Népújság, 1958. március (13. évfolyam, 34-58. szám)

1958-03-20 / 49. szám

NÉPÚJSÁG 1958. március 20. csütörtÄ T3qs£3-dfij A „Két szerelem“ című operett bemutatója Recsken KÉT ÉS FÉL HÓNAPI elő­készítő munka után, március 15-én bemutató előadás volt a recski bányászotthonban. A fiatal, műkedvelőkből álló színjátszó csoport Fényes Sza­bolcs: ..Két szerelem” című operettjét játszotta. Nagy munkát jelentett ez a három- felvonásos operett. Idegenked­ve fogadta a falu lakossága, hogy holmi „tszcs-s darabot” tanulnak a színjátszók. Ez a tartózkodás meg volt a veze­tőség részéről is, nem na­gyon segítették a csoport munkáját. De a sok buktatón keresztüljutott operett kiáll­ta a próbát. A vasalt frakkok helyett egyszerű bányászru­hákban játszottak és a csil­lárok fényét karbidlámpa sá­padt de barátságos fénye vál­totta fel. Ilyen előzmények után izgatottan várták a szombati bemutatkozást a színjátszók és a falu lakosai. Telt ház előtt gördült fel n függöny szombat este. A széksorokban ott szorongtak a szülők, a jóbarátok és az ismerősök. A bányászinduló hangjaira bevonultak a bá­nyászok. Felzúgott az első taps. Ez segített a szereplőkön, vidáman, gyorsan pergett a játék. Az agglegény Borbás András, a híres bányász bele­szeretett a szoir "zéd falu csi­nos tsz-elnöknőjébe, Balogh Annába, de ezt a szerelmet a bányamester minden áron meg akarta akadályozni, mert Ő is szerette Annát. MINDEN ESZKÖZT megra­gadott, hogy eláztassa And­rást. Ebben először segéd­kezet nyújt az új bányász, a városi vagány, Dohányos Jós­ka, de később ellene fordul, és leleplezi Gallót. A végén ő is párra talál a csinos Jutka személyében. Mint általában az operet­teknél megszokott .befejezés, mindenki megkapja bünteté­sét, jutalmát, a civódó szerel­mesek kibékülnek. A színészi alakításoknál az első helyre az Annát alakító Gyimesi Franciska kerül, aki kitűnő arcjátékával és hang­jával a nézők kedvence lett. Meghatóan játszotta Gál Sán­dor az öreg Borbás szerepét. Feleségével együtt sokszor ra­gadtatta tapsra a közönséget és a drámai pillanatokban könnyeket csalt az emberek szemébe. A komikus Szabó Imre ben­ne élt a „vagány-szerepben” és partnernőjével, Szűrös Ma­rikával az operett legbájosabb párja volt. „ízes” pesti beszé­dén sokat derült a közönség. A bonviván Gál Mihálytól a Csárdáskirálynő, a Lili báró­nő és a Három egy, a szere­lem javára című operettek főszereplőjétől többet várt az igényes közönség. Hangját csak a színpadi biztonságérze­tével tudta pótolni. Az ő munkája a rendezésben, a be­tanításban merült ki. A tapsok után ítélve, sikeres munkát végzett. Galló bányamester hálátlan szerepét Kováts Károly ját­szotta. A fondorlatos férfi, aki szerelméért harcol, nem vá­logat az eszközökben. Ez volt ő. Hangja meglepően férfia­sán, kellemesen hatott. Sokat nevetett a közönség Holló Margit Zsófi Veráján, az ál­szent falusi lányon. Kisebb szerepekben is meg­felelő alakítást nyújtottak. Pócs Rozália riporternői, Sza­bó János és Kaleta István, a Borbás-fiúk szerepében. Tóth Erzsi, Gál Erzsi, Török Jó­zsef, Földi László, mind tudá­suk legjavát adták. A