Népújság, 1958. április (13. évfolyam, 59-83. szám)

1958-04-01 / 59. szám

NEPÜJSÄG 1958. április 1. kedd Az új szovjet kormány Moszkva (TASZSZ.) Hrus- csóvnak, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa elnökének elő­terjesztésére a Legfelső Ta­nács hétfő délutáni együttes ülésén jóváhagyta a Szovjet­unió Minisztertanácsa tagjai­nak névsorát. Eszerint a Minisztertanács első elnökhelyettese Frol Koz­lov és Anasztasz Mikojan, a Minisztertanács elnökhelyet­tese pedig Alekszej Koszigin és Alekszandr Zaszjagyko, továbbá Joszif Kuzmin (Ő egyúttal a Szovjetunió Álla­mi Tervbizottságának elnöke) és Dmitrij Usztyinov. Üdvözöllek benneteket, magyar barátaim 1 írta: B. JEFIMON, az OSZSZSZK érdemes művésze, a Szovjet- Magyar Baráti Társaság vezetőségi tagja 1945 emlékezetes évében utaztam Magyar- országra, nem sokkal azután, hogy elhallgat­tak az ágyúk. Láttam az utcai harcok tüzétől megperzselt Budapestet is. S a gyönyörű vá­ros még akkor is megőrizte büszke szépsé­gét. Az egész országgal együtt, a főváros is felemelkedett a romokból, mert telve volt energiával, mert élni akart, mert hitt erejé­ben. Azóta a magyar nép a sikerekben gazdag, alkotó munka esztendőit hagyta maga után. Testvéri együttműködés alakult ki Magyaror­szág és a szocialista tábor más országai kö­zött, méginkább erősödött a magyar és a szovjet nép barátsága. Megismertük egymást, és kicseréltük azokat a tapasztalatokat, ame­lyeket a munkában, az építésben, a tudo­mányban és a művészetben szereztünk. Népeink az egységes cél és a kölcsönös megértés szellemétől áthatva, síkra szállnak a béke, a haladás és a demokrácia ügyéért, s meggátolják a világ rendjének megváltoz­tatásáról álmodozó imperialisták próbálkozá­sait. S a mi ügyünk győzni fog! A béke és a demokrácia ellenségei tehetetlenek népeink acélkemény egységével szemben, amely Marx és Lenin magasztos eszméiből meríti erejét. Boldog vagyok, hogy Magyarországra utaz­hattam és láthattam elbűvölt természeti szépségét, építészeti remekeit, s találkozhat­tam az egyszerű, vendégszerető és tehetséges magyar emberekkel. Magyarország felszabadulásának ünnepén, mi, szovjet művészek, együtt valamennyi szovjet emberrel, szívünk mélyéből, őszintén kívánjuk a testvéri magyar népnek, hogy még nagyobb sikereket érjen el az erős, vi­rágzó, békeszerető és szocialista Magyaror­szág építésében. Üdvözöllek benneteket, magyar barátaim! Külügyminiszter: Andrej Gromiko, honvédelmi minisz­ter: Rogyion Malinovszkij, pénzügyminiszter: Ar széni j Zverjev, belügyminiszter: Nyi- kolaj Dudorov, külkereskedel­mi miniszter: Ivan Kabanov, a kulturális ügyek minisztere: Nyikolaj Mihajlov, egészség- ügyi miniszter: Marija Kovrigina, földművelés­ügyi miniszter: Vlagyimir Mackevics. A Legfelső Ta­nács jóváhagyta, hogy Nyi­kolaj Bulganyin az Állami Bank Igazgatóságának elnöke legyen. (MTI.) Hruscsov zárszavával végétért a Legfelső Tanács első napirendi pontjának vitája További sikereket! írta: J. Volkova, a pedagógiai tudományok kandidátusa, a Szovjet—Magyar Baráti Társaság vezetőségi tagja Drága barátaim! Magyar Pedagógusok! Szülők és Gyermekek! Szívem minden melegével köszöntelek ben neteket nemzeti ünnepetek, Magyarorszag felszabadulásának napja alkalmából. Nemrégiben alkalmam volt Magyarország­ra látogatni és részt venni azon a konfe­rencián, amelyen megbeszéltük, mit tegyen az iskola és a család gyermekeink nevelése érdekében. Igyekeztem mindent megjegyezni, amit pe­dagógiai gyakorlatomban felhasználhatok. — Éppen