Új Úton / Népújság, 1957. július (12. évfolyam, 52-60. szám)

1957-07-24 / 58. szám

1957. július 24, szerda NÉPÚJSÁG 3 „iVeiii kérünk anélkül, hogy ne adnánk.. A Petőfi-bányai KISZ három hónapja HOSSZÚ KERESÉS után si­került csak Nagy Sándort, a petőfibányai KISZ-titkárt megtalálni, öccse is segített, s míg „üldöztük” a bátyót, aki a hosszú utazás előtti tenniva­lókkal volt elfoglalva, jóné- hány dolgot megtudtam róla. Elsősorban azt, hogy a VIT-re megy. Ez a bányatelep szenzá­ciója. Meg azt is, hogy a „Sa­nyinak jól jön ez a VIT, mert az összes szabadságát a KISZ vitte el”. — Hogy-hogy? — kérdem? — Mikor itt szervezni kezd­te a fiatalokat, nem adtak kü­lön időt erre. Az értekezletek, megbeszélések, a szervezés el­koptatták az összes szabadsá­gát — magyarázza az öccse. Pártiroda... orvos... borbély... itt végre utolértük Sándort. És amíg várakozott a borbélynál, — türelmesen, később felvilla­nyozva, hogy a fiatalok tettei­ről beszélhet, — Válaszolt a kérdésekre. — Még mindig nem akarom elhinni, hogy igaz (tudniillik hogy a VIT-re megy) attól tar­tok, hegy az utolsó pillanatban szólnak, tévedés volt, mást küldenek ki... Ettől nem nagyon kell tarta­nia, azt, amit elmondott, az if­júsági szervezetről, nem hagy kételyt abban, hogy joggal je­lölték a Világ Ifjúsági Talál­kozóra, mert nemcsak fizetett szabadságát, de minden sza­badidejét a Kommunista Ifjú­sági Szövetség létrehozására és megerősítésére szentelte. — HÁROM HÓNAPJA kezd­tük, — emlékezik vissza. — Három hónappal ezelőtt 12 fia­tal hozott létre egy olyan ifjú­sági szervezetet, mely a kom­munista nevet viseli. Volt miért hadakozni az új­keletű ifjúsági szervezet első tagjainak. A hangoskodó fiata­lok egy része a párttól füg­getlen ifjúsági szervezetet akart létrehozni. Idegenkedtek a kommunista névtől, nem akarták a helyiséget átadni a KISZ-nek. A kis törzsgárda nem hagyta magát és győzött. — Most száznál is több tag­ja van a KISZ-nek és ezek nemcsak papíron vannak, de dolgoznak is — dicséri őket Nagy Sándor. Nem is akárhogyan. RENDETLEN VOLT A BA­NYA. A vágatokban szerte- széjjel hevertek a kábelek, a vas- és faanyagok. A fiatalok vállalkoztak, hogy egy vasár­nap leszállnak a bányába és rendet teremtenek. Vasárnap volt. Hajnali hat óra. A „népesen” szokatlan társaság szállt le a bányába. — Fiatal, 15—16 éves lányok, — akiknek kezében sután állt a bányászlámpa. Geológusok, műszaki rajzolók, diáklányok, lakatosok, villanyszerelők, és persze vájárok, és a „rendes” műszak dolgozói. A furcsa tár­saság abból a 31 KISZ-tagból állt, amely elhatározta, hogy VIT-műszakot tart, s rendet tesz a bányában. Nagy izga-; lom, szervezkedés előzte meg; ezt a leszállást. Merényi Jó-; zsef. Papp János lakatosok, a; fiúk részéről, Dervalics Ella; geológus a lányok részérő szer-; vezte a leszállást. Molnár Er-; zsébet, Simon Anna, Sábái: Gizella, akikről egyáltalán' nem lehet elmondani, hogy' bányászok, örömmel vállalták'■ a földalatti munkát. Jónéhány lány, akit a szülei nem enged­te! el erre a szép és izgalmas munkára, sírva panaszkodtak a KISZ-titkárnak, s ígérték, — hogy a legközelebbi leszállásra „megfőzik” az öregeket, s részt vesznek a vasárnapi mű­szakon. S akik valami ok miatt nem tudtak az első leszálláson részt venni, mint az alig 15 éves Pálinkás Cecília, érdek­lődtek, mikor lesz újból ifjú­sági műszak, hogy ők is részt- vehessenek. NAGY HASZONNAL JÄRT az első leszállás. A fiatalok számítása szerint több