Népújság, 1958. augusztus (13. évfolyam, 162-187. szám)

1958-08-07 / 167. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Interurbán Parádsasvárról AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIII. évfolyam. 167. szám ARA 9« FILLÉR. 1958. augusztus 7., csütörtök A verseny nyilvánosságáról A munkások, mikor több és jobb munkájukkal akar­nak hozzájárulni a szocia­lista társadalom boldogulá­sához, mikor munkaver­senyt kezdenek, elvárják, hogy legalább értékeljék hasznos versengésüket, hogy megtudják, ki állta szavát és ki maradt le a nemes vetélkedésben. Elvárják és joggal. Mi haszna lehet annak a mun­kaversenynek, ahol csak pa­pírra fektetik a munkások, vagy rosszabb esetben a ve­zetők vállalásait, aztán aki akar, versenyzik, aki meg úgy érzi, hogy elég a válla­lás is, hagy mindent a ré­giben. Milyen lebecsülése ez a munkások jóakaratá­nak. Milyen lebecsülése, hogy még arra sem érde­mesítik őket. ha legjobbak lettek a versenyben, a ne­vüket sem említik meg. Jól emlékezhetünk még a néhány év előtti időkre, mi­kor a munka hőseinek meg­adták a jó munkájukkal ki­érdemelt becsületet, mikor az ő nevüktől volt hangos a rádió, róluk irt az újság, s az 6 képeiket láttuk az üzemek falain. S melyik munkásnak nem esett ez jól? S ki nem vette jó néven, hogy az ő képe díszíti a falat és gyárszerte beszélnek ügyes kezéről? Mégis, ezt tudva, jónéhány üzemben még ma sem ér­tékelik a munkások verse­nyét, nem adják, mert így nem adhatják meg az er­kölcsi megbecsülést, az or­szág javáért sokat tevő munkásoknak. Mert milyen erkölcsi vagy anyagi meg­becsülést tudnak adni a szorgalmas munkásoknak, ha nem tudják, hogy ki érdemli. Mint mondottuk, a szocia­lista építés során igen sok helyes formája alakult ki a munkaverseny-eredmények ismertetésének, a legjobb munkások népszerűsítésé­nek. A gyöngyösi Vas- és Fém­ipari Vállalatnál üzemi hír­adó röpítette szét a műhe­lyekbe a verseny legfris­sebb híreit. S a munkások izgatottan böngészték, ki lesz az első, ki hol tart adott szavának valóra vál­tásában. Jó volt ez? Nyil­vánvaló. Az emberek, ha jól dolgoznak, ha többet tesz­nek, mint társaik, elvárják, hogy tetteikről mások Is ér­tesüljenek, s nyilvánosságra hozzák, mit végeztek jól, mit rosszul, mennyit érnek a szakmában? De hogyan tudják ezt megtenni, ha senki sem törődik a ver­seny eredményeinek nyilvá­nosságra hozatalával. Pedig ez a munka kiseb­bik része lenne, hiszen a többet a munkaversenyben részvevő munkások adják, a vállalat vezetőségének, vagy a szakszervezetnek csak a kisebb részét kelle­ne vállaln] a munkának, mindössze az eredményeket kellene értékelni, nyilvá­nosságra hozni, hogy kedvet adjanak a további hasznos vetélkedésekhez. Mert kedv is kell ahhoz, nemcsak öntudat. S az ilyen aprónak látszó, de lényeges hibák nagyon el tudják venni a munkások kedvét. Feleky Kamii Egerben Augusztus 14-én Egerben is bemutatja a budapesti Ka­mara Színház Eisemann Mi­hály: „Sportszerelem, ahogy a lány akarja" című háromfel- vonásos zené6 vígjátékát, a városi kultúrházban. Fellép­nek: Feleky Kamii, KossUth- díjas művész, Tábori Nóra, Verebes Károly, Kautzky Jó­zef és még sok más neves színművész. Kísér: Eisemann Mihály és zenekara.