ezért najy érdeklődéssel figyeltem a különféle tanintézetek munkáját, s örömöm tellett azokban az iskolákban, napközi ott­honokban, bölcsődékben, amelyeket megláto­gattam. Megfigyeltem azokat az érdekes kutatáso­kat, amelyeket a Művelődésügyi Minisztéri­um Pedagógiatudományi Intézetében, a pécsi pedagógiai főiskolán, s a Magyar Tudomá­nyos Akadémia mellett működő Gyermeklé­lektani Intézetben folytatnak. Alkalmam volt megismerkedni a csodá­latos Budapest és az ősi Pécs nevezetességei­vel, művészeti értékeivel. A magyar nép munkáját és életét megis­merve, rájöttem arra, hogy számos probléma és megoldásra váró kérdés foglalkoztat ben­nünket. Éppen ezért az együttes megvitatás, a kölcsönös tapasztalatcsere lehetővé teszi, hogy e kérdéseket még jobban oldhassuk meg. Szilárd meggyőződésem, hogy a magyar pedagógia sok olyan kiváló tapasztalattal rendelkezik, amelyek minden külföldi pe­dagógus számára igen értékes segítséget je­lentenek. Magyar barátaim, eredményes, sikerekben gazdag munkát kívánok egész népük és gyer­mekeik javára! Moszkva (TASZSZ.) A Leg­felső Tanács Szövetségi Ta­nácsának és Nemzetiségi Ta­nácsának hétfő délutáni együttes ülésén Hruscsov zárszavával végétért a kol­hozrendszerről és a gépállo­mások átszervezéséről lefolyt vita. Hruscsov kijelentette, hogy figyelembe veszik a képviselőknek a vitában el­hangzott javaslatait. A Legfelső Tanács üléssza­ka elfogadta a kolhozrend­szer továbbfejlesztéséről és a gépállomások átszervezéséről szóló törvényt. R Szovjetunió Legfelső Tanácsa határozatot hozott az atom és hidrogén fegyverkísérletek egyoldalú beszüntetéséről Moszkva (TASZSZ): A Szov­jetunió Legfelső Tanácsa a Szövetségi Tanács és a Nem­zetiségi Tanács hétfői együt­tes ülésén határozatot hozott, hogy a Szovjetunió egyoldalú­an beszünteti az atom- és hid­rogénfegyver kísérleteket. A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsa üzenetet intézett az Egyesült Államok Kongresszu­sához, Nagy-Britannia Parla­mentjéhez, amelyben közli a Szovjetunió kezdeményezését és kéri annak támogatását. A Legfelső Tanács hasoniló tartalmú felhívást intézett a világ valamennyi parlament­jéhez. w „A revizionizmus ellen szemelvények Lenin műveiből A közös harcban megerősödött barátság írta: Ä. Papoviesenko béri Szocialista Forradalom 40. évfordulója előtt történt, sokezren gyűltek össze a kör­nyékbeli falvakból, Székesfe­hérvárról, Bicskéről, Sztálin- városból. Ott találkoztunk Barna Má­riával, aki 1945-ben — 16 éves korában — apjával és az öreg szomszéddal, Szabó Bálinttal együtt, élete kockáztatásával mentett meg az SS-legények- től egy súlyosan megsebesült szovjet katonát. Bekötözte és addig bújtatta, amíg a szov­jet csapatok ki nem verték a fasiszta páncélosokat. Ott volt az ünnepségen Ve­réb első szabadon választott bírója, a jelenlegi párttitkár, a 70 éves Katona Sándor, akit kommunista meggyőződésétől nem tudtak eltántorítani sem a hitleristák 1945-ben, sem a magyar fasiszták 1956 novem­berében. A 60 éves Kovács Gáborné egy szovjet tiszt nagy arcké­pét vitte el az ünnepélyre, hogy megmutassa nekünk. 