mint öt­ezer forintot kerestek, mely­nek sorsáról később döntenek, mert még nyílt a vita, hogy Mátrafüredre, vagy Pestre ki­ránduljanak-e? A munkáról beszéltünk, — plusz-munkáról, melyet a fiata­lok szívesen vállaltak. A KISZ tevékenységének másik része a hétköznapi munkával kap­csolatos. E hó 15-től augusztus 20-ig bezárólag a KISZ-tagok versenyt szerveztek, melyhez egymásután csatlakoznak fia­tal bányászok. A 61-es front kiszistái elsőek jelentették be részvételüket a versenyen, — csatlakozott Zsemle Ferenc, — Szaniszló József csapata is. Igyekeznek a munkával, s közben szórakoznak. De nem­csak magukra gondolnak. Van egy szép klubhelyiségük, me­lyet a szervezeten kívüli fiata­loknak is rendelkezésükre bo­csátanak, szerdán és szomba­ton. Ez a klub nemcsak arról híres, hogy tiszta és rendes, de arról is, hogy itt egyetlen verekedés nem történt, s itt nevelik a leendő KISZ-tagokat, akik most még mint kíván­csiskodók járnak az ifjúsági napokra. RAJONGANAK A SPORT­ÉRT. A lányok kézilabda csa­pata most kezdi meg edzését, a fiúk minden nehézséget vál­lalva, járnak futballcsapatuk­kal a környező községekbe. — Megteszik azt is, hogy előző napon dupla műszakot tölte­nek, hogy elmehessenek fut- balozni. Van aki az üdülését szakítja félbe, hogy egy-egy nehezebb mérkőzésen résztve- hessen. NAGY SÁNDOR mégis pa­naszkodik, úgymond, néha- néha fegyelmezetlenek. S nem mindenki végzi úgy a munkát, ahogy elvárná az ifjúsági szer­vezet vezetősége. — Azért szeretnék itthon leni a legközelebbi gyűlésünk­re, mert arról is tárgyalunk, milyen módon szüntessük meg néhány KISZ-tagnál tapasztal­ható ellenségeskedést — mond­ja Nagy Sándor, s hozzáfűzi, hogy attól sem riadnak vissza — ha a fegyelmezetlenkedő és intrikáló KISZ-tagokat ki kell majd zárni. Ezek a kis hibák azonban elenyészőek az eredményhez képest. Nincs olyan hét, hogy valami újdonsággal ne lenné­nek gazdagabbak, a KISZ-fia- talok. Most a lányokon a sor, rövidesen ők kapnak ajándé­kot, egy varrógépet, s meg­kezdhetik a szabás-varrási tanfolyamot. — IFJÚSÁGI SZERVEZET Petőfibányán még nem kapott soha ilyen támogatást, mint most a KISZ, azonban az is igaz, hogy mi sem kérünk anélkül, hogy ne adnánk. A fiatalok készek a bányát segí­teni, s a bánya is mindenkor megadja az anyagi és erkölcsi segítséget. Ebben van a petőfi­bányai KISZ eredményeinek titka, — mondja búcsúzóul a KISZ-titkár. K. E. Az egyén és a népgazdaság érdeke A 'vásárlókkal együtt a korrupció ellen Az ellenforradalom előtti időben jól bevált a kereskede­lem széleskörű társadalmi el­lenőrzése. Az ellenforradalom és az azt követő időszakban meglazult a fegyelem a keres­kedelmi vállalatoknál is, — amely nem kis mértékben be­tudható annak, hogy a társa­dalmi ellenőrzés úgyszólván szünetelt. Itt az ideje, hogy a társadal­mi ellenőrzés újból az elmúlt évek színvonalára emelkedjen. Társadalmi ellenőrzés nem­csak a népgazdaság érdekeit, hanem elsősorban a vásárló dolgozók érdekeit szolgálja. — Vállalatunknál, a Tüzép válla­latnál — ahol soká hiánycikk —, különös jelentőségű az el­lenőrzés. A Tüzépnél tág lehe­tőség van a korrupcióra. A korrupciós (borravaló) jelensé­gek megszüntetésére azonban hiába van meg a készség a vállalat vezetőségének, ha a fogyasztók nem akarják azt le- lepzeni. Itt akarok rámutatni arra, hogy bár kis mérvű a társa­dalmi ellenőrzés, mégis . van eredménye. A társadalmi ellenőrzés eredményének tudhatok be, nagyrészt az alábbi