Népújság, 1958. augusztus (13. évfolyam, 162-187. szám)

1958-08-23 / 180. szám

6 NEPÜJSAG 1958. augusztus S3.» szombat A zsebóra titkai 1 zsebóra billegője hatvanezer kilométert képes megtenni egyfolytában Csaknem minden embernek | Van zsebórája, de igen keve­sen vannak, akik többet tud­nak órájukról, mint hogy pon­tosan jár-e, vagy rosszul. Azt pedig még kevésbé ismerik, mennyi kutató munkát kívánt, míg eljutottak a törhetetlen órarúgók nyersanyagáig. Sok idő és kísérlet kellett, mig kiderült, hogy tartós és pon­tos járást biztosít az óráknak a berilium-kontracid nevű öt­vözet. Ez 60 százalék nikkel­ből, 15 százalék klórból, 7 százalék molibdénből és 0,7 százalék beriliumból, meg vas­ból áll: Általános szokás, hogy az órarúgókért nem vállalnak felelősséget, mert eltörése elő- reláthatatlan. Mikor a beri- liumrúgót elkészítették, tudni akarták, milyen képességekkel rendelkezik, mennyi terhet bír ki. A következő póbákat haj­tották végre egy jobb sorsra érdemes zsebórán: LEDOBTÁK REPÜLŐGÉP­RŐL, 350 méter magasból, majd a repülőgép légcsavarénak ten­gelyéhez erősítették és így for­gott szédületes sebességgel. Utána három óra hosszat a víz alatt tartották. Ezt is ki­bírta. Akkor teljes erővel egy falhoz vágták. Mind a négy kísérletet kibírta anélkül, hogy megállt volna; Világos, hogy a magunkfajta óratulajdonosak nem kísérle­teznek így zsebórával. A tudo­mány' azonban kíváncsi volt az új rúgóötvözet szilárdságá­ra; Azt sem igen tudják az emberek, hogy a zsebórában 130—150 olyan apró alkatrész van, amelyet még az órás i csak nagyítóval tud megvizs­gálni, hogy kifogástalanok-e, A ZSEBÓRA SOK TULAJ DONSÁGÁT MEGVIZSGÁL­TÁK már a kutatók. így kiszámítot­ták, hogy a zsebóra billegő­je egy év alatt körülbelül 3000 kilométernyi utat tesz meg, minden órában 18 ezer lengést végez. Nem ritkaság, hogy a jó minőségű óra húsz észtén folytában, ez annyit jelent, hogy billegője 60 000 kilomé­ternyi utat tett meg. A techni­kában alig találkoztunk olyan alkotással, amely ezzel a tel­jesítménnyel versenyezhetne. Nem vitás, hogy ilyen sikert csak olyan precíziós munkával lehet elérni, amellyel az órá­sok dolgoznak. De kell is ez a szinte tökéletesen pontos mun­ka, mert hiszen elég egyetlen parányi porszem az óra egyik csapágyában és már évekkel rövidíti meg az óra élettar­tamát. Kínos gonddal vigyáz­nak az órások arra, hogy munka közben ilyen „baleset” ne fordulhasson elő. Ameny- nyiben lehet, pormentes leve­gőben végzik az órák össze­állítását és javítását is, ennek ellenére alig lehet éveken át megóvnunk óránkat attól, hogy por ne hatoljon a szerke­zetéhez. Maga a hőség kitá­gítja, ,a hideg szűkíti az óra fémburkolatát, így légnyomás­különbség áll elő, levegő, és ezzel persze porszem hatolhat be az órába. Mint külön érdekességet em­lítjük meg, hogy az órába be­jutó porszemek nemcsak az órást érdeklik, az óratulajdo­noson kívül, hanem a rend­őrséget is! Ezek a parányi