fiatalok^ mellett tanács­adókként az öregek álltak. A díszletkészítők jó munkát vé­geztek és Pribula Lászlónak, a díszletezőnek is része van a sikerben. Kovács Ferenc régi műkedvelő színész, a súgó sze­repében és a próbák alatti munkában sokat segített a fia­tal színjátszó csoporton. A közönség a vidáman el­töltött előadás után megelé­gedetten ment haza. Egyönte­tű volt a vélemény: — Érdemes volt megnézni! A SIKERREL szereplő recs­ki színjátszó csoport jövő va­sárnap megismétli előadását a bányász kultúrotthonban. KOVÁCS JÁNOS Húszcentis porhó a Blikkben Két hír, két kép küHöldr«! 1956-ban Párizsban aláírták a Tunézia függetlenségéről szóló okiratot. 1828-ban született: Henrik Ibsen norvég drámaíró. I878_ban halt meg I. R. Mayer német fizikus.' NÉVNAP Ne feledjük:' pénteken BENEDEK A tavaszt várjuk. Néha. úgy látszik, mintha itt járna már a kertek alatt. Aztán felhő kúszik a nap elé és hideg szél csípi arcunkat. Sándor József, Benedek, írja a naptár, de a Bükk nem vesz erről tudo­mást. Hatszáz méteren felül húsz cehtis porhó fedi a he­gyeket. Bánkúton szikrázó napsütésben sielnek e sportág igazi kedvelői. IüusJí — LIKKER ISTVÁN do­mosziói községi tanácstag kez­deményezésére társadalmi munkával a Dobó utcát rend­behozták. A tanács községfej­lesztési alapból az utat lehen­gerel és járdával látja el.- SZOMBATON ESTE 8 óra­kor Egerben a városi művelő­dési házbari a főiskolai szín­játszók részére zenés-táncos klubestet rendeznek. — MÉG EBBEN a hónapban megjelenik az eszperantó—ma­gyar. kéziszótár az Akadémiai Kiadó kiadásában. A gyakorlat alakítja ... Van-e ismeretterjesztő előadássorozat Hevesen? SOKSZOR HIÁNYOLTÁK már az illetékesek, hogy a hevesi Művelődési Házban nincsenek ismeretterjesztő előadások. A hevesiek, az érdeklődők viszont tudják, hogy a „vád” csak félig igaz. A kultúrott­honban, valóban nem tarta­nak ilyenfajta előadásokat, ■hely hiányában sajnos nem tehetik. A „helyszűke” országos probléma, . illetve az ille­tékes miniszterek is tudják már, hogy Hevesen nincs kü­lön mozihelyiség. Mindent egyhelyen, a kultúrházban tartanak. A színjátszók, éne­kesek, táncosok ott próbálnak, a rendezvényeket is ott tart­ják, valamint a filmvetítése­ket is. Ez olyan torlódást jelent, s olyan hátrányt a kul­túráiét felvirágoztatásában, amiről nem győznek panasz­kodni a hevesiek, különösen Bence József, a kultúrotthon igazgatója. Segítséget, egyelő­re nem várhatnak, s így „se­gíts magadon” alapon, házon kívül próbálják megoldani a nehézségeket. így az ismeret­terjesztő elaődások színhelye nem a kultúrház, hanem a III. számú általános iskola, ahol Szabari Szaniszló általános is­kolai igazgató, a kultúrház nevében végzi munkáját, il­letve rendezi meg a TTIT elő­adásokat. SZABARI IGAZGATÓ fá­radságot nem ismerő tevé­kenységére, igyekezetére ke­vés a dicsérő szó. Nemcsak rendszeres előadói szerepben, hanem — mint az iskola igaz­gatója — a házigazda szerepé­ben is kiváló. Az eladások ké­nyelmes, fűtött helyen foly­nak, a témának megfelelő „kí­sérettel”, filmvetítéssel, tánc­cal, énekkel teszik még von­zóbbá ezeket az előadásokat. A