jelenségek, melyek a fogyasztók kárát szolgálták és segítségükkel fel tudtuk számolni ezeket és eredményes intézkedést tud­tunk tenni. Ez év január havában egy ecsédi fogyasztónk névtelen le­vélben, de konkrét esetet meg­említve tett panaszt a válla­lat vezetőségének. A levél alapján megindított vizsgálat megállaptotta, hogy a levél­írónak igaza van, mert a lőrin­ci fióktelep a kis mennyiség­ben rendelkezésére álló falazó­téglát, ezrenként 100 forintos felárral hozta forgalomba. Az I árkülönbözetet a saját céljai­ra használta fel. A megtévedt vezetőt és egy közreműködő dolgozót fegyelmileg elbocsá­tottuk. Ez év június, havában egy Ózdon lakó vásárlónk panaszt tett, hogy az egri 301-es tele­pünkön csak úgy jutott három darab cserépkályhához, hogy 160 forintot fizetett az egyik árukiadónak. A bejelentés alapján a kapott nyomon vizs­gálatot indítottunk, és sikerült fényt deríteni a cement- és kútgyűrű eladásoknál is sza­bálytalanságokra. Például a cementárumegrendeléséket fel­vevő betonáru készítő dolgo­zók 40 forint borravalót kö­veteltek meg minden kútgyűrű után, azzal a megjegyzéssel, — hogy azt túlórában gyártják le a sürgősségre való tekintet­tel. Egy fedémesi dolgozó pa­raszt ilyen alapon 300 forint felárat fizetett a kútgyűrű egységárán felül. A cementnél ugyancsak borravalót kértek egy istenmezejei lakostól (15 mázsa megszerzéséért 400 fo­rintot) és ez esetben bekap­csoltak egy AKÖV túravezetőt is és a pénzen három fő osz­tozkodott. Az Egerben történt korrupciók miatt öt főt elbo­csátottunk, illetve alacsonyabb beosztásba helyeztünk. A meg­károsított fogyasztóknak a Tü­zép vállalat megtéríttette a megkárosítókkal. Valószínűnek tartjuk, hogy minden korrupciót nem sike­rült lelepleznünk, és ezen a téren van szükségünk a meg­károsított fogyasztók segítsé­gére, konkrét bejelentésére. A Tüzép pártszervezete és válla­latvezetősége nevében kérjük vásárlóinkat, hogy bejelentése­ikkel segítsék munkánkat és járuljanak hozzá a korrupció leleplezéséhez, mert nélkülük nem lesz eredményes mun­kánk. Szőllősi Lajos, párttitkár Vasárnap jelent meg a for­radalmi munkás-paraszt kor­mány határozata a teljesít­ménybérezés egész népgazda­ságunkban történő alkalma­zásáról. A nagyjelentőségű határozat pontot tesz egy olyan időszak végére, amely­ben élénk viták közepette alakították ki legtöbb üze­münkben azokat a bérezési formákat, amelyek a szocia­lizmus építésének időszaká­ban legjobban megfelelnek a munkásság és a népgazdaság számára. Az ellenforradalom gazda­sági kártevése közé tartozik a teljesítménybérezés ellen indított hajsza és magának a teljesítménybérezésnek teljes felszámolása is. Abban az időben a munkások egyrésze megelégedéssel fogadta ezt az úgynevezett „vívmányt”. Az eltelt időszak azonban min­den józan munkás előtt be­igazolta, hogy a síma időbér alkalmazása az anyagi ösz­tönzés kikapcsolása a terme­lésből a legtöbb helyen csak hátránnyal jár. Számos üzemben spontán már hóna­pokkal ezelőtt visszatértek a teljesítménybérezésre, s ezek­nek az üzemeknek tapaszta­latai azt igazolják: ott növek­szik a termelés, növekszik a dolgozók anyagi érdekeltsége, keresete is. A most megjelent kor­mányhatározat éppen az ed­digi legjobb tapasztalatok alapján írja elő, hol és mi­lyen formában kell visszatér­ni a teljesítménybérezésre, ugyanakkor megfelelő önálló­ságot is biztosít az üzemek, vállalatok számára, s ezzel egyben azt is lehetővé teszi, hogy a legmegfelelőbb bére­zési