porszemecskék Ugyanis elég nagyok ahhoz, hogy mikrosz­kóppal azonosíthassák azokat é* a tapasztalt detektív sok kérdésre kaphat választ a por- szemparányoktól. A rendőrség egészen különleges eljárást dolgozott ki és a zsebórák megvizsgálása alapján gazdá­ís juk teljes életfolyását meg tudják állapítani. Komoly kutatómunka folyt annak megállapítására is, hogy az állandó RÁZKODTATÁSOK MILYEN HATÁSSAL VANNAK A ZSEBÓRÁRA. Ebből a célból valóságos kis mérőműszer-laboratóriumokat helyeztek el a zsebekbe, ahol az óra ketyegett. így tudták a kutatók megállapítani, hogy az ülő foglalkozású munkás zsebében is naponta 7000— 15 000 rázkódást szenved el az óra, ezzel szemben egy szállí­tómunkásnál 12 000—30 000, a teherautón dolgozó munkás órája már 50 000 rázkódtatást visel el. Mégis azt kívánjuk, hogy télen-nyáron pontosan járjon az óra, akármilyen foglalkozá­sunk is van. A hőmérséklet­különbséget úgy számolják fel, hogy a billegőt kétféle fémből készítik, mindegyiknek más és más a hőtágulása, így nem változik a térfogata és munkája hidegben, vagy me­legben. Azt se sokan tudták, hogy az órák modern beszabályozása most már nem hetekig tartó összehasonlítást igényel, ha­nem „időmérleg” segítségével történik. Ez egy összehason­lítható készülék, amelyben a normálóra jelzi a rendes já­rást és pillanatok alatt leol­vashatják, hogy a megvizsgá­landó órának milyen a járása. Egy ilyen készülékkel napon­ta több száz órát is beszabá­lyozhatnak. Régen ilyen mun­kához hónapok kellettek. VÍfUrf/ Észak ökölvívói remek győzelmet arattak Eszak-Dunántúl ökölvívói ellen Észak vegyes—ÉszakdunántúU ve­gyes 12:8 Eger, 1500 néző. V: Cseh és Tu- sák. Az augusztus 20-án rossz idő­járás miatt elmaradt mérkőzést csütörtökön este rendezték meg az egri sportuszoda vizén felállí­tott tutajon elhelyezett szőri tó­ban. A viadal a csapatok felvonulá­sával kezdődött, a MÖSZ nevében Tusák László üdvözölte a közön­séget és a területek válogatott ökölvívóit, majd a két csapat cso­korcseréje uán két bemutató mérkőzéssel megkezdődtek a küz­delmek. Eredmények. (Elől észak ököl­vívói.) Légsúly: Bálint veszt Trimmel ellen. Végig kiegyensúlyozott küz­delem, a valamivel okosabban ök­löző Trimmel kisarányú győzel­met aratott a nem a legjobb for­mában levő Bálint ellen. 0:2. Harmatsúly: Kohajda győz Nagy József ellen. A gyors, jó reflexü petőfibányai fiú alaposan meglep­te ellenfelét, akire a második me­netben nyolcat számoltak, majd a harmadik menetben sorozatos szabálytalanságot vétett és lelép­tették. 2:2. Pehelysúly: Simonkovics veszt Korpics ellen. A hatvani Simon­kovics végig sokkal jobb volt el­lenfelénél, a harmadik menetben azonban eléggé elhamarkodottan, sorozatos szabálytalanság címén leléptették. 2:4. Könnyűsúly: Pogonyi győz Nagy Jenő ellen. Az egri fiú mindhá­rom menetben jobb volt ellenfe­lénél, formája felfelé ível. 4:4. Kisváltó: Nagy Lajos győz Csonka ellen. A kitűnő alapállású Nagy Lajos győzelme egy percig sem volt vitás. Csonkára a máso­dik menetben nyolcig számoltak, majd a harmadik menetben meg is intették. 