1944 óta ereklyeként őrzi. Novák Sándor bicskei já­rási párttitkár elmondta ne­mondták nekünk, hogy az el­lenforradalom óriási anyagi károkat okozott. A Statiszti­kai Hivatal adatai szerint a kárösszeg 11.5 milliárd forin­tot tesz ki. Ennek az összeg­nek jelentős része a mező- gazdaságra esik. Csupán Fe­jér megye mezőgazdasága mintegy 20 millió forint ösz- szegű kárt szenvedett az el­lenforradalmi felkelés követ­keztében. Sokhelyütt szét­hordták a termést, a jószágot, a vetőmagot, a takarmányt. Máskor elkerülhetetlen lett volna az infláció. Most még­sem következett be. Munka- nélküliségre számítottak, de attól is megmenekültek. A Szovjetuniótól, a Kínai Nép- köztársaságtól és a többi szo­cialista országtól kapott segít­ség elhárította ezeket a csa­pásokat. Megmutatkozott a szocialista rend, a proletár internacionalizmus nagy fö­lénye. i Minden, amit két hét alatt Sztálinvárosban, Székesfehér­várott Pusztavámon, Móron, Vereben, Bicskén, Dunaföld- váron, Kalocsán és Pécsett láttunk, a magyar és a szov­jet nép barátságáról tanús­kodott. Mindenütt azzal fo­gadták küldöttségünket: „Él­jen a magyar—szovjet barát­ság r* MOSZKVA (TASZSZ;) Az SZKP Központi Bizottsága mellett működő Marxizmus— Leninizmus Intézet és az Ál­lami Politikai Könyvkiadó gyűjteményes kiadás formá­jában „A revizionizmus el­len” címmel megjelentette V. I. Leninnek a revizionizmus kérdéseivel foglalkozó mű­veit. A gyűjtemény magában foglalja azokat a műveket, amelyek tükrözik Lenin kö­vetkezetes, kérlelhetetlen har­cát a nemzetközi és az orosz munkásmozgalomban jelent­kező revizionizmus, opportu­nizmus és dogmatizmus ellen. A gyűjteményes kiadásban foglalt szemelvények feltár­ják a revizionizmus lényegét, gazdasági alapjait és szocia­lista gyökereit, megmutatják nemzetközi jellegét és meg­jelenési formáit a különböző történelmi viszonyok között és különböző országokban megmutatják, hogy a revizio­nizmus mennyire ártalmas a világ munkásmozgalmában. A leninizmus nemcsak a revizionizmus, hanem a szek­tariánizmus, a dogmatizmus, a betűrágás ellen vívott harc­ban jött létre és fejlődött. Le­ninnek a fenti kiadásban fog­lalt művei a dogmatizmus el­len, a marxizmusnak az élet­től elszakadt formulákká fer­dítése ellen is irányulnak. Leninnek a revizionizmus és a dogmatizmus ellen irt művei felfegyvereznek min­den kommunistát a sikeres harcra a marxizmu-s-leniniz- mus nagy eszméinek diadalá­ért, a munkásmozgalomba be­hatolt burzsoá-ideológia min­den fajtája ellen. Angol kémeket ítéltek el Szíriában DAMASZKUSZ (Reuter). Egy damaszkuszi katonai tör­vényszék vasárnap Anglia javára való kémkedés vádjá­val 15 évi börtönbüntetésre ítélte George Nujeimet, a Brit Nagykövetség volt liba­noni alkalmazottját. Egy szíriai vámtisztet, aki Nujeim cinkosa volt tízévi börtönre ítéltek. HtREINK GENF (MTI): Mint a Reu­ter jelenti, az Interparlamen­táris Unió irányító szerve, az Interparlamentáris Tanács szombaton egyhangúlag szor­galmazta, hogy tartsanak csúcsértekezletet a legége­tőbb nemzetközi problémák megvitatására. A tanácskozás munkájá­ban több, mint negyven or­szág küldöttsége vett részt. ★ Washington (MTI): Az AP jelenti: Az Egyesült Államok külügyminisztériumának szó­vivője szombaton kijelentette, hogy az Egyesült Államok a Szovjetunió tiltakozó jegyzéke ellenére is a Csendes Óceán térségében megtartja bejelen­tett hidrogénbomba-robbantási kísérleteit. ★ KAIRO (Reuter): Nasszer elnök vasárnap egyhavi el­nöki fizetését ajánlotta fel annak az országos gyűjtés­nek a javára, amelyet az af­rikai-ázsiai szolidaritás tit­kársága indított. KAIRÓ (AFP): A kairói rá­dió jelentette, hogy az Egye­sült Arab Köztársaság kormá­nya március 29-én jegyzéket in­tézett az ENSZ főtitkárához a szíriai tartomány határánál történt ..izraeli agressziók” ügyében. (MTI) ★ PÁRIZS (MTI): Vasárnap nagyszabású békegyűlés volt Párizsban az algériai békéért. A Pleyel-teremben az ország minden