TTIT témakörét külön­ben a gyakorlat alakítja He­vesen, hogy rendszeresen, vagy minden héten 200—300 hall­gatója van ezeknek az elő­adásoknak, az azzal is ma­gyarázható, hogy arról folyik a szó (pereg a film, szól az ének stb.), ami az embereket érdekli. Néhány példa a „kí­vánság előadásokról”, női be­tegségekről Dr. Péterffy or­vos, á 'mezőgazdasági törvé­nyekről Urbán Imre mezőgaz­dasági osztályvezető, a föld jelenlegi problémáiról (adás­vétel) Molnár László, a köz­ségi tanács elnöke tartott elő­adást. Ezenkívül a dohányter­melésről, az állatok betegsé­géről stb. lesz szó a közel jö­vőben. ÍGY NÉZ HÁT KI a he­vesi ismeretterjesztő előadá­sokról a kép. Vannak előadá­sok, csak ne a kultúrházban keressük azokat, s akkor, még dicséretet is mondhatunk a jó szervezésért. L -né. muHora: Egerben este 7 órakor: SYBILL (szelvénybérlet.) Monológ — 1958 — MÁRCIUS 16-ÄN (vasár­nap) Varga Ferenc, a gyöngyö­si várcsi tanács elnöke, a Bu­dapesten megtartott tanácsve- zgtők értekezletéről tartott be­számolót 400 dolgozó paraszt­nak. A részvevők nagy lelkese­déssel fogadták a beszámolót. — A GYÖNGYÖSI városi pártbizottság március 24-én a városi propagandisták részére egésznapos értekezletet tart, melyen megtárgyalják az okta­tási év tapasztalatait. — ATKÄR KÖZSÉGBEN a községfejlesztési alapból a föld­utak» í kikövezik. Ehhez a köz­ség lakosai társadalmi munkát szerveztek és 200—300 forintos hozzájárulással segítik az út mielőbbi elkészítését. — SZERDÁN ESTE 5 órakor a gyöngyösi városi Népfront Bizottság ülést tartott. Az ülé sen piegtárgyalták a népfront és a városi tanács közös fel­adatait, a városfejlesztési terv végrehajtásában. A beszámo­lót VARGA FERENC, a gyön­gyösi városi tanács elnöke tar­totta. Ezután Dr. MOLNÁR MIHÁLY a népfront munká­járól mondott beszámolót. — AZ EGERBAKTAI általá nos iskola tanulói és a Dobó István úttörő csapat tagjai március 16-án bemutatták a „Négy évszak” és a „Krajcá- ros királyfi” c. mesejátékot. A műsoron még tánc- és ének­számok is szerepeltek. — MARKAZON egy törpe- vízmű létesítését tervezik köz­ségfejlesztési alapból. Az árok kiásását társadalmi munkával vállalták. — A GYÖNGYÖSI járás ter­melőszövetkezetei, élve a ter­melőszövetkezetek segítségét szolgáló határozattal, az 57-ben holdanként felhasznált 26 ki­logrammos műtrágyával szem­ben 1958-ban 136 kilogrammot használnak fel. — „MOSZKVAI ÉLMÉ­NYEK” címmel Dr. Ferenczy Imre, a VT. VIT-en részt vett magyar eszperantó küldöttség vezetője tartott beszámolót szerdán este Parádfürdön. — A SZÖLŐKULTÜRA fej­lesztéséért egyre több bor- kiállítást rendeznek a gyön­gyösi járásban. Eddig már több helyen rendezték meg, s a legsikerültebb Markazon volt, melyen 72 dolgozó paraszt vett részt: borával. Egyben a község szőlő-monográfiáját is elkészí­tették a borkiállításra. ... nemcsak végkiiuerülésig kell táncolnia, de jól kell értenie a frissítő coctail keveréséhez is. Joachim Brennecke filmszínészt Baden-Badenben karnevál hercegévé választot­ták. S amint a képen is látható, bemutatja két udvarhölgy é- nek a ,,konfetti”-coctail keverését. Ez a képünk Londonból érkezett. Bartók Éva magyar származású filmszínésznő a „Szerelem volt a bűne” című új filmjének bemutatója alkalmával rendezett sajtófoga­dásra érkezik az Oxford Street-i filmszínházba. MUNKÁSOTTHON MOZI, EGER március 20-án csütörtökön, délután % 5 órakor: IFJÚSÁGI ELŐADÁS este 7 órakor ünnepi előadás: HARAG NAPJA ....................................................................... EG RI VÖRÖS CSILLAG Égi madár EGRI BKÖDY Nincs előadás EGRI BEKE I01-es sas egri SZABADSÁG Nincs előadás GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Pickwick klub GYÖNGYÖSI PUSKIN Az én lányom HATVANI VÖRÖ^ CSILLAG ötlábú birka (16 éven felülieknek) HATVANI KOSSUTH Tizennyolcévesek FÜZESABONY A béke völgye PETEKVASAra Hintónjárő szerelem HEVES Vörös és fekete (I. rés/.) (16 éven felülieknek) i Tudod, az este irtó kassa filmet láttunk. Csuda klassz csajok voltak benne. A Me- lind.áékkal, ültünk együtt, utána sokáig fent voltunk, én is csak reggel felé tud­tam elszundizni. Még most is olyan álmos vagyok..' Rá­adásul az a süket pa­raszt egész nap brusztolt. Engem is elkapott a WC-n egy spanglival... Az oroszt, meg u németet, nem korná- iom, hülyeség. Meg az a vacak matema­tika... Jó mi, amikor az öreg azt mondja: maguk lesznek a jö vö matematikusai... A vén hülye... Hát akarok én ma­tematikus lenni? Kí- mstgyek a h/udovtká­ra, röpcsisnek. (így mondta.) ■ Ez egy frankó hely. Nem kell aláírni a cédu­lát, ha megunom, be­mondom az unalmast és passz... Átme­gyek a sportrepülők­höz, tudod, hogy fi­zetik a vontatókat? Ah, az nem is em­beri. Különösen, ha az ejtőernyős jankó- kat viszik fel. Ajajj... Igaz, hogy a bratyó azt dumálja., hogy a röpcsiseknél kell tud­ni, de majd átdobom a. fejeseket. Nem igaz?... Téged nem idege­sítenek a suliban ezek a taknyos bé kák? Az a nyava­lyás 7,sóka azt mond ta tegnap: — Zoli, maga még vem is látott repű­A legszívesebben lehúztam volna neki egy frászt, de így csak azt mondtam neki, hogy menjen a bűire... Hogy a Sacinak nem mondtam vol­na? Tévedsz apa! Már dobtam a nőt. Hogy-hogy, miért? Mert az a piszok Ko­vács csinálta meg ne­ki a házi feladatát... Van tiized? Nincs? Helló fater, adjon egy kis tüzet! Kössz... löt. xxx Sötétkék bocskai- sapkáját feltolta a fejebúbjára és elége­detten nézett körül. A Kossulh-füsljél szemtelenül ráfújta a, mellette álló idősebb vasutasra. A társa., akihez ezt a monoló­got int éjjé, csende­sen ült a helyén, s látszólag szégyellte magát nagyszájú di­áktársa helyett. Érez­te, hogy akik végig­hallgatták ezt a félig- meddig alvilági, a tanárokról pimasz módon nyilatkozó, léha életszemlélettel teli beszédét, megbot- ránkoztak, s nyílván azon gondolkodtak: vajon ilyenek a mi ifjúink? Ilyenek a diákok, akik nemso­kára az idősebbek szellemi örökét van­nak hivatva átvenni? Nem, nem így van! A ma középiskolás diákja nem ilyen. Egészen más. De azért kedves szülök és nevelők vigyázat: a fenti monológ vem kitalált, hanem meg­történt dolog.,, (dy). A fodrásznál » M • / V v ' * Tfe-vrt f f / Fiús frizurát kérek. Tartóshu Hámot csináljon..

Next

/
Oldalképek
Tartalom