6:4. Váltósúly: Oláh győz Varga el­len. Hatalmas küzdelem. A szívós salgótarjáni Oláh az első menet­ben fölényre tett szert, a máso­dik és harmadik menet egyenlő erők harcát hozta. 8:4. Nagy váltósúly: Kún eyőz Mon­dák ellen. Az okosan öklöző Kún az első menetben némi fölényre tett szert, a második menetben alaposan megsorozta ellenfelét, akire nyolcat számoltak. Végered­ményben Kún biztosan győzött. 10:4. Középsúly: Hinity győz Berg- hoffer ellen. A népszerű petőfi­bányai fiú szinte azt csinált ellen­felével, amit akart, aki csak két meneten bírta Hinity hatalmas ütéseit. A harmadik menetben feladta a kilátástalan küzdelmeit 12:4. Félnehézsúly: Kalanovics vesz* Budai ellen. Az igen képzett és tehetséges Budai ellen a lassúbb Kalanovics nem tudott kibonta­kozni. A második menetben ed­zője szorítóba dobta a törülkö­zőt. 12:6. Nehézsúly: Bibók veszt Szabó L. ellen. A két ,,óriás” küzdelme csak egészen rövid ideig tartott. Már az első menet elején a ma­gyar bajnok, Szabó L. balegye­nese betalált Bibók állóra, aki megroggyant, s feladta a küzdel­met. 12:8. A viadal kétségtelenül kitűnő sportot hozott, s a feltűnően nagyszámú néző jól szórakozott az uszoda kellemes hűvösében. Nem hagyhatjuk azonban szó nél­kül a gyöngyösi ökölvívók újbóli távolmaradását a válogatott csa­patból. Ez volt a harmadik eset, amikor Heves megyei, vagy te­rületi válogatottba meghívott gyöngyösi ökölvívók minden in­dokolás nélkül távolmaradtak. Elvárjuk, hogy a megyei ököl­vívó alszövetség a legszigorúbb vizsgálatot és eljárást indít a gyöngyösi ökölvívók és azok ve­zetői ellen. A labdarúgó-bajnokság hírei Apróhirdetések Elcserélném budapesti Vn. kér.; Barcsay u. 8., XI. em, Handl Gyu- láné, világos szoba, konyhás la­kásomat 2 s?oba, konyhásért, le­hetőleg különállóért Gyöngyösön. Érdeklődni: Pipishegy 56. sz. Tu- nyogi. Jó állapotban levő, fekvőköves daráló minden elfogadható áron eladó. Cím: Kelemen, Mezősze- mere, Rákóczi utca 21. Állami gazdaságok, termelőszö­»• ,, , - , . , , __ vetkezetek, valamint a lakosság dó n át kifogástalanul jár egy- részére már most szerezzék be a szüreti munkákhoz az erős mun­A Szihalmi Földművesszö­vetkezet azonnali belépésre boltvezetőt keres. Jelentke­zés Fmsz; Szihalom, sze­mélyesen, vagy írásban; — Szakmai képesítés és leg­alább 5 éves gyakorlat kö­telező; karuhákat. Kabát, nadrág 60.— forint. Bizományi Aruház V. Eger. Szőrszálait rövidhullámú géppel örökre eltávolítja. Pattanások, szeplők, ráncok, koleszterin és vitamin, továbbá hormonpakolá­sokkal való korszerű kezelés. Kül­földi kqrutamról haza érkeztem és augusztus hó 15-től dolgozom. Sándorffi József kozmetikus epil- látor, Budapest, VI., Jókai-tér 3. Jó zománctűzhelyet, kályhát ké­szíttessen — javíttasson kisiparos­nál. Lőrincz, Budapest, Vili., Futó utca 43. Az