- AUGUSZTUS 9-ÉN érte­kezletet hív össze a sarudi ta­nács végrehajtó bizottsága a falu társadalmi és gazdasági vezetői részére. Az értekezle­ten a községfejlesztés tovább­vitelét és mezőgazdasági jelle­gű kérdéseket vitatnak meg. Ma: KÜLPOLITIKAI ESEMÉNYEK ★ Gyurkó Géza: A BOLDOGSÁG titka ★ VAN GÉPALKATRÉSZ — CSAK NEHÉZ HOZZÁJUTNI ★ NYÍLT LEVÉL EGY FIATAL LÁNYHOZ ★ NYÁRI munkák, NYÁRI GONDOK ★ HÍREK — SPORT Kiváló vasutas dolgozókat jutalmaznak meg az egri állomáson Szombaton délután a vas­utas napi ünnepségeken „Ki­váló dolgozó" jelvényt kap Tari József vonatvezető. Ezen­kívül oklevéllel jutalmazzák Antal László, Csatlós Árpád, Alapi János és Dobó Sándor vasúti dolgozókat Rendkívüli előléptetésben részesül hét munkás a becsületesen teljesí­tett szolgálat után. Az egri állomás elérte az élüzem szintet, ezért szomba­ton este több dolgozót pénz­jutalomban részesítenek. He vesaran jogon halad legjobban a kfizségfejlesztés A pétervásáxi járásban a községfejlesztési hozzájárulást ez ideig 36 százalékban telje­sítették a községek. A járás legjobb községe ezen a téren Hevesaranyos, ahol a község­fejlesztési tervet már 109 szá­zalékban teljesítették. A járás községei a községfejlesztési tervet nagyobbrészt utak, hi­dak, kutak felújítására, jár­dák építésére, hangos híradók beszerzésére, közvilágítási há­lózat bővítésére, parkosításra és iskolai épületek javítására fordítják. Lemaradás van e téren, Bükkszék, Fedémes, Ivád és Szajla községekben. Reméljük, ezek a községek is rövidesen felzárkóznak a töb­bi élenjáró községek mellé. Álvették az új egri kenyérboltot Eger város dolgozóinak élel­miszerellátása újabb szép és modern szaküzlettel gyarapo­dott Az Észak-Heves megyei Sütőipari Vállalat a Zalár ut­cában egy új üzletet nyitott, melyet 6-án adtak át a for­galomnak. A Sütőipari Válla­lat ezzel biztosítani kívánja hogy a város dolgozói minél több és jobb sütőipari ter­mékhez jussanak. — Halló... halló... Igen... Én vagyok, anyuciként.. Igen... Jól érzem magam. Nagyszerű az idő.., Jó a kaja, már majdnem egy kilót híztam... Sokat kirándulunk és játszunk. Levélben majd bővebben írok. (Foto: Márkuss) ’AAAAAA/>AAAAAAAAAAWyAAAAViAAAAAAAAóAAWVVíAAAAAMAAAAMAMAAAAAAAMiV>AAAAAA/VAAAWWNAA/iAAA^ Az Alkotmány ünnepére be akarjuk fejezni a cséplést KERECSEND: Megyénk területen javában tart a cséplés. Bármelyik fa­luba, gazdaságba jár az ember, mindenütt cséplógépzúgás- tól hangos a tájék. Beérkezett jelentések szerint Heves me­gyében körülbelül felénél tartanak a csépléssel és augusztus 20-ra, alkotmányunk ünnepére mindenütt be akarják fejezni a munkát. Néhány községet meglátogattunk és megnéztük, hogyan halad a munka, hogy dolgoznak a cséplőcsapatok: ji és egynél ostorosi cséplő­csapat dolgozik. A cséplőcsa­patok között eddig legkiemel­kedőbb eredményt mutatott fel Hangácsi József párttltkár cséplőcsapata. Nagy Sándor, a novaji csép­lőcsapat vezetője, bár később kezdték el a munkát, és nem az eredetileg kijelölt géppel dolgoznak, szintén szép telje­sítményről számolt be. 1070- es cséplőgépükkel napi 120 mázsa árpát csépelnek el. öt gép csépel a faluban. A községi tanács vb. cséplési