formát alkalmazzák. A határozat kimondja, hogy teljesítménybérezést kell al­kalmazni mindenhol, ahol ez mind a munkások, mind a népgazdaság számára elő­nyös, ahol a teljesítményeket megbízhatóan lehet mérni. A bérezés formái közül a vál­lalat választja ki számára a legmegfelelőbbet, de ennek lehetőleg műszaki felmérés alapján kell történnie. A kö­vetelményeknek a termelé­kenység emelése, a mennyiség puszta növelése mellett, a minőség javítása, s a gazdasá­gos munkára is kell ösztönöz­niük. A határozat — az épí­tőipari vállalatok kivételével — augusztus 31-i határidőt tűz ki, hogy a vállalatok a teljesítmény követelményeket megállapítsák, illetve irány­elveknek megfelelően meg­változtassák. A határozat megvalósítása minden üzemi vezető fontos kötelessége, hisz abban ad döntő segítséget, hogy üze­meinkben újból visszaálljon a bérfegyelem, érvényesüljön a helyes anyagi ösztönzés, hogy még közelebb kerüljön egy­máshoz az egyén és a nép­gazdaság érdeke. De nemcsak a gazdaságvezetés, hanem a pártszervezetek, a komunis- ták fontos feladata is, hogy politikai felvilágosító mun­kával, ellenőrzéssel, a felme­rülő problémák helyes és észszerű megoldásával segít­senek a teljesítménybérezés sikeres alkalmazásában. A HARCIASSÁG BÉRE ... A Szpartakusz klubba egyik este ittas házaspár — Birin- csik András és felesége tért be. A szabályok értelmében nem szolgálták ki őket, mire a har­cias asszony, kevésbé harcias férje patáliát csapott, — úgy hogy a rendőrséghez kellett fordulni. Az asszony dühöngé­se akkor érte el a tetőfokát, mikor a rendőrök megérkez­tek. A rendőrség udvarias fel- szóltására sem hagyták el a klubhelyiséget, sőt az asszony nekitámadt a rendőrnek s fér­jét is erre biztatta. A hatósági közeg elleni erőszakért mind­kettőjüket letartóztatták. ÉRDEKES HÍREK A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL sssu Tfvvvyyyyyyyyyvy yywvvvvvYV'»' Meglepetés Az ausztráliai Brinsbane vá­ros postaigazgatója közölte, — hogy takarékossági okokból felhasználtatja a háború ide­jéből származó régi borítéko­kat. A telefonelőfizetők igen­csak meglepődtek, amikor a számlájukat olyan borítékban kapták, amelyen ezt olvashat­ták: „Hallgass, és vigyázz, — mert az ellenség füle mindent lehallgat!”. pontjába került, a közeli fal­vakban. Amikor a tojást fel­törték, kiderült, hogy abban még egy kisebb tojás is volt. Ilyesmire pedig emberemléke­zet óta nem volt példa Bosz­niában. Tojás a tojásban Féltékenyek a holdra Abid Mujkios bosnyák pa­raszt egyik tyúkja a napokban egy 140 gramm súlyú tojást tojt ki. A hír szenzációként ha­tott és az érdeklődés közép­Az újzélandi maorik azt tartják, hogy a Hold minden nő tulajdonképpeni férje és így gyermekeinek valóságos apja. A maorik között nem másik oldalán olyan szöveget véstek be, amely állítólag le tudja szoktatni a dohányzásról azokat, akik türelmesen végig hallgatják. Méhek rohama egy szerbiai cukorgyár ellen A kruseváci „Partizanka” cukorgyárat a napokban kü­lönleges „légitámadás” érte. — Minthogy az állandó esőzés csaknem teljesen elpusztítot­ta a virágport, a méhek mezei táplálékát a koplaló rovarok, élelem után kutatva, hamaro­san felfedezték a cukorkagyá­rat és óriási rajokban vették ostrom alá a gyár üzemrészle­geit. , ♦♦♦♦♦♦»*♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦«*♦*»»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦»»«• szokatlanok a Holddal szem­ben megnyilvánuló féltékeny- ségi jelenetek