Eger - Gyöngyösvidéki Állami Pincegazdaság a szü­reti Idényre megyében levő pincészeteihez, átvevőhelyei­hez adminisztratív munká­ra szerződéses alkalmazot­takat vesz feL Követelmény a gyors és pontos számolás, nagyobb- összegű napi pénzkezelés vállalása és büntetlen elő­élet. A jelentkezők felvételi vizsga alapján kerülnek el­bírálásra"; Fizetés kollektív szerint (1000 forint körül.) Felvételi helytől eltérő alkalmaztatás esetén a rendeletben meg­szabott napidíjat, szállás- költséget megtérítjük. Felvételek szept. 10. és okt. l-e között. Az írásbeli je­lentkezést részletes önélet­rajz csatolásával a vállalat xözpontjában (Gyöngyös, Mátyás király u. 2.) vagy pincészeteinél kell beadni, lehetőleg szeptember 1-ig. Esküvőre fátyol, művirág külön­legességek készítője Kovácsné, Budapest, Garay utca 45. Garay- térnél. Ház eladó Gyöngyösön, 2 szoba, konyha, speiz, mellékhelyiségek­kel, 673 négyszögöl telekkel. Azonnal beköltözhető. Gyöngyös, Damjanich utca 29. Toka-hídnál. Érdeklődni csak délelőtt. A Heves megyei labdarúgó- | bajnokság, mint ismeretes, au­gusztus 31-én kezdődik. A sorso­lást augusztus 24-én, vasárnap dél­előtt ejtik meg a megyei labda­rúgó szövetség hivatalos helyisé­gében (Eger, Knézich Károly út 8, földszint.) A megyei ifjúsági bajnokság most is a megyei első osztályú bajnoksággal nyer lebonyolítást. A megyei I. osztályú bajnokság­ban részvevő csapatoknak köte­lező az ifjúsági csapat indítása is. A Heves megyei bajnokság az 1958—59. évben egy 16-os létszámú első osztályból, egy vele párhuza­mos ifjúsági osztályból álí majd. A megyei II. osztályú bajnokságot felsőbb szervek utasítására nem írták ki. Sorra kerül ellenben já­rási és városi bajnokságok meg­rendezése. Ezek a bajnokságok is augusztus 31-én kezdődnek, ezért járási székhelyeken működő labdarúgó szervek mielőbb tegyék meg a szükséges intézkedéseket? Kisipari szalagfűrész olcsón el­adó. Gyöngyös, Petőfi utca 94. Sábián. Újabb, keresett áruk érkeztek az egri Leértékelt Aruk Boltjába. Buszmegállónál. Eladó príma állapotban levő ,,B” hangolású jazzpiszton. Átányi KISZ-szervezet. Villanyszerelő-tanulót felveszek 14—16 évest. Egri Lakost. Veréb István, Eger, Hibay Károly u. 11 12 000-et futott zöld Pannónia 15 000-ért eladó. Dr. Péterffy, He' vés, Vörös ' Hadsereg u. 5. Konyhabútort, rekamiét kisipa­rostól, fizetési kedvezménnyel, Budapest, Üllői út 5. (Kálvin­térnél. yyyyyyyyyyyvwv A Gyöngyös és Vidéke Körzeti Földművesszövet­kezet keres megfelelő szak- képzettséggel, erkölcsi bizonytvánnyal rendel­kező boltkezelőket Eladom szakszerűen bejáratott gyönyörű zöld Pannóniámat, új, eredeti oldalkocsival, igényesnek. Szaboczky, Gyöngyös, Alkotmány u. 16/a. azonnali belépésre. Gyöngyös, Fő-tér 7. 350-es Izs, Pannónia oldalkocsi­val új állapotban, bejáratott, 8 000-et futott, sürgősen eladó. Gulyás Pál, Gyöngyöshalász, Ár­pád utca 2 sz. Kisgyermek gondozását elválla­lom, Eger, Bartók Béla-tér 12. 