megyéjét képviselő 1800 békeharcos gyűlt össze. Az egésznapos ülésről kiáltványt bocsátottak ki, amely sürgeti Franciaország baloldali erőinek egységét és a gyűlésen képviselt tömegek cselekvési egységét hirdeti meg a közvélemény felvilá­gosítására. (MTI) ★ Egyiptomban most ünnenlik Algéria napját. Az országban ötperces néma csenddel adóztak az algériai mártírok emlékének. (MTI.) (J Szovjet emberek Magyarországról Harcban Magyarországért írta: N. Mihajlov. a Szovjetunió hőse, gárdavezérőmagy építés területén. Ügy érezzük, hogy mi, szovjet katonák, va­lóra váltottuk mindazt, amely­ről a magyar nép és az egész haladó emberiség legjobbjai ál­modoztak. Éppen ezért a Szovjetunió kötelességének tartotta, hogy a magyar kormány kérésére segítsen leverni azokat az el­lenforradalmi erőket, amelyek 1956. októberében a néphata­lom ellen fordultak. Hiszen az ellenforradalmárok azokat a vívmányokat akarták megsem­misíteni. amelyeket a magyar dolgozók 12 esztendő áldozat­kész munkájával létrehoztak. Április 4-én, a magyar nép nemzeti ünnepén nemcsak azt ünnepeljük, hogy Magyaror­szág elindulhatott a szocialista fejlődés útján, hanem azt is, hogy létrejött a magyar és a szovjet nép soha el nem múló barátsága. zetőség hatalmas erőket vont össze erre a csatára. Több mint 30 hadosztály és az egész 4. német légiflotta harcba in­dult. A Szovjet Hadsereg ere­je azonban kudarcba fullasz­totta a németek utolsó próbál­kozásait is. S március 16-án, 17-én a 2. és a 3. ukrán front fel- tartózhatatlanul elindult Bécs felé. Előnyomulásuk során megsemmisítő csapásokat mért a megszállókra és 1945. április 4-én teljesen felszabadította Magyarországot. Mint a magyarországi felsza­badító harcok egyik résztvevő­je, őszintén kijelenthetem, — hogy minden magyar város­ban a lakosság körében igaz barátokra találtunk. Éppen ezért a felszabadulás évfordu­lóién mindig erre az igaz ba­rátságra emlékezünk. Büszkén tekintünk a magyar nép nagy­szerű sikereire a szocialista utolsó falat kenyerüket is megosztották az éhező lakos­sággal. S amikor a hitleristák rablásai következtében kiürül­tek az élelmiszerraktárak, és éhhalál fenyegette a lakossá­got, Vorosilov marsall eleget tett Budapest demokratikus erői kérésének, és a Szovjet­unióból 800 teherautó gabonát, valamint más élelmicikkeket szállítottak Magyarországra. A szovjet katonák hidakat épí­tettek, házakat mentettek meg a teljes pusztulástól, egyszóval segítettek a város vérkeringé­sének megindításában. Március elején a Balaton környékén csapataink erős né­met védelmi állásokkal talál­ták szemben magukat. A hit­leri parancsnokság célja az Volt, hogy csapataink déli szár­nyának szétverésével megállít­sák a Vörös Hadsereg előre­nyomulását. A német hadve­Tizenhárom esztendővel ez­előtt szabadult fel Magyaror­szág. s ezzel megvalósult a magyar nép legjobbjainak év­tizedes vágya. A magyar pro­letariátus hosszú évek során, rendkívül nehéz helyzetben küzdött szabadságáért és füg­getlenségéért. A Horthy-féle véres diktatúra a kommunis­ták ezreit vetette börtönbe, a nacionalista és soviniszta pro­paganda pedig megbénította az emberek gondolatait, éles­látását. Ezután a Horthy-Szá- lasi-féle fasiszta csoport Ma­gyarországot a Szovjetunió el­leni háború szakadékéba ta­szította és alkalmat adott a hitleri Németországnak, hogy a magyar nép hazáját „Német­ország stratégiai védelmi vo­nalává” építse ki. A fasiszták a magyar nép szenvedésein keresztül akarták elodázni a pusztulás idejét. E rendkívül súlyos időben