ütemtervet készített, melyet tanácsülés elé terjesztettek jóváhagyás végett. Július 28- án kezdődött a cséplés és augusztus 15-re szeretnék az egész faluban befejezni a munkát. Az öt gép közül há­romnál helybeli, egynél nova­Megyénk vasutas dolgozói lelkesen készülnek a vasulasnap méltó megünneplésére Nincs szebb feladat a vas­utas dolgozók életében, mint egy-egy nehezebb feladat si­keres, balesetmentes megvaló­sítása. Ennek a jegyében ké­szülnek megyénk vasutas dol­gozói az őszi nagy forgalom­ra is. Az őszi forgalom bein­dulása egybeesik a vasutasok nagy ünnepével, ami még na­gyobb erőt, és ösztönzést ad munkájuk sikeres elvégzésé­hez. Megnövekedett forgalom, ami nagyobb feladatokat és éberebb munkát igényel meg tőlük. Dolgozóiknak ez évben több mint 3 százalékkal kell több árut szállítaniuk, mint az előző években. Ez a munka csak úgy tud érzékelhetővé válni, ha elmondjuk azt is. hogy a vasút szállítóeszközei az ellenforradalom óta nem­igen gyarapodtak és ma is korszerűtlenek. A vasutas dolgozók ezideig elért eredményei biztatóak, ami azt bizonyítja, hogy a vasutas dolgozók áldozatos jó munkát végeznek. Különösen kiemelkedő Eger állomás dol­gozóinak teljesítménye, akik az első félév élüzem szintjét túlteljesítették. De hasonlókat mondhatunk el Füzesabony állomásról is, mert első félévi tervét 111.5 százalékra teljesí­tette, ezzel elérte az élüzem szintet. Jó munkát végzett Antal Imre szolgálattevő és brigádja. Bocsi Imre forgalmi szolgálattevő és brigádja, vala­mint a kereskedelmi dolgozók' közül Kovács Lajos raktámok, Szikla Lászlómé pénztáros és Kovács Kálmán átmenesztő. 1 sikerek elérésében nagy segít­séget nyújtott a vasút párt- és szakszervezete, valamint a Cs. P. Bizottság. De jó munkát végeztek Gyöngyös állomás szertár-dolgozói is, mert ők is teljesítették az élüzem szint követelményeit. Erre a szer­tárra a tisztaság, a példás rend és a fegyelem jellemző. A szép eredmények eléréséért dicsé­retet érdemel Kovács István szertárvezető. A vámosgyörki állomás dolgozói is jó munkát és balesetmentes forgalmat bo­nyolítanak le. Kál-Kápolna ál­lomás ugyancsak szép ered­ményekkel akarja feledhetet­lenné tenni az idei vasutas­napot. Rájuk hárul a paradi­csom- és a dinnyeexport szál­lításának a gyors biztosítása ami ezideig a legnagyobb rendben történik. Jó munká* végeznek a kál-kápolnai állo­máson Bori János és brigádja Takács László és brigádja, a Radics-brigád, valamint Kere­kes József oktató, aki a vas­utas dolgozók utánpótlásáról jó munkájával gondoskodik. A kál—kisújszállási vonalon is fej-fe.i mellett haladnak a jobb helyezések eléréséért. A jelek szerint Heves állomás vezet ebben a versenyben, bar a helyi TÜZÉP Vállalat nagy­ban akadályozza őket, hogy kocsitartózkodási tervüket tel­jesíteni tudják. Erdőtelek ál­lomás megfelelő munkát vé­gez, amely a párt és a szak- szolgálat jó munkáját dicséri. Gyöngyös pályamesteri sza­kasz tisztasági versennyel ké­szül a vasutasnapi ünnepsé­gekre. Nekik már nagy ered­ményeik vannak ezen a téren, hiszen tavaly is az övék volt a pálma a versenyben, és sze­retnék a tavalyi eredményeket az idén újra megismételni Jelenleg kilátás van erre. Igen nagy a