17-én 12—13 óra között elveszett karkötő megtalálója 1500 forint jutalomban részesül a Népújság Kiadóhivatalában. A járási bajnokság létszáma nem lehet nagyobb 14-nél. Abol ennél több csapat van, itt a baj­nokságot ketté kell osztani, éspe­dig vagy első és második osztály­ra, vagy pedig két egyenlő jogú csoportra. Amelyik sportkör nem tudja végrehajtani az MLSZ által tá­masztott kívánalmakat és szabá­lyokat, az leghelyesebb, ha falusi kupa-mérkőzéseken vesz részt. Játékost csak a megyei labda­rúgó szövetség igazolhat le, vagy igazolhat át, az MLSZ központi nyilvántartásának előzetes jóváha­gyásával. Ezért az igazolási és át­igazolási kérelmeket a rendszere­sített nyomtatványon kell kérni a megyei LASZ-tól. Öt egri úszó vesz részt az Európa-Bajnokságon Még egy hét, és a Margit-szige- ten megkezdődnek az úszó Euró- pa-Bajnokság küzdelmei. Az egy hétig tartó versenyen Európa legjobb úszói állnak rajt­hoz — köztük világ- és Európa- csúcs tartók. Minket, Heves megyeieket, kü­lönös büszkeség tölt el, hogy a magyar válogatott úszócsapatban ezúttal öt egri fiatal is szerepel: Brindza Lenke, Frank Mária, Bod­nár András, Katona József és Utassy Sándor személyében, akik augusztus 25-től kitűnő edzőjük; Válent Gyula irányításával buda­pesti edzőtáborban készülnek fel a nagy viadalra. Brindza Lenke a 208 méteres mellúszásban, Frank Mária 100 és 400 m gyorson, a 4x100 méteres váltóban. Katona 800 és 1500 mé* térén, Bodnár 400 m gyorson és a 4x200 m váltóban, Utassy a 200 méteres mellúszásban indul. A hatvani „Robotka Kupa66 hírei A hatvani labdarúgó „Robotka kupa” legutóbbi mérkőzései: Pályafenntartás—Posta 8:0 (2:0) 150 néző, vezette: Szegedi. Az el­ső félidőben a postások jól tar­tották magukat, később azonban a pályafenntartás átvette a játék irányítását és a kifulladó postá­sok meliett könnyedén érte el góljait. G: Kiss (4), Balogh (2), Dezső és Drahos. Földművesszövetkezet—Fűtőház 1:0 (1:0) 150 néző, vezette: Hor­váth. Az FMSZ rögtön a játék elején gólt ért el, s a Fűtőház hiába támadta végig a mérkőzést nem tudott kiegyenlíteni. A be­fejezés előtt a fűtőháziak 11-est is hibáztak. G: Kiss. MÁV Állomás—Cukorgyári KISZ 3:0 (1:0) 150 néző, vezette: Binder. A kiszesek lelkesen védekeztek, de a minden részében jobb Állo­más győzelmét nem tudták meg- akadályózni. Az Állomás több gólt is rúghatott volna, ha két szélső­je nem önzősködik. G: Pogonyi (2) és Bodnár; Honvédtisztek—Tanács 2:1 (1:0) 150 néző, vezette: Ferenczi. A Honvédtisztek gólratörőbben ját­szottak, jóval többet támadtak, így győzelmük megérdemelt. A tanács négy tartalék játékossal játszott. A Honvédtisztek csapata komoly játékerőt képvisel. G: Mogyoródi, Tóth, illetve Balogh. A bajnokság állása: 1. Állomá« 6 játékból 12 pont, 2. Cukorgyári öregfiúk 5 játékból 10 pont, 3s Honvédtisztek 5 játékból 7 pont; 4. Földszöv. 5 játékból 6 pont, 5. Fűtőház 6 játékból 4 pont. 6. Cu­korgyári KISZ 5 játékból 3 pont; 7. Pályafenntartás 5 játékból 2 pont, 8. Tanács 5 játékból 2 pont; 9. Posta 6 játékból 2 pont. A sportszerűségi verseny állása: 1. Cukorgyár! öregfiúk 41 pont; 2. Posta 39 pont, 3. Pályafenntar­tás 38 pont, 4. Honvéd lisztek 36 pont, 5—6. Fűtőház 36 pont, 5—6. Állomás 36 pont, 7. Tanács o4 pont, 8. Cukorgyári KISZ 33 pont; 9. Földszöv. 32 ponttal. Márkus János (GYVSC) : 12.53 méter! Táska írógépet keresek megvé* telre. Busák műszerész, Eger, autóbusz végállomásnál. Dongó-motor, kerékpárral együtt jó állapotban eladó, Eger, Busák ’/A jl-tu-é-h.-M-ÉL-műszerésznél, autóbusz végállo­AAAAAAAAAAAAAAA másnál. SSHHHSHGSB Termelőszövetkezetek! Egyéni termelők! A szerződéskötés biztonságos értékesítést jelent. Kor­mányzatunk úiból lehetővé tette, hogy 1959. évre marhahizlalási szerződést lehet kötni Szerződést lehet kötni minden hizlalásra alkalmas bika. tinó és üszőborjúra. Bika, tinóborjúra 70—300 kg-os. üsző­borjúra 50—280 kg beállítási súlyig. A vállalat állat­darabonként 300 Ft kamatmentes előleget folyósít a szer­ződéskötéstől számított 5 napon belül. A 4—18 hónapos hizlalás után a Vállalat a bika. tinó átvételét 430 kg. míg az üsző 380 kg-os legalacsonyabb súlytól. A tinót 11—17 Ft, bikát 10—16 Ft. üszőt 9—14 Ft-os kg-kénti' egységáron veszi át. Az érvényben levő hízott­sertés akcióban még Lehet szerződést kötni augusztus 31- i& Bffvebb felvilágosításén forduljon a területileg illetékes kirendeltségeinkhez, illetve a helyi felvásárlóinkhoz Szolnok—Heves megyei Allatiorgcxlmi V. A Gyöngyösi Bányász ismét at­létikai versenyt rendezett Gyön­gyösön. Ezen részt vettek a Sal­gótarjáni BTC, a GyVSC és a Gy. Bányász versenyzői. A verseny előtti éjjel a felhőszakadás alapo­san feláztatta a pályát, így külö­nösen a futó és ugró eredménye­ket károsan befolyásolta a sáros, csúszós talaj. Ennek ellenére is megyei csúcs született a súlylökésben: Márkus János, a Gy. Vasutas serdülő at­létája 12.53 méterre javította a megyei serdülő csúcsot. Kétévi kihagyás után ismét rajthoz állott Treiberné, Bognár Lili és a gerelyvetésben elért eredményével első helyre került az idei megyei rangsorban. Jó teljesítményt ért el még Czitrom diszk oszvetésben, P. Bardóczy 100 méteren, Dienes Kató távolugrás­ban és Bozóki M. diszkoszve les­ben. Külön figyelmet érdemel a tíiszkoszvetés harmadik helyezett­je, Harasi Vanda, aki alig három hete gyakorolja a diszkoszvetést, s máris harmadik osztályú ered­ményt értek el. És ami a legfonto­Kosárlabda Egri SC—Pamutipari MTE 67:35 (24:19) Barátságos női mérkőzés, Eger. V: Chikán és Gál. Eger: Reim (21), Frint (4) — Hanus A. (18) — Fekete (0), Ju­hász K. (20). Csere: Széphegyiné (4), Hanus M. és Csathó. Az első félidőben kapkodás jel­lemezte az egri csapat játékát, s így szünetig elég szoros küzdelem folyt. A H. félidőben a magára talált egri csapat fokozatosan elhúzott, szép akciók váltogatták: egymást, s ponterőssége is kielégítő volt a csapatnak. Végeredményben ilyen arányban is megérdemelt egri győzelem született. Az ESC legjobbjainak Reim, Hanus Agnes és Juhász Klári bizonyultak. sabb: még jövőre is úttörő-korú versenyző lesz. Eredmények. Férfiak. 