a magyar dolgozók képtelenek voltak saját erejükből lerázni a német megszállók és horthys­ta bérenceinek igáját. A kom­munisták legjobbjai mindent megpróbáltak, hogy az orszá­got megmentsék a pusztulás­tól, de a kegyetlen terror min­den igaz szót elnyomott A fel- szabadulást tehát csak a Szov­jetunió hadserege hozhatta meg, amely 1944. őszén kezdte meg hadműveleteit Magyaror­szág felszabadításáért. A 2. ukrán front csapatai szétverték a 6. fasiszta német hadsereget és elfoglalták Deb­recen városát. A szovjet csa­patok hamarosan tovább in­dultak a Duna vonala felé. Ugyanakkor a 3. ukrán front a dunai hadiflotta és a jugo­szláv népi felszabadító hadse­reg segítségével, Magyarország déli területein harcolt. A két front főerői északról, keletről és délnyugatról közelítették meg a magyar fővárost, s 1944. december 26-án, a fasiszták több mint 10 hadosztályból ál­ló budapesti védőseregét telje­sen körülzárták. Parafiésnokságunk meg akarta kímélni Budapest lakó­it a nagyarányú pusztulástól, s ezért ultimátumot intézett a fasiszta seregek vezérkará­hoz. A nácik azonban, remény­kedve a Hitler által nagyké­pűen hangoztatott segítségben, visszautasították a javaslato­kat és felháborító módon meg­gyilkolták a szovjet parlamen­tereket. Megkezdődött Budapest ost­roma. A 2. ukrán front csa­patai egymásután számolták fel a körülvett ellenséget, s 1945. február 13-án a magyar fővárost teljesen megtisztítot­ták a német—nyilas csapatok­tól. Budapest lakói nagy szere­tettel fogadták a szovjet ka­tonákat akik sókszor még (Részlet a szerzőnek a szov­jet-magyar barátsági, együtt­működési és kölcsönös segít­ségnyújtási szerződés 10. év­fordulójára írt cikkéből.) E sorok írója a második világháború alatt járt először Magyarországon. Tavaly a szovjet háborús veteránok küldöttségével lá­togattam el újra Magyaror­szágra. A Fejér megyei társadalmi szervezetek meghívtak ben­nünket, 39 szovjet gárdista emlékművének leleplezésére. A szovjet gárdistákat 1945 februárjában Vereb falu ko­vácsműhelyében fasiszták kí­nozták halálra. Most tér van a kovácsmű­hely helyén. Az állami gaz­daság új munkáslakóházai szegélyezik. A tér közepén emelkedik az emlékmű. Rajta a felírat: „örök dicsőség a Szovjet Hadsereg katonáinak és tisztjeinek, annak a had­seregnek, amely a békéért és a világ népeinek barátságá­ért harcolt”! 39 fiatal gesztenyefa veszi körül az emlékművet, úgy, ahogy ezt haldokolva kívánta a harminckilenc hős egyike, egy szovjet leány, Varja Ivol- gina. A térre épített szép kul­túrpalota az ő nevét viseli. A verebi emlékmű leleple­zésére, amely a Nagy Októ­künk, hogy az ellenforradal­mi felkelés napjaiban meg­rongálták a szovjet harcosok tömegsírját Bicskén, de 1956 november 2-áról 3-ára virra­dó éjjel ismeretlen magyar hazafiak tíz koszorút helyez­tek el a síron. Az ünnepség után a Vö­rös Október termelőszövetke­zet elnökével beszélgettünk. Elmondta, hogy a tsz tagjai az ellenforradalmárokkal szembehelyezkedve, nem vol­tak hajlandók feloszlatni gaz­daságukat. Az ellenforradal­márok erre cselhez folyamod­tak és azt javasolták, hogy a Vörös Október válasszon legalább szebb, nem kommu­nista nevet. A parasztok ezt is elutasították. Sztálinvárosban járva, nem volt szükségünk tolmácsra, mert Tapolczai Jenő, a városi tanács elnöke és Juhász Já­nos a városi pártbizottság tit­kára jól beszél oroszul. — A mi moszkvaink — mu­tatta be mosolyogva Tapoczai elvtárs Juhász Jánost. — Moszkvában végzett. A magyar elvtársak el-

Next

/
Oldalképek
Tartalom