sem. Hipnotizáló gramafonlemezek Dániában olyan hanglemeze­ket hoztak forgalomba, ame­lyeket kifejezetten azzal a cél­lal készítettek, hogy hallgatói­kat hipnotikus álomba merít­sék. (Úgylátszik a dán rádió műsora kitűnő!) A lemezek KIS ÜGYEK ♦ ♦ Szívesen elmenne fodrász, $ fényképész tanulónak. Külön X kérte, hogy a nevét ne írjuk ki J az újságba, mert fél, hogy a % falubeli lányok kinevetnék, X hogy így akar elhelyezkedni. X Teljesítjük kérését, s sírra kér- % jük azokat, akik tudnak segít- • séget adni ahhoz, hogy elhe- X lyezkedjen ipari tanulónak, ke- ♦ ressék fel a szerkesztőséget, s ♦ a javaslatokat továbbítjuk a ♦ kislánynak. * xxx X Idősebb emberek szeretnek J idézgetni a katonaidejükből. ♦ Szívesen emlékeznek vissza az t „angyalbőrben eltöltött“ na- $ pokra, de nem a hajnali órák- 1 ban. Az egri Pacsirta utca la- z kóinak pedig minden reggel öt- } kor emlékezniük kell, ha akar- ; nak, ha nem. Az arra járó X csordás ugyanis az utca két 2 tehenét hangos kürt szóval csa- X lógatja legelni a: ,,Bakaa gyere X hazaa’1... című közkedvelt ta-\ karodót jelentő dallammal. A X két tehén, úgy gondolják az ut- ♦ cibeliek, kevésbé hangos „ri- X osztásra“ is kiballaghatna a X legelőre, s nem kellene miattuk X az egész utcának hajnalban i \ felébrednie. * Német Tibor, az egri Lakaíosárugyár igazgatója és Lopa- tovszky Zcltán, az üzem pártt itkára a szerelőműhely dol­gozóival megbeszéli az üzem termeiesevei Kapcsolatos fel­adatokat. hozzánk. Reméljük, hogy az illetékesek is meghallják vé­gül, s intézkednek. XXX Panaszkodnak a Szépasszony völgy felé vezető utca lakói is. Naponta sok IKARUSZ viszi vendégeit arra, hogy a város nevezetes történelmi emlékmű­vei után megízleljék a nem kevésbé nevezetes egri bort. A kocsik végig robogva az úton. végtelen portengert hagynak maguk után. Szellőztetésről egész nap szó sem lehet, sőt még a zárt ablakokon keresz­tül is beveszi magát a por a szobákba. Egészségtelen ez így nagyon. A napok óta tartó eső­zések ugyan megoldotta prob­lémájukat, de ha újra szép idő lesz, megint nyelhetik a port. Kérésük nem sok, jó időben legalább naponta kétszer lo­csolják fel az utat. Ugye nem is teljesíthetetlen... XXX 17 esztendős kislány levelét hobta a posta a szerkesztőség­be. Anyagi lehetősége nincs, hogy tovább tanuljon, ápolónői tanfolyamra még nem veszik fel, szakmát szeretne tanulni. A várállomás környékén la­kó kisbabák panaszát továbbí­tották a napokban szerkesztő­ségünkbe. A Vécsei utca miatt panaszkodnak. Ha leviszi őket a kocsival a mamájuk az út­testre, ahol buszok, vontatók, személykocsik járnak sűrűn, a • forgalom testi épségüket veszé- ! lyezteti. De veszélyezteti a | rossz útszakasz a babakocsikat | is. akik ezen a tájon laknak, ; nem két, de még egy gyereket • is nehezen nevelnek fel egy | babakocsival. A járdán való •közlekedés még nehezebb. Hat ; darab, egyenként két fokos ; lépcső van a járdán. A két lép­csőfok olyan közel van egy­máshoz, mint a gyermekkocsi ; tengely távolsága. így mind a ; négy kerék egyszerre emel- ; kedne, ha volna ember, aki így ; tudná tolni. Már elmondták ; ezt a panaszukat a városi mér- ; nőknek, ott ígéretet is kaptak, ;hogy változtatnak rajta, hiszen ;nem nagyon nehéz, két ember ;egy napi munkája kellene, s a ; várállomás környéki kisbabá- ; kát is többször lehozhatnák a I városba, a nyaktörés veszélye I nélkül. A kisbabák panaszát ' Fiala Tivadar továbbította

Next

/
Oldalképek
Tartalom