100 m: 1 Szabó (GyVSC) 12.2, 2. Tóth (HVSE) 12.3, 3. Holecz (S- BTC) 12.3, 4. Kristóf (GyBSE) 12.3. 400 m: 1. Kristóf 57.5, 2. Tóth (H- VSE) 57.8. 800 m: 1. Gubancsik (GyBSE) 2:07.6, 2. Vereb (Gy­BSE) 2:12.4, 3. Ösztöke (HVSE) 2.14. 3000 m: 1. Kiss A. (GyBSE) 9:27, 2. Rácz (SÉTC) 9:59. Magas­ugrás: 1. Czakó (HVSE) 160, 2. Horváth (HVSE) 155. Távolugrás: 1. Horváth 540, 2. Czakó 532. Súly­lökés: 1. Pelle (GyBSE) 11.34, 2. Citrom (GyBSE) 10.95, 3. Czakó 936. Súlylökés serdülő: (5 kg) 1. Márkus János (Gy. Vasutas) 12.53, új megyei serdülő csúcs. Disz­koszvetés: 1. Citrom 38.34, 2. Pelle 30.11, 3. Kristóf 29-55. Diszkosz serdülő: 1.5 kg. 1. Márkus 36.22. Gerely haji tás: 1. Pelle 40 méter» Nők. 100 m: 1. P. Bardóczy (GyBSE) 13.1, 2. Szabó (SBTC) 14.8. 3. Hu­szár (GyVSC) 14.9, 4. Nagy (Gy­VSC) 15. Magasugrás: 1. Szabó (SBTC) 130, 2. Balogh (GyVSC) lift. Távolugrás: L. Dienes (GyVSC) 471, 2. Szabó (SBTC) 450, 3. P. Bardóczy 417. Diszkoszvetés: 1. Bozóki (GyBSE) 27.64, 2. Szekendi (GyVSC) 26.02, 3. Harasi (GyVSC) 24.76, 4. Dienes 24.35. Gerelyhají­tás: 1. Treiberné Bognár Lili 34.53, 2. Bozóky 28-90. 3. Halmóczky I. (GyVSC) 23.39, 4. Dienes 23 méter. 0 Komiéi Károly Két KISZ-szervezet röplabdázóínak baráti találkozója Az alkotmány ünnepén a recski KISZ-szervezet röplabdásai a baj­pataki honvédség kommunista fiataljainak meghívására izgalmas mérkőzésen mérték össze erejü­ket a laktanya pályáján. A találkozó baráti küzdelmet és időnként szép játékot is hozott. Mind a két csapat játékosai tu­dásuk legjavát adták. Külön ki kell emelni a recskiek közül Bódi I. és Szabó II. játékát, akik a leg­nehezebb helyzetekből is biztosan adták fel a labdát. Az izgalmas mérkőzés 2:l-ee recski győzelemmel ért véget. A ,,harmadik” játszma, a hűsítő sörözgetés sok szurkolót vonzott és a két KISZ-szervezet tagjai kö­zött vidám beszélgetés Indult meg. A sportkapcsolatok remél­hetőleg nem szakadnak meg és most már a visszavágó recski mérkőzések következnek. (— kovács —) NÉPÚJSÁG Az MSZMP megyei bizottsága és a Megyei Tanács napilapja. Megjelenik hétfő kivételével mindennap. Szerkeszti a szerkesztőbizottsági Tagjai: Suha Andor feleLős szerkesztő; Papp János helyettes szerkesztői Gyurkó Géza főmunkatárs. Felelős kiadó: Putnokj László. Kiadóhivatal: Eger, Bajesy-Zsilinszky u. L az* Telefon: 24-44. Postafiók: 23. Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz utca & Telefon: 56-74. 56-78 sz. Heves megyei Nvomda v.. Eger* _______________s-------------------­A Lapot árusításban és előfizetés­ben c. megyei postahivatalok tér* ’esztik. Előfizetési díj egy hónap* ra 11 forint. Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnéli

Next

/
Oldalképek
Tartalom