sürgés-forgás, festik az állomást és az Utasellátó épü­letét. Mivel Gyöngyös üdülő­góc, igen sok idegen megfor­dul az állomáson, ezért Gyön­gyös vasútállomás dolgozói hozzákezdtek az állomás és környékének csinosításához, parkosításához. A munkák jó megszervezésében Szerdahelyi János pályamester tűnik ki Makiár állomáson Tarnóczy Géza állomásvezető és Parádi István váltóőr jó munkája ér­demel dicséretet. Juhász Ferenc Cs. P. Bizottság munkatársa. SZIHALOM: Szihalmon a fő út mentén zúg az egyik cséplőgép. Mint megtudjuk itt is öt gép dolgo­zik és július 25-én láttak munkához. A termelőszövet­kezetnél már régebben befe­jezték a cséplést és azon dol­goznak, hogy augusztus 16-ra az egész község elcsépeljen. Lendvai Miklós felelős ve­zető, a Füzesabonyi Gépállo­más dolgozója. Ismeri, szereti gépét 1070-es gépével tegnap érte el a legmagasabb ered­ményt. Száznegyven mázsát csépelt el egy nap alatt. Ez 3 gép egyébként nyolc vagon gabonát csépelt el, mióta meg­indultak. munkát végeznek —, hogy az Alkotmány ünnep tiszteletére a cséplést már 12-re fejezzék be a községben. Itt dicsérjük meg a mezőszemerel községi tanácsot is, mert törődik a cséplőgépekkel és éberen tartja a versenyszellemet a dolgozókban. EGERFARMOS: Egerfarmoson a termelősz&* vetkezet tégnap végzett a csépléssel. Jól halad a cséplés az egyéni parasztoknál is. Dudás János 1070-es gépével a tegnapi napon 1338 mázsát csépelt. A gép eddigi teljesít­ménye összesen 18 vagon ás á cséplőcsapat tagjai úgy szá­mítanak, hogy legkésőbb au-< gusztus 15-re végeznek a csépléssel. A faluban Pocok Sándor gépe érte el ezideig a legjobb eredményt. Tizen­kilenc vagont csépelt, napi 168 mázsa cséplési eredmény­nyel. Pocok Sándorék 1200-as cséplővel dolgoznak. :C m MEZ0SZEMERE: Mindjárt a falu szélén ta­lálkoztunk Szabó Sándor gé­pével. Szabó Sándor örömmel újságolta, hogy a tanács teg­nap esti kiértékelése szerint ez a gép áll az első helyen a községben dolgozó cséplőgé­pek versenyében. Az ered­ményt este a hangoshíradó is közölte a falu lakosságával. Szabó Sándort feltétlenül di­cséret illeti, hisz annak elle­nére, hogy nincs állandó cséplöcsapata, — kalákába csépel — ez ideig 16 vagont „vert le". Bár 1300-as gépé­nek napi normája 96 mázsa, ő naponta' 130—135 mázsát csépel el. Szabó Sándor tár­sait arra buzdítja — akik egyébként szintén derekas Dél-amerikai vendégek tartózkodnak a Hortobá­gyon. A vendégek rendkí­vül szerények, mondhatnám igénytelenek, különös tekin­tettel, hogy hazájuk csapa­dékszegény vidékein nem szoktak hozzá a földi javak­ban való dúskáláshoz. S nemcsak szerények, de hall­gatagok is, majdnem any- nyira, mint a mondásbeli { magyar csuka. Természete­sen azért meglesz a vélemé­nyük a Hortobágyról, s e véleményüket gyapjúhoza­mukkal juttatják majd ki­fejezésre. A vendégek ugyanis lámák, amelyeket ediig csak az állatkertben volt szerencsém látni, — egyenként, most majd x>edig csordában, csikóssal, vagy lámással (az új szó tőlem!) százával Aki pedig tiltako­zik a láma ellen, az tilta­kozzék a kukorica ellen is. Az is úgy honosodott meg néhány száz esztendővel ez­előtt. _____ _ (OV...6) ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom