Népújság, 1958. március (13. évfolyam, 34-58. szám)

1958-03-13 / 43. szám

N É P'ti J S A G 1958. márciiis- 13. - csütörtök Egy hónap a mérlegen — az olvasó véleménye a Népújságról ­Amikor napilap lett a He­ves megyei Népújság, kör­kérdést intéztünk, kedves Olvasóinkhoz: mit várnak a Heves megyei napilaptól, rnit szeretnének leginkább olvas­ni, miről szeretnének legin­kább tájékozódni stb. Egy hosszú hónap telt el azóta... Szerkesztőségünk minden tagja együtt és külön-külön azon igyekezett ez alatt az idő alatt, hogy a kedves Olvasók kérése, kívánsága szerint írjon „jót, s jól” mércéjével mérve az újságírói munkálkodást. Egy hónap után, az újabb körkérdés tükrében, így lát­juk magunkat, illetve a munkánkat. Fülöp Lajos gyöngyösi gim­náziumi tanár, nyelvész sze­rint a Népújság, mint napi­lap, csaknem maradéktalanul ■ betöltötte a hozzá fűzött re­ményeket: Barátja, segítőtár­sa a megye munkásainak, dolgozó parasztjainak, értel­miségének egyaránt. Mind- annyiukhoz közel áll, hi­szen a helyi problémákat szó­laltatja meg, s ugyanakkor nagyvonalakban a világpoli­tikai eseményekről is tudó­sít. Mint nyelvész néhány hi­bára is felhívta a figyelmet, többek között arra, hogy na­gyobb gondot fordíthatnának az egyes cikkek helyesírására, .lektorálására. Dr. Némedi Lajosné, egri gimnáziumi tanárnőnek ugyancsak ez a véleménye és tanácsa, hogy a Népújság is \'egye fel a harcot a szép és helyes beszédért. Hogyan ta­nuljanak meg az emberek helyesen beszélni és írni, ami­kor a sajtó magával szem­ben sem nagy igényű. Dr. Né- mediné és Fülöp tanárok sze­rint színvonalasabbá kell ten­nünk a lap kultúr-rovatát, az irodalmi rovat prózai közle­ményei többnyire szerencsé­sek. Azonban a vers közlé­seket "'minőség szempontjából még nagyobb kritikának kel­lene alávetni. Dr. Némediné i tanárnő szerint, jól tenné a Népújság, ha szorosabb kap­csolatot tartana a TTIT-vel. Heves megyében sok nép­rajzi érdekesség van, a lap hasábjain szólaljanak meg a néprajzosok is. A háziasszonyok szemével és szájával Polgár Tiborné és Feuer Zoltánná verpeléti lakosok elmondták, hogy jó lenne ha többet foglalkozna a lap a nőkkel. A Nőtanács munkájáról keveset olvasnak. A divat is érdekelné őket, de nemcsak szép fazonok, öl­tözködési útmutatót is kérnek, azonkivül rendszeres kozme­tikai tanácsadást is, a kony­hai receptek mellé. Feuer Zoltánná, mint a Szülői Munkaközösség tagja az ifjú­ság neveléséhez kéri a sajtó fokozottabb segítséget. Nádudvari József, gyöngyö­si malomgépész, különösen szívesen olvassa a „mun­kásarcok'’ rovatot, nagyon szereti az üzemi riportokat,, különösen a képesriportokat. Helyesli és dicséri Fülöp gim­náziumi tanárral együtt, a színes, és változatos képesri­portokat, valamint a világ minden tájáról közölt érde­kes képeket. Nádudvari József kéri, hogy a könnyűipari üzemeket, így a malmokat is látogassák meg a lap munkatársai. A hír­rovatot, mind a külföldit, mind a belföldit megfelelő­nek tartja, csak a balesetek­ről szóló értesítéseket hiá­nyolja. Véleménye szerint ezek pedig nagyon tanulsá­gosak lehetnének. Mint sport- barát, ő is szívesen olvassa a sportrovatot, de szeretné, ha többet írnának a vidék sport­járól. Nagyon szereti és min­dig szívesen olvasna útirajzo­kat és folytatásos regényeket is. Helyesnek találja az ifjú­sági rovat bevezetését. Molnár András verpeléti gazda örül a parasztság éle­tével foglalkozó -cikkeknek. Különösen érdeklődik a tu­dományos mezőgazdasági cik­kek után. Kovács Ferenc MÁVAUT kalauz helyesnek tartja a mozi, színház műsorok, rádió­műsor közlését,, valamint a totó, lottó tájékoztatót... íme dióhéjban néhány olvasónk véleménye lapunk­ról. Köszönjük és m eg fogad, juk a tanácsokat. 1848. A bécsi forradalom (HU éve) 1733. Született: J. Priestlev an­gol fizikus, kémikus, az oxigén felfedezője (225 éve) 1888. Született: A. Sz. Makaren­ko, szovjet pedagógus és író. (70 éve) NÉVNAP Ne feledjük: csütörtökön KRISZTIÁN Egy nap kiképzésen szerint minden Verőfényes márciusi reggel. Vidám nótaszótól hangos a Csiky Sándor utca. Az Egri Dobó Gimnázium tanulói vo­nulnak itt katonás rendben. A mai napon négy óra hosz- szára felcserélik a tantermet: a baktai gyakorlótérrel. A gyakorlótéren a .tiszthe­lyettes elvtársak megkezdik a foglalkozást minden osztállyal külön-külön. Először a vigyáz- állást, majd a különböző alapfokú katonai gyakorlato­kat ismételtük át. Hiszen már egy ilyen katonai kiképzésben az elmúlt évben részesültünk. Év elején a KISZ kezdemé­nyezésére szervezte a gimná­zium igazgatósága a katonai gyakorlatokat. Ezt a tervek negyedévben meg fogják ismételni. — Nem értek egyet azokkal, akik ellenzik a fiatalok kato­nás nevelését —- nyilatkozott Szolnoki János igazgató elv­társ az If jú Kommunista mun­katársának — persze ezt nem félszívvel, hanem teljes oda­adással kell csinálni. Ha így cselekszünk az ifjúság lelke­sedik érte. S hogy ez mennyire így van, ezt mindennél jobban bizonyítja: ez a kiképzés... Fegyelem és rend uralkodott az „ezredben”, melyért Nagy Ferenc főhadnagy elvtárs meg is dicsérte a tanulókat. .DARAGÖ ISTVÁN Dobó gimnázium m Leánytanács" választás Egercsehiben A KISZ szervezet kezdemé­nyezésére leánytanács-válasz- tásra gyűlnek össze az eger­esein bányatelep leányai hol­nap este hat órakor a KISZ helyiségében. Az új tanács fel­adata lesz, hogy a lányokat érdeklő dolgokról előadáso­kat, tanfolyamokat rendezze­nek. A főző-, varró- és egyéb tanfolyamokat az idősebb egercsehi asszonyok vezetik. Műtét hipnózisban Bármilyen titokza­tosnak tűnik is fel sokak szemében a hipnózis, segítségével az orvosok mindig új lehetőségekre bukkannak. így pél­dául nemrégiben vé­gezték el az első nagy tüdőműtétet hipnózis alatt. A fi­atal női beteg, akit tüdőtumorral operál­tak, a két és félórás műtét alatt hipnoti­kus állapotban min­den utasítást ponto­san betartott. „A hipnózis az egyet­len kábítószer, amely semmiféle veszély- lyel nem jár a be­tegre — állapította meg az orvos. — Ha helyesen alkalmaz­zák, úgy megszűnteti a műtét előtti aggo­dalmat, a műtét köz­ben jelentkező fáj­dalmakat és az utá­na érzett levert­séget”. Más esetekben olyan betegeknek, akik súlyos égési se­beket szenvedtek, szinte elviselhetet­len fájdalmakat éreztek, aminek kö­vetkeztében egyálta­lán nem volt étvá­gyuk és sebeik sem akartak gyógyulni; naponta a hipnotikus állapotban bebeszél­ték, hogy nem érez­nek fájdalmat, húst, tejet és tojást kíván­nak és meg kell híz- niok, hogy meggyó­gyulhassanak. Né­hány heti ilyen ke­zelés után vala­mennyit gyógyultan elbocsátották. Semmiféle szoká-< sós gyógyszer és gyógykezelés nem használt annak a fiatal lánynak sem, akinek gégeidege rossz elhelyezkedése, illetve az idegre gya­korolt nyomás miatt minden 15—30 má­sodpercben köhög­nie kellett.. Nyolc nap után a lány ha­lálosan kifáradt, ek­kor kísérleteztek a hipnózissal. Három ülés alatt beleszuge- rálták, hogy le tud­ja győzni köhögési ingerét, először egy percre, aztán tíz percre, végül egy ál­ló órára. Másnap azt az utasítást kapta, hogy csak akkor kö­högjön, ha nagyon szükséges. Harmad­napra elbocsátották és azóta megszűntek rohamai. — AMÍG 1957-BEN a hat­vani járás termelőszövetkeze­teiben száz holdra 13.4 szá­mosállat jutott, addig ez év végére 17-re emelkedik ez a számarány. — A GYÖNGYÖSI VÁROSI Kultúrházban vasárnap dél­előtt 9 órakor a város motor­kerékpárosai részére, baleset- védelmi oktatást tart a gyön­gyösi kapitányság. Előadó: Környei László rendörszáza- dos. — A HATVANI JÄRÄS termelőszövetkezetei ez év­ben 431,000 forint értékű sa­ját beruházást és 541.000 fo­rintos állami segítséggel tör­ténő beruházást terveznek. — HÚSVÉTI ajándéktár­gyak érkeztek az egercsehi bányatelep boltjába, 3500 fo­rint éftékben. — HATVANKÉT iparen­gedélyt adtak ki a múlt- évben a hatvani járás­ban, de az idén csak egy magánkisiparos jelentkezett iparengedélyért. Ez a járás községeinek kisiparos ellá­tottságát mutatja. — KEDDEN ESTE a Gyön­gyösi Szabadság Étteremben a Vendéglátó-ipari Vállalat nő­napi ünnepséget rendezett. — Szűcs György igazgató meg­nyitó szavai után '• megvendé­gelték a vállalat női dolgozóit, majd rövid, vidám műsor kö­vetkezett, amelyen nagy si­kert aratott Kalotás Lajos és Diósdi Ari, A bál a reggeli órákban ért véget. — MÄRCIUS 15-én a gyön­gyösi földművesszövetkezetek ; nagyszabású ételbemutatót és í szakácsversenyt rendeznek a I SZÖVOSZ-iskola éttermében. — AZ EGRI vasútállomáson az utóbbi időben élénkült a szakszervezeti élet. Az ellen- forradalom utáni hónapokban mindössze 30 tagja volt a szakszervezetnek, s azóta 260- ra szaporodott a szervezeti dolgozók száma. — FÄSITJÄK a hatvani járás községeinek tereit, ut­cáit. Közel kétezer facseme­tét ültetnek el rövidesen a községi parkosítási terv ke­retében. Anyagiak hiánya miatt cJÍy Olasz Országos Atomkutató Bizottságot azért hozták Létre, hogy tudományos munkájával hoz­zájáruljon az atomenergia békés felhasználásához. Ez a bizottság most bejelentette, hogy amennyiben nem tesz­nek intézkedéseket, anyagiak hiánya miatt kénytelen beszüntetni működését. Nincs módunkban ismerni az olasz kormány költségvetésének részleteit, így tehát azt sem tudhatjuk, hogy mennyit szánt a fegyverkezés fo­kozására, közelebbről bizonyos atomenergia kutatások­ra, amelyek egy másik ..bizottság'’ hatáskörébe tartoz­nak. De úgy véljük, nem keli különösebb találékonyság áhhoz, hogy látatlanban is megállapíthassuk, hogy annak a bizonyos másik ..bizottságnak” nem kell anyagiak hiánya miatt beszüntetni a működését, Ha. csak bizonyos olasz körökön múlna, előbb lenne Olaszországnak hidrogénbornbája, mint atomerőműtelepe Félek a görögtől ( (Vzekben a napokban tárgyalja a kairói hadbíróság azt áz összeesküvést, amelynek célja az egyiptomi köztársaság megdöntése, s a királyság visszaállítása volt. A tárgyalás folyamán olyan adatok is napfényre ke­rültek, amelyek mint adatok lehetnek' újak, de reális feltevések szerint korántsem voltak átok. Nevezetesen, hogy az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország a .,legmagasabb felügyeletet gyakorolta az összesküvés fe­lett” — mint vallotta Eszám Eddin alezredes, a vád fő­tanúja, ­Az egyiptomi agresszió 1956 novemberében zátonyra futott. De azok. akik az agresszió szervezői és egyetértői voltak, nem tettek le céljaikról. Ha így nem, majd úgy — elve alapján egyik oldalról „kellő méltányosságot” tanú­sítottak a fiatai arab állam iránt, a másik oldalon leg­magasabb felügyeletet” gyakoroltak az összeesküvés fe­lett. Nagyon is .tudja a jobb kéz. hogy mit csinál a bal: az egyik ad valamit, a másik azonban tőrt szorongat a markában. Timeo danaos et donna ferentes — ismét beigazoló­dott áz ókori közmondás: félek a görögről, ha ajándé­kot ad... Mert bizony jobb félni, mint megijedni! (—látó—) ■■■«■■«« fim m a ■ * * MUNKÁSOTTHON MOZI, EGER március 13-án, csütörtököm. Az új ember kovácsa, EGRI VÖRÖS CSILLAG Akasztottak lázadása (16 éven felülieknek) GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Lissy FÜZESABONY Benderáti eset GYÖNGYÖSI PUSKIN Marty HATVANI VÖRÖS ■ CSILI.AG A tettes ismeretlen HATVANI KOSSUTH Kapitány és hőse PETERVÁSÁRA (5 áh or diák HEVES Szerelmes trombitás;. EGRI BÉKE Egy nap a bíróságon (16 éven felülieknek) ISMERKEDÉS mtiftttra: Egerben este 7 órakor: SVBILL (.szelvénybérlet) Pótervásárán este fél 8 órakor: Tavaszi keringő Egyéves a Lottó Egy év telt el azóta, hogy kül­földi tapasztalatok alapján ná lünk Is bevezették a lottót. A lottó népszerűsége szinte hétröl- hétre fokozódik, s az ebből szár­mazó jövedelmet pedig lakások építésére fordítja államunk. Ami­kor a lottó-játék bevezetését el­határozták, legfeljebb egymillió szelvény eladására számítottak. Az első sorsoláson, 1957 március 7-én azonban már 1 millió 500 ezer 891 szelvény vett részt. A múlt év végére 2 és félmillió fö­lé emelkedett az átlagos heti szel vényei adás, s egy alkalommal, •t 13. játékhéten 2 millió 891. ezer 114 lottószelvényt küldtek be a fogadók. Ebben az esztendőben a harma- <>/k fogadó í héten már túlszár­nyalták c/t Is, 2 millió 971. ezer 858 /elvényt adtai.. Kerek egy esz­tendő alatt 138 millió 484 szelvényt vásároltak. Természetesen n nye­remények ín ennek megfelelően (lakúitok. /■ nyertes szelvények •zárna ne-ghalad la a. 3 milliót, öt találatot mindössze hárman ériek el, •: a legtöbb nyereményt •ír. 1937, e-'f 37. Játékhetében fi­zették Huszár Eeretie budapesti '/obttffsíének — !)ZZ e/.er 676 fo­rintot. A nyeremények fejében «•X év alatt már 103 millió (194 ezer 793 forintot vettek fel a szerencsés lottózók. A pénznyere­ményen kívül nagyértékű tárgy­nyereményeket is kisorsoltak, az évforduló napján lezajló 12. ju­talomsorsoláson nyereményeivel együtt 3412-őt, többek között most sorsolják a 12. Wartburg gépko­csit, a 18. és 19. öröklakást is. Az idei nyeremények közül a külföldi társasutazásokon kívül a családi házak és a vidéki örök­lakások számíthatnak a legna­gyobb érdeklődésre. A márciusi lottószelvényekre például április 4-én, a népi demokratikus orszá­gokba irányuló 15 társasutazásra sorsolnak ki részvételi Jegyet. A további hónapokban három nyer­tes 12 napos moszkvai társasuta­záson vehet részt, hárman 13 na­pot tölthetnek Maiianskó Lezné- ban, ahonnan Prágába és más csehországi fürdőhelyre kirándul­nak. Hárman a román tengerpar­ton nyaralhatnak a lottónyeremé- nyen, « közben Bukarestét és Konstaucát és megnézik. Hárman 15 napot töltenek cl majd a bol­gár tengerparton, a közben Bu­karestet és Várnát is megismerik., KJ napos adriai utazást. Is sorsol­nál' ki négy nyertes rf-wrAre, akik rí>■;.,i■' Dtirazzóba Is ellátogat­nak, (MTI) A népviselet védelmében Igazán követésre méltó kezdeményezés született a népviselet védelmére a bol- dogi Nőtanácsnál. Boldog község talán azért, mert eléggé el van zárva a közle­kedés hiánya miatt a váro­soktól, egyike azoknak a he­lyeknek, ahol még alig akad „kivetkőzött” lány. Az isko­lákban a régi, hagyományos szoknyácskákban ülnek a kis­lányok., a nagylányok, hajá­ban ezer színű pántlika lib­ben a vasárnapi sétákon, Szép, szívet derítő látvány ryy-eyy ilyen falu, ahol meg­őrzik az öltözködésben a ré gi hagyományokat, ahol a zsákruhák és társai nem győzedelmeskedtek még színes, virágos hokorugró szoknyák felett. Érdemes is őrizni, becsben tartani ezeket a hagyományokat, hiszen múltunkról regélnek. A bol- dogi Nőtanács most elható rozta, segítségei nyújt a népviselet, és a világhírű boldogi hímzés megvédésé­hez, megőrzéséhez, Mint annyi helyen, itt is szervez­tek az asszonyok szabás­varrás tan folyamot, de eze­ken a tanfolyamokon a nép­viseletnek megfelelő ruhada­rabok szabását, varrását ta­nulják a résztvevők, és gya­korolják a bolüogiaknak hír­nevet szerző hímzést is. Figyelemre méltó kezde­ményezés, és megérdemli, hogy az illetékes felsőbb szervek is felfigyeljenek er­re. A kereskedelem biztosít­sa hiánytalanul a népviselet­hez szükséges ruhaanyago­kat, hímzőfonalakat, s nem volna rossz az sem, ha a vá­rosokban igen népszerű Nép- művészeti boltokban a ma­tyó, sárközi, buzsákí hímzé­sek mellett elfoglalná végre az őt megillető helyet ismét a boldogi. népművészet re­meke, a hímzés Is. (deák) A mátraházi Sportétterem kivi­lágítva. Az aszta­lok körül a legkü­lönbözőbb korú emberek, férfiak és nők: beutaltak. Tegnap jöttek a környező üdülőkbe, most itt ülnek. hallgatják a zongo­ra-dob kettőst, ki­csit feszélyezett a hangulat és kicsit irigykedő. Az irigy- kedés annak a két párnak szól. kik ott lépegetnek már a zene ütemére, mit sem törődve a zsongó étteremmel, az irigy pillantá­sokkal, — csak egy_ mást nézve váltják a lépéseket önfe­ledten, Az asztalokon sör, amott egy üveg bor, itt fe­kete, — telik az idő, csak a táncosok nem szaporodnak. Még mindig az a két pár, még min­dig az irigy, érthe­tetlenül irigy pil­lantások, csak új üveg sör, vagy új pohárka fekete ke­rül az asztalra. Az egyik sarokban ci­gányképű, szemü­veges fiatalember, két idősebb között. A két idősebb is táncolna színesen és volna is kivel, de... Hol van már a fiatalkor köny- nyed merészsége, fesztelen bátorsága, az ilyen nagy ügyekben... Velük szemben, egy má­sik asztalnál éppen három nő. Már nem éppen fiatalok, de csinosak, kedvesek. s látni rajtuk, hogy ■maguk is táncol- nánah, — hisz pi­henni. szórakozni jöttek erre a két ■ hétre. A két idősebb férfi, a fiatalabbat biztatja. De az szemüvege mögül egy távoli asztal felé pislog, ahol sárga blúzban, fe­kete szoknyával karcsún és fiatalon ül megálmodott táncpartnere. A két. idősebb férfi kapacitál, a fiatal­ember tanakodik, s a szomszédos asz_ tál, a három növel drukkol, Már ők is tudják, hogy a ina este hangulata, a jókedv — hisz az ember társas lény — most ezen a szemüveges, fiatal férfin múlik. Kézmozdulataik, szájról olvasható szavaik sok min­dent elárulnak. Ta­lán már szidják is a szemüvegest, aki most nyálas alak, jampec és bekép­zelt valaki számuk­ra, olyan típus, akit nem is volna sza­bad beengedni ilyen helyre öntelt fizimiskájával, A két idősebb férfi közül az egyik em­lékeiből ad elő, nagyonis nyilván­való célzattal. Hogy amikor még (j olyan fiatal volt, nem ülhetett még a környékén sem se asszony, se lány, ha egyszer megszó_ tolt. a Véne. Dekát hiába, ilyen a mai fiatalság, nem a táncot,, a zenét kí­vánják, csak a nő... a nő... hajaj... S így folyik ez má r jó félórája. A szemüveges végiilis megunja a dolgot, feláll, odalép a szomszéd asztalhoz, ahol ligy néznek fel az ott ülők. mintha fogalmuk sem lenne, mit akarhat tőlük ez a voltaképpen egé­szen szimpatikus megjelenésű férfi, Meghajlás, felál­lás... tánc. S né­ha n y perc múlva táncol mind a két asztal. Táncol és táncol, megállás nélkül éjfélig. Az­tán búcsúzás a vi­szontlátás remé­nyében. A két idősebb egy szobában lakik, nyögve ül le mind a kettő az ágy szé­lére. Pihenni jöttek, s most olyan fárad­tak a sók tánctól, hogy beszélni sincs kedvük, A három nö szin te vezényszó ra rúgja lé lábairól a cipőt, s lábukat nyikorgatják, amely megpüffedt a sok tánctól, ugrálástól. Ok is pihenni jöt­tek... Másnap reggel azért egyöntetű a megállapítás: egész jól szórakoztunk a: este. Csak a szemüve- f les fiatalember nem nyilatkozik Még akkor sem. amikor a sárgapu loverrs kislányt látja, — mással, s milyen vidáman, így...ód

Next

/
Oldalképek
Tartalom