában meg­jelentetjük a „Tanácsköztársa­ság megyénkben” című köny­vet, amely dokumentumokat leírásokat és visszaemlékezé­seket tartalmaz majd. A megye műsorellátásá, tervszerűbben irányítjuk. Kü­lönös gondot fordítunk a szín­ház tájelőadásaira. Az Orszá. gos Filharmónia és a városi nőtanács közös rendezésében négy nagyon komoly zene í hangversenyt rendezünk a tél folyamán Egerben. Ugyancsak a nőtanács és a városi műve­lődési ház közösen szervezi meg az Egri Irodalmi Színpa­dot. A megye városaiban, já­rási székhelyein a Filharmónia Puccini-estjeinek színvonalas előadásait láthatja majd a kö­zönség. Milyen a megye művészeti csoportjainak tevékenysége? A megyei tanácsnak milyen tervei vannak e csoportokkal kapcsolatosan? A megye öntevékeny művé­szeti mozgalma a Hámán Kató kulturális seregszemlén belül teljesedett ki, ért e! számsze­rűleg is jelentős eredménye­ket. Az idén 300 művészeti csoportunk vett részt a helyi és járási bemutatókon, ezek közül 130 KISZ-csoport volt. A népi együttesek közül a íelsőtárkányi, egerbocsi, bol- dogi, herédi és nagyrédei együtteseket kívánjuk újból talpraállítani. A tánccsoportok közül az tgri városi művelődési ház csoportja jogosít reményekre, ravasz óta rendszeresen dol­goznak, jó szakmai vezetéssel, lovemberben bemutatkoznak 'alusi műsorukkal és 1959. nárciusában önálló estet ad­lak Egerben, a színházban, [gén jó tánccsoportok még a ievesi földművesszövetkezet, a láziipari szövetkezet, a selypi is a hatvani cukorgyárak tánc- csoportjai. Áprilisban Egerben rendez­tük meg a zeneiskolák kama- ■a-együttesének északmagyar- írszági fesztiválját. Ugyan­iak felkészítjük legjobb falusi córusainkat az ötödik egri da-